Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2007.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2007."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2007

2 Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2007 Η πρόσκληση του ευαγγελίου και η αποτελεσματική κλήση

3 Α. Η αποτελεσματική ή εσωτερική κλήση

4 Τι ονομάζουμε αποτελεσματική κλήση; Αποτελεσματική ή εσωτερική κλήση ονομάζουμε το έργο της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, που μας κάνει να αγκαλιάσουμε με πίστη τον Χριστό ελεύθερα, όπως μας προσφέρεται στο ευαγγέλιο.

5 Ποια είναι τα μέσα της αποτελεσματικής κλήσης; α) Το κήρυγμα του ευαγγελίου «εις τον οποίον σας εκάλεσε διά του ευαγγελίου ημών προς απόλαυσιν της δόξης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Β’ Θεσ. β’ 14 β) Το Άγιο Πνεύμα του Θεού «ουδείς δύναται να είπη Κύριον Ιησούν, ειμή διά Πνεύματος Αγίου». Α’ Κορ. ιβ’ 3 «Ουδείς δύναται να έλθη προς εμέ, εάν δεν ελκύση αυτόν ο Πατήρ ο πέμψας με, και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα». Ιωάν. ς’ 44

6 Παραδείγματα αποτελεσματικής κλήσης Παλαιά Διαθήκη: «Ο Κύριος εφάνη παλαιόθεν εις εμέ, λέγων, Ναι, σε ηγάπησα αγάπησιν η αιώνιον· διά τούτο σε είλκυσα με έλεος». Ιερεμ. λα’ 3 Καινή Διαθήκη: «Και γυνή τις Λυδία το όνομα, πωλήτρια πορφύρας εκ πόλεως Θυατείρων, σεβομένη τον Θεόν, ήκουε, της οποίας ο Κύριος διήνοιξε την καρδίαν διά να προσέχη εις τα λαλούμενα υπό του Παύλου». Πράξεις ις’ 14

7 Είναι μια κλήση αποτελεσματική «όσους δε προώρισε, τούτους και εκάλεσε, και όσους εκάλεσε, τούτους και εδικαίωσε, και όσους εδικαίωσε, τούτους και εδόξασε». Ρωμαίους η’ 30

8 Είναι μια κλήση αμετάκλητη Είναι κλήση που δεν υπόκειται σε αλλαγές και δεν αποσύρεται ποτέ. «Διότι ανεπίδεκτα μεταμελείας είναι τα χαρίσματα και η πρόσκλησις του Θεού». Ρωμ. ια’ 29

9 Είναι κλήση προς αγιασμό «προς πάντας τους όντας εν Ρώμη αγαπητούς του Θεού, προσκεκλημένους αγίους…». Ρωμαίους α’ 6

10 Είναι κλήση που ενώνει με τον Χριστό « Πιστός ο Θεός, διά του οποίου προσεκλήθητε εις το να ήσθε συγκοινωνοί του Υιού αυτού Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών, …» Α’ Κορινθίους α’ 9

11 Είναι κλήση με ουράνια ελπίδα «να φωτισθώσιν οι οφθαλμοί του νοός σας, εις το να γνωρίσητε ποία είναι η ελπίς της προσκλήσεως αυτού, και τις ο πλούτος της δόξης της κληρονομίας αυτού εις τους αγίους». Εφεσίους α’ 18

12 Είναι κλήση εισόδου στη βασιλεία του Θεού « διά να περιπατήσητε αξίως του Θεού του προσκαλούντος υμάς εις την εαυτού βασιλείαν και δόξαν.». Α’ Θεσσαλονικείς β’ 12

13 Α’ Πέτρου β’ 9 και ε’ 10 « σεις όμως είσθε γένος εκλεκτόν, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός, διά να εξαγγείλητε τας αρετάς εκείνου, όστις σας εκάλεσεν εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φώς·». Α’ Πέτρου β’ 9 «Ο δε Θεός πάσης χάριτος, όστις εκάλεσεν ημάς εις την αιώνιον αυτού δόξαν διά του Χριστού Ιησού, αφού πάθητε ολίγον, αυτός να σας τελειοποιήση, στηρίξη, ενισχύση, θεμελιώση». Α’ Πέτρου ε’ 10

14 Είναι κλήση ένδοξη « Καθώς η θεία δύναμις αυτού εχάρισεν εις ημάς πάντα τα προς ζωήν και ευσέβειαν διά της επιγνώσεως του καλέσαντος ημάς διά της δόξης αυτού και αρετής». Β’ Πέτρου α’ 3

15 Είναι κλήση άγια «όστις έσωσεν ημάς και εκάλεσε με κλήσιν αγίαν, ουχί κατά τα έργα ημών, αλλά κατά την εαυτού πρόθεσιν και χάριν, την δοθείσαν εις ημάς εν Χριστώ Ιησού προ χρόνων αιωνίων …». Β΄Τιμόθεον α’ 9

16 Β. Η πρόσκληση του ευαγγελίου: γενική ή εξωτερική κλήση

17 Η γενική κλήση Γενική ή εξωτερική κλήση είναι η πρόσκληση που απευθύνεται διά του ευαγγελίου προς όλους τους ανθρώπους, και την οποία μπορεί κανείς να απορρίψει.

18 Στοιχεία της εξωτερικής κλήσης: 1) Παρουσίαση του σχεδίου της σωτηρίας α) Όλοι έχουν αμαρτήσει (Ρωμ. γ’ 23) β) Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος (Ρωμ. ς’ 23) γ) Ο Ιησούς Χριστός πέθανε για να πληρώσει την ποινή της αμαρτίας (Ρωμ. ε’ 8).

19 Στοιχεία της εξωτερικής κλήσης: 2) Πρόσκληση σε μετάνοια και πίστη Η πρόσκληση του Χριστού είναι προσωπική: «Έλθετε προς με, πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει». Ματθ. ια’ 28 « Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού·» Ιωάν. α’ 12

20 Πίστη και μετάνοια «διαμαρτυρόμενος προς Ιουδαίους τε και Έλληνας την εις τον Θεόν μετάνοιαν και την πίστιν την εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν». Πράξεις κ’ 21 Πίστη και μετάνοια συνδέονται. Η πρόσκληση είναι να δεχθούμε τον Χριστό ως Σωτήρα (πίστη), αλλά και ως Κύριο (μετάνοια).

21 Στοιχεία της εξωτερικής κλήσης: 3) Υπόσχεση συγχώρησης και αιώνιας ζωής Το πρωταρχικό πράγμα που προσφέρεται στο ευαγγέλιο είναι συγχώρηση και αιώνια ζωή με τον Θεό. «Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον». Ιωάν. γ’ 16 «Παν ό,τι μοι δίδει ο Πατήρ, προς εμέ θέλει ελθεί, και τον ερχόμενον προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω·» Ιωάν. ς’ 37

22 Η σημασία της πρόσκλησης του ευαγγελίου «Πως λοιπόν θέλουσιν επικαλεσθή εκείνον, εις τον οποίον δεν επίστευσαν; και πως θέλουσι πιστεύσει εις εκείνον, περί του οποίου δεν ήκουσαν; και πως θέλουσιν ακούσει χωρίς να υπάρχη ο κηρύττων;» Ρωμαίους ι’ 14 «Άρα η πίστις είναι εξ ακοής, η δε ακοή διά του λόγου του Θεού». Ρωμ. ι’ 17

23 Μιλά στη διάνοιά μας: μας εξηγεί τα δεδομένα του σχεδίου της σωτηρίας Μιλά στα συναισθήματά μας: απευθύνει σε εμάς μια ολόκαρδη προσωπική πρόσκληση Μιλά στη βούλησή μας: μας καλεί να ακούσουμε την πρόσκληση και να ανταποκριθούμε με μετάνοια και πίστη. Ο Θεός μας μιλά

24 Προσευχή και περισυλλογή Πως λοιπόν θέλουσιν επικαλεσθή εκείνον, εις τον οποίον δεν επίστευσαν; και πως θέλουσι πιστεύσει εις εκείνον, περί του οποίου δεν ήκουσαν; και πως θέλουσιν ακούσει χωρίς να υπάρχη ο κηρύττων;

25 Βιβλιογραφία Wayne Grudem, Systematic Theology, κεφ. 33. T. Watson, Θησαυρός Πρακτικής Θεολογίας, σελ. 264 κ.ε.


Κατέβασμα ppt "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2007."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google