Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης κεφ. 4 Mankiw

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης κεφ. 4 Mankiw"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης κεφ. 4 Mankiw
«πολύ» μακροχρόνια ανάλυση: παραγωγικοί συντελεστές μεταβλητοί προϊόν-εισόδημα μεταβάλλονται ανάλογα με τη ποσότητα των παραγωγικών συντελεστών και την τεχνολογία. Θεωρία οικονομική μεγέθυνσης R. Solow

2 Υποθέσεις Απόθεμα κεφαλαίου: μεταβάλλεται
Υπόλοιποι παραγωγικοί συντελεστές -και τεχνολογία - σταθεροί Σταθερές αποδόσεις κλίμακος Συνολική προσφορά = συνολική ζήτηση Πλήρης απασχόληση Όχι δημόσιος τομέας Όχι διεθνές εμπόριο

3 Υπόδειγμα: Προσφορά: Υ = f(K,L) (συνάρτηση παραγωγής) Y/L = f(K/L,
Y/L= y, K/L=k, άρα y = f(k) (1) Ισχύει η υπόθεση της φθίνουσας αποδοτικότητας του κεφαλαίου: Κ↑, Y↑, MPK↓ (προϊόν αυξάνεται με φθίνονται ρυθμό)

4 Συνάρτηση παραγωγής (1)
Συνάρτηση παραγωγής (1) y y = f(k) k

5 Ζήτηση: Υ=C+I (2) Y=C+S (3) S=sY (4) => I=S (5) (4), (5) => I=s·Y (6) I/L = s·Y/L => i = s · y (7) (7), (1) => i =s·f(k) (8)

6 i =s ·f(k) (8) Η επένδυση εξαρτάται θετικά από το παραγόμενο προϊόν
και το ποσοστό του εισοδήματος που αποταμιεύεται

7 Συνάρτηση παραγωγής Συνάρτηση επένδυσης
Συνάρτηση παραγωγής Συνάρτηση επένδυσης y y = f(k) i =s·f(k) k

8 Συνάρτηση παραγωγής Συνάρτηση επένδυσης
Συνάρτηση παραγωγής Συνάρτηση επένδυσης y y = f(k) yo i =s ·f(k) io k ko

9 Συνάρτηση παραγωγής Συνάρτηση επένδυσης
Συνάρτηση παραγωγής Συνάρτηση επένδυσης y y = f(k) yo co i =s ·f(k) io k ko

10 Tο ποσοστό αποταμίευσης ως προς το εθνικό εισόδημα s=S/Y
κατανάλωσης c και επένδυσης i.

11 Σημασία του s: y y = f(k) yo co i =s ·f(k) io k ko

12 Σημασία του s: y y = f(k) yo co i =s΄·f(k) i =s ·f(k) io k ko

13 Σημασία του s: y y = f(k) yo co i =s΄·f(k) io i =s ·f(k) io k ko

14 Σημασία του s: y y = f(k) yo c1 co i =s΄·f(k) i1 i =s ·f(k) io k ko

15 Πώς μεταβάλλεται το k; k=K/L
Δk = i – δ k Δk: μεταβολή στο απόθεμα κεφαλαίου ανά απασχολούμενο δ: ποσοστό της απόσβεσης του κεφαλαίου

16 υπόθεση: s σταθερό Αν Δk = 0 Δk = i – δ k = 0
απόσβεση) και s ·f(y) = δk Άρα k = K/L παραμένει σταθερό y = f (k) παραμένει σταθερό (στασιμότητα)

17 το εισόδημα παραμένει σταθερό
Διότι Κ/L= k σταθερό αφού η επένδυση καλύπτει μόνο την απόσβεση k = k* y = y* Κατάσταση σταθερής μακροχρόνιας ισορροπίας (steady state)

18 Επομένως, εφόσον s=S/Y σταθερό
i i δk i = s· f(k) k

19 Μακροχρόνια ισορροπία
i,y δk E i* i = s·f(k) k k*

20 Μακροχρόνια ισορροπία
i,y δk i y = f (k) y* E i* i = s·f(k) k k*

21 E: σταθερό σημείο ισορροπίας
Υπάρχουν τάσεις επαναφοράς στο σημείο Ε Ε: κατάσταση μακροχρόνιας σταθερής ισορροπίας (steady state)

22 Aν k< k* Δk>0 Θετική συσσώρευση κεφαλαίου Δk = i – δk > 0
επένδυση μεγαλύτερη της απόσβεσης του κεφαλαίου y αυξάνει →οικονομική μεγέθυνση μέχρι στασιμότητα

23 Σταθερή μακροχρόνια ισορροπία
i,y i = s · f(k) k

24 i,y δk E i = s · f(k) k

25 i,y δk E i* i = s · f(k) k k*

26 i,y y = f (k) y* δk E i* i = s · f(k) k k*

27 Aν k< k*: (i-δk)>0
i,y y = f (k) y* δk E i* i = s · f(k) i δk k k k*

28 Aν k< k*: (i-δk)>0
i,y y = f (k) y* δk y E i = s · f(k) i* i δk k k k*

29 Μεγέθυνση; Καθώς το y → y* το προϊόν μεγεθύνεται: dy/y>0
Η μεγέθυνση του προϊόντος βαίνει διαρκώς μειούμενη έως να μηδενιστεί. Υψηλοί ρυθμοί μεγέθυνσης δεν μπορούν να διατηρηθούν για πάντα Όταν y = y* Στασιμότητα

30 Έστω μία οικονομία με χαμηλό λόγο K/L
Αρχικά επιτυγχάνει υψηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης Σιγά-σιγά ή αύξηση του προϊόντος περιορίζεται Έως τελική στασιμότητα (σταθερό s, τεχνολογία, εργασία…)

31 Μεγέθυνση και τελικό σημείο ισορροπίας καθορίζεται από s:
Aν s υψηλό → υψηλό απόθεμα κεφαλαίου → υψηλό επίπεδο παραγωγής-εισοδήματος σε τελική κατάσταση μακροχρόνιας ισορροπίας

32 Σταθερό επίπεδο προϊόντος [Επενδύσεις=Απόσβεση]
Σταθερή Κατάσταση Μακροχρόνιας Ισορροπίας Αν s σταθερό τότε k* σταθερό y* σταθερό Σταθερό επίπεδο προϊόντος [Επενδύσεις=Απόσβεση]

33 Aν k> k* Δk<0 Δk = i – δ k < 0 i < δk
Επένδυση μικρότερη της απόσβεσης του κεφαλαίου y μειώνεται

34 i y = f (k) y* δk E i* i = s · f(k) k k*

35 i y = f (k) y* δk E i* i = s · f(k) k k* k

36 Ρόλος του s=S/Y σε διαφορετικές χώρες:
Χώρες με υψηλό λόγο S/Y καταλήγουν σε υψηλό y* (Ιαπωνία, Γερμανία,…) σε σχέση με άλλες χώρες που έχουν χαμηλό ποσοστό αποταμίευσης.

37 Συμπεράσματα: Χώρες με χαμηλό λόγο K/L έχουν υψηλούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης, dy/y. Σε κατάσταση μακροχρόνιας σταθερής ισορροπίας dy/y=0: στασιμότητα Επίπεδο εισοδήματος σε κατάσταση μακροχρόνιας σταθερής ισορροπίας εξαρτάται από το ποσοστό του εισοδήματος που αποταμιεύεται, s=S/Y.

38 Ποιο είναι το επίπεδο του αποθέματος k και επένδυσης που εξασφαλίζει την υψηλότερη κατά κεφαλή κατανάλωση ; Χρυσός Κανόνας Συσσώρευσης Κεφαλαίου

39 Kgold igold Cgold i,y,c y C i=s·f(y) k

40 k. → σταθερή κατάσταση ισορροπίας k
k* → σταθερή κατάσταση ισορροπίας k*gold → σταθερή κατάσταση ισορροπίας και μεγιστοποίηση κατανάλωσης

41 Χρυσός Κανόνας Συσσώρευσης Κεφαλαίου
y = c + i => c = y – i => c = f(k) –s f(k) (1) Πόση είναι η κατανάλωση σε μακροχρόνια σταθερή ισορροπία;

42 Σε μακροχρόνια σταθερή ισορροπία ισχύει:
Δk=0 => i = δ(k) (1) s∙ f(k) = δ(k) (2) k = k* (3) c = y- i = f(k) – δ(k) (4) c* =f(k*) – δ(k*) Πότε το c* γίνεται μέγιστο;

43 Ποσοστό απόσβεσης Οριακό προϊόν κεφαλαίου

44 Όταν το οριακό προϊόν κεφαλαίου - που αντιστοιχεί σε μακροχρόνια ισορροπία- εξισωθεί με το ποσοστό της απόσβεσης, τότε η κατανάλωση μεγιστοποιείται

45 δ = ΜΡk Το απόθεμα του κεφαλαίου, k*,
που μεγιστοποιεί την κατανάλωση είναι μοναδικό και αντιστοιχεί στο κεφάλαιο του οποίου το οριακό προϊόν ισούται με την απόσβεση: Χρυσός Κανόνας Συσσώρευσης Κεφαλαίου

46 Χρυσός Κανόνας Συσσώρευσης Κεφαλαίου:
y=f(k) i,y,c C i=s·f(k) k

47 Χρυσός Κανόνας Συσσώρευσης Κεφαλαίου
y=f(k) i,y,c δk C i=s·f(k) k

48 Χρυσός Κανόνας Συσσώρευσης Κεφαλαίου:
MPk = δ y=f(k) i,y,c δk C i=s·f(k) k

49 Χρυσός Κανόνας Συσσώρευσης Κεφαλαίου:
MPk = δ y=f(k) i,y,c Ζ δk C i=s·f(k) Ε k

50 Χρυσός Κανόνας Συσσώρευσης Κεφαλαίου:
MPk = δ y=f(k) i,y,c Ζ δk C i=s·f(k) Ε k

51 Χρυσός Κανόνας Συσσώρευσης Κεφαλαίου:
MPk = δ y=f(k) i,y,c Ζ δk MPk C i=s·f(k) Ε δ k

52 Χρυσός Κανόνας Συσσώρευσης Κεφαλαίου
y=f(k) i,y,c Ζ yg* δk C i=s·f(k) ig* Ε kg* k

53 Sgold: μεγιστοποιεί την κατανάλωση σε κατάσταση σταθερής μακροχρόνιας ισορροπίας
Το ποσοστό της αποταμίευσης που αντιστοιχεί στο χρυσό κανόνα, μπορεί να είναι επιλογή πολιτικής Εφαρμογές πολιτικών που επηρεάζουν την κατανάλωση και αποταμίευση Αποταμίευση ενθαρρύνεται ή περιορίζεται με τελικό σκοπό να ενισχυθεί η κατανάλωση που αντιστοιχεί σε μακροχρόνια σταθερή ισορροπία.

54 Αν k*>k*g S↓, C↑, Αρχικά αυξάνεται η κατανάλωση (S↓)
Πρέπει να εφαρμοστούν πολιτικές μείωσης της αποταμίευσης και αύξησης της κατανάλωσης. Επειδή Y= C + S S↓, C↑, Αρχικά αυξάνεται η κατανάλωση (S↓) Σταδιακά η αύξηση περιορίζεται διότι το εισόδημα επηρεάζεται αρνητικά:

55 Καθώς ο χρόνος περνά και η αποταμίευση μειώνεται:
Καθώς ο χρόνος περνά και η αποταμίευση μειώνεται: i↓, (I=S) k↓, (αρνητική συσσώρευση κεφαλαίου διότι dk = i-δk) Μέσω της συνάρτησης παραγωγής y↓=f(k↓), y↓, και επειδή c=c(y) → c↓. Άρα, ενώ, συνολικά, η κατανάλωση αυξάνεται, η αύξηση της περιορίζεται.

56 Έστω μακροχρόνια ισορροπία που δεν αντιστοιχεί στον χρυσό κανόνα
i, y, c δk i=so·f(y) H k

57 Η οικονομία βρίσκεται στο Η με k = k*
i, y, c y δk y* i=so·f(k) H k* k

58 Έστω Η: μακροχρόνια ισορροπία που δεν αντιστοιχεί στον χρυσό κανόνα
i, y, c y δk y* Θ co i=so·f(k) H i=s1·f(k) k* k

59 Έστω Ε: αντιστοιχεί στον χρυσό κανόνα
Έστω Ε: αντιστοιχεί στον χρυσό κανόνα i, y, c y δk y* Θ co i=so·f(k) H i=s1·f(k) E k* k

60 αν k* > kg* Ε: χρυσός κανόνας
y δk y* Θ Ζ co yg* i=so·f(k) H i=s1·f(k) E kg* k* k

61 αν k* > kg* y δk y* Θ Ζ co yg* i=so·f(k) c1 H i=s1·f(k) E kg* k* k

62 Στην πορεία για τη νέα μακροχρόνια ισορροπία: s↓, k ↓, y ↓, c ↑, i ↓
Τελικά, η κατανάλωση ισορροπεί σε νέο σημείο μακροχρόνιας ισορροπίας σε επίπεδο υψηλότερο του αρχικού. Στην πορεία για τη νέα μακροχρόνια ισορροπία: s↓, k ↓, y ↓, c ↑, i ↓ c c1 c0 t tο

63 Αν k*<k*g Πρέπει να εφαρμοστούν πολιτικές αύξησης της αποταμίευσης και μείωσης της κατανάλωσης. Η άμεση επίδραση στην κατανάλωση είναι c ↓ Στο χρόνο: Καθώς S↑

64 i↑, (I=S) k↑, (θετική συσσώρευση κεφαλαίου διότι dk = i-δk) Μέσω της συνάρτησης παραγωγής y↑=f(k↑), y↑, και επειδή c=c(y ↑) → c↑. Άρα, ενώ, αρχικά, η κατανάλωση μειώνεται, μακροχρόνια αυξάνεται καθώς και το y μεγεθύνεται.

65 Σχέση ανταλλαγής ευημερίας μεταξύ γενεών
Η άμεση μείωση της κατανάλωσης οδηγεί σε μελλοντική αύξηση της κατανάλωσης Σχέση ανταλλαγής ευημερίας μεταξύ γενεών c1 c0 t to


Κατέβασμα ppt "Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης κεφ. 4 Mankiw"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google