Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ΕΥΠ) ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΠ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ΕΥΠ) ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΠ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ΕΥΠ) ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΠ
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ΕΥΠ) ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΠ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΜΗΜΑ Α: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ Β: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αριθμός Συνεργαζόμενων ερευνητικών Ομάδων Συνεργασία με Μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. Πρωτεύουσα Επιστημονική περιοχή Δευτερεύουσα Επιστημονική περιοχή Θεματική περιοχή Μέλη της Ερευνητικής Ομάδας που είναι μέλη ΔΕΠ Συνεργαζόμενες Ερευνητικές ομάδες Συνεργαζόμενα Μέλη Ε. Π. των Τ.Ε.Ι. με την Ερευνητική Ομάδα

3 ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ Η ΑΛΛΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ – ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

4 ΤΜΗΜΑ Α ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αναφέρονται συνοπτικά τα κυριότερα στοιχεία του φυσικού αντικειμένου του έργου και ο τρόπος ανάπτυξής τους.

5 ΤΜΗΜΑ Α ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Αναφέρονται τα ονόματα των μελών της ερευνητικής ομάδας και η ιδιότητά τους. Περιγράφεται σύντομα το ιστορικό της ομάδας.

6 ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Περιγράφονται αναλυτικά οι σημερινές εξελίξεις. Γίνεται βιβλιογραφική επισκόπηση του ερευνητικού πεδίου. Περιγράφονται οι ερευνητικοί στόχοι και η μεθοδολογία οργάνωσης, σχεδιασμού και υλοποίησης αυτών. Τεκμηριώνεται η σημασία της έρευνας και η συμβολή της στην εξέλιξη της επιστήμης. Σχολιάζεται η πρωτοτυπία του έργου. Αναφέρεται η τυχόν συνεργασία, παρούσα ή προβλεπόμενη, με ερευνητικές ομάδες άλλων ιδρυμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού καθώς επίσης και τυχόν συνεργασίες με μέλη Ε.Π. των ΤΕΙ. Περιγράφονται πρόσθετες δράσεις που θα γίνουν χωρίς χρηματοδότηση. Αναφέρονται οι τυχόν ανάγκες σε εξοπλισμό. Τέλος το έργο αναλύεται και σε πακέτα εργασίας (ΠΕ), αιτιολογούνται οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται και περιγράφονται τα παραδοτέα κάθε πακέτου εργασίας, με έμφαση στη σκοπιμότητα, στα χρησιμοποιούμενα μέσα και στα αναμενόμενα αποτελέσματα κάθε πακέτου και η χρονική διάρκεια υλοποίησης αυτών.

7 Δομή της ομάδας και τρόπος λειτουργίας.
ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Σύνθεση της ομάδας Δομή της ομάδας και τρόπος λειτουργίας. Ιστορικό της ομάδας από τη δημιουργία της μέχρι σήμερα. Τα κύρια επιτεύγματα της ομάδας και οι συνεργασίες της. Οι δημοσιεύσεις και τα ερευνητικά προγράμματα στα οποία συμμετείχε η ερευνητική ομάδα.

8 ΤΜΗΜΑ Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Επιγραμματική αναφορά των πακέτων εργασίας (Π.Ε.). Επιγραμματική αναφορά των δραστηριοτήτων των (Π.Ε.). Επιγραμματική αναφορά των παραδοτέων των (Π.Ε.). Χρονικός προσδιορισμός (Έναρξη – Λήξη) κάθε (Π.Ε.).

9 ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ Η ΑΛΛΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Τεκμηριώνεται η επάρκεια της υπάρχουσας ή/ και προτεινόμενης στελέχωσης σε διοικητικό, τεχνικό και ερευνητικό προσωπικό. Τεκμηριώνεται η επάρκεια και καταλληλότητα της κτιριακής και εργαστηριακής υποδομής καθώς και του διαθέσιμου εξοπλισμού που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου. Τεκμηριώνεται επίσης η δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορία (βιβλιοθήκη, συνδρομές σε βάσεις δεδομένων, κατοχή σχετικής βιβλιογραφίας κλπ)

10 ΤΜΗΜΑ Α ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ – ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
Περιγράφεται η τυχόν συμπληρωματικότητα που υπάρχει με άλλες παρεμβάσεις της ερευνητικής ομάδας. Συνέργια και συμπληρωματικότητα που υπάρχει με άλλα έργα που ήδη υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν από τον φορέα υλοποίησης και χρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΑΕΚ, ΠΕΝΕΔ, , Ευρωπαϊκά προγράμματα κλπ.) Εάν το έργο συντείνει στη δημιουργία μιας κρίσιμης μάζας δυνητικών ερευνητών στο ευρύτερο πεδίο της έρευνας. Αναφέρονται τυχόν συνεργασίες με Ερευνητικές Ομάδες στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο από άλλα Πανεπιστήμια. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στους τρόπους με τους οποίους θα επιτευχθεί οικονομία κλίμακας. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στους τρόπους με τους οποίους θα βελτιωθεί η διάχυση της παραγόμενης γνώσης και της τεχνογνωσίας, θα αναπτυχθούν μονιμότερες συνεργασίες τόσο στο ερευνητικό όσο και στο εκπαιδευτικό επίπεδο και γενικά θα δημιουργηθούν πολλαπλασιαστικά φαινόμενα

11 ΤΜΗΜΑ Α ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Περιγράφονται οι τυχόν συνεργασίες με ιδρύματα του εξωτερικού, Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εσωτερικού, τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά τους και παρουσιάζονται τα οφέλη.

12 ΤΜΗΜΑ Β ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ Β ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αμοιβές νέων ερευνητών. Αποζημίωση Επιστημονικού Υπευθύνου και έμπειρων ερευνητών. Αποζημίωση Επιστημόνων Εξωτερικού. Αποζημίωση τεχνικού επιστημονικού προσωπικού. Αμοιβή για διδασκαλία. Αμοιβές Νομικών Προσώπων. Δαπάνες Μετακινήσεων. Δαπάνες Προμήθειας και συντήρησης Εξοπλισμού / Λογισμικού. Δαπάνες για την Προμήθεια Ερευνητικού Υλικού (δαπάνες για έντυπο, ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό και για δικαίωμα χρήσης λογισμικού). Δαπάνες Αναλωσίμων (δαπάνες για γραφική, γραφιστική και υπολογιστική ύλη, για αγορά αναλωσίμων στα περιφερειακά των Η/Υ, καθώς και δαπάνες για προμήθεια ανταλλακτικών του υφιστάμενου εργαστηριακού εξοπλισμού, εργαστηριακά υλικά και αντιδραστήρια). Δαπάνες Δημοσιότητας. Άλλες Δαπάνες. Δαπάνες εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας. Δαπάνες εκτέλεσης Σεμιναρίων. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

13 ΤΜΗΜΑ Β ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΎ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ορίζεται ο χρόνος απασχόλησης τους. Ορίζεται το ύψος αμοιβής τους. Ανά ΜΗΝΑ Ανά ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Ι.Π.Α.), το οποίο εκφράζει το συνολικό χρόνο που αφιέρωσε ένα άτομο στην έρευνα κατά τη διάρκεια ενός έτους. Μονάδα μέτρησης είναι ο ανθρωπομήνας που εκφράζει την πλήρη απασχόληση στην έρευνα, ενός ατόμου για ένα μήνα. Επομένως για ένα εργαζόμενο που δαπανά το 30% του χρόνου του στην έρευνα και το υπόλοιπο 70% σε άλλες δραστηριότητες, το ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης είναι 30/100=0.3 ανθρωπομήνες. Τεκμηριώνεται η επαρκής χρονική απασχόλησή τους στο έργο.

14 ΤΜΗΜΑ Β ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΤΜΗΜΑ Β ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Ορίζεται το ύψος των μηνιαίων αποδοχών για επικουρικό διδακτικό έργο σε θέματα που αφορούν στην επιστημονική περιοχή της έρευνας. Ορίζεται ο χρόνος της μέγιστης απασχόλησης για διδακτικό έργο. π.χ τουλάχιστον 3 ώρες εβδομαδιαίως και το πολύ 6 ώρες εβδομαδιαίως. Για την πληρωμή της δαπάνης απαιτείται Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος για το σύνολο των ωρών παροχής διδακτικού βοηθητικού έργου.

15 ΤΜΗΜΑ Β ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Αναλύονται οι δαπάνες των νομικών προσώπων για καθένα πρόσωπο ξεχωριστά και ανά έτος. Γίνεται περιγραφή της εκτέλεσης συγκεκριμένων εργασιών (μετρήσεις κλπ).

16 ΤΜΗΜΑ Β ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩN
Των μελών της ερευνητικής ομάδας για συνέδρια, σεμινάρια, μετρήσεις, συνεργασίες που σχετίζονται άμεσα με το θέμα της έρευνας. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση. Αναγνωρισμένων επιστημόνων στο αντικείμενο της ερευνητικής ομάδας που θα προσκληθούν στα πλαίσια του έργου. Το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης σε όλες τις περιπτώσεις καθορίζεται με βάση τους νόμους και τους κανονισμούς του Ιδρύματος. Στην πρόταση πρέπει να αναφέρεται η σκοπιμότητα των προγραμματιζόμενων μετακινήσεων, να αιτιολογείται η αναγκαιότητά τους για την επίτευξη των στόχων του έργου και να αναλύονται τα στοιχεία των δαπανών.

17 ΤΜΗΜΑ Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Αναβάθμιση / Προμήθεια λογισμικού Για το λογισμικό η απόσβεσή του γίνεται μέσα στο έτος κτήσης οπότε και τίθενται σε λειτουργία. Αναβάθμιση / Προμήθεια hardware Για τους Η/Υ η απόσβεσή τους γίνεται μέσα στο έτος κτήσης οπότε και τίθενται σε λειτουργία. Αναβάθμιση / συμπλήρωση εξοπλισμού Για τα Επιστημονικά όργανα η περίοδος απόσβεσης των οργάνων κόστους άνω των 600 € κατ’ είδος είναι τριετής.

18 ΤΜΗΜΑ Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ / ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ / ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Περιλαμβάνονται δαπάνες για: Προμήθεια έντυπου υλικού-βιβλίων Δικαίωμα χρήσης λογισμικού, συνδρομές σε ηλεκτρονικά περιοδικά και εξειδικευμένους ιστοτόπους. Πρέπει αποδεδειγμένα αυτά να μην είναι ήδη διαθέσιμα ούτε από το Ίδρυμα ούτε μέσα από το σύστημα διαδανεισμού των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και της οριζόντιας δράσης των δικτύων και τεκμηριωμένα είναι αναγκαία για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.

19 Δαπάνες για γραφική, γραφιστική ύλη. Δαπάνες για υπολογιστική ύλη.
ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Δαπάνες για γραφική, γραφιστική ύλη. Δαπάνες για υπολογιστική ύλη. Δαπάνες για αγορά αναλωσίμων στα περιφερειακά των Η/Υ που χρησιμοποιούνται για την έρευνα. Δαπάνες για προμήθεια ανταλλακτικών του υφιστάμενου εργαστηριακού εξοπλισμού. Δαπάνες για εργαστηριακά υλικά και αντιδραστήρια, κ.λ.π., που τεκμηριωμένα είναι αναγκαία για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.

20 ΤΜΗΜΑ Β ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Δαπάνες προετοιμασίας επιστημονικών ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων (π.χ. δαπάνες για editing) Δαπάνες προς τρίτους για δημοσιεύσεις Δαπάνες εκτύπωσης και έκδοσης μονογραφιών (εξαιρούνται οι διδακτορικές διατριβές) μη-χρηματοδοτούμενων από άλλη πηγή και χωρίς εμπορική διάθεση. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε όλες τις περιπτώσεις παρουσίασης αποτελεσμάτων (δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κτλ) θα πρέπει να αναγράφονται τα σχετικά λογότυπα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, να αναφέρεται η πηγή χρηματοδότησης και η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τον Κανονισμό αρ. 1159/2000 της Ε.Ε «Για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα Κράτη Μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών Ταμείων»

21 έξοδα μεταφοράς υλικών αγαθών αγορών με μεταφορικά μέσα τρίτων
ΤΜΗΜΑ Β Άλλες Δαπάνες Περιλαμβάνονται δαπάνες που αφορούν στην υποστήριξη υλοποίησης του προτεινόμενου έργου όπως: ασφάλιστρα, έξοδα μεταφοράς υλικών αγαθών αγορών με μεταφορικά μέσα τρίτων

22 ΤΜΗΜΑ Β Δαπάνες εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας
Σε περίπτωση που στην ερευνητική ομάδα πρόκειται να συμμετέχει επιστήμονας του εξωτερικού ως ΥΔ και δεν γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, προβλέπεται συνήθως από κάποια Επιχειρησιακά Προγράμματα πρόσθετη δαπάνη για την εκμάθηση της γλώσσας.

23 ΤΜΗΜΑ Β ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (Ενδεικτικός Πίνακας)
2005 2006 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ κλπ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ / ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ


Κατέβασμα ppt "ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ΕΥΠ) ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΠ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google