Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΜΘ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΊΑΣ – Α.Π.Θ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΜΘ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΊΑΣ – Α.Π.Θ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΜΘ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΊΑΣ – Α.Π.Θ

2 ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ Θεμελιωμένες στη διδακτική πράξη και θεωρία Ισχύουν για όλα τα μαθήματα Συμβάλλουν στην επιτυχία της διδασκαλίας Νοούνται ως καθοδηγητικές υπομνήσεις & δείκτες προσανατολισμού

3 Βασικές αρχές γενικής διδακτικής Η αρχή της ετοιμότητας Η αρχή της ετοιμότητας Η αρχή της ατομικότητας Η αρχή της ατομικότητας Η αρχή της ενεργητικής συμμετοχής Η αρχή της ενεργητικής συμμετοχής Η αρχή της επεξεργασίας των πληροφοριών Η αρχή της επεξεργασίας των πληροφοριών Η αρχή της ενίσχυσης Η αρχή της ενίσχυσης Η αρχή της εσωτερικής παρώθησης Η αρχή της εσωτερικής παρώθησης Η αρχή της επέμβασης του εκπαιδευτικού Η αρχή της επέμβασης του εκπαιδευτικού Η αρχή της υποκίνησης της διαισθητικής σκέψης του μαθητή Η αρχή της υποκίνησης της διαισθητικής σκέψης του μαθητή Η αρχή της δόμησης της ύλης Η αρχή της δόμησης της ύλης Η αρχή της ορθολογικής οργάνωσης των συνθηκών μάθησης Η αρχή της ορθολογικής οργάνωσης των συνθηκών μάθησης

4 ΗΗΗΗ α α α α ρρρρ χχχχ ήήήή τ τ τ τ ηηηη ςςςς ε ε ε ε ττττ οοοο ιιιι μμμμ όόόό ττττ ηηηη ττττ αααα ςςςς Κάθε μαθησιακή διαδικασία για να είναι αποτελεσματική πρέπει να στηρίζεται στην αντίστοιχη ετοιμότητα του μαθητή, που αποτελεί και το σημείο εκκίνησης.

5 ΗΗΗΗ α α α α ρρρρ χχχχ ήήήή τ τ τ τ ηηηη ςςςς α α α α ττττ οοοο μμμμ ιιιι κκκκ όόόό ττττ ηηηη ττττ αααα ςςςς Λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών ώστε οι προσπάθειες του εκπαιδευτικού να αντιστοιχούν σ’ αυτές.

6 ΗΗΗΗ α α α α ρρρρ χχχχ ήήήή τ τ τ τ ηηηη ςςςς ε ε ε ε νννν εεεε ρρρρ γγγγ ηηηη ττττ ιιιι κκκκ ήήήή ςςςς σσσσ υυυυ μμμμ μμμμ εεεε ττττ οοοο χχχχ ήήήή ςςςς η ενεργητική συμμετοχή του μαθητή θεωρείται αναγκαία για την επίτευξη της μάθησης «Αυτός που παρέχει τη διδασκαλία είναι ο εκπαιδευτικός και αυτός που παράγει τη μάθηση είναι ο μαθητής».

7 ΗΗΗΗ α α α α ρρρρ χχχχ ήήήή τ τ τ τ ηηηη ςςςς ε ε ε ε ππππ εεεε ξξξξ εεεε ρρρρ γγγγ αααα σσσσ ίίίί αααα ςςςς τ τ τ τ ωωωω νννν ππππ λλλλ ηηηη ρρρρ οοοο φφφφ οοοο ρρρρ ιιιι ώώώώ νννν Ο μαθητής επεξεργάζεται, οργανώνει και μετατρέπει τις πληροφορίες ώστε να τις εντάξει, κατά τρόπο λειτουργικό, στο προσωπικό του επίπεδο.

8 ΗΗΗΗ α α α α ρρρρ χχχχ ήήήή τ τ τ τ ηηηη ςςςς ε ε ε ε νννν ίίίί σσσσ χχχχ υυυυ σσσσ ηηηη ςςςς Η ενίσχυση του μαθητή με οποιαδήποτε μορφή εξωτερικών κινήτρων προωθεί τη μάθηση και εξυπηρετεί τη μαθησιακή διαδικασία.

9 ΗΗΗΗ α α α α ρρρρ χχχχ ήήήή τ τ τ τ ηηηη ςςςς ε ε ε ε σσσσ ωωωω ττττ εεεε ρρρρ ιιιι κκκκ ήήήή ςςςς ππππ αααα ρρρρ ώώώώ θθθθ ηηηη σσσσ ηηηη ςςςς Εξασφάλιση της εσωτερικής παρώθησης (εσωτερικά κίνητρα) του μαθητή με κάθε τι που του κεντρίζει το ενδιαφέρον και εξάπτει την περιέργεια να το διερευνήσει

10 ΗΗΗΗ α α α α ρρρρ χχχχ ήήήή τ τ τ τ ηηηη ςςςς π π π π αααα ρρρρ έέέέ μμμμ ββββ αααα σσσσ ηηηη ςςςς τ τ τ τ οοοο υυυυ εεεε κκκκ ππππ αααα ιιιι δδδδ εεεε υυυυ ττττ ιιιι κκκκ οοοο ύύύύ Καθοδηγητικός, συμβουλευτικός ρόλος στην παρέμβαση του εκπαιδευτικού που προωθεί τις υπάρχουσες δυνατότητες του μαθητή

11 ΗΗΗΗ α α α α ρρρρ χχχχ ήήήή τ τ τ τ ηηηη ςςςς υ υ υ υ ππππ οοοο κκκκ ίίίί νννν ηηηη σσσσ ηηηη ςςςς τ τ τ τ ηηηη ςςςς δδδδ ιιιι αααα ιιιι σσσσ θθθθ ηηηη ττττ ιιιι κκκκ ήήήή ςςςς σ σ σ σ κκκκ έέέέ ψψψψ ηηηη ςςςς τ τ τ τ οοοο υυυυ μ μ μ μ αααα θθθθ ηηηη ττττ ήήήή Διευκολύνει την πρωτοτυπία, ευελιξία και οξυδέρκεια και συμβάλει στην ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης του μαθητή. Βοηθά τον μαθητή να αποφύγει την παθητική στάση και να αναπτύξει την δημιουργική ή διαισθητική σκέψη.

12 ΗΗΗΗ α α α α ρρρρ χχχχ ήήήή τ τ τ τ ηηηη ςςςς δ δ δ δ όόόό μμμμ ηηηη σσσσ ηηηη ςςςς τ τ τ τ ηηηη ςςςς ύ ύ ύ ύ λλλλ ηηηη ςςςς Οι μαθητές αναλύουν τις δραστηριότητες για να βρουν ποιες και με ποια σειρά θα χρησιμοποιηθούν για να επιτευχθεί ο διδακτικός στόχος.

13 ΗΗΗΗ α α α α ρρρρ χχχχ ήήήή τ τ τ τ ηηηη ςςςς ο ο ο ο ρρρρ θθθθ οοοο λλλλ οοοο γγγγ ιιιι κκκκ ήήήή ςςςς οοοο ρρρρ γγγγ άάάά νννν ωωωω σσσσ ηηηη ςςςς τ τ τ τ ωωωω νννν σ σ σ σ υυυυ νννν θθθθ ηηηη κκκκ ώώώώ νννν μ μ μ μ άάάά θθθθ ηηηη σσσσ ηηηη ςςςς Προϋποθέσεις διευκόλυνσης της προσαρμογής του ατόμου για μάθηση: –κατάλληλη ατμόσφαιρα, κίνητρα, ύλη αντίστοιχη των δυνατοτήτων του μαθητή, κατάλληλη μεθοδολογία, μέσα κ.α. –καλός σχεδιασμός διδασκαλίας

14 ΑΡΧΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΜΘ Η αρχή της αυτενέργειας Η αρχή της αυτενέργειας Η αρχή του σκοπού Η αρχή του σκοπού Η αρχή της συνολικότητας Η αρχή της συνολικότητας Η αρχή της ολότητας Η αρχή της ολότητας Η αρχή της παιδοκεντρικότητας Η αρχή της παιδοκεντρικότητας Η αρχή της βιωματικότητας Η αρχή της βιωματικότητας Η αρχή της εποπτείας Η αρχή της εποπτείας Η αρχή του προγραμματισμού Η αρχή του προγραμματισμού Η αρχή της οικονομίας Η αρχή της οικονομίας Η αρχή της ακρίβειας, σαφήνειας, απλότητας και επικοινωνίας Η αρχή της ακρίβειας, σαφήνειας, απλότητας και επικοινωνίας Η θεολογική αρχή Η θεολογική αρχή Η εκκλησιοκεντρική αρχή Η εκκλησιοκεντρική αρχή

15 ΗΗΗΗ α α α α ρρρρ χχχχ ήήήή τ τ τ τ ηηηη ςςςς α α α α υυυυ ττττ εεεε νννν έέέέ ρρρρ γγγγ εεεε ιιιι αααα ςςςς Ο ίδιος ο μαθητής εργάζεται για να κατακτήσει τη μάθηση (οικοδομεί τη μάθηση), γίνεται δημιουργικός, υπεύθυνος ερευνητής της μάθησης «Ο διδάσκων να μη λέγει και να μην πράττει ό,τι μπορεί να πει ή να πράξει μόνος ο μαθητής» Αυτενέργεια: –αυθόρμητη: γνήσια αλλά δύσκολη –καθοδηγούμενη: από τον εκπαιδευτικό, πειθαρχημένη

16 ΗΗΗΗ α α α α ρρρρ χχχχ ήήήή τ τ τ τ οοοο υυυυ σ σ σ σ κκκκ οοοο ππππ οοοο ύύύύ Ο καθορισμός του σκοπού κάθε μαθήματος αποτελεί τον κεντρικό άξονα γύρω από τον οποίο θα στραφεί κάθε προσπάθεια (εκπαιδευτικού-μαθητή)

17 ΗΗΗΗ α α α α ρρρρ χχχχ ήήήή τ τ τ τ ηηηη ςςςς σ σ σ σ υυυυ νννν οοοο λλλλ ιιιι κκκκ όόόό ττττ ηηηη ττττ αααα ςςςς Στην αρχή «Συνολική θεώρηση» του μαθήματος: οι μαθητές καλούνται να αναφέρουν τις προηγούμενες γνώσεις τους Ακολουθεί «ανάλυση» του όλου λεπτομερειακά Τέλος, η «ανακεφαλαίωση» ή «σύνοψη»

18 ΗΗΗΗ α α α α ρρρρ χχχχ ήήήή τ τ τ τ ηηηη ςςςς ο ο ο ο λλλλ όόόό ττττ ηηηη ττττ αααα ςςςς Το μάθημα να μη μένει ημιτελές, να ολοκληρώνεται. Να υπάρχει ιεράρχηση μερών & Διάγραμμα διδασκαλίας

19 ΗΗΗΗ α α α α ρρρρ χχχχ ήήήή τ τ τ τ ηηηη ςςςς π π π π αααα ιιιι δδδδ οοοο κκκκ εεεε νννν ττττ ρρρρ ιιιι κκκκ όόόό ττττ ηηηη ττττ αααα ςςςς Το παιδί ανάλογα με την ηλικία και την ψυχοσωματική του ανάπτυξη έχει ξεχωριστές ανάγκες Απαραίτητη η γνώση ψυχολογίας παιδιού και εφήβου Ο εκπαιδευτικός κατεβαίνει στο επίπεδο νοητικής ανάπτυξης του παιδιού-μαθητή.

20 ΗΗΗΗ α α α α ρρρρ χχχχ ήήήή τ τ τ τ ηηηη ςςςς β β β β ιιιι ωωωω μμμμ αααα ττττ ιιιι κκκκ όόόό ττττ ηηηη ττττ αααα ςςςς «Βίωμα» είναι κάθε συνειδητή πραγματικότητα, που συγκινεί τον άνθρωπο βαθειά και ολοκληρωτικά. Στο βίωμα συμμετέχουν η βούληση, το συναίσθημα, η νόηση. Με τα βιώματα ο μαθητής «ζει» το αντικείμενο της διδασκαλίας, συνδέεται εσωτερικά μ’ αυτό. Το ΜΘ δημιουργεί βαθύτατα βιώματα.

21 ΗΗΗΗ α α α α ρρρρ χχχχ ήήήή τ τ τ τ ηηηη ςςςς ε ε ε ε ππππ οοοο ππππ ττττ εεεε ίίίί αααα ςςςς Εποπτεία είναι μια παράσταση ενός αντικειμένου, η οποία συνδυάζει αρμονικά σ’ ένα ενιαίο σύνολο όλες τις επιμέρους κατ’ αίσθηση αντιλήψεις από τις οποίες σχηματίσθηκε. Διακρίνουμε δύο είδη : – –Τις κατ’ αίσθηση (αφορούν φυσικά αντικείμενα – σχηματίζονται μέσω αισθήσεων) – –Τις πνευματικές (αφορούν νοητά αντικείμενα – σχηματίζονται με τη φαντασία κ.α. πνευματικές λειτουργίες) Η εποπτεία ζωντανεύει το μάθημα, προσελκύει το ενδιαφέρον και την προσοχή, εξοικονομεί χρόνο, εντυπώνει τη μαθησιακή ύλη στη μνήμη των μαθητών Κατάχρηση μπορεί να οδηγήσει σε παθητικότητα.

22 ΗΗΗΗ α α α α ρρρρ χχχχ ήήήή τ τ τ τ οοοο υυυυ π π π π ρρρρ οοοο γγγγ ρρρρ αααα μμμμ μμμμ αααα ττττ ιιιι σσσσ μμμμ οοοο ύύύύ Προγραμματισμός της ύλης στην αρχή του σχολικού έτους, επιλογή διδακτικών ενοτήτων, διδακτικών μέσων.

23 ΗΗΗΗ α α α α ρρρρ χχχχ ήήήή τ τ τ τ ηηηη ςςςς ο ο ο ο ιιιι κκκκ οοοο νννν οοοο μμμμ ίίίί αααα ςςςς Υπολογισμός των χρονικών ορίων της διδακτικής ώρας (40΄ή 45΄) Υπολογισμός των ορίων της αντοχής των μαθητών

24 ΗΗΗΗ α α α α ρρρρ χχχχ ήήήή τ τ τ τ ηηηη ςςςς α α α α κκκκ ρρρρ ίίίί ββββ εεεε ιιιι αααα ςςςς,,,, σ σ σ σ αααα φφφφ ήήήή νννν εεεε ιιιι αααα ςςςς,,,, αααα ππππ λλλλ όόόό ττττ ηηηη ττττ αααα ςςςς κ κ κ κ αααα ιιιι ε ε ε ε ππππ ιιιι κκκκ οοοο ιιιι νννν ωωωω νννν ίίίί αααα ςςςς«σοφόν το σαφές» Διαπροσωπικές σχέσεις εκπαιδευτικού –μαθητών

25 ΗΗΗΗ θ θ θ θ εεεε οοοο λλλλ οοοο γγγγ ιιιι κκκκ ήήήή α α α α ρρρρ χχχχ ήήήή ή ή ή ή « « « « θθθθ εεεε οοοο κκκκ εεεε νννν ττττ ρρρρ ιιιι κκκκ ήήήή »»»» (((( ήήήή « « « « σσσσ ωωωω ττττ ηηηη ρρρρ ιιιι οοοο λλλλ οοοο γγγγ ιιιι κκκκ ήήήή »»»» ή ή ή ή «««« κκκκ ηηηη ρρρρ υυυυ γγγγ μμμμ αααα ττττ ιιιι κκκκ ήήήή »»»» )))) Το ΜΘ αποτελεί ευκαιρία γνωριμίας, συνάντησης και κοινωνίας ζωής με τη μορφή του Χριστού. Αν μεταδίδει απλώς γνώσεις, λείπει η «μεταμορφωτική» κατά Χριστόν δύναμη.

26 ΗΗΗΗ ε ε ε ε κκκκ κκκκ λλλλ ηηηη σσσσ ιιιι αααα σσσσ ττττ ιιιι κκκκ ήήήή α α α α ρρρρ χχχχ ήήήή Οι χριστιανοί υπάρχουν ως Εκκλησία: –είναι μέλη της, συνδέονται οργανικά με την κεφαλή της –συναποτελούν το σώμα του Χριστού –μοιράζονται τη χαρά και τον πόνο Οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν τη δωρεά και το χρέος της εκκλησιαστικής τους υπόστασης ως μέλη του «σώματος Χριστού».


Κατέβασμα ppt "ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΜΘ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΊΑΣ – Α.Π.Θ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google