Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2009-2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 4η ΕΡΓΑΣΙΑ Εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική και περιθώρια αυτονομίας της σχολικής μονάδας στην διαδικασία του Προγραμματισμού. ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ: Μ. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ: Μ. ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ

2 Εισαγωγή Ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος έχει ως συνέπεια, τα σχολικά προγράμματα να μην ενσωματώνουν διαδικασίες όπως, η ανάμειξη σε επαγγελματικές δραστηριότητες, η έρευνα, ο πειραματισμός, η επαγγελματική ενημέρωση ενώ η σχολική μονάδα αντιμετωπίζεται ως ο τελικός αποδέκτης αποφάσεων για αλλαγές ή απλά για εφαρμογή της καθορισμένης εκπαιδευτικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό οι πρωτοβουλίες και οι αποφάσεις για αλλαγές που μπορεί να πάρει η εκπαιδευτική μονάδα είναι μάλλον περιορισμένες, δεν είναι όμως ανύπαρκτες. Στην εργασία αυτή θα επιδιώξουμε να αναδείξουμε τη δυνατότητα που έχει η εκπαιδευτική μονάδα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέσα από τις υπάρχουσες δομές και στα πλαίσια της λειτουργίας της ως εκπαιδευτικού οργανισμού, να ασκήσει «αυτόνομη» εσωτερική πολιτική.

3 O Προγραμματισμός στη Σχολική μονάδα
Στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα που χαρακτηρίζεται από τη γραφειοκρατική οργανωτική δομή, τα διοικητικά όργανα των εκπαιδευτικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, (Διευθυντής ή σύλλογος διδασκόντων) έχουν κυρίως εκτελεστικές και ελάχιστες διοικητικές αρμοδιότητες. Οι διοικητικές αρμοδιότητες εντοπίζονται στο επίπεδο της καθημερινής λειτουργίας, στην αποτελεσματικότερη οργάνωση του σχολείου και στον προγραμματισμό, που αποτελεί την βασικότερη λειτουργία της διοίκησης ενός οργανισμού, μαζί με την οργάνωση, τη Διεύθυνση-καθοδήγηση, τον έλεγχο και ολοκληρώνεται με τη διαδικασία της αξιολόγησης. Ο Προγραμματισμός έχει δύο μορφές. «Δηλαδή να είναι είτε λειτουργικός είτε στρατηγικός, ανάλογα με το επίπεδο διοίκησης στο οποίο εφαρμόζεται και το χρονικό ορίζοντα των στόχων που τίθενται κατά τη διάρκειά του». Ο στρατηγικός προγραμματισμός ορίζει τους μακροπρόθεσμους στόχους που καθορίζονται από την εκπαιδευτική πολιτική που χαράσσει το Υπουργείο Παιδείας. Σ΄ αυτό το επίπεδο οι αποφάσεις παίρνονται σε υψηλότερα, επίπεδα της διοικητικής ιεραρχίας, ενώ τα σχολεία απλώς καλούνται να τις υλοποιήσουν, ανεξάρτητα μάλιστα από το αν οι στόχοι αυτοί ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες. Ο λειτουργικός σχετίζεται με τους βραχυπρόθεσμους στόχους και την καθημερινή λειτουργία της σχολικής μονάδας και είναι το επίπεδο στο οποίο η εκπαιδευτική μονάδα μπορεί να αναλάβει την ευθύνη άσκησης μιας αποτελεσματικής εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής, με την προϋπόθεση ότι διαθέτει σχετική αυτομία.

4 Σχετική αυτονομία των εκπαιδευτικών μονάδων
Κάθε εκπαιδευτική μονάδα έχει ορισμένα περιθώρια σχετικής αυτονομίας, στα πλαίσια της οποίας έχει να επιτελέσει έναν πολύ σημαντικό ρόλο, τόσο για την άσκηση, όσο και για τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής. Προβάλει επιτακτική η ανάγκη η εκπαιδευτική μονάδα να αντιμετωπίζεται ως φορέας που μπορεί να αποφασίζει και να διαμορφώνει, μέσα στο πλαίσιο μιας υφιστάμενης κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής, την τοπική εκπαιδευτική πολιτική, ώστε να είναι σε θέση να εξυπηρετεί, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τις ανάγκες και τους σκοπούς της μικροκοινωνίας στην οποία βρίσκεται. Ο Μαυρογιώργος (1999) παρατηρεί πως, σήμερα περισσότερο από ποτέ αναδύεται η ανάγκη για επιστημονική διοίκηση της εκπαιδευτικής μονάδας, που μπορεί να έχει την πλήρη ευθύνη για ζητήματα οικονομικής διαχείρισης διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, διαμόρφωσης αναλυτικών προγραμμάτων. Αναγκαία είναι η διεύρυνση των περιθωρίων σχετικής αυτονομίας για κάθε εκπαιδευτική μονάδα μέσα από διαδικασίες συμμετοχής ώστε να καλλιεργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις και να γίνει πράξη το όραμα της αποτελεσματικής εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Αυτό μπορεί να προωθηθεί πρωτίστως με την επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού, αλλά και μέσα από την ανάπτυξη συνεργασίας με γονείς, με τοπικούς φορείς, αλλά και μεταξύ των εκπαιδευτικών.

5 Παρεμβάσεις της εκπαιδευτικής μονάδας κατά την άσκηση «εσωτερικής» πολιτικής
Η εκπαιδευτική μονάδα, στα πλαίσια της σχετικής αυτονομίας που έχει, μπορεί να διαμορφώσει εκείνες τις συνθήκες που θα της επιτρέψουν την άσκηση «αυτόνομης» εσωτερικής πολιτικής και εφαρμογής περιορισμένης έκτασης αλλαγών, μέσα από δραστηριότητες όπως είναι, η ορθολογική αξιοποίηση των εγκαταστάσεων, ο εξοπλισμός, η ανάληψη πρωτοβουλιών για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών, η εφαρμογή προγραμμάτων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης, η βελτίωση των διδακτικών μεθόδων και η επέκταση της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία η ανάληψη πρωτοβουλιών για κάλυψη περιορισμένης έκτασης επιμορφωτικών αναγκών του εκπαιδευτικού προσωπικού για τη στήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξής τους η προώθηση και ενίσχυση των σχέσεων του σχολείου με την τοπική κοινότητα, διαχείριση του Σχολικού χρόνου, διαχείριση της εξουσίας με κατανομή των ρόλων ώστε όλοι να συμμετέχουν. Έτσι το σχολείο μέσα στα πλαίσια μιας εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής είναι δυνατόν να λειτουργήσει ως κινητήριος μοχλός για αλλαγές περιορισμένης έκτασης και να συμβάλει στην ενίσχυση τόσο της αποτελεσματικότητας όσο και της αποδοτικότητάς του, «με τη διαμόρφωση και εφαρμογή μιας εκπαιδευτικής πολιτικής που θα στηρίζεται ταυτόχρονα στις αρχές της συνεργασίας και στην ανάδειξη και αξιοποίησης όλων των μελών της εκπαιδευτικής μονάδας» (Αθανασούλα-Ρέππα 1999).

6 Τελικές επισημάνσεις Ο ρόλος της εκπαιδευτικής μονάδας ως φορέα διαμόρφωσης εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής είναι εξαιρετικά σημαντικός, αλλά χρειάζεται συστηματική παρέμβαση σε όλες τις εκφάνσεις της ασκούμενης πολιτικής προκειμένου να κατακτηθούν οι νέες προκλήσεις.. Με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διεργασία, μπορεί να αναδειχθεί ο μείζων ρόλος της εκπαιδευτικής μονάδας, λαμβάνοντας πάντα υπόψη συγκεκριμένες παραμέτρους που απορρέουν από την ιδιαιτερότητα της ελληνικής πραγματικότητας. «Όταν η κεντρική εκπαιδευτική πολιτική γίνεται δεκτή με τρόπο κριτικό, προωθείται η σχετική αυτονομία, η συλλογική ευθύνη και ο δημόσιος απολογισμός. Προς την κατεύθυνση αυτή απαιτείται επανεξέταση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης με στόχο την αποκέντρωση και υψηλότερο βαθμό σχετικής αυτονομίας της εκπαιδευτικής μονάδας, αλλά και των ίδιων των εκπαιδευτικών» (Μαυρογιώργος, 1999).

7 Bιβλιογραφία Αθανασούλα-Ρέππα Α. - Κουτούζης Μ. - Μαυρογιώργος Γ. - Νιτσόπουλος Β. - Χαλκιώτης Δ. (1999) Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων - Εκπαιδευτική Διοίκηση και Πολιτική, Τόμος Α΄, Πάτρα, Ε.Α.Π.. Αθανασούλα-Ρέππα Α. – Aνθοπούλου Σ Κατζουλάκης Σ. - Μαυρογιώργος Γ.(1999) Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων, Διοίκηση Ανθρώπινου δυναμικού Τόμος Β΄, Πάτρα, Ε.Α.Π.. Ανδρέου Α. και Παπακωνσταντίνου Γ., Εξουσία και οργάνωση – διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος, εκδ. Νέα Σύνορα, Αθήνα, 1994. Bassey,M., On the nature of research in education. BERA 1990 pg 35-8 Everard K.B. & Morris G. (1999) Αποτελεσματική Εκπαιδευτική Διοίκηση, Πάτρα, Ε.Α.Π.. Καμπουρίδης Γ., Οργάνωση και διοίκηση σχολικών μονάδων, εκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα 2002. Κατσουλάκης Σ (1999) Η ένταξη των νέων εκπαιδευτικών στο Αθανασούλα Ρέπα, Σ ΑνθοπούλουΣ Κατσουλάκης Γ Μαυρογιώργος, Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων, Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού τόμος Β ΕΑΠ Κουτούζης, M. (1999α). H εκπαιδευτική μονάδα ως οργανισμός. Στο Ρέππα, Α., Κουτούζης, Μ., Μαυρογιώργος, Γ., Νιτσόπουλος, Β., & Χαλκιώτης, Δ. (επιμ.) Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων. Τόμος Α΄. Πάτρα: ΕΑΠ. Κουτούζης Μ. (1999β) Γενικές Αρχές Μάνατζμεντ, Τουριστική Νομοθεσία και Οργάνωση Εργοδοτικών και Συλλογικών Φορέων - Γενικές Αρχές Μάνατζμεντ, Τόμος Α΄, Πάτρα, Ε.Α.Π Κουτούζης Μ (1999γ) Αξιολόγηση στην εκπαιδευτική μονάδα στο Αθανασούλα Ρέπα, Κουτούζης Μ Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων, Κοινωνική και Ευρωπαική διάσταση της εκπαιδευτικής Διοίκησης Τόμος Γ ΕΑΠ Λαΐνας, Α. (2004). «Το έργο του Διευθυντή της σχολικής μονάδας και η συμβολή του στην αποτελεσματικότητα του σχολείου». Επιστημονική Επετηρίδα, 17, Μαυρογιώργος Γ Κεφάλαιο 4: Η εκπαιδευτική μονάδα ως φορέας διαμόρφωσης και άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής. Στο Α. Αθανασούλα Ρέππα – Μ. Κουτούζης κ.α. «Εκπαιδευτική Διοίκηση και Πολιτική». Πάτρα: ΕΑΠ Μαυρογιώργος, Γ. (2005) Πολιτικές για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.  Διαθέσιμο στο διαδίκτυο 20/01/2008, ΟΕΔΒ Αρχές Οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων (Σχολικό Εγχειρίδιο) ΟΕΔΒ 2000 Σαίτης Χ., Βασικά Θέματα της Σχολικής Διοίκησης, Αθήνα, 1994 Σαΐτης Χ (2007) Οργάνωση και λειτουργία των σχολικών μονάδων 2007 Σαίτης Χ., Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπ/σης, εκδ. Ατραπός, Αθήνα, 2002

8 εκπαιδευτικός οργανισμός
Εκπαιδευτικός οργανισμός είναι μια ομάδα ανθρώπων που εργάζονται για την παροχή εκπαίδευσης (Κουτούζης 1999) Eκπαιδευτικοί οργανισμοί θεωρούνται τα σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι οργανισμοί κατάρτισης, οι οργανισμοί εκπαίδευσης ενηλίκων κλπ.

9 Διοίκηση Διοίκηση ενός εκπαιδευτικού οργανισμού σύμφωνα με τον Κουτούζη (1999) είναι η διαδικασία τυ συντονισμού ανθρώπων (μαθητών, δασκάλων, βοηθητικού προσωπικού) δραστηριοτήτων και υπαρχόντων μέσων για την παροχή εκπαίδευσης με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Όργανα διοίκησης είναι ο Διευθυντής και οι υποδιεθυντές της σχολικής μονάδας, ο σύλλογος διδασκόντων, οι προϊστάμενοι εκπαίδευσης, οι Περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης κλπ

10 Έρευνα Σύμφωνα με τον (Bassey 1990) σκοπός της έρευνας είναι να διεκδικήσουμε ένα μέρος της γνώσης, δηλαδή να προσπαθήσουμε να φέρουμε στο φως κάτι που έως τώρα ήταν άγνωστο. Η αναζήτηση αυτής της γνώσης αποτελεί έρευνα αρκεί να διεξάγεται συστηματικά, με κριτική και αυτοκριτική διάθεση. Η διερεύνηση της επίδρασης της κοινωνικοοικονομικής προέλευσης ενός μαθητή στην επίδοσή του με σκοπό την ανάπτυξη δράσεων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης. Η διερεύνηση της επίδρασης διαφορετικών μεθόδων διδασκαλίας στην κατανόηση ενός αντικειμένου. Η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για ζητήματα που τους αφορούν όπως εργασιακά, αξιολόγησης, ποιότητας σχολικών εγχειριδίων. Η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας δράσεων που αναπτύχθηκαν κλπ

11 Προγραμματισμός Ο προγραμματισμός αναφέρεται σε μελλοντικές δράσεις και η ύψιστη ευθύνη της διοίκησης είναι να προπαρασκευάσει τον οργανισμό, προκειμένου να προσαρμοστούν έγκαιρα οι αρχικοί στόχοι στην εκάστοτε πραγματικότητα, με σκοπό να αποφευχθούν καθυστερήσεις και σπατάλες, όχι μόνο σε χρήμα, αλλά και σε χρόνο και σε ανθρώπινη θυσία (Σαΐτης, 2002) ενώ κατά τον Κουτούζη (Γενικές αρχές μάνατζμεντ τουριστική νομοθεσία σελίδα 16) Είναι η λειτουργία που θέτει τις βασικές κατευθύνσεις και στόχους στον οργανισμό και διαμορφώνει ένα αρχικό πλάνο προσέγγισή τους. (Κουτούζης1999 σελ 75) Παράδειγμα Αφού αποφασιστεί η δημιουργία τμήματος ενισχυτικής διδασκαλίας, γίνεται ενημέρωση του διδάσκοντος για τα χαρακτηριστικά του μαθητικού δυναμικού. Υιοθετούνται οι βασικοί στόχοι που θα είναι προσανατολισμένοι κυρίως στη βελτίωση των σχολικών επιδόσεων των παιδιών , προγραμματίζονται τακτικές συνεδριάσεις του συλλόγου για απολογισμό και την πλήρη ενημέρωση του Συλλόγου Διδασκόντων και του Διευθυντή για κάθε πρόσθετη δραστηριότητα και πρωτοβουλία.

12 Οργάνωση Στο χώρο της εκπαίδευσης, ο όρος Οργάνωση αναφέρεται στην οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος, σημαίνει την τακτοποίηση των στοιχείων του, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του για την πραγματοποίηση των προδιαγεγραμμένων σκοπών και αποτελεί ρυθμιστικό και βασικό συστατικό στοιχείο του εκπαιδευτικού συστήματος γι’ αυτό, η ύπαρξή της είναι ωφέλιμη και αναγκαία. Σε επίπεδο σχολικής μονάδας είναι διαδικασία του καθορισμού των δραστηριοτήτων εκείνων που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών, την ομαδοποίησή τους, την ανάθεσή τους σε συγκεκριμένες ομάδες ή ανθρώπους και τη διαμόρφωση βαθμίδων εξουσίας και ευθύνης. Κουτούζης (1999β σελ 16) Παράδειγμα Σε επίπεδο σχολικής μονάδας, γενικότερα, η οργάνωση θα μπορούσε να αναφέρεται στη κατανομή του διδακτικού και εξωδιδακτικού έργου μεταξύ του εκπαιδευτικού προσωπικού, στην επιλογή των διδασκόντων και εκπαιδευτών για τα διάφορα αντικείμενα, στη συγκρότηση ομάδων εργασίας για συγκεκριμένα θέματα, ορισμός επικεφαλής τμημάτων. Ειδικότερα πχ, κατά τη λειτουργία ενός προγράμματος ΠΔΣ στην φάση της οργάνωσης καθορίζουμε ποιοι μαθητές θα μετέχουν, ποιος θα είναι ο υπεύθυνος καθηγητής, ποιοι θα διδάσκουν, σε ποιους χώρους και σε ποιο χρόνο θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα.

13 Έλεγχος Είναι μια από τις λειτουργίες της Διοίκησης. Είναι η διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας παρακολουθείται και ρυθµίζεται η λειτουργία του οργανισµού, ώστε να εξασφαλισθεί η προσέγγιση των στόχων που τέθηκαν κατά τη διαδικασία του προγραµµατισµού (Κουτούζης, 1999α σελ 259). Είναι η φάση αξιολόγησης και διόρθωσης των δραστηριοτήτων των υφισταμένων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η τήρηση των σχεδίων. Αν το αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό, αναθεωρείται ή τροποποιείται όλη η διαδικασία ή κάποιο μέρος της. Κουτούζης (1999β σελ16) Στο παράδειγμα της λειτουργίας τμήματος ΠΔΣ σε συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων γίνεται έλεγχος/απολογισμός σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί, αξιοποιούνται τα νέα στοιχεία που τυχόν προκύπτουν από την εμπειρία και τα δεδομένα και διαφοροποιείται η διαδικασία εφ΄ όσον διαπιστωθεί απόκλιση από τους στόχους.

14 Γραφειοκρατία Ως μοντέλο διοίκησης, με τον όρο γραφειοκρατία καλείται ο τύπος της οργάνωσης που έχει σχεδιαστεί να επιτελεί ένα διοικητικό έργο μεγάλης κλίμακας με το συστηματικό συντονισμό της εργασίας πολλών ατόμων. Το γραφειοκρατικό φαινόμενο αναπτύσσεται κυρίως σε μεγάλους οργανισμούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς και αποβλέπει στη βελτίωση της διοικητικής απόδοσης. (Σαίτης,1994). Τα χαρακτηριστικά ενός γραφειοκρατικού συστήματος διοίκησης μπορούν να συνοψιστούν στα εξής βασικά σημεία: Στο σαφή καταμερισμό της εργασίας, στην ιεραρχία της εξουσίας σε σχήμα πυραμίδας, στην ενότητα διοίκησης, σύμφωνα με την οποία κάθε υφιστάμενος λαμβάνει καθορισμένες αρμοδιότητες από έναν προϊστάμενο μόνο και αναφέρεται σ' αυτόν. στην ομοιομορφία για την εκτέλεση κάθε έργου. Στην περίπτωση αυτή όλες οι ενέργειες διέπονται από ένα σύστημα κανόνων και κανονισμών. Στην απροσωποληψία στις κοινωνικές σχέσεις. Σύμφωνα με την αρχή αυτή τα διοικητικά στελέχη έχουν έναν απρόσωπο προσανατολισμό στις επαφές τους με τους πελάτες (ή πολίτες) και με τα άλλα στελέχη του οργανισμού. Στην αξιολόγηση τον προσωπικού βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Η αρχή αυτή εξασφαλίζει μια ομοιογένεια στα στελέχη του αυτού επιπέδου κι αυτό γιατί η επιλογή των στελεχών γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια και προσόντα. Παράδειγμα γραφειοκρατικού μοντέλου είναι το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Είναι ένα σύστημα στο οποίο τα πάντα είναι οργανωμένα ως την παραμικρή λεπτομέρεια και υπάρχουν μικρά περιθώρια αυτονομίας.

15 Σχολικός χρόνος Για την επιστήμη της Διοίκησης ο χρόνος είναι ένας εξαιρετικά πολύτιμος πόρος, γιατί είναι ανελαστικός, αναντικατάστατος, φθαρτός και είναι πάντα σε έλλειψη (μαθητές και εκπαιδευτικοί συνήθως θέλουν κι άλλο χρόνο, για να ολοκληρώσουν τις δραστηριότητές τους). Ο χρόνος είναι βασική παράμετρος του προγραμματισμού. Επομένως, το ζητούμενο είναι η αποτελεσματική αξιοποίησή του. H αποτελεσματική αξιοποίηση του χρόνου προϋποθέτει τη ορθολογική διαχείρισή του, – σε ποιες δραστηριότητες δαπανούμε πολύ χρόνο – την ιεράρχηση των στόχων και των εργασιών ανάλογα με τη βαρύτητά τους και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

16 Απόφαση Εκπαιδευτική απόφαση είναι συνειδητή έκφραση της βούλησης επιλογής μιας ενέργειας από ένα όργανο της εκπαίδευσης που έχει τη σχετική εξουσία να εκφράσει αυτή τη βούληση, και η οποία, ανάλογα με τη μορφή και το όργανο που αποφασίζει, στοχεύει στην επίτευξη ενός στόχου που αφορά: α) στη συμπεριφορά είτε του συνόλου των εργαζομένων, είτε μιας ομάδας εργαζομένων και εμπλεκομένων, είτε ενός ατόμου., β) τα κάθε φύσης μέσα που χρησιμοποιεί το εκπαιδευτικό σύστημα ή η εκπαιδευτική μονάδα και γ) τις σχέσεις του εκπαιδευτικού συστήματος ή της εκπαιδευτικής μονάδας με παράγοντες εκτός αυτού ή αυτής. (Αθανασούλα – Ρέππα Α.,1999, σ. 72). Τα επίπεδα λήψης αποφάσεων είναι το στρατηγικό, το διαχειριστικό και το λειτουργικό ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο αυτές λαμβάνονται. Παράδεγματα: Στα πλαίσια της σχετικής αυτονομίας της εκπαιδευτική μονάδας, ως στρατηγικές αποφάσεις μπορούν να θεωρηθούν αυτές που λαμβάνονται για θέματα όπως : η αντισταθμιστική αγωγή με την ίδρυση τάξεων υποδοχής- φροντιστηριακά τμήματα - τμήματα ένταξης, η σταδιακή διαμόρφωση της νοοτροπίας της, η συμμετοχή σε συμπράξεις σχολείων ή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, η ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών κ.ά.

17 Εξουσία Ουσιώδες στοιχείο της διοίκησης είναι η ύπαρξη οργανωτικής δοµής, µέσω της οποίας µεταβιβάζονται οι αρµοδιότητες και οι εντολές της ηγεσίας ή της εξουσίας ενός οργανισµού και οι οποίες αποβλέπουν στην επίτευξη ενός αντικειµενικού ή αντικειµενικών σκοπών. Η οργανωτική δοµή αντικατοπτρίζει τις σχέσεις εξουσίας- υφισταµένων, καθώς και τους τρόπους και τις µεθόδους επικοινωνίας τους, οι οποίοι µπορεί να είναι οριζόντιοι ή κάθετοι. (Ανδρέου-Παπακωνσταντίνου, 1994 σελ 106). Παράδειγμα Στο συγκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης υπάρχει µία αυστηρή ιεραρχική γραφειοκρατική οργάνωση, όπου το Υπουργείο Παιδείας έχει την εξουσία να αποφασίζει για τη λειτουργία του συστήµατος µε κάθε λεπτοµέρεια και οι ενδιάµεσες εξουσίες, περιφερειακές και τοπικές, εκτελούν τις εντολές της κεντρικής διοίκησης. Το πλαίσιο λειτουργίας αυτού του τύπου διοίκησης, αποτελείται από ένα πολύπλοκο και πολυάριθµο σύνολο νόµων, κανόνων και οδηγιών και δεν επιτρέπει αποκλίσεις από αυτές.

18 Εξουσιοδότηση Η εξουσιοδότηση ως οργανο-διοικητική έννοια σημαίνει εκχώρηση εξουσίας και ευθύνης από ένα ανώτερο (υπερκείμενο) ιεραρχικό όργανο ή θέση σε ένα κατώτερο /υποκείμενο όργανο ή θέση Παράδειγμα Σε μια σχολική μονάδα ο Διευθυντής εκχωρεί κάποιες από τις αρμοδιότητές του στους υποδιευθυντές. Ο Υπουργός Παιδείας εξουσιοδοτεί τους Προϊσταμένους εκπαίδευσης να υπογράφουν με εντολή δική του (Ε/Υ).

19 Ιεραρχία Μέσα σ' ένα οργανισμό η ιεραρχική δομή εξουσίας έχει συνήθως σχήμα πυραμίδας όπου κάθε στέλεχος είναι υπεύθυνο στους προϊσταμένους του τόσο για τις δικές του αποφάσεις και πράξεις όσο και για τις ενέργειες των υφισταμένων του.

20 Σχετική Αυτονομία Η σχετική αυτονομία εκφράζει τα περιθώρια που έχει για αυτόνομη δράση ένα άτομο οργανισμός ή φορέας μέσα σε προκαθορισμένα πλαίσια Αυτές οι δυνατότητες δράσης προσδιορίζουν τα περιθώρια της σχετικής αυτονομίας τόσο της σχολικής μονάδας όσο και του εκπαιδευτικού. Παράδειγμα: Η σχολική μονάδα μπορεί να αναλάβει δράσεις στα πλαίσια της σχετικής αυτονομίας της μπορεί να είναι: Ευέλικτη Ζώνη Καινοτόμα προγράμματα, πολιτιστικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές επισκέψεις , προγραμματισμός της διδακτέας ύλης και προσαρμογής της στις δυνατότητες των μαθητών, Ανάληψη από τη σχολική μονάδα επιμορφωτικών προγραμμάτων περιορισμένης έκτασης, καλύπτοντας μέρος των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευτικών. Αντισταθμιστική αγωγή. Ανάληψη πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση οργάνωσης δράσεων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης. Ωρολόγιο πρόγραμμα και ορισμός υπευθύνων των τάξεων. Αξιοποίηση του διδακτικού προσωπικού με την ανάθεση σ’ αυτούς των πρόσθετων εξωδιδακτικών εργασιών. Αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς μαθητών. Προγραμματισμός παιδαγωγικών και ενημερωτικών συναντήσεων των γονέων κλπ

21 Αποτελεσματικότητα Λέγοντας αποτελεσματικότητα των σχολικών μονάδων εννοείται «ο βαθμός στον οποίο, αυτές, συμβάλλουν, ώστε οι μαθητές να προσεγγίζουν τους στόχους και τους σκοπούς τους οποίους επιδιώκει το εκπαιδευτικό σύστημα» (Λαΐνας Α., 2004, σ. 166). Είναι ο βαθμός στον οποίο ο οργανισμός πετυχαίνει τους στόχους του. Η αποτελεσματικότητα προϋποθέτει βέβαια μια διοίκηση που να επηρεάζει την λειτουργία και την ανάπτυξη και να οδηγεί τον οργανισμό προς την επίτευξη των στόχων που θέτει

22 Αποδοτικότητα Αφορά κυρίως την εσωτερική λειτουργία ενός οργανισμού και εκφράζει τις θυσίες (κόστη) που γίνονται για την επίτευξη ενός αποτελέσματος. Παράδειγμα Η ουσιαστική αξιοποίηση διοικητικών στρατηγικών και πρακτικών μπορεί να συμβάλει στη σωστή λειτουργία, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της εκπαίδευσης. Ο σύλλογος διδασκόντων είναι ένα συλλογικό όργανο του σχολείου μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο.

23 Αξιολόγηση «αξιολόγηση είναι μια διαδικασία που αποβλέπει στο να προσδιορίσει, όσο πιο συστηματικά και αντικειμενικά γίνεται, την καταλληλότητα, την αποτελεσματικότητα και το αποτέλεσμα μιας δραστηριότητας σε σχέση με τους στόχους της. Είναι ένα εργαλείο διαχείρισης και μια διαδικασία οργάνωσης, σχετικά με την πρόσκτηση γνώσεων και τη δράση, που οφείλει να οδηγήσει στο να βελτιωθούν, από τη μια μεριά οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα και από την άλλη ο μελλοντικός προγραμματισμός και η λήψη αποφάσεων». Λεξικό UNESCO Παράδειγμα: Μετά από ένα διάστημα λειτουργίας ενός τμήματος ΠΔΣ, διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει επικοινωνία και συντονισμός των διδασκόντων στο τμήμα με τους διδάσκοντες στο σχολείο στους ίδιους μαθητές, λόγω ανεπαρκούς καθοδήγησης. Αποφασίζεται ότι θα πρέπει να αλλάξει ο υπεύθυνος καθηγητής – συντονιστής της διαδικασίας.

24 Επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού
«Η επαγγελματική εξέλιξη του εκπαιδευτικού δεν περιορίζεται στην απόκτηση ή τη διεύρυνση των γνώσεων γύρω από ένα θέμα ή την απόκτηση δεξιοτήτων γύρω από τη διδασκαλία, αλλά είναι η διαδικασία μέσω της οποίας οι εκπαιδευτικοί αποκτούν και αναπτύσσουν κριτικά τη γνώση, τις δεξιότητες και τη συναισθηματική νοημοσύνη που είναι απαραίτητες για το σωστό τρόπο επαγγελματικής σκέψης, το σχεδιασμό και την πρακτική άσκηση με τα παιδιά και τους συναδέλφους σε κάθε στάδιο της επαγγελματικής τους ζωής (Δημητρόπουλος,1998). Η ταύτιση της επαγγελματικής ανάπτυξης με τη βελτίωση του εκπαιδευτικού στην άσκηση του επαγγέλματός του, δηλαδή με την επιθυμία του «να κάνει καλύτερα και πιο αποτελεσματικά τη δουλειά του» (Μαυρογιώργος_1999). Παράδειγμα Η διαδικασία υποδοχής και στήριξης νεοδιόριστων με στόχο την οµαλή ένταξη και επαγγελµατική κοινωνικοποίησή τους στο νέο εργασιακό περιβάλλον, ο καθηγητής σύμβουλος, η οργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων κλπ είναι δράσεις στην κατεύθυνση της βελτίωσης της επαγγελματική ανάπτυξης του εκπαιδευτικού.

25 Διαχείριση Ο όρος «διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού» περιλαμβάνει ένα σύνολο λειτουργιών, οι οποίες δίνουν έμφαση κυρίως στις πνευματικές και ψυχικές λειτουργίες του ανθρώπου και λιγότερο στις υλικές. Η κατανόηση των λειτουργιών αυτών απαιτεί την κατανόηση της κουλτούρα του οργανισμού, η σημαντικότητα της οποίας τονίζεται από πολλές πλευρές.(Αθανασούλα-Ρέππα 1999)

26 Συμμετοχή Η συμμετοχή στην περίπτωση της εκπαίδευσης είναι κάτι περισσότερο από την επιδοκιμασία ή συμφωνία σε κάτι που έχει ήδη αποφασιστεί. Είναι η συναισθηματική και πνευματική σχέση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε ένα σχολείο (Καμπουρίδης 2002) Παράδειγμα Η ενεργητική συµµετοχή στις καθημερινές λειτουργίες της σχολικής µονάδας, σε προώθηση καινοτόμων προγραμμάτων, σε επιμορφωτικά προγράμματα, συμμετοχή στις διαδικασίες.

27 Σύλλογος διδασκόντων Ο Σύλλογος Διδασκόντων είναι συλλογικό όργανο του σχολείου και αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σ’ αυτό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Έργο του είναι η χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και την καλύτερη λειτουργία του σχολείου. Οι αποφάσεις του κινούνται πάντοτε στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής νομοθεσίας. Στην αρμοδιότητα του Συλλόγου Διδασκόντων είναι: κατανομή τάξεων, οργάνωση της σχολικής ζωής, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, οργάνωση επισκέψεων και εκθέσεων, ενημέρωση και συνεργασία με τους γονείς, ενισχυτική διδασκαλία, κατανομή αρμοδιοτήτων του διδακτικού προσωπικού και εξωδιδακτικών εργασιών, οργάνωση βιβλιοθήκης και οπτικοακουστικών μέσων, προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού, συμμετοχή σε προγράμματα, οργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων αξιολόγηση προσωπικού κλπ

28 Εκπαιδευτική πολιτική
Ως εκπαιδευτική πολιτική νοείται η κάθε πρόθεση / βούληση της εξουσίας προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της καθημερινής σχολικής πραγματικότητας. Πρόκειται για τις ενέργειες, δράσεις και πρωτοβουλίες της πολιτικής εξουσίας ( κυβέρνησης ) που κρίνονται απαραίτητες για την παροχή καλύτερης δημόσιας – δωρεάν – εκπαίδευσης.


Κατέβασμα ppt "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google