Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 η Ἀ γησίλαος Ξενοφῶν 7.1-3 Περίφημος βασιλιάς της Σπάρτης γνωστός για τη μεγάλη απλότητά του και την πολιτική του.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 η Ἀ γησίλαος Ξενοφῶν 7.1-3 Περίφημος βασιλιάς της Σπάρτης γνωστός για τη μεγάλη απλότητά του και την πολιτική του."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 η Ἀ γησίλαος Ξενοφῶν 7.1-3 Περίφημος βασιλιάς της Σπάρτης γνωστός για τη μεγάλη απλότητά του και την πολιτική του σύνεση. Ένας από τους μεγαλύτερους στρατηγούς της αρχαίας Ελλάδας. βασιλιάς

2 Ἃ παντες ἐ πιστάμεθα, ἐ πιστάμεθα Τί;

3 ὃ τι Ἀ γησίλαος

4 ο ὐ πόνων ὑ φίετο, ὑ φίετο κινδύνων ἀ φίστατο, ἀ φίστατο χρημάτων ἐ φείδετο, ἐ φείδετο ο ὐ σ ῶ μα, ο ὐ γ ῆ ρας προ ὐ φασίζετο,γ ῆ ρας προ ὐ φασίζετο

5 ἀ λλά, ( Ἃ παντες ἐ πιστάμεθα ὃ τι ) ἐ νόμιζε ἒ ργον βασιλέως ἀ γαθο ῦ καί το ῦ το Ποιο; τό τούς ἀ ρχoμένους ὡ ς πλε ῖ στα ἀ γαθά ποιε ῖ ν.

6 ὃ που ᾢ ετο τήν πατρίδα τι ὠ φελήσειν. ᾢ ετο ᾢ ετο Σε ποια περίπτωση;

7 ὃ τι φανερός ἦ ν μάλιστα το ῖ ς νόμοις λατρεύων. λατρεύων καί τόδε ἐ γώ τίθημι α ὐ το ῦ, τίθημι Ἐ ν Ἐ ν το ῖ ς ὠ φελήμασι Ἐ ν το ῖ ς μεγίστοις δέ ὠ φελήμασι τ ῆ ς πατρίδος ὠ φελήμασι Ἐ ν ὠ φελήμασι Ποιο; Αν και ὤ νὤ ν δυνατώτατος ὤ ν ἐ ν τ ῇ πόλει ὤ ν

8 Τίς γάρ ἄ ν ἠ θέλησεν; ὁ ρ ῶ ν ὁ ρ ῶ ν τόν βασιλέα πειθόμενον πειθόμενον Πότε, σε ποια περίπτωση; ἀ πειθε ῖ ν Τι;

9 ὥ σπερ πατήρ πρός πα ῖ δας. ὥ σπερ πατήρ πρός πα ῖ δας. ὥ σπερ ὥ σπερ Ὅ ς προσεφέρετο προσεφέρετο Σε ποιους; καί πρός τούς διαφόρους ἐ ν τ ῇ πόλει διαφόρους Πώς;

10 Με ποιο τρόπο εκδήλωνε ο Αγησίλαος την πατρική του συμπεριφορά συγκεκριμένα; Με ποιο τρόπο εκδήλωνε ο Αγησίλαος την πατρική του συμπεριφορά συγκεκριμένα;

11 Για ποιο λόγο; ἐ πί το ῖ ς ἁ μαρτήμασιν ἁ μαρτήμασιν ἁ μαρτήμασιν Ἐ λοιδορε ῖ το Ἐ λοιδορε ῖ το μέν γάρ Ἐ λοιδορε ῖ το

12 ἐ τίμαἐ τίμα δ' ἐ τίμα Πότε, σε ποια περίπτωση; ε ἲ τι καλόν πράττοιεν

13 παρίστατοπαρίστατο δ' παρίστατο Πότε, σε ποια περίπτωση; ε ἲ τις συμφορά συμβαίνοι,

14 ἡ γούμενος μέν ἡ γούμενος μέν ἡ γούμενος ἡ γούμενος Τι; ο ὐ δένα πολίτην ἐ χθρόν

15 ἐ θέλων δέ ἐ θέλων δέ Τι; ἐ παινε ῖ ν πάντας,

16 νομίζων δένομίζων δέ Τι; σώζεσθαι πάντας κέρδος

17 τιθείς δέ ζημίαντιθείς δέ ζημίαντιθείς δέ ζημίαντιθείς δέ ζημίαν Πότε, σε ποια περίπτωση; ε ἰ και ὁ μικρο ῦ ἄ ξιος ἀ πόλοιτο. ἀ πόλοιτο ἀ πόλοιτο

18 Λεξιλόγιο ἐπίσταμαι = γνωρίζω ὑφίετο/ὑφίεμαι = έπαυε πόνων / πόνος = κόπος ἀφίστατο /ἀφίσταμαι= απέφευγε ἐφείδετο /φείδομαι = λυπόταν προὐφασίζετο = προφασιζόταν ἀρχομένους = υπηκόους ὡς πλεῖστα = όσο το δυνατόν περισσότερα ᾢετο/οἲομαι= νόμιζε ἐν= ανάμεσα - ὠφελήμασι / τό ὠφέλημα = η ωφέλεια τίθημι = θέτω, συνυπολογίζω λατρεύων /λατρεύω= υπηρετώ,υπακούω ὤν/μετοχή του εἰμί= ο οποίος ήταν ἀπειθεῖν = να μην πειθαρχεί ὁρῶν/ μετοχή του ὁρῶ= βλέπω/ βλέποντας διαφόρους /ὁ διάφορος= ο αντίπαλος προσεφέρετο = φερόταν - ὥσπερ = όπως Ἐλοιδορεῖτο =λοιδοροῦμαι= κακολογώ -ἐτίμα= τιμούσε/επαινούσε ἁμαρτήμασιν /τό ἁμάρτημα= το σφάλμα ἡγούμενος /ἡγοῦμαι= πιστεύω, θεωρώ/επειδή θεωρούσε ζημίαν δέ τιθείς / τίθημι ζημίαν= θεωρώ ως ζημία, απώλεια ἀπόλοιτο =αν χανόταν


Κατέβασμα ppt "ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 η Ἀ γησίλαος Ξενοφῶν 7.1-3 Περίφημος βασιλιάς της Σπάρτης γνωστός για τη μεγάλη απλότητά του και την πολιτική του."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google