Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ 2008 Αθήνα, 18 Μαρτίου 2009 ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: Πρόοδος του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ 2008 Αθήνα, 18 Μαρτίου 2009 ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: Πρόοδος του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ 2008 Αθήνα, 18 Μαρτίου 2009 ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: Πρόοδος του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»

2 2 Α. ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

3 3 Α1. ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Μετά την ολοκλήρωση της Α’ φάσης της διαδικασίας εξειδίκευσης του Ε.Π. η Ε.Υ.Δ. προχώρησε στην ενεργοποίηση του Προγράμματος με την έκδοση δέκα (10) σχετικών προσκλήσεων συνολικού προϋπολογισμού 70.066.000 € ενεργοποιώντας το 11,10% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος. Οι προσκλήσεις αυτές ενεργοποιούν 7 από τα 16 Έργα Σημαία του Ε.Π.

4 4 Α2. ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ειδικότερα: στον Γενικό Στόχο I «Αναβάθμιση των Δημοσίων Πολιτικών μέσω του εκσυγχρονισμού του ρυθμιστικού πλαισίου και των δομών της Δημόσιας Διοίκησης» έχουν δημοσιευθεί τέσσερις (4) προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 22.200.000 € ενεργοποιώντας το 6,78% του συνολικού προϋπολογισμού του Γενικού Στόχου. Και οι τέσσερις (4) προσκλήσεις αφορούν σε Έργα Σημαία.

5 5 Α3. ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ στον Γενικό Στόχο ΙI «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης» έχουν δημοσιευθεί δύο (2) προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 40.630.000 € ενεργοποιώντας το 19,05% του συνολικού προϋπολογισμού του Γενικού Στόχου. Από τις δύο προσκλήσεις η μία αφορά σε Έργο Σημαία. στον Γενικό Στόχο ΙΙI «Ενδυνάμωση των Πολιτικών Ισότητας σε όλο το εύρος της Δημόσιας Δράσης» έχει δημοσιευθεί μία (1) πρόσκληση συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000 € ενεργοποιώντας το 1,54% του συνολικού προϋπολογισμού του Γενικού Στόχου. Η πρόσκληση αφορά σε Έργο Σημαία.

6 6 Α3. ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ στον Γενικό Στόχο IV «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» έχουν δημοσιευθεί τρεις (3) προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 6.236.000 € ενεργοποιώντας το 24,71% του συνολικού προϋπολογισμού του Γενικού Στόχου. Από τις τρεις προσκλήσεις η μία αφορά σε Έργο Σημαία.

7 7 Β. ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

8 8 Β1. ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ Οι προσκλήσεις που έχουν δημοσιευθεί ενεργοποιούν συνολικά δεκαέξι (16) δείκτες. Ειδικότερα ανά Γενικό Στόχο του Ε.Π. ενεργοποιούνται οι ακόλουθοι δείκτες: Γενικός Στόχος Ι Μονάδες Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης της πολιτικής που δημιουργούνται σε Υπουργεία (εκροής). Αριθμός Δημοσίων φορέων όπου εφαρμόζεται οργανωτικός και λειτουργικός ανασχεδιασμός και διοικητική ανασυγκρότηση (εκροής). Αριθμός ολοκληρωμένων δράσεων απλούστευσης διοικητικών διαδικασιών (εκροής). Ποσοστό μείωσης της διοικητικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων που προέρχεται από την υποχρέωση συμμόρφωσής τους προς το θεσμικό πλαίσιο (αποτελέσματος).

9 9 Β2. ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2 Μέσο ετήσιο πλήθος συμμετοχών δημοσίων υπαλλήλων (κάθε υπάλληλος μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερα του ενός προγράμματα) σε προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης (εκροής). Πλήθος εκπαιδευτών δημόσιας διοίκησης σε προγράμματα κατάρτισης εκπαιδευτών ενηλίκων (εκροής). Διευθύνσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών που ενισχύονται, αναβαθμίζονται ή αναδιοργανώνονται οι λειτουργίες τους (εκροής). Θέσεις δημόσιας διοίκησης για τις οποίες αναπτύσσονται περιγράμματα (εκροής). Διείσδυση συνεχιζόμενης κατάρτισης μεταξύ του πληθυσμού των δημοσίων υπαλλήλων: ποσοστό δημοσίων υπαλλήλων που συμμετέχουν μία ή περισσότερες φορές σε προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης επί του συνολικού πληθυσμού των δημοσίων υπαλλήλων (αποτελέσματος). Ποσοστό δημοσίων υπαλλήλων με πιστοποιημένη κατοχή βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ (αποτελέσματος). Διευθύνσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών που εφαρμόζουν σύγχρονες πολιτικές ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων (αποτελέσματος).

10 10 Β3. ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ Γενικός Στόχος ΙΙΙ Αριθμός θετικών ενεργειών για την προαγωγή της ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές (εκροής). Γενικός Στόχος ΙV Αριθμός ελέγχων – επιθεωρήσεων που λαμβάνουν χώρα (εκροής). Αριθμός μελετών, ερευνών και αξιολογήσεων (εκροής). Απολογιστικές εκθέσεις της Διοικητικής Αναδιοργάνωσης Α.Ε., οι οποίες υποβάλλονται στον εποπτεύοντα φορέα (Εκροής) Ποσοστό φορέων (Υπουργείων, Γ.Γ. Κεντρικής και Περιφερειακής Διοίκησης) στους οποίους υλοποιούνται δράσεις του Προγράμματος και υποστηρίζονται από τη δομή (αποτελέσματος).

11 11 Γ. ΚΑΝΟΝΑΣ Ν+3

12 12 Γ1. ΚΑΝΟΝΑΣ Ν+3 Έως το 2010 θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί και πιστοποιηθεί συνολικά δαπάνες ύψους 104.303.991 €. Ειδικότερα: Για τις Περιφέρειες Σύγκλισης: Έως το 2010 θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί και πιστοποιηθεί δαπάνες ύψους 44.034.530 € Για τις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Έως το 2010 θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί και πιστοποιηθεί δαπάνες ύψους 41.417.700 € Για τις Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου: Έως το 2010 θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί και πιστοποιηθεί δαπάνες ύψους 18.851.761 €

13 13 Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Π.

14 14 Δ1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Π. Σύμφωνα με το ενδεικτικό Σχέδιο των Αξιολογήσεων της προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013, για όλα τα Ε.Π. προβλέπεται η αξιολόγηση της πορείας εκτέλεσης στο μέσο της προγραμματικής περιόδου (1ο εξάμηνο του 2011) και η αξιολόγηση της πορείας εκτέλεσης του Ε.Π. πριν από τη λήξη της προγραμματικής περιόδου (1ο εξάμηνο του 2013). Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων θα χρησιμοποιηθεί για την λήψη αποφάσεων για πιθανή αναθεώρηση του Ε.Π., κάτι που επιβάλλεται με βάση τον Κανονισμό 1083/ 2006 (Άρθρο 48 παράγραφος 3). Οι αξιολογήσεις θα εκπονηθούν από ανεξάρτητους αξιολογητές και θα χρηματοδοτηθούν από την τεχνική βοήθεια.


Κατέβασμα ppt "1 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ 2008 Αθήνα, 18 Μαρτίου 2009 ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: Πρόοδος του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google