Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Επιμέλεια παρουσίασης: Ιωάννα Σαρίγκολη 4 Μαρτίου 20154.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Επιμέλεια παρουσίασης: Ιωάννα Σαρίγκολη 4 Μαρτίου 20154."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Επιμέλεια παρουσίασης: Ιωάννα Σαρίγκολη 4 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 2015 «Όροι και προϋποθέσεις για την αναγγελία έναρξης άσκησης εμπορίας και τη λειτουργία καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων - Συνταγή χρήσης γεωργικού φαρμάκου»

2 Όροι και προϋποθέσεις για την αναγγελία έναρξης άσκησης εμπορίας και τη λειτουργία καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 159/2013 (ΦΕΚ Α’ 251) 4 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 2015 Επιτρέπεται η εμπορία γεωργικών φαρμάκων μόνο από ειδικά καταστήματα που πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές και διαθέτουν υπεύθυνο επιστήμονα. Οι υπεύθυνοι επιστήμονες πρέπει: Να έχουν πτυχίο Γεωπόνου (Α.Ε.Ι.) ή πτυχίο Τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Εκμ/σεων της Σχολής Τεχνολόγων Γεωπονίας ή Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλ/γειών και Ανθοκομίας (ΤΕΙ) ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών κράτους − μέλους της ΕΕ ή χωρών εκτός ΕΕ. Ο υπεύθυνος επιστήμονας πώλησης γεωργικών φαρμάκων διενεργεί τις πωλήσεις των γεωργικών φαρμάκων και είναι υπεύθυνος για την ορθή εκτέλεση της συνταγής χρήσης. Επίσης έχει την υποχρέωση να παρέχει πληροφορίες για τους πιθανούς κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον

3 Η εμπορία των γεωργικών φαρμάκων διακρίνεται σε χονδρική και λιανική 4 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 2015 Οι διατάξεις του Π.Δ. εφαρμόζονται: α) Στους ασκούντες λιανική εμπορία γεωργικών φαρμάκων, δηλαδή πώληση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προς τους τελικούς χρήστες των ή εκπροσώπους τους. β) Στους ασκούντες χονδρική εμπορία γεωργικών φαρμάκων, δηλαδή πώληση φυτοπροστατευτικών προϊόντων προς επαγγελματίες για μεταπώληση, καθώς και εκείνη που γίνεται από χονδρεμπόρους προς το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. γ) Στους ασχολούμενους με την αποθήκευση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων με σκοπό τη χρήση του αποθηκευτικού χώρου από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με τη χονδρική εμπορία γεωργικών φαρμάκων.

4 Προδιαγραφές καταστημάτων λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων Οι απαραίτητες προδιαγραφές των καταστημάτων λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων είναι οι παρακάτω: 4 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 2015 α) Το κατάστημα πρέπει να είναι ισόγειο κτίσμα με έκταση, κατ’ ελάχιστον, σαράντα (40) τετραγωνικών μέτρων. β) Οι χώροι, των φ.π., πρέπει να διαθέτουν σύστημα εξαερισμού, με ειδικό ισχυρό απορροφητήρα, για την απομάκρυνση των Οσμών, της σκόνης και την ανανέωση του αέρα του καταστήματος. Το σύστημα εξαερισμού πρέπει να είναι συνδεδεμένο με απαγωγό σωλήνα, υπερυψωμένο της οροφής του κτιρίου και των εφαπτόμενων κτιρίων κατά δύο (2) μέτρα. Εναλλακτικά, είναι επιτρεπτό να διαθέτουν σύστημα φίλτρων ενεργού άνθρακα ή όποιο άλλο σύστημα, το οποίο με μηχανολογική μελέτη επαρκεί για την απόσμησή τους.

5 4 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 2015 Προδιαγραφές καταστημάτων λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων Οι απαραίτητες προδιαγραφές των καταστημάτων λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων είναι οι παρακάτω: γ) Το κατάστημα και οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να διαθέτουν επαρκές σύστημα πυρόσβεσης και πυρασφάλειας. δ) Το δάπεδο και τα ράφια, όπου τοποθετούνται τα γεωργικά φάρμακα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μη απορροφητικά υλικά. Τα γεωργικά φάρμακα δεν πρέπει να έρχονται σε άμεση επαφή με το δάπεδο του καταστήματος. ε) Η επιφάνεια αποθηκευτικού χώρου είναι δυνατόν να βρίσκεται σε ημιυπόγειο ή υπόγειο χώρο ή και σε άλλο χώρο διαφορετικό από την έδρα του καταστήματος,

6 4 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 2015 Προδιαγραφές καταστημάτων λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων Οι απαραίτητες προδιαγραφές των καταστημάτων λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων είναι οι παρακάτω: στ) Τα γεωργικά φάρμακα πρέπει να διατηρούνται σε χώρο διακριτό από τα υπόλοιπα γεωργικά εφόδια, ο οποίος πρέπει να κλειδώνεται και να μην είναι σε άμεση πρόσβαση με τον αγοραστή των προϊόντων. Στο χώρο αυτόν τα γεωργικά φάρμακα ταξινομούνται κατά είδος, όπως εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα και ζιζανιοκτόνα. ζ) Το κατάστημα πρέπει να διαθέτει τουαλέτα και κουτί πρώτων βοηθειών για περίπτωση ατυχήματος. Σε εμφανές σημείο, πλησίον του κυτίου πρώτων βοηθειών, αναγράφεται η φράση «Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων 210−77.93.777».

7 4 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 2015 Προδιαγραφές καταστημάτων λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων Οι απαραίτητες προδιαγραφές των καταστημάτων λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων είναι οι παρακάτω: η) Τυχόν ακατάλληλα γεωργικά φάρμακα, όπως ληγμένα, ακατάλληλες συσκευασίες, και ανακληθέντα, πρέπει να βρίσκονται συγκεντρωμένα σε ειδικό χώρο, διακριτό από τα υπόλοιπα γεωργικά φάρμακα και να φέρουν κατάλληλη σήμανση. Για τα ακατάλληλα γεωργικά φάρμακα συμπληρώνεται κατάσταση από τον υπεύθυνο του καταστήματος, στην οποία αναγράφονται: αα) η εμπορική ονομασία τους, ββ) το μέγεθος και ο αριθμός των συσκευασιών τους, και τηρείται αρχείο με τα παραστατικά που αποδεικνύουν τη διαχείρισή τους. Σε κάθε συσκευασία ακατάλληλου γεωργικού φαρμάκου αναγράφεται με ευκρινή τρόπο η φράση «ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ».

8 4 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 2015 Προδιαγραφές καταστημάτων λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων Οι απαραίτητες προδιαγραφές των καταστημάτων λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων είναι οι παρακάτω: θ) Το κατάστημα εμπορίας πρέπει να διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή και σύνδεση στο διαδίκτυο. Διατηρείται φάκελος με την ηλεκτρονική καταγραφή της διακίνησης των γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4036/2012. ι) Το κατάστημα πρέπει να διαθέτει αρχεία προμήθειας και διακίνησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

9 4 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 2015 Προδιαγραφές καταστημάτων λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων Οι απαραίτητες προδιαγραφές των καταστημάτων λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων είναι οι παρακάτω: Τα καταστήματα λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων οφείλουν να αναρτούν σε εμφανές σημείο τον τιμοκατάλογο των διατιθέμενων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων γεωργικών φαρμάκων αναγράφουν στη συσκευασία τη λιανική τιμή πώλησης. Ο τρόπος αναγραφής των τιμών στον τιμοκατάλογο και επί της συσκευασίας γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Αγορανομικό Κώδικα. Σε εμφανές σημείο του καταστήματος αναρτάται πινακίδα που αναφέρει με ευμεγέθη γράμματα: «Η εμπορία των γεωργικών φαρμάκων γίνεται μόνον παρουσία του υπεύθυνου επιστήμονα κ. …………(ονοματεπώνυμο)…………».

10 4 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 2015 Προδιαγραφές αποθηκών χονδρικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων Οι απαραίτητες προδιαγραφές των αποθηκών των καταστημάτων χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων είναι οι παρακάτω: α) Το κτίσμα πρέπει να είναι ισόγειο, έκτασης, τουλάχιστον, εκατό (100) τετραγωνικών μέτρων. Κατά τα άλλα ισχύουν όσα έχουν αναφερθεί για τα καταστήματα λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.

11 Υποδείγματα διαρρύθμισης καταστήματος Η ανάρτηση ενδεικτικής πινακίδας στην πρόσοψη καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων δεν είναι υποχρεωτική.

12 Συνταγή χρήσης γεωργικού φαρμάκου 4 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 2015 Σε εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 35 και της περίπτωσης π’ της παρ. 1 του άρθρου 50 του Ν. 4036/2012 «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις» (Α΄ 32), όπως το άρθρο 35 αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με τις παρ. 4 και 9 του άρθρου 44 του Ν. 4235/2014 (Α΄ 32), αντίστοιχα.

13 4 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 2015 Αριθ. 9497/104760/20-8-2014 (ΦΕΚ Β’ 2310) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Υπογράφηκε «ΣΥΝΤΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ»

14 Τύπος και περιεχόμενο συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου 4 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 2015 1. Η συνταγή χρήσης γεωργικού φαρμάκου αποτελεί έγγραφη γνωμάτευση για την αναγκαιότητα χρήσης γεωργικού φαρμάκου 2. Η συνταγή χρήσης γεωργικού φαρμάκου, εκδίδεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής για τη λιανική πώληση ενός ή περισσοτέρων γεωργικών φαρμάκων, και τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων, είτε για προληπτικούς, είτε για θεραπευτικούς σκοπούς. Η συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων είναι απαραίτητη για όλες τις προσυλλεκτικές και μετασυλλεκτικές χρήσεις των γεωργικών φαρμάκων σε όλες τις καλλιέργειες. 3. Η συνταγή χρήσης γεωργικού φαρμάκου προορίζεται, για συγκεκριμένο στόχο φυτοπροστασίας ή ομάδα στόχων, σύμφωνα με την ορθή πρακτική φυτοπροστασίας. Στη συνταγή χρήσης γεωργικού φαρμάκου προβλέπεται η δοσολογία και διευθετείται ο χρόνος επέμβασης, με τρόπο τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται αποδεκτή αποτελεσματικότητα με την ελάχιστη αναγκαία ποσότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες και τις δυνατότητες για καλλιεργητικό και βιολογικό έλεγχο. 4. Το περιεχόμενο της συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου πρέπει να είναι σύμφωνο με όσα ορίζονται στη συσκευασία του γεωργικού φαρμάκου.

15 Έκδοση συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου 4 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 2015 Η έκδοση συνταγής δύναται να γίνεται πριν ή τη στιγμή της πώλησης των γεωργικών φαρμάκων. Εφόσον η πώληση του γεωργικού φαρμάκου διενεργείται στο κατάστημα από τον υπεύθυνο επιστήμονα, επιλέγεται: «Αποθήκευση – άμεση πώληση»

16 1. Επιστήμονας που πληροί τις προϋποθέσεις, εκδίδει τη συνταγή χρήσης γεωργικού φαρμάκου με τη δραστική ουσία και ενδεικτικά με το προτεινόμενο σκεύασμα που περιέχει τη συγκεκριμένη δραστική. Η συνταγή ισχύει για οποιοδήποτε άλλο σκεύασμα της ίδιας δραστικής ουσίας, περιεκτικότητας και μορφής, με την προϋπόθεση ότι δε φέρει πιο επιβαρυντικό σύμβολο κινδύνου (εικονόγραμμα) και ότι η χρήση για την οποία προορίζεται περιλαμβάνεται στην έγκρισή του. 2. Για την έκδοση της συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου, ο επιστήμονας συμπληρώνει το έντυπο, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Συνταγές χρήσης γεωργικών φαρμάκων», και την εκτυπώνει τόσες φορές, όσες είναι απαραίτητο για να διατηρεί αντίγραφο ο εκδότης της, ο χρήστης και το κατάστημα λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων. 3. Η έκδοση της συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου γίνεται μετά από προφορικό ή γραπτό αίτημα του ενδιαφερόμενου επαγγελματία χρήστη του γεωργικού φαρμάκου, ο οποίος προσκομίζει τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες. 4 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 2015 Έκδοση συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου

17 4 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 2015 Για την εγγραφή του συνταγογράφου στο Μητρώο προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος να έχει: Πτυχίο Γεωπόνου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή Πτυχίο Τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή Πτυχίο Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ή Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας (Τ.Ε.Ι.) Πτυχιούχοι Τμήματος Βιολογικής Γεωργίας των Τ.Ε.Ι. μπορούν σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1η του π.δ. 312/2003 (Α’ 264) να ασκούν εμπορία φυτοπροστατευτικών προϊόντων που η χρήση τους είναι συμβατή με τη βιολογική γεωργία. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που η χρήση τους είναι συμβατή με τη βιολογική γεωργία αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008. Έκδοση συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου

18 4 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 2015

19 Έκδοση συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου Τα καταστήματα λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων: αα) υποχρεούνται να διατηρούν το σύνολο των συνταγών χρήσης γεωργικών φαρμάκων για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έκδοσής τους, ββ) απαγορεύεται να κατέχουν ανεκτέλεστες ή ανυπόγραφες συνταγές χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

20 4 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 2015 Έκδοση συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου Στον υπεύθυνο του καταστήματος εμπορίας γεωργικών φαρμάκων επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, αν διαπιστωθούν λιανικές πωλήσεις γεωργικών φαρμάκων χωρίς να υφίσταται η αντίστοιχη συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων ή χωρίς την ηλεκτρονική καταγραφή της συναλλαγής στο ειδικό έντυπο πώλησης της παραγράφου 5 του άρθρου 36, η οποία υπέχει θέση συνταγής χρήσης όταν εκδίδεται από επιστήμονα αρμόδιο να συνταγογραφεί ή σε περίπτωση κατοχής ανεκτέλεστων ή ανυπόγραφων συνταγών χρήσης γεωργικών φαρμάκων ή χωρίς την παρουσία υπεύθυνου επιστήμονα ή υπαλλήλου-πωλητή, αρμόδιου για την εκτέλεση συνταγής γεωργικών φαρμάκων.»

21 4 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 2015 Έκδοση συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου Στον υπεύθυνο επιστήμονα του καταστήματος εμπορίας γεωργικών φαρμάκων επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, αν ενεργεί λιανικές πωλήσεις γεωργικών φαρμάκων, χωρίς να υφίσταται η αντίστοιχη συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων ή χωρίς την ηλεκτρονική καταγραφή της συναλλαγής στο ειδικό έντυπο πώλησης της παραγράφου 5 του άρθρου 36, η οποία υπέχει θέση συνταγής χρήσης.

22 4 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 2015 Στον υπάλληλο - πωλητή γεωργικών φαρμάκων του καταστήματος εμπορίας γεωργικών φαρμάκων επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, αν ενεργεί λιανικές πωλήσεις γεωργικών φαρμάκων, χωρίς να υφίσταται η αντίστοιχη συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων ή με συνταγή που εκδίδει ο ίδιος χωρίς να είναι επιστήμονας αρμόδιος να συνταγογραφεί. Έκδοση συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου

23 4 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 2015 Έκδοση συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου Σε όποιον εκδίδει συνταγές χρήσης γεωργικών φαρμάκων χωρίς να πληροί τις προϋποθέσεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 35, επιβάλλεται πρόστιμο από τριακόσια (300) ευρώ έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.

24 Στον επαγγελματία χρήστη που χρησιμοποιεί γεωργικά φάρμακα χωρίς την έκδοση της σχετικής συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ή χωρίς να εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στη σχετική συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων, επιβάλλεται πρόστιμο από τριακόσια (300) ευρώ έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Έκδοση συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου 4 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 2015

25 Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Συνταγογράφων Έχει τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή και είναι προσβάσιμη μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 4 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 2015

26 Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Συνταγογράφων Στο τέλος της Αρχικής σελίδας εμφανίζεται το εικονίδιο : ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

27 4 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 2015 Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Συνταγογράφων Ανοίγει επόμενη σελίδα με τις ψηφιακές υπηρεσίες του υπουργείου και επιλέγουμε το εικονίδιο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Γεωργικών Φαρμάκων»:

28 4 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 2015 Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Συνταγογράφων

29 4 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 2015 Το σύστημα θα ζητήσει το ΑΦΜ και έναν έγκυρο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην συνέχεια θα σταλεί επιβεβαίωση στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο με το «Όνομα Χρήστη» και τον «Κωδικό Πρόσβασης» στην ψηφιακή υπηρεσία. Δημιουργία Λογαριασμού Εάν δεν είναι εγγεγραμμένος ο χρήστης στις ψηφιακές υπηρεσίες του υπουργείου θα πρέπει να εγγραφεί πατώντας το πλήκτρο Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Συνταγογράφων

30 4 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 2015 Κατά τη δημιουργία Λογαριασμού συμπληρώνει τα ζητούμενα στοιχεία Τα πεδία που φέρουν κόκκινο αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Συνταγογράφων

31 4 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 2015 Κωδικός πρόσβασης Όνομα χρήστη Ο κάθε υπεύθυνος Επιστήμονας προκειμένου να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή θα πρέπει να εισάγει τα στοιχεία σύνδεσης: Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Συνταγογράφων

32 4 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 2015 Με την είσοδό σας στην ψηφιακή υπηρεσία εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη. Ο χρήστης, της ψηφιακής εφαρμογής, λαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες για ψηφιακή υπηρεσία. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να απευθυνθεί στο κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: Έχει την δυνατότητα να δει την πορεία της αίτησής του (απορριφθείσα, εκκρεμής, εγκεκριμένη). Δημιουργεί «Νέα Αίτηση» προκειμένου να εγγραφεί στο Μητρώο Συνταγογράφων. Χρησιμοποιεί το πλήκτρο της «Βοήθειας»

33 4 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 2015 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Μεταφόρτωση αρχείου

34 4 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 2015 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Μετά την καταχώρηση όλων των στοιχείων των πεδίων στην οθόνη αίτησης, πατάτε το πλήκτρο «Αποθήκευση». Η αίτησή σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην αρμόδια ΔΑΟΚ που έχετε επιλέξει. Η ΔΑΟΚ θα ελέγξει όλα τα στοιχεία που καταχωρήσατε και που μεταφορτώσατε και θα εγκρίνει ή θα απορρίψει το αίτημά σας περιγράφοντας τον λόγο απόρριψης. Έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης μπορείτε να αποθηκεύσετε στο υπολογιστή σας και να την εκτυπώσετε πατώντας στο κουμπί «Κατέβασμα Αρχείου». Να αναπαράγει σε ηλεκτρονική μορφή (σκανάρει) και μάλιστα μόνον σε αρχείο μορφής pdf τον βασικό τίτλο σπουδών που κατέχουν. Προσοχή, εάν κατέχετε επιπλέον τίτλους σπουδών, σκανάρετε μόνον τον βασικό τίτλο σπουδών. Τα ηλεκτρονικά αρχεία θα πρέπει να τα μεταφορτώσετε πατώντας το κουμπί «Μεταφόρτωση Αρχείου» ώστε να επισυναφθούν στην ηλεκτρονική αίτηση που υποβάλετε και να ελεγχτούν από την ΔΑΟΚ της περιοχής που δραστηριοποιήστε. Ο αιτών θα πρέπει να συμπληρώσει όλα τα πεδία της αίτησης καθώς όλα είναι υποχρεωτικά. Να συμπληρώσει και υπογράψει την επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και ακολούθως τη συμπληρωμένη δήλωση να την αναπαράγει σε ηλεκτρονική μορφή (σκανάρει) και μάλιστα μόνον σε αρχείο μορφής pdf.

35 4 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 2015

36 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Θα λάβετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα που θα σας ενημερώνει για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησής σας.

37 4 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 2015 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

38 4 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 2015 Μετά τον έλεγχο της αίτησης η κατάσταση της μπορεί να είναι «Εγκεκριμένη» ή «Απορριφθείσα». Σε περίπτωση όμως που απαιτείται τροποποίηση των ηλεκτρονικά υποβληθέντων δικαιολογητικών ή στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν εγγράφως τα νέα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία (ΔΑΟΚ) και η τροποποίηση των στοιχείων θα διενεργείται μόνον από το αρμόδιο υπάλληλο για το Μητρώο Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων. Η αίτηση για το χρονικό διάστημα που δεν έχει ελεγχθεί από την ΔΑΟΚ παραμένει σε κατάσταση «Εκκρεμής». Ο χρήστης μετά την «Αποθήκευση» της αίτησής του δεν μπορεί να τροποποιήσει τα στοιχεία της. Για την αρχική εγγραφή στο Μητρώο Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων, οι ενδιαφερόμενοι δεν απαιτείται να υποβάλουν εγγράφως τα απαραίτητα δικαιολογητικά. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΑΟΚ

39 Διαχείριση Αιτήσεων Υποψήφιων Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων Διαδικασία Οι ΔΑΟΚ με απόφαση του προϊσταμένου ορίζουν υπάλληλο/ους που είναι αρμόδιος/οι για την έγκριση, την τήρηση και την επικαιροποίηση του Μητρώου Συνταγογράφων της περιοχής αρμοδιότητά τους. Ο αρμόδιος υπάλληλος πρέπει να ελέγξει όλα τα δικαιολογητικά σε όλες τις αιτήσεις που έχουν δημιουργηθεί και να αποφανθεί αν θα εγκρίνει ή θα απορρίψει την κάθε αίτηση. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου αποστέλλεται αυτόματο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) από τη Ψηφιακή Υπηρεσία προς το e-mail του ενδιαφερόμενου είτε για την έγκριση της εγγραφής του στο Μητρώο συνταγογράφων γεωργικών φαρμάκων, είτε για την απόρριψή της όπου θα αναφέρονται οι λόγοι απόρριψης που δηλώθηκαν από τον αρμόδιο υπάλληλο. Οι λόγοι απόρριψης είναι κατηγοριοποιημένοι και επιλέγονται από τον υπάλληλο που επεξεργάζεται την αίτηση του υποψήφιου συνταγογράφου. Ο αρμόδιος υπάλληλος είναι επίσης υπεύθυνος σε περίπτωση επιβολής διοικητικών κυρώσεων σε συνταγογράφο, να εισέλθει στην ψηφιακή υπηρεσία και να αναστείλει ή να ανακαλέσει τη δυνατότητα έκδοσης συνταγών χρήσης γεωργικών φαρμάκων, κατ’ εφαρμογή σχετικής απόφασης επιβολής διοικητικών κυρώσεων. 4 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 2015

40 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο αρμόδιος υπάλληλος εισέρχεται μέσω του εσωτερικού δικτύου του Υπουργείου στην Ψηφιακή Εφαρμογή, όπου εμφανίζονται όλες οι αιτήσεις 4 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 2015

41 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 4 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 2015

42 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο χρήστης εισέρχεται στην εφαρμογή, όπου βλέπει τα προσωπικά στοιχεία του υποψήφιου συνταγογράφου και τα στοιχεία της αίτησης. Στα στοιχεία της αίτησης πατώντας το κουμπί ανοίγει σε pdf αρχείο το βασικό πτυχίο και η υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου συνταγογράφου τα οποία πρέπει να ελεγχθούν.

43 4 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 2015 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Σε περίπτωση που απαιτείται τροποποίηση των παραπάνω ηλεκτρονικά υποβληθέντων δικαιολογητικών ο χρήστης πατώντας το κουμπί διαγράφει τα παραπάνω αρχεία. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν εγγράφως τα νέα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία (ΔΑΟΚ), όπου ο αρμόδιος υπάλληλος θα αναπαράγει σε ηλεκτρονική μορφή και μόνον σε αρχείο μορφής pdf τα νέα δικαιολογητικά και θα τα μεταφορτώσει πατώντας το κουμπί Μεταφόρτωση αρχείου

44 4 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 2015 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Η αίτηση του υποψήφιου συνταγογράφου πρέπει να γίνεται με το ΑΦΜ του και όχι με το ΑΦΜ του καταστήματος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχει γίνει η αίτηση με το ΑΦΜ του καταστήματος, αποστέλλεται αίτημα για την ακύρωση της αίτησης, ώστε ο υποψήφιος συνταγογράφος να υποβάλλει πάλι αίτηση με το σωστό ΑΦΜ.

45 4 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 2015 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Αφού ελεγχθούν τα δικαιολογητικά θα πρέπει ο χρήστης-αρμόδιος υπάλληλος της ΔΑΟΚ, να αποφανθεί αν θα εγκρίνει ή θα απορρίψει την αίτηση. Εάν εγκρί- νει την αίτηση επιλέγει Εγκρίνεται: «Ναι» και στη συνέχεια «Αποθήκευση». Εάν δεν την εγκρίνει, επιλέγει «Όχι» και στο πλαίσιο Αιτιολογία Απόρριψης επιλέγει έναν από τους λόγους απόρριψης. Στη συνέχεια αποστέλλεται αυτόματο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e- mail) από τη Ψηφιακή Υπηρεσία προς το e-mail του ενδιαφερόμενου υποψή- φιου συνταγογράφου ενημερώνοντάς τον σχετικά με την έγκριση της εγγραφής του στο Μητρώο Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων. Ο αρμόδιος υπάλ- ληλος, είναι επίσης υπεύθυνος στην περίπτωση επιβολής διοικητικών κυρώ- σεων σε συνταγογράφο. Θα πρέπει να εισέλθει στην ψηφιακή υπηρεσία να αναζητήσει την εγκεκριμένη αίτηση του συνταγογράφου και να αναστείλει ή να ανακαλέσει τη δυνατότητα έκδοσης συνταγών χρήσης γεωργικών φαρμάκων, κατ’ εφαρμογή σχετικής απόφασης επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Ο χρήστης στο σημείο Επιβολή Ανάκλησης επιλέγει «Ναι». Για αναίρεση της ανάκλησης επιλέγει «Όχι». Από τα στοιχεία της αίτησης αλλαγή δεν επιτρέπεται από το σύστημα στα πεδία “ΑΦΜ” του ενδιαφερόμενου και στην αρμόδια “ΔΑΟΚ”.

46 4 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 2015 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ – ΑΡΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ Σε περίπτωση επιβολής ανάκλησης από την αρμόδια υπηρεσία (ΔΑΟΚ) η εγγραφή σας στο Μητρώο Συνταγογράφων θα είναι σε κατάσταση «Ανακληθείσα». Ο χρήστης ειδοποιείτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το ηλεκτρονικό σύστημα όπου εμφανίζεται ο λόγος και η ημερομηνία ανάκλησης. Όταν πραγματοποιείται άρση της Ανάκλησης από το Μητρώο Συνταγογράφων ο χρήστης λαμβάνει αυτόματο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο ειδοποιείται τόσο για την ημερομηνία της άρσης της ανάκλησης όσο και για την ημερομηνία της επιβολής της. Στο διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας επιβολής της ανάκλησης της άδειας Συνταγογράφου και της ημερομηνίας άρσης ανάκλησης, ο Συνταγογράφος δεν έχει την δυνατότητα να συνταγογραφήσει Γεωργικά Φάρμακα.

47 4 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 2015 Συνταγογράφηση Για την ομαλή μετάβαση της διαδικασίας πώλησης γεωργικών φαρμάκων με συνταγή χρήσης αυτών θα υπάρξει ικανό μεταβατικό διάστημα το οποίο θα πρέπει να αξιοποιηθεί από τους ενδιαφερόμενους με σκοπό: α) την εκμάθηση του συστήματος και β) τον εντοπισμό βελτιώσεων που μπορούν να γίνουν. Η ψηφιακή υπηρεσία του Μητρώου των συνταγογράφων ολοκληρώθηκε. Η ηλεκτρονική εφαρμογή «Συνταγές χρήσης γεωργικών φαρμάκων» αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα http://e-services.minagric.gr/ και είναι διαθέσιμη για χρήση από κάθε ενδιαφερόμενο συνταγογράφο.http://e-services.minagric.gr/

48 4 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 2015 Συνταγογράφηση Στις η δημιουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής ολοκληρώνεται και μετά από τις καθίσταται υποχρεωτική η έκδοση συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου με σκοπό να είναι δυνατή η προμήθειά του. Β) Την υποβολή σχολίων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας Γ) Την ανάπτυξη ιδιωτικών πακέτων από κάθε ενδιαφερόμενο, παρά το γεγονός ότι η ψηφιακή υπηρεσία της συνταγογράφησης θα παρέχεται δωρεάν από τις υπηρεσίες του Υπουργείου μας. Παρέχεται στους ενδιαφερόμενους χρονικό διάστημα μέχρι τις με σκοπό: Α) Την εξοικείωση με την εφαρμογή των ενδιαφερομένων συνταγογράφων και επαγγελματιών χρηστών γεωργικών φαρμάκων. Η έκδοση συνταγών μέχρι τις 28-7-2015 καταχωρείται στο σύστημα και πρέπει να είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία.

49 4 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 2015 Σε γενικές γραμμές η ηλεκτρονική εφαρμογή της συνταγογράφησης έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Α. Η ηλεκτρονική καταγραφή της λιανικής πώλησης των γεωργικών φαρμάκων ενημερώνεται αυτόματα από τα στοιχεία της συνταγής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων. Β. Παρέχεται ο κωδικός της κάθε συνταγής και σε γραμμωτό κώδικα (barcode) με σκοπό την απλοποίηση του συστήματος. Γ. Σε κάθε έντυπο συνταγής μπορούν να καταγράφονται περισσότερες από μία καλλιέργειες ή περισσότεροι από ένας καταπολεμού- μενοι στόχοι. Συνταγογράφηση

50 4 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 2015 Σε γενικές γραμμές η ηλεκτρονική εφαρμογή της συνταγογράφησης έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Δ. Ο χρόνος έκδοσης της συνταγής συνιστάται να είναι προγενέστερος του χρόνου πώλησης των γεωργικών φαρμάκων, καθώς με τον τρόπο αυτό απλοποιείται η διαδικασία και διασφαλίζεται ότι το περιεχόμενο της συνταγής χρήσης πρέπει να είναι σύμφωνο με όσα ορίζονται: α) στη συσκευασία του γεωργικού φαρμάκου καθώς και β) στις διατάξεις του Παραρτήματος Δ΄ του ν.4036/2012 (Α΄8) και της με αριθ. 8197/90920/ 22-7-2013 κοινής Υπουργικής απόφασης (Αρχές Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας). Ε. Με την επιλογή: «Αποθήκευση – άμεση πώληση» μπορεί να γίνεται η συνταγογράφηση από υπεύθυνο επιστήμονα καταστήματος εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και η άμεση πώληση με αυτόματη ενημέρωση των στοιχείων της ψηφιακής υπηρεσίας ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής πώλησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Συνταγογράφηση

51 4 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 2015 Σε γενικές γραμμές η ηλεκτρονική εφαρμογή της συνταγογράφησης έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: ΣΤ. Τα πεδία συμπλήρωσης της συνταγής χρήσης κάθε γεωργικού φαρμάκου είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθ. 9497/104760/20-8-2014 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ (Β΄2310) και παρέχεται η δυνατότητα στον επιστήμονα συνταγογράφο να παράσχει επιπλέον οδηγίες σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον από τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων, ιδίως σχετικά με τις πηγές κινδύνου, την έκθεση του χρήστη, τον ορθό τρόπο αποθήκευσης, το χειρισμό και την εφαρμογή, την ασφαλή διάθεση του ψεκαστικού διαλύματος που απομένει μετά την εφαρμογή, τη διαχείριση των κενών συσκευασίας και τις εναλλακτικές λύσεις χαμηλού κινδύνου. Ζ. Προϋπόθεση για τη λιανική πώληση γεωργικού φαρμάκου σε επαγγελματία χρήστη είναι η έκδοση συνταγής. Αντιθέτως, για τα ερασιτεχνικής χρήσης σκευάσματα η έκδοση συνταγής δεν αποτελεί προϋπόθεση. Συνταγογράφηση

52 Συνταγή χρήσης γεωργικού φαρμάκου

53 4 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 2015 Ερωτήσεις-Απαντήσεις Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο μία Δ.Α.Ο.Κ. που είναι κοντά στα συμφέροντά του και μπορεί εφόσον ελεγχθεί και εγγραφεί στο μητρώο συνταγογράφων, να πάρει κωδικούς και να εργαστεί σε 2 νομούς ή οπουδήποτε στην Ελλάδα. Μπορεί να δηλωθεί κάποιος ως συνταγογράφος σε δύο νομούς;

54 4 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 2015 Ερωτήσεις-Απαντήσεις Φυσικά ναι. Ακόμη κι αν η συνταγή έχει κοπεί στη Θεσσαλονίκη. Η συνταγή που θα εκδίδει ένας συνάδελφος π.χ. στον Ν. Καβάλας θα μπορεί να εκτελεστεί στον Ν. Δράμας ή το αντίστροφο;

55 4 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 2015 Ερωτήσεις-Απαντήσεις Όπως ορίζεται στο άρθρο 35 του ν.4036/2012: η συνταγή είναι προϋπόθεση για τη λιανική πώληση γεωργικών φαρμάκων σε επαγγελματία χρήστη. Άρα από τον νόμο είναι απαραίτητη για όσα φ.π. γράφουν στην ετικέτα ότι προορίζονται για επαγγελματίες χρήστες (ασχέτως μεγέθους συσκευασίας) και δεν είναι απαραίτητη για ερασιτεχνικά φάρμακα. Χρειάζονται συνταγή και οι μικροσυσκευασίες γεωργικών φαρμάκων όπως και τα ερασιτεχνικά φάρμακα;

56 4 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 2015 Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ναι, αυτό ορίζεται ρητά στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 της ΚΥΑ 8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ Β΄1883) - Εθνικό Σχέδιο Δράσης και θα ληφθεί μέριμνα και για την εφαρμογή του στις ψηφιακές υπηρεσίες. Θα μπορούμε και εμείς οι γεωπόνοι να αγοράζουμε φάρμακα για χρήση στον κήπο ή στο χωράφι μας και να τα χρησιμοποιούμε (ραντίζουμε) χωρίς να έχουμε πιστοποιητικό χρήσης γεωργικών φαρμάκων;

57 4 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 2015 Ερωτήσεις-Απαντήσεις Μπορούν να μπουν και περισσότερα αγροτεμάχια και καλλιέργειες. Πως θα εκδίδεται μια συνταγή, ανά αγροτεμάχιο και καλλιέργεια, ή μόνο ανά καλλιέργεια;

58 4 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 2015 Ερωτήσεις-Απαντήσεις Η ηλεκτρονική καταγραφή και η συνταγογράφηση θα επιτρέπονται σε όποιον είναι στο μητρώο κατόχων πιστοποιητικού με τις προσθήκες που ορίζει ο νόμος (π.χ. πτυχιούχοι, εταιρείες που διαθέτουν κατόχους πιστοποιητικού ή πτυχιούχους, επιβλέποντες τη χρήση κλπ). Πως θα συνδεθεί η ηλεκτρονική καταγραφή με τη συνταγή και την πώληση γ. φαρμάκων;

59 Αυτή τη στιγμή ο δρόμος μας φαίνεται μακρύς και κουραστικός, όμως νομίζω ότι θα ξεπεράσουμε τα εμπόδια…………….

60 ΤΕΛΟΣ……… 4 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 2015

61 Η Υπηρεσία μα είναι στη διάθεσή σας, όπως πάντα για κάθε συνεργασία  Τηλεφωνήστε μας:  Ελάτε να το συζητήσουμε:  Συνεργαστείτε μεταξύ σας: 4 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 20154 Μαρτίου 2015

62


Κατέβασμα ppt "Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Επιμέλεια παρουσίασης: Ιωάννα Σαρίγκολη 4 Μαρτίου 20154."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google