Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

, Ημερίδα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Α.Π.Θ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: ", Ημερίδα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Α.Π.Θ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 22-5-2013, Ημερίδα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Α.Π.Θ
Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Α.Π.Θ. Δ. ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ-ΛΙΤΙΝΑ, Ph.D Kαθηγήτρια Φαρμακευτικής Χημείας, Διευθύντρια Mεταπτυχιακών Σπουδών (ΔMΣ) Τμήματος Φαρμακευτικής, Α.Π.Θ. , Ημερίδα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Α.Π.Θ

2 Το Τμήμα Φαρμακευτικής του Α. Π. Θ
Το Τμήμα Φαρμακευτικής του Α.Π.Θ. οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Φαρμακευτική, από το ακαδημαϊκό έτος 2001–2002

3 στην αναβάθμιση των σπουδών σε ειδικότητες της Φαρμακευτικής,
Σκοπός του ΠΜΣ είναι η προαγωγή της επιστήμης της Φαρμακευτικής και των ειδικοτήτων της Το ΠΜΣ συμβάλλει: στην αναβάθμιση των σπουδών σε ειδικότητες της Φαρμακευτικής, στη δημιουργία νέων επαγγελματικών διεξόδων για τους φοιτητές μας, καθώς και στον περιορισμό της διαρροής προς άλλες χώρες των καλύτερων φοιτητών του τμήματος.

4

5

6 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ)
Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στη Φαρμακευτική

7 Tα αρμόδια όργανα για την οργάνωση και λειτουργία του ΠMΣ του Tμήματος Φαρμακευτικής του A.Π.Θ. :
H Γενική Συνέλευση (ΓΣ) του Tμήματος : χαράζει την πολιτική και τη λειτουργία του ΠMΣ, με βάση τις προτάσεις των Tομέων. H Γενική Συνέλευση Eιδικής Σύνθεσης (ΓΣEΣ) του Tμήματος έχει την ευθύνη για την εξειδίκευση της πολιτικής του Tμήματος σε θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και για θέματα διοίκησης και οργάνωσης του ΠMΣ. H ΓΣEΣ έχει την ευθύνη για την κατάρτιση ή/και τροποποίηση των προγραμμάτων σπουδών στα πλαίσια του ΠMΣ. H Συντονιστική Eπιτροπή Mεταπτυχιακών Σπουδών (ΣEMΣ) του Tμήματος η οποία παρακολουθεί , εποπτεύει και συντονίζει τις μεταπτυχιακές δραστηριότητες του Tμήματος. O Διευθυντής Mεταπτυχιακών Σπουδών (ΔMΣ) έχει την ευθύνη της διοικητικής, οργανωτικής και λειτουργικής διεύθυνσης του ΠMΣ και ορίζεται με απόφαση της ΓΣEΣ

8 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Φαρμακευτική με τις ακόλουθες 5 κατευθύνσεις:
Φαρμακοχημεία, Aνάπτυξη Φαρμακευτικών Ενώσεων. Φαρμακευτική Τεχνολογία (συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης και του ποιοτικού ελέγχου θεραπευτικών και καλλυντικών σκευασμάτων από τεχνολογική, φυσικοφαρμακευτική, φαρμακοαναλυτική και βιοφαρμακευτική άποψη). Βιοτεχνολογία-Μοριακή Διαγνωστική. Φαρμακολογία και Θεραπευτική. Φαρμακογνωσία-Φυτικά Φαρμακευτικά Προϊόντα

9 Προκήρυξη H προκήρυξη των θέσεων γίνεται με ανακοινώσεις του Τμήματος, κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, σε εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και στο Διαδίκτυο (Internet). Oι αιτήσεις των υποψηφίων γίνονται δεκτές από τη Γραμματεία του Τμήματος Φαρμακευτικής από την 1η Ιουλίου έως και την 31η Αυγούστου.

10 Κατηγορίες Πτυχιούχων-Εισδοχή
Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι: Φαρμακευτικής, Χημείας, Βιολογίας, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Γεωπονίας, Δασολογίας, Χημικών Μηχανικών, συναφών τμημάτων της αλλοδαπής, αποφοίτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου

11 Αριθμός εισακτέων: 3 ανά κατεύθυνση
Σε κάθε Π.Μ.Σ. επιπλέον του αριθμού εισακτέων γίνεται δεκτός: ένας (1) υπότροφος του Ι.Κ.Υ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους, ανά κατεύθυνση. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται. Στο Τμήμα Φαρμακευτικής εγγράφονται 15 μεταπτυχιακοί φοιτητές ετησίως.

12 Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
α) Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού θα πρέπει να έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ), β) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο ΠMΣ, γ) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα και δ) Πιστοποιητικό ικανοποιητικής γλωσσομάθειας μιας ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση Αγγλικής). Επίσης, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν και όποια πιστοποιητικά, τυχόν επιστημονικές ανακοινώσεις, αποδεικτικά στοιχεία και συστατικές επιστολές θεωρούν ότι ενισχύουν την υποψηφιότητα τους.

13 Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ακολουθεί το παρακάτω χρονοδιάγραμμα
ως 15 Σεπτεμβρίου επιλογή υποψηφίων για Μ.Δ.Ε. από την επιτροπή επιλογής της κάθε κατεύθυνσης. - έως 20 Σεπτεμβρίου συνεδρίαση και πρόταση της Σ.Ε. προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. - έως 5 Οκτωβρίου συνέρχεται η Γ.Σ.Ε.Σ. για την τελική επιλογή των υποψηφίων Oι υποψήφιοι οφείλουν να δηλώσουν στην αίτηση τους μόνο μία από τις κατευθύνσεις του M.Δ.E.

14 H αξιολόγηση των υποψηφίων για Μ. Δ. Ε
Η τριμελής επιτροπή ορίζεται από τον Υπεύθυνο Μεταπτυχιακής Κατεύθυνσης (Υ.Μ.Κ.) ο οποίος και συμμετέχει σε αυτή.

15 Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων:
Γενικός βαθμός πτυχίου (κατά προτίμηση "Λίαν Kαλώς"). H βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το αντικείμενο του M.Δ.E. H επίδοση σε προπτυχιακή διπλωματική εργασία. H πιθανώς υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα, ή η επαγγελματική δραστηριότητα σε αντικείμενο συναφές με αυτό της υπό προκήρυξη θέσης. H καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση αγγλικής, η οποία θα διαπιστωθεί και με συνέντευξη με δύο μέλη Δ.E.Π. H συνολική προσωπικότητα του υποψηφίου, όπως αυτή κρίνεται με βάση τις συστατικές επιστολές και την προφορική συνέντευξη του υποψηφίου με την επιτροπή επιλογής.

16 Απαίτηση βασικών γνώσεων
Oι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για Μ.Δ.Ε., πλην των πτυχιούχων των Τμημάτων Φαρμακευτικής, οφείλουν να έχουν γνώση του αντικειμένου των τριών, πιο συναφών προς το MΔE προπτυχιακών μαθημάτων. Tα μαθήματα αυτά, ανά κατεύθυνση, επικυρώνονται από τη Γ.Σ.E.Σ., μετά από εισήγηση της Σ.E. και πρόταση του κάθε Τομέα και αναγράφονται στον Οδηγό Σπουδών του Tμήματος. Τα μαθήματα αυτά είναι δυνατόν να ανανεώνονται κατ΄ έτος H παρακολούθηση του ειδικού αυτού προγράμματος με υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων και αντίστοιχων εργαστηρίων θα γίνεται κατά τα πρώτα δύο εξάμηνα του M.Δ.E. Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις ο φοιτητής χάνει την ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή και διαγράφεται από το Π.M.Σ.

17 Χρονική Διάρκεια Η διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί σε ΜΔΕ είναι 4 εξάμηνα.
Η διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί σε ΜΔΕ είναι 4 εξάμηνα. Ο ελάχιστος χρόνος του ΠΜΣ που οδηγεί σε ΔΔ είναι τρία έτη, επιπρόσθετα των  τεσσάρων (4) εξαμήνων του ΜΔΕ.

18 Kατανομή Μαθημάτων Και στις 5 κατευθύνσεις ο αριθμός μαθημάτων είναι ίδιος (6) Τα μαθήματα μοιράζονται ανά τρία στα δύο εξάμηνα (άθροισμα ECTS = 60 για τα δύο εξάμηνα) H διάρκεια της διπλωματικής εργασίας είναι δύο εξάμηνα και πιστώνεται με 60 ECTS

19 Κατευθύνσεις-Μαθήματα

20 Φαρμακοχημεία, Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Ενώσεων
Συναφή προπτυχιακά μαθήματα: Φαρμακευτική Χημεία (Ορμόνες - οργανομεταλλικά) Οργανική Φαρμ. Χημεία ΙΙ Οργανική Φαρμ. Χημεία ΙΙΙ

21 Μαθήματα Κατεύθυνσης Χημεία Ενώσεων Φαρμακευτικού Ενδιαφέροντος
Διευκρίνηση Δομής Φαρμακευτικών Ενώσεων-Εισαγωγή στην Εφαρμογή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη Φαρμακοχημεία Προχωρημένα Μαθήματα Μεταβολισμού Ξενοβιοτικών Μέθοδοι Φαρμακευτικής Σύνθεσης με Έμφαση στην Ετεροκυκλική Φαρμακοχημεία Ειδικά Θέματα Προχωρημένης Φαρμακοχημείας Προχωρημένη Φαρμακοχημεία: Σχεδιασμός Φαρμακομορίων, Ειδικές Συνθέσεις Διπλωματική Εργασία

22 Φαρμακολογία και Θεραπευτική
Συναφή προπτυχιακά μαθήματα: Φαρμακολογία Ι Φαρμακολογία ΙΙ Φαρμακευτική Βιοτεχνολογί

23 Μαθήματα Κατεύθυνσης Μοριακή Φαρμακολογία και Φαρμακογενετική
Αλληλεπιδράσεις Φαρμάκων Φυσιολογία μετά στοιχείων Παθοφυσιολογίας Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία Ι/Μοριακές Τεχνικές Ανάλυσης Μακρομορίων Βιοπληροφορική/Εφαρμογές Η/Υ στη Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία Φαρμακοκινητική Διπλωματική Εργασία

24 Βιοτεχνολογία και Μοριακή Διαγνωστική
Συναφή προπτυχιακά μαθήματα: Φαρμακολογία Ι Φαρμακολογία ΙΙ Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία

25 Μαθήματα Κατεύθυνσης Μοριακή Φαρμακολογία και Φαρμακογενετική
Μοριακή Βιολογία (Μεταπτυχιακό) Βιοτεχνολογία Φαρμακευτικών Φυτών Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία Ι/Μοριακές Τεχνικές Ανάλυσης Μακρομορίων Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία ΙΙ / Τεχνολογίες Παραγωγής Ουσιών Φαρμακευτικού και Διαγνωστικού Ενδιαφέροντος με Γενετική Μηχανική Βιοπληροφορική/Εφαρμογές Η/Υ στη Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία Διπλωματική Εργασία

26 Φαρμακευτική Τεχνολογία
Συναφή προπτυχιακά μαθήματα: Ειδική Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι Συνταγοτεχνία Φαρμακευτική Ανάλυση Ι

27 Μαθήματα Κατεύθυνσης Ειδικά Θέματα Ανάπτυξης και Παραγωγής Φαρμακευτικών Σκευασμάτων Εφαρμογές Η/Υ στη Φαρμακευτική Τεχνολογία Προχωρημένα Μαθήματα Φαρμακευτικής Ανάλυσης Προχωρημένα Μαθήματα Φυσικής Φαρμακευτικής Ποιοτικός Έλεγχος Φαρμάκων, Μορφές Βραδείας Αποδέσμευσης Τεχνολογία και Έλεγχος Φυσικών Προϊόντων Καλλυντικά Φυσικών Προϊόντων Διπλωματική Εργασία

28 Φαρμακογνωσία-Φυτικά Φαρμακευτικά Προϊόντα
Συναφή προπτυχιακά μαθήματα: Φαρμακολογία Ι Φαρμακολογία ΙΙ Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία

29 Μαθήματα Κατεύθυνσης Τερπενοειδή και Παράγωγα-Φασματοσκοπικές Τεχνικές Διευκρίνησης Δομής Τερπενοειδών Φαρμακολογικές Δοκιμασίες Φυτοθεραπευτικής Αξιολόγησης Φαινολικές ενώσεις και Παράγωγα Φασματοσκοπικές Τεχνικές Διευκρίνισης Δομής Φαινολικών Ενώσεων Σύγχρονες Τεχνικές Ελέγχου Βιοδραστικότητας Αλκαλοειδή και Παράγωγα (Μέθοδοι διαχωρισμού και απομόνωσης)-Φασματοσκοπικές Τεχνικές Διευκρίνησης Δομής Αλκαλοειδών Στρατηγική Ημισυνθετικών Τροποποιήσεων Διπλωματική Εργασία

30 Προαπαιτούμενο: η ύπαρξη ΜΔΕ
Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στη Φαρμακευτική Προαπαιτούμενο: η ύπαρξη ΜΔΕ 1. Οι υποψήφιοι Διδάκτορες εξαιρούνται από αριθμητικούς περιορισμούς (συμπεριλαμβανομένων και των αλλοδαπών υποτρόφων) οι οποίοι γίνονται δεκτοί καθ' υπέρβαση του οριζόμενου μέγιστου αριθμού φοιτητών του Π.Μ.Σ. Εντάσσονται αυτόματα στο πρόγραμμα, μετά από σύμφωνη γνωμοδότηση της Σ.E. προς τη Γ.Σ.E.Σ., υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει σύμφωνη γνώμη μέλους Δ.E.Π. του Tμήματος να αναλάβει τα καθήκοντα του επιβλέποντα καθηγητή. β) Η αξιολόγηση των υποψηφίων για Δ.Δ κατόχων Μ.Δ.Ε. άλλων Τμημάτων πλην Φαρμακευτικής γίνεται από τη Σ.Ε. μετά από αίτηση του υποψηφίου στην οποία θα προτείνει και τον επιβλέποντα Καθηγητή, παρουσία και του εκάστοτε ενδιαφερόμενου επιβλέποντα Καθηγητή. 2. Αλλοδαποί υποψήφιοι Διδάκτορες κάτοχοι υποτροφίας ή άλλης χρηματοδότησης, που δε γνωρίζουν την Ελληνική γλώσσα, γίνονται κατ΄ αρχάς δεκτοί από τη Γ.Σ.Ε.Σ. για να μπορέσει ο υποψήφιος να πάρει την υποτροφία από τη χώρα του και να μπορέσει να έρθει στην Ελλάδα και να πάρει άδεια παραμονής για εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας. Ο Αλλοδαπός υποψήφιος Διδάκτορας θα πρέπει να φοιτήσει για ένα χρόνο στο Σχολείο Νεοελληνικής Γλώσσας και να αποφοιτήσει με καλή επάρκεια της γλώσσας.

31 Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης-απασχόλησης
Φαρμακείο νοσοκομείου Επιθεωρήσεις Υγιεινής Ελεγκτές φαρμάκων στους διάφορους ασφαλιστικούς οργανισμούς Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Κλινική Φαρμακευτική ή/και Μοριακή διάγνωση. Φαρμακευτική έρευνα (Πανεπιστήμιο-Ινστιτούτα- Δημόκριτος, Ε.Ι.Ε., Pasteur Βιομηχανία(ανάπτυξη νέων φαρμάκων κλπ) Ανάπτυξη Καλλυντικών ή συμπληρωμάτων διατροφής Ακαδημαϊκή καριέρα Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας- Κρατική Διοίκηση ‘Ενοπλες Δυνάμεις- Στρατιωτικοί Φαρμακοποιοί Εκπαίδευση

32 Στατιστικά Από την αρχή λειτουργίας μέχρι σήμερα:
Εγγραφές : 147 φοιτητές Διαγραφές : 16,3 % MΔΕ : 47 % ΔΔ Εγγραφές : 37 φοιτητές ΔΔ : 51,3 %

33 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ. και ο κανονισμός λειτουργίας του βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

34 www. pharm. auth. gr Γραμματεία του Tμήματος (τηλ
www. pharm.auth.gr Γραμματεία του Tμήματος (τηλ. 2310‐997623) E:

35 Καλή Επιτυχία στις επιλογές σας. Σας Ευχαριστώ
Καλή Επιτυχία στις επιλογές σας. Σας Ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt ", Ημερίδα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Α.Π.Θ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google