Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

EL Περίληψη Περιφερειακή Πολιτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δεκέμβριος 2004 EL 1 Η πολιτική συνοχής και τα χρηματοδοτικά μέσα της

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "EL Περίληψη Περιφερειακή Πολιτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δεκέμβριος 2004 EL 1 Η πολιτική συνοχής και τα χρηματοδοτικά μέσα της"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 EL Περίληψη Περιφερειακή Πολιτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δεκέμβριος 2004 EL 1 Η πολιτική συνοχής και τα χρηματοδοτικά μέσα της http://europa.eu.int/comm/regional_policy

2 EL Περίληψη Περιφερειακή Πολιτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δεκέμβριος 2004 EL 2 40% ως 49.9% του πληθυσμού της ΕΕ σε επιλέξιμες περιοχές (Στόχοι 1 & 2) 213 ως 233 δισ. EUR για τα διαρθρωτικά ταμεία το 2006 (ένα τρίτο του προϋπολογισμού της ΕΕ) 400 ως 480 δισ. EUR προγράμματα διαρθρωτικών ταμείων 211 ως 264 δισ. EUR περιφέρειες NUTS 2 Η διαρθρωτική πολιτική της ΕΕ 2000-06 μετά τη διεύρυνση

3 EL Περίληψη Περιφερειακή Πολιτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δεκέμβριος 2004 EL 3 Ιστορικό Ολοκλήρωση των διαρθρωτικών ταμείων 5 κοινοί Στόχοι Εναρμονισμένοι διοικητικοί κανόνες Αποκεντρωμένη διαχείριση Αύξηση του προϋπολογισμού των διαρθρωτικών ταμείων στα 14 δισ. ECU ετησίως (περίπου 20% του προϋπολογισμού της ΕΕ) Εισαγωγή ενός νέου Στόχου 4 Απλοποίηση των διαδικασιών Νέα μέσα για τη συνοχή και την αλιεία Αύξηση του προϋπολογισμού των διαρθρωτικών ταμείων στα 32 δισ. ECU ετησίως (περίπου 30% του προϋπολογισμού της ΕΕ) 1994 1999 1989 1993 1960: έναρξη λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) 1974: δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 1957 1988 1957 1988 2000 2006 Συγκέντρωση των επιλέξιμων περιφερειών και των δημοσιονομικών πόρων Σταδιακή έξοδος ορισμένων περιφερειών Στόχου 1, 2 και 5β 3 κοινοί Στόχοι Εισαγωγή προενταξιακών μέσων για υποψήφιες χώρες (ISPA)

4 EL Περίληψη Περιφερειακή Πολιτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δεκέμβριος 2004 EL 4 < 50 50 - 75 75 - 90 90 - 100 100 - 125 >= 125 άνευ στοιχείων δείκτης ΕΕ25=100 Πηγή: Eurostat Περιφερειακό κατά κεφαλή ΑΕΠ το 2001 (ΕΕ27, σε μονάδες αγοραστικής δύναμης)

5 EL Περίληψη Περιφερειακή Πολιτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δεκέμβριος 2004 EL 5 Συνδεδεμένες κοινοτικές πολιτικές:  κρατικές ενισχύσεις  αειφόρος ανάπτυξη  ίσες ευκαιρίες  Ε&ΤΑ  προώθηση ΜΜΕ  κοινωνία της πληροφορίας Ταμεία ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΕΓΤΠΕ ΧΜΠΑ Ταμείο Συνοχής Ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής Αγροτική ανάπτυξη Απασχόληση και κοινωνική ένταξη Περιφερειακή ανάπτυξη Άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές και αρχές: στρατηγική Λισσαβόνας/Γκέτεμποργκ, διεύρυνση, προϋπολογισμός, θεσμική μεταρρύθμιση, Παγκόσμιες επιρροές: γενική οικονομική ανάπτυξη, ξένες επενδύσεις, εθνικές πολιτικές Ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής και ταμεία Περιφέρεια Ανάλυση, πολυετής προγραμματισμός, διαχείριση, συγχρηματοδότηση, αξιολόγηση

6 EL Περίληψη Περιφερειακή Πολιτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δεκέμβριος 2004 EL 6 Συνθήκη (ΣΕΚ) Άρθρ. 161 Άρθρ. 162 Άρθρ. 148 Άρθρ. 37 Γενικός Κανονισμός (ΕΚ) 1260/1999 για τα διαρθρωτικά ταμεία Κανονισμός ΕΤΠΑ Κανονισμός ΕΚΤ Κανονισμός ΕΓΤΠΕ Κανονισμός ΧΜΠΑ Κανονισμός Ταμείου Συνοχής Κανονισμοί της Επιτροπής: Κανονισμοί ΕΓΤΠΕ/SAPARD Κανονισμός για ενημέρωση / διαφήμιση Επιλέξιμες δαπάνες Δημοσιονομικός έλεγχος Δημοσιονομικές διορθώσεις Αποφάσεις της Επιτροπής: Αποφάσεις (περιφέρειες Στόχου 1 και 2) Ανακοινώσεις (κοινοτικές πρωτοβουλίες) Αποφάσεις για ενιαία προγράμματα Συμβούλιο ομόφωνα, Σύμφωνη γνώμη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχόλια από ΟΚΕ/ΕΤΠ ΕΤΠΑ, ΕΚΤ: συναπόφαση ΕΓΤΠΕ, ΧΜΠΑ, Ταμείο Συνοχής Νομοθετικό πλαίσιο

7 EL Περίληψη Περιφερειακή Πολιτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δεκέμβριος 2004 EL 7 κανονιστικό πλαίσιο, δημοσιονομικά μέσα, επιλέξιμες περιφέρειες/περιοχές1 περιφερειακή ανάλυση (SWOT), στρατηγική, σχέδιο/συμπλήρωμα προγράμματος2 διαπραγματεύσεις: κράτος μέλος/περιφέρεια-Επιτροπή 3 απόφαση για το πρόγραμμα 4 διαχείριση προγράμματος επιλογή έργων αξιολόγηση / προσαρμογή 5 Κύκλος προγραμματισμού

8 EL Περίληψη Περιφερειακή Πολιτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δεκέμβριος 2004 EL 8 Διαρθρωτικά ταμεία και μέσα, 2000-2006 (1) ΕΤΠΑΕΚΤ ΕΓΤΠΕ- Προσανατολισμός ΧΜΠΑ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ΑνάπτυξηςΕυρωπαϊκόΚοινωνικόΤαμείο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατ. και Εγγυήσεων – Τμήμα Προσανατολισμού Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού της Αλιείας Υποδομές Επενδύσεις Ε&ΤΑ ΜΜΕ... Επαγγελματική Επαγγελματική κατάρτιση κατάρτιση Επιδοτήσεις Επιδοτήσεις απασχόλησης απασχόλησης... Ανάπτυξη αγροτικών περιοχών Επενδύσεις στον Τουρισμό... Ανάπτυξη χώρων αλιείας Εκσυγχρονισμός της αλιευτικής βιομηχανίας... Ταμείο Συνοχής για κράτη μέλη με ΑΕΠ μικρότερου του 90% Υποδομές μεταφορών και περιβάλλοντος (TEN) (επιλογή έργων)

9 EL Περίληψη Περιφερειακή Πολιτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δεκέμβριος 2004 EL 9 Διαρθρωτικά ταμεία και μέσα, 2000-2006 (2) Κοινοτικές πρωτοβουλίες INTERREG III EQUALLeader+ Διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία Διακρατική δικτύωση και ανταλλαγή Στρατηγικές αειφόρου αγροτικής ανάπτυξης ΕΤΠΑ Υποδομές αειφόρος ανάπτυξη προγραμματισμός σπουδές πολιτισμός Ε&ΤΑ ΜΜΕ... ΕΚΤΚαινοτόμεςδράσειςαπασχόλησης στα ευρωπαϊκά δίκτυα ΕΓΤΠΕ- Προσανατολισμός Τοπικές ομάδες δράσης URBAN II Ανάπτυξη αστικών περιοχών υπό κρίση ΕΤΠΑ Υποδομές δημόσιες συγκοινωνίες απασχόληση κοινωνική ένταξη πολιτισμός ενημέρωση ΜΜΕ...

10 EL Περίληψη Περιφερειακή Πολιτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δεκέμβριος 2004 EL 10 AT BE CY CZ DK EE FI FR DE GR HU IR IT LV LT LU MT NL PL PT SK SL SP SW UK Objective 1 Objective 2 Objective 3 Community Initiatives Cohesion Fund Στόχος 1 Στόχος 2 Στόχος 3 Κοινοτικές πρωτοβουλίες Ταμείο Συνοχής Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, 2000-06 Διαθέσιμα ποσά σε δισ. ευρώ για τα νέα κράτη μέλη: 2004-2006 10 30 40 50 60 20

11 EL Περίληψη Περιφερειακή Πολιτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δεκέμβριος 2004 EL 11

12 EL Περίληψη Περιφερειακή Πολιτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δεκέμβριος 2004 EL 12 Αρκετά περιβαλλοντικά έργα στην Εσθονία εστιάζουν στην επεξεργασία λυμάτων. Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν τη βελτίωση των εγκαταστάσεων στη Narva City και το Viljandi. Narva, Εσθονία: το ISPA χρηματοδοτεί ένα καλύτερο περιβάλλον

13 EL Περίληψη Περιφερειακή Πολιτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δεκέμβριος 2004 EL 13 Το “Lichthaus” είναι το παλαιό κτήριο του σωματίου εργατών, που ανήκει σε ένα χρεοκοπημένο ναυπηγείο. Χρηματοδοτήθηκε από την πρωτοβουλία URBAN και σήμερα φιλοξενεί 10 νέες μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δημιούργησαν 50 νέες θέσεις εργασίας. Βρέμη, Γερμανία: νέες επιχειρήσεις σε παλαιά κτήρια

14 EL Περίληψη Περιφερειακή Πολιτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δεκέμβριος 2004 EL 14 Βαλένθια, Ισπανία: νέος αυτοκινητόδρομος Συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Στόχου 1.

15 EL Περίληψη Περιφερειακή Πολιτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δεκέμβριος 2004 EL 15 Πόρτο, Πορτογαλία: χρηματοδότηση εγκαταστάσεων βιοτεχνολογίας Το Πανεπιστήμιο του Πόρτο, στην περιφέρεια Norte, έτυχε χρηματοδότησης για νέα εργαστήρια.

16 EL Περίληψη Περιφερειακή Πολιτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δεκέμβριος 2004 EL 16 Northumberland, Ηνωμένο Βασίλειο: ενέργεια από ανεμογεννήτριες Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Northern Energy Initiative στο Northumberland της βορειοανατολικής Αγγλίας, το ΕΤΠΑ χρηματοδότησε αυτό το αιολικό πάρκο.

17 EL Περίληψη Περιφερειακή Πολιτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δεκέμβριος 2004 EL 17 Στόχος «Σύγκλιση» 78,5% συμπεριλαμβανομένου ειδικού προγράμματος για τις εξαιρετικά απομακρυσμένες περιφέρειες (264 δισ. EUR) Προγράμματα και Μέσα ΕπιλεξιμότηταΠροτεραιότητες Επιδοτήσεις Στόχος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 3,94% (13,2 δισ. EUR) Στόχος «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» 17,2% (57,9 δισ. EUR) Πολιτική συνοχής 2007-2003 3 Στόχοι Προϋπολογισμός: 336,1 δισ. EUR (0,41% του ΑΕΠ της ΕΕ) Περιφερειακά και εθνικά προγράμματα ΕΤΠΑ ΕΚΤ Ταμείο Συνοχής Περιφέρειες με κατά κεφαλή ΑΕΠ <75% του μέσου όρου της ΕΕ25 Στατιστικό αποτέλεσμα: περιφέρειες με κατά κεφαλή ΑΕΠ <75% στην ΕΕ15 και >75% στην ΕΕ25 Κράτη μέλη με κατά κεφαλή ΑΕΕ<90% του μέσου όρου της ΕΕ25 καινοτομία περιβάλλον/ πρόληψη κινδύνων προσβασιμότητα υποδομές ανθρώπινοι πόροι διοικητική ικανότητα. μεταφορές (TEN) αειφόρες μεταφορές περιβάλλον ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 67,34% = 177,8 δισ. EUR 8,38% = 22,14 δισ. EUR 23,86% = 62,99 δισ. EUR Περιφερειακά προγράμματα (ΕΤΠΑ) και εθνικά Προγράμματα (ΕΚΤ) Τα κράτη μέλη προτείνουν κατάλογο περιφερειών (NUTS1 ή NUTS2) «Σταδιακή είσοδος» Περιφέρειες που καλύπτονται από το Στόχο 1 την περίοδο 2000-06 και δεν καλύπτονται από το Στόχο «Σύγκλιση» καινοτομία περιβάλλον/ πρόληψη κινδύνων προσβασιμότητα Ευρωπαϊκή στρατηγική απασχόλησης 83,44% = 48,31 δισ. EUR 16,56% = 9,58 δισ. EUR Διασυνοριακά και διακρατικά προγράμματα και δίκτυα (ΕΤΠΑ) Συνοριακές περιφέρειες και ευρύτερες περιφέρειες διακρατικής συνεργασίας καινοτομία περιβάλλον/πρόληψη κινδύνων προσβασιμότητα πολιτισμός, εκπαίδευση 35,61% διασυνοριακές 12,12% ΕΜΓΣ (Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτνίασης και Σύμπραξης) 47,73% διακρατικές 4,54% δίκτυα


Κατέβασμα ppt "EL Περίληψη Περιφερειακή Πολιτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δεκέμβριος 2004 EL 1 Η πολιτική συνοχής και τα χρηματοδοτικά μέσα της"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google