Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Περιβαλλοντική Αδειοδότηση και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Περιβαλλοντική Αδειοδότηση και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών Έργων Δρ. Απόστολος Κούρτης, Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός ΕΜΠ

2 Περιεχόμενα Διαδικασία Αδειοδότησης Θεσμικό Πλαίσιο
Διάρθρωση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

3 Διαδικασία Αδειοδότησης – Σημαντικές Άδειες
Μελέτη Περιβαλλοντικών ΥΠΕΚΑ Επιπτώσεων, Μ.Π.Ε , Α.Ε.Π.Ο. Κατασκευή ΥπουργείοΑνάπτυξης- Πολεοδομίες Λειτουργία Υπουργείο Ανάπτυξης

4 Διαδικασία Αδειοδότησης – Θεσμικό Πλαίσιο
Ν. 1650/1986, Για την προστασία του Περιβάλλοντος N. 4014/2011: Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων (ΦΕΚ 209/Α/2011) YA 1958/2012: Kατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες (τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Υ.Α /12 (ΦΕΚ 1565/Β/12)

5 Διαδικασία Αδειοδότησης – Θεσμικό Πλαίσιο
Ν. 1650/1986, Για την προστασία του Περιβάλλοντος Στόχοι α. Αποτροπή τη ρύπανσης β. Διασφάλιση ανθρώπινης υγείας γ. Προώθηση ισόρροπης ανάπτυξης εθνικού χώρου δ. Διασφάλιση δυνατότητας ανανέωσης φυσικών πόρων και ορθολογική αξιοποίηση των μη ανανεώσιμων ή σπάνιων ε. Διατήρηση οικολογικής ισορροπίας φυσικών οικοσυστημάτων στ. Αποκατάσταση του περιβάλλοντος

6 Διαδικασία Αδειοδότησης – Θεσμικό Πλαίσιο
N. 4014/2011: Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων (ΦΕΚ 209/Α/2011) Με τον νέο νόμο, εισάγονται εκτός των άλλων και οι εξής καινοτομίες: • απλοποιούνται και εξορθολογίζονται οι διαδικασίες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων και μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. • μειώνεται ο αριθμός των έργων και δραστηριοτήτων για τα οποία απαιτείται υποβολή και αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) προκειμένου να αδειοδοτηθούν περιβαλλοντικά. • θεσπίζονται υποχρεωτικοί περιοδικοί τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι από αρμόδιες υπηρεσίες και ιδιώτες επιθεωρητές με στόχο την πραγματική διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος

7 Διαδικασία Αδειοδότησης – Θεσμικό Πλαίσιο
N. 4014/2011: Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων (ΦΕΚ 209/Α/2011) • καταργούνται αλληλοεπικαλυπτόμενες αδειοδοτήσεις (άδεια διάθεσης λυμάτων, άδειες διαχείρισης μη επικινδύνων και επικινδύνων αποβλήτων, έγκριση επέμβασης σε δάσος ή δασική έκταση) και ενσωματώνονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. • για την έκδοση των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) καταργούνται οι συνυπογραφές άλλων Υπουργών. • επιμηκύνεται η διάρκεια ισχύος των ΑΕΠΟ) σε 10 έτη, ή σε 12 για έργα που διαθέτουν ISO, ή σε 14 για όσα διαθέτουν EMAS και παρατείνεται η διάρκεια ισχύς των υφιστάμενων ΑΕΠΟ μέχρι τη συμπλήρωση δεκαετίας από την έκδοσή τους.

8 Διαδικασία Αδειοδότησης – Θεσμικό Πλαίσιο
N. 4014/2011: Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων (ΦΕΚ 209/Α/2011) • καταργείται η υποχρέωση υποβολής προμελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και καθίσταται πλέον η υποβολή της προαιρετική. • για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων εντός του δικτύου Natura 2000, προβλέπεται η υποβολή και αξιολόγηση «Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης» • προβλέπεται η δημιουργία Ηλεκτρονικού περιβαλλοντικού μητρώου και Ηλεκτρονική υποβολή της ΜΠΕ και παρακολούθηση της διαδικασίας έκδοσης ΑΕΠΟ ή τροποποίησης/ανανέωσης κλπ. • δημιουργείται η Περιβαλλοντική Ταυτότητα Έργου, που θα περιλαμβάνει κάθε περιβαλλοντική πληροφορία για το έργο.

9 Διαδικασία Αδειοδότησης – Θεσμικό Πλαίσιο
YA 1958/2012: Kατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες Διάκριση έργων σε 2 κατηγορίες την Α (η οποία υποδιαιρείται στις υποκατηγορίες Α1 και Α2) και την Β και σε 12 ομάδες κοινές για όλες τις κατηγορίες. Στην υποκατηγορία Α1 κατατάσσονται τα έργα και οι δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, ενώ στην υποκατηγορία Α2 κατατάσσονται τα έργα και οι δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η κατηγορία Β περιλαμβάνει έργα που χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

10 Διαδικασία Αδειοδότησης – Θεσμικό Πλαίσιο
YA 1958/2012: Kατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες Ορίζονται 12 Ομάδες έργων των κατηγοριών Α & Β Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Υδραυλικά έργα Λιμενικά έργα Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Εξορυκτικές δραστηριότητες Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπλασης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Υδατοκαλλιέργειες Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών Ειδικά έργα και δραστηριότητες

11 Διαδικασία Αδειοδότησης – Θεσμικό Πλαίσιο
Διαδικασία έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας, εφόσον το επιθυμεί, ζητά από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή γνωμοδότηση Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ). Κατόπιν και εφόσον δοθεί θετική γνωμοδότηση ΠΠΠΑ, ή για περιπτώσεις που δεν έχει επιλεγεί από τον φορέα του έργου η υποβολή φακέλου ΠΠΠΑ, υποβάλλεται Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Η ΜΠΕ δημοσιοποιείται και ολοκληρώνεται η διαδικασία διαβούλευσης επ΄αυτής και η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή αφού αξιολογήσει και σταθμίσει τις σχετικές γμωμοδοτήσεις και απόψεις συντάσσει την ΑΕΠΟ ή την απόφαση απόρριψης.

12 Διαδικασία Αδειοδότησης – Θεσμικό Πλαίσιο
Διαδικασία έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων Αρμόδια υπηρεσία για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών μελετών των έργων και δραστηριοτήτων Α1 υποκατηγορίας είναι η Δ/νση Περιβ. Αδειοδοτήσεων (ΔΙΠΑ) του ΥΠΕΚΑ και μέχρι τη σύστασή της, η Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ), ή το Τμήμα Γενικών Περιβ. Θεμάτων της Δ/νσης Περιβ. Σχεδιασμού, ή το Τμήμα Βιομηχανιών της Δ/νσης Ελέγχου Ατμοσφ. Ρύπανσης και Θορύβου (ΕΑΡΘ), ανάλογα με την ομάδα του έργου ή της δραστηριότητας. Οι ΑΕΠΟ για τα έργα Α1 υποκατηγορίας είναι αποφάσεις Υπουργού ΠΕΚΑ. Για έργα Α2 υποκατηγορίας αρμόδιες υπηρεσίες είναι οι υπηρεσίες περιβάλλοντος των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και οι ΑΕΠΟ είναι αποφάσεις των Γεν. Γραμματέων αντίστοιχα.

13 Διαδικασία Αδειοδότησης – Θεσμικό Πλαίσιο
Διαδικασία έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων Β κατηγορίας δεν απαιτείται η υποβολή και αξιολόγηση ΜΠΕ, αλλά υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των απαιτούμενων κατά περίπτωση αδειών που προβλέπονται για την κατασκευή, εγκατάσταση ή λειτουργία τους. Έως την έκδοση του συνόλου των επιμέρους κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται στο ν. 4014/11, ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 30 του νόμου).

14 Διαδικασία Αδειοδότησης – Θεσμικό Πλαίσιο
Μεταλλευτικά Έργα Ομάδα 5η, Κατηγορία Α, υποκατηγορίες 1 και 2 ανάλογα με την έκταση της δραστηριότητας Περιλαμβάνει: Επιφανειακή και υπόγεια εξόρυξη ενεργειακών ορυκτών, μεταλλευμάτων, μη μεταλλικών ορυκτών, παντός είδους αμίαντου, εξόρυξη μαρμάρων και γρανιτών, εξόρυξη αδρανών υλικών (για παραγωγή τσιμέντου ή άλλες περιπτώσεις), λατομικές ζώνες μαρμάρων και συναφών υλικών, λατομικές ζώνες αδρανών υλικών, μεταλλευτικές ζώνες και περιοχές.

15 Διαδικασία Αδειοδότησης – Θεσμικό Πλαίσιο
Μεταλλουργικά Έργα Παραγωγή βασικών μετάλλων: Ομάδα 9η, Κατηγορία Α (υποκατηγορία 1 και 2) &Β (υποκατηγορία 3 και 4) ανάλογα με την ημερήσια παραγωγή και της εγκατεστημένη ισχύ σε KW Συνολικά 27 κατηγορίες έργων Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων: Ομάδα 9η, Κατηγορία Α (υποκατηγορία 1 και 2) &Β (υποκατηγορία 3 και 4) ανάλογα με την ημερήσια παραγωγή και της εγκατεστημένη ισχύ σε KW Συνολικά 12 κατηγορίες έργων

16 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ?

17 Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Διάρθρωση
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Διάρθρωση Α. ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ονομασία και Είδος Έργου ή Δραστηριότητας Περίληψη Γεωγραφική Θέση Υφιστάμενη Κατάσταση Περιβάλλοντος και Ρύπανσης Χλωρίδα – Πανίδα Περιγραφή του Έργου Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος Περιβαλλοντικό πρόγραμμα παρακολούθησης Β. ΧΑΡΤΕΣ-ΣΧΗΜΑΤΑ Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

18 Διάρθρωση ΜΠΕ - Ονομασία και Είδος Έργου ή Δραστηριότητας
Επωνυμία, είδος έργου ή δραστηριότητας, μέγεθος, διεύθυνση έδρας, τηλέφωνο, αρμόδιοι για θέματα σχετικά με το περιεχόμενο της μελέτης, φορέα Υλοποίησης.

19 Διάρθρωση ΜΠΕ - Γεωγραφική Θέση
Τοποθεσία. Αναφορά στα ανθρωπογενή και φυσικά οικοσυστήματα (π.χ. οικισμοί γεωργικές ζώνες, δρυμοί, δασικές εκτάσεις, έργα υποδομής κλπ) σε ακτίνα 7 km από τα όρια του Έργου. Αναφορά σε θεσμικές ή λοιπές ρυθμίσεις που διέπουν όλη η μέρος της περιοχής (ΖΟΕ, ΒΙΠΕ) Τα προαναφερόμενα να απεικονίζονται σε χάρτες κατάλληλης κλίμακας

20 Διάρθρωση Μελέτης – Διοικητικά όρια περιοχής

21 Διάρθρωση ΜΠΕ - Υφιστάμενη Κατάσταση Περιβάλλοντος και Ρύπανσης
Συνοπτική περιγραφή των υφιστάμενων πηγών ρύπανσης και εκτίμησης της κατάστασης του περιβάλλοντος Συνοπτική περιγραφή αναγλύφου, μορφολογίας, σύσταση εδάφους, κλίσεις εδάφους κλπ Συνοπτική περιγραφή υδρογεωλογίας της περιοχής Περιγραφή κλιματολογικών στοιχείων στοιχείων ατμόσφαιρας κλπ

22 Διάρθρωση ΜΠΕ - Υφιστάμενη Κατάσταση Περιβάλλοντος και Ρύπανσης
ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κλιματικά & Μετεωρολογικά χαρακτηριστικά Γεωλογικά - Γεωτεχνικά χαρακτηριστικά Εδαφος Υδατικοί πόροι (Επιφανειακά/ Υπόγεια νερά - Θάλασσα) Οικολογικά χαρακτηριστικά - Κύρια οικοσυστήματα Χλωρίδα - Φυτοκάλυψη Πανίδα Ευαίσθητες - Προστατευόμενες περιοχές Αισθητική τοπίου

23 Διάρθρωση ΜΠΕ – Κλιματολογικά στοιχεία
Συχνότητα εμφάνισης (%) των διευθύνσεων του ανέμου

24 Διάρθρωση ΜΠΕ – Οικολογικά χαρακτηριστικά
Χάρτες βιοκλίματος 16

25 Διάρθρωση ΜΠΕ - Υφιστάμενη Κατάσταση Περιβάλλοντος
Ορνιθοπανίδα περιοχής Επιστημονικό Όνομα Κοινό Όνομα Καθεστώς Pernis apivorous Σφηκιάρης Μ(Α) Milvus migrans Τσίφτης Μ Gyps fulvus Ορνιο ΜΧ Circaetus gallicus Φιδαετός ΜΑ Circus aeruginosus Καλαμόκιρκος Circus pygargus Λιβαδόκιρκος Buteo rufinus Αετογερακίνα ΜΧ (Α) Hieraaetus penatus Σταυραετός Hieraaetus fasciatus Σπιζαετός ΕΑ Falco eleonorae Μαυροπετρίτης ΜΠ(Α) Falco peregrinus Πετρίτης Alectoris graeca Πετροπέρδικα Bubo bubo Μπούφος Monticola saxatilis Πετροκότσυφας Υπόμνημα: Ε: Αναπαραγόμενο επιδημητικό είδος στην Περιοχή (μόνιμος πληθυσμός) Α: Αναπαραγόμενος επισκέπτης στην περιοχή. (Α): Πιθανόν αναπαραγόμενος επισκέπτης στην περιοχή. Μ: Περαστικός επισκέπτης (εμφανίζεται στην περιοχή για σχετικά μικρή περιόδους) κατά την μετανάστευση, είναι τακτικός επισκέπτης στην περιοχή. Χ: Χειμερινός επισκέπτης Π: Μη-αναπαραγόμενος επισκέπτης (απαντά κατά περιόδους ή ακανόνιστα, δεν είναι τακτικό μεταναστευτικό είδος) Γ: Άγνωστο Καθεστώς Παρουσίας

26 Διάρθρωση ΜΠΕ - Υφιστάμενη Κατάσταση Περιβάλλοντος
2. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δημογραφικά στοιχεία Χρήσεις γης Υποδομές Οικονομικά & Κοινωνικά χαρακτηριστικά Στοιχεία παραγωγής Στοιχεία απασχόλησης Αστικό περιαστικό περιβάλλον Ποιότητα ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος Ακουστικό περιβάλλον Ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία

27 Διάρθρωση ΜΠΕ - Υφιστάμενη Κατάσταση Περιβάλλοντος
Ποσοστά Ανεργίας

28 Διάρθρωση ΜΠΕ - Περιγραφή Έργου
Περιγραφή της φάσης κατασκευής και ειδικά όσον αφορά τις επεμβάσεις στο περιβάλλον Περιγραφή λειτουργίας μονάδων εγκατάστασης Σχέδιο κάτοψης και διάγραμμα ροής εγκατάστασης (1:500) Χρήση νερού και ενέργειας Πρώτες Ύλες – Προϊόντα Αέρια Απόβλητα (καπνός, σκόνη σωματίδια) Υγρά απόβλητα Στερεά Απόβλητα Θόρυβος Φυσιογνωμία της περιοχής

29 Διάρθρωση ΜΠΕ – Περιγραφή και Αντιμετώπιση Επιπτώσεων
Περιγραφή των μέτρων που προτείνεται να ληφθούν για την πρόληψη – εξάλειψη τυχόν σημαντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Έχει τη μορφή τεχνικής έκθεσης με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά στοιχεία (διαγράμματα, σχέδια, χάρτες, μετρήσεις) Σε περίπτωση πολλαπλών εναλλακτικών λύσεων – μέτρων θα παρουσιάζονται όλες με την ανάλογη κατά περίπτωση μορφή Προκειμένου για παραγωγική εγκατάσταση θα πρέπει να αναφέρονται τα προτεινόμενα αναγκαία μέτρα προστασίας περιβάλλοντος που έχουν ή πρόκειται να ληφθούν

30 Διάρθρωση ΜΠΕ – Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις (Μήτρα Επιπτώσεων)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΙΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΜΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 1. Μικροκλιματικά χαρακτηριστικά Δεν αναμένονται επιπτώσεις 2. Γεωλογία Ο χαρακτηρισμός της επίπτωσης ως σημαντική σχετίζεται με τη φύση της δραστηριότητας, δηλαδή την εκμετάλλευση ενός ορυκτού πόρου (κοίτασμα Κατσίκιζας). Αναμένονται επιπτώσεις μόνο στο μέγεθος του κοιτάσματος. 3. Εδαφομηχανικά χαρακτηριστικά Οι πιθανότητες επηρεασμού των μηχανικών ιδιοτήτων των πετρωμάτων της περιοχής του μεταλλείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας είναι ιδιαίτερα μικρές. 4. Εδαφικά χαρακτηριστικά Η υλοποίηση μιας μεταλλευτικής δραστηριότητας είναι πιθανό να επηρεάσει τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των εδαφών γύρω από αυτή, λόγω απομάκρυνσης του επιφανειακού τμήματος εδάφους των εκτάσεων για τις ανάγκες του έργου. Μετά τις εργασίες αποψίλωσης τα υλικά θα συλλέγονται και θα φυλάσσονται κατάλληλα προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στις εργασίες περιβαλλοντικής αποκατάστασης.

31 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ?


Κατέβασμα ppt "Περιβαλλοντική Αδειοδότηση και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google