Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ» 1 ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ» 1 ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ» 1 ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ27-1-2005 Δρ. Χρήστος ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Δρ. Χρήστος ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΜΕΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

2 7 ο Π.Π - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ Στρατηγική Λισσαβόνας Στρατηγική Λισσαβόνας......να γίνουμε η πιο δυναμική και ανταγωνιστική...οικονομία ανταγωνιστική...οικονομία Στόχος Βαρκελώνης Στόχος Βαρκελώνης.....να αυξηθεί το ποσοστό επενδύσεων για την έρευνα και ανάπτυξη στο 3% του ΑΕΠ έως το 2010,........τα 2/3 να προέρχονταιι από τον ιδιωτικό τομέα Ανακοίνωση της Ευρωπαικής Επιτροπής, 2004 Ανακοίνωση της Ευρωπαικής Επιτροπής, 2004...η έρευνα, η τεχνολογική ανάπτυξη και η καινοτομία..... είναι κλειδιά για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση

3 Ευρωπαικό Συμβούλιο, 24-9-2004 Αξιολόγηση Εκθεσης Marimon Αξιολόγηση Εκθεσης Marimon Δράσεις 7ου Προγράμματος Πλαισίου Δράσεις 7ου Προγράμματος Πλαισίου 1. Δημιουργία ευρωπαϊκών πόλων αριστείας μέσω συνεργασίας των εργαστηρίων, 2. Ανάληψη ευρωπαϊκών τεχνολογικών πρωτοβουλιών, 3. Ενίσχυση της δημιουργικότητας της βασικής έρευνας μέσω της τόνωσης του ανταγωνισμού μεταξύ των ομάδων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 4. Αύξηση της ικανότητας προσέλκυσης κορυφαίων ερευνητών στην Ευρώπη, 4. Αύξηση της ικανότητας προσέλκυσης κορυφαίων ερευνητών στην Ευρώπη, 5. Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και 6. Ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των εθνικών προγραμμάτων έρευνας. ΔΙΑΣΤΗΜΑ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ

4 Ευρωπαικό Συμβούλιο, 26-11-2004 Οριζόντιες αρχές του 7ου Π.Π Οριζόντιες αρχές του 7ου Π.Π  τη συνοχή και συνεργία μεταξύ των κυριοτέρων κατευθύνσεων δράσης του προγράμματος  την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία  την προώθηση της αριστείας της ευρωπαϊκής έρευνας  τη διευκόλυνση της συμμετοχής όλων των ενδιαφερόμενων μερών, και ειδικότερα των ΜΜΕ

5  τη συνοχή μεταξύ εθνικών και κοινοτικών πολιτικών Ε&Τ, αποφεύγοντας έτσι επικαλύψεις και κενά μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προσπαθειών  την απλούστευση, τη βελτίωση και την επιτάχυνση των διοικητικών και οικονομικών διαδικασιών, και μηχανισμούς για την αποτελεσματική παρακολούθησή τους  την προώθηση της καινοτομίας στον τομέα της τεχνολογίας  την προώθηση της διάδοσης των γνώσεων  την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της απόδοσης των προγραμμάτων, ιδίως όσον αφορά τυχόν νέους μηχανισμούς

6 Α. ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ  Συνέχεια της διασυνοριακής συνεργατικής έρευνας για την προώθηση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας ως κεντρικής συνιστώσας του 7 ου Προγράμματος Πλαισίου  Θ εματικές προτεραιότητες για διασυνοριακή συνεργατική έρευνα στο επόμενο πρόγραμμα-πλαίσιο με βάση την ανταγωνιστικότητα και άλλους κοινοτικούς στόχους πολιτικής, το ευρωπαϊκό ερευνητικό δυναμικό και την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία  Σ υνέχεια με τις θεματικές προτεραιότητες και τα μέσα του τρέχοντος Προγράμματος Πλαισίου καθώς και συνεργίες με τους άλλους κύριους στόχους του 7 ου ΠΠ. [

7 Β. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ  Π ρωτοβουλίες που θα κινητοποιούν προσπάθειες για την εξέταση ευρέος φάσματος θεμάτων στρατηγικής σημασίας για την μελλοντική οικονομική μεγέθυνση, ανταγωνιστικότητα και βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρώπης  Τ α περισσότερα θεματολόγια στρατηγικής έρευνας θα πρέπει να ωθούνται από τη βιομηχανία και μπορούν να υποστηρίζονται από τα υφιστάμενα διεθνή και κοινοτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος Πλαισίου.  Οι ευρωπαϊκές τεχνολογικές πρωτοβουλίες ενδέχεται να απαιτούν την ανάπτυξη νέων μορφών συνεργασίας και μπορούν να συμβάλουν στο συντονισμό του συνόλου των ευρωπαϊκών ερευνητικών προσπαθειών με σκοπό την επίτευξη συνεργειών με τις δραστηριότητες των υφισταμένων σχημάτων συνεργασίας, όπως τα EUREKA και COST,

8 Γ.ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Η πλειοψηφία των κρατών μελών, αναγνωρίζει τη σημασία της βασικής έρευνας υψηλής ποιότητας στο επόμενο πρόγραμμα-πλαίσιο. Η πλειοψηφία των κρατών μελών, αναγνωρίζει τη σημασία της βασικής έρευνας υψηλής ποιότητας στο επόμενο πρόγραμμα-πλαίσιο. Είναι κοινή πεποίθηση η ανάγκη για χρηματοδότηση της βασικής έρευνας που ωθείται από τους ερευνητές, προκειμένου να υποστηριχθεί η έρευνα στην Ευρώπη κατά τρόπον ώστε να επιτευχθούν τα ανώτατα δυνατά επίπεδα αριστείας και δημιουργικότητας. Είναι κοινή πεποίθηση η ανάγκη για χρηματοδότηση της βασικής έρευνας που ωθείται από τους ερευνητές, προκειμένου να υποστηριχθεί η έρευνα στην Ευρώπη κατά τρόπον ώστε να επιτευχθούν τα ανώτατα δυνατά επίπεδα αριστείας και δημιουργικότητας. Αναγνωρίζεται η χρησιμότητα της εξέτασης της δημιουργίας ενός νέου επιχειρησιακού μηχανισμού για την υποστήριξη της βασικής έρευνας με ποιότητα εφάμιλλη της καλύτερης που υπάρχει στον κόσμο μέσω συστήματος διεθνούς αξιολόγησης Αναγνωρίζεται η χρησιμότητα της εξέτασης της δημιουργίας ενός νέου επιχειρησιακού μηχανισμού για την υποστήριξη της βασικής έρευνας με ποιότητα εφάμιλλη της καλύτερης που υπάρχει στον κόσμο μέσω συστήματος διεθνούς αξιολόγησης

9 BΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ (ERC) επιστημονική αυτονομία, επιστημονική αυτονομία, εμπιστοσύνη και αξιοπιστία, εμπιστοσύνη και αξιοπιστία, συμπληρωματικότητα με τα εθνικά ερευνητικά συστήματα, ούτως ώστε να μην υποκαθίσταται η εθνική χρηματοδότηση, συμπληρωματικότητα με τα εθνικά ερευνητικά συστήματα, ούτως ώστε να μην υποκαθίσταται η εθνική χρηματοδότηση, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και υπευθυνότητα, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και υπευθυνότητα,

10 Δ. ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ προσέλκυση των νέων στην επιστήμη προσέλκυση των νέων στην επιστήμη αρχική εκπαίδευση των ερευνητών αρχική εκπαίδευση των ερευνητών δια βίου μάθηση και ανάπτυξη σταδιοδρομιών δια βίου μάθηση και ανάπτυξη σταδιοδρομιών ρόλος και θέση των γυναικών στην επιστήμη και την έρευνα ρόλος και θέση των γυναικών στην επιστήμη και την έρευνα μεταφορά γνώσεων προς όφελος ιδίως των λιγότερο προηγμένων από πλευράς τεχνολογίας περιοχών και των ΜΜΕ μεταφορά γνώσεων προς όφελος ιδίως των λιγότερο προηγμένων από πλευράς τεχνολογίας περιοχών και των ΜΜΕ επανένταξη ευρωπαίων ερευνητών που αναλαμβάνουν έρευνες εκτός της Ευρώπης επανένταξη ευρωπαίων ερευνητών που αναλαμβάνουν έρευνες εκτός της Ευρώπης διεθνής διάσταση της κατάρτισης και κινητικότητας με αύξηση των ανταλλαγών με άλλες περιοχές του κόσμου. διεθνής διάσταση της κατάρτισης και κινητικότητας με αύξηση των ανταλλαγών με άλλες περιοχές του κόσμου.

11 E.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής πρόκειται να αναπτυχθεί στρατηγικός «οδικός χάρτης» της Ευρώπης στον τομέα των ερευνητικών υποδομών και τονίζεται η σημασία του ρόλο του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Φόρουμ Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI) στο πλαίσιο αυτό. Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής πρόκειται να αναπτυχθεί στρατηγικός «οδικός χάρτης» της Ευρώπης στον τομέα των ερευνητικών υποδομών και τονίζεται η σημασία του ρόλο του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Φόρουμ Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI) στο πλαίσιο αυτό. Ο εν λόγω χάρτης θα πρέπει να περιγράφει τις επιστημονικές ανάγκες σε επιστημονικές υποδομές για τα επόμενα 10 έως 20 έτη, βάσει μεθοδολογίας αναγνωρισμένης από όλους τους ενδιαφερομένους, και να λαμβάνει υπόψη του τις υποδείξεις των αρμόδιων διακυβερνητικών ερευνητικών οργανισμών καθώς και του βιομηχανικού κόσμου Ο εν λόγω χάρτης θα πρέπει να περιγράφει τις επιστημονικές ανάγκες σε επιστημονικές υποδομές για τα επόμενα 10 έως 20 έτη, βάσει μεθοδολογίας αναγνωρισμένης από όλους τους ενδιαφερομένους, και να λαμβάνει υπόψη του τις υποδείξεις των αρμόδιων διακυβερνητικών ερευνητικών οργανισμών καθώς και του βιομηχανικού κόσμου

12 ΣΤ.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ της συνέχισης και της βελτίωσης του προγράμματος ERA-NET, της συνέχισης και της βελτίωσης του προγράμματος ERA-NET, της επέκτασης του προγράμματος μέσω κοινών προσκλήσεων υποβολής σχεδίων μεταξύ εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων (ERA- NET-PLUS)· της επέκτασης του προγράμματος μέσω κοινών προσκλήσεων υποβολής σχεδίων μεταξύ εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων (ERA- NET-PLUS)·

13 Ζ.ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ Η σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για την οικονομική μεγέθυνση και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης Η σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για την οικονομική μεγέθυνση και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης Η αξιοποίηση του δυναμικόυ της Ευρώπης ως συνόλου στον τομέα της Ε&Τ, τονώνοντας την αριστεία και την ισότιμη πρόσβαση Η αξιοποίηση του δυναμικόυ της Ευρώπης ως συνόλου στον τομέα της Ε&Τ, τονώνοντας την αριστεία και την ισότιμη πρόσβαση Ανάπτυξη μιας κοινοτικής στρατηγικής διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας και, στο πλαίσιο αυτό, να εξακολουθήσει να εξασφαλίζει το άνοιγμα του προγράμματος-πλαισίου στις τρίτες χώρες. Ανάπτυξη μιας κοινοτικής στρατηγικής διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας και, στο πλαίσιο αυτό, να εξακολουθήσει να εξασφαλίζει το άνοιγμα του προγράμματος-πλαισίου στις τρίτες χώρες. ανάπτυξης δράσεων που να ενθαρρύνουν τη δημιουργία στενότερων δεσμών μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας ανάπτυξης δράσεων που να ενθαρρύνουν τη δημιουργία στενότερων δεσμών μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας

14 Η.ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ενίσχυση των επιστημονικών και τεχνολογικών βάσεων των σχετικών ευρωπαϊκών βιομηχανιών μέσω της έρευνας στον τομέα της ασφάλειας, με σκοπό την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών Ενίσχυση των επιστημονικών και τεχνολογικών βάσεων των σχετικών ευρωπαϊκών βιομηχανιών μέσω της έρευνας στον τομέα της ασφάλειας, με σκοπό την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών Συνίσταται η καθιέρωση συντονισμού μεταξύ των σχετικών δράσεων του προγράμματος πλαισίου και των δράσεων του Ευρωπαϊκού Αμυντικού Οργανισμού στον τομέα της έρευνας για την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένου του τομέα του διαστήματος. Συνίσταται η καθιέρωση συντονισμού μεταξύ των σχετικών δράσεων του προγράμματος πλαισίου και των δράσεων του Ευρωπαϊκού Αμυντικού Οργανισμού στον τομέα της έρευνας για την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένου του τομέα του διαστήματος.

15 ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Συμβούλιο Διάστημα Συμβούλιο Διάστημα Διαμόρφωση του ευρωπαϊκού διαστημικού προγράμματος το οποίο θα στοχεύει στις διαστημικές εφαρμογές για τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής κοινωνίας, στην ενίσχυση των διαστημικών υποδομών και της διαστημικής τεχνολογίας, στην ενίσχυση της επιστημονικής γνώσης και στην ενίσχυση της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής διαστημικής πολιτικής. Διαμόρφωση του ευρωπαϊκού διαστημικού προγράμματος το οποίο θα στοχεύει στις διαστημικές εφαρμογές για τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής κοινωνίας, στην ενίσχυση των διαστημικών υποδομών και της διαστημικής τεχνολογίας, στην ενίσχυση της επιστημονικής γνώσης και στην ενίσχυση της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής διαστημικής πολιτικής.

16 Ευρωπαϊκή στρατηγική για τη Νανοτεχνολογία Ο σημαντικός ρόλος και οι δυνατότητες που προσφέρουν οι νανοεπιστήμες και η νανοτεχνολογία σε πολλούς τομείς, η σημασία τους για την ποιότητα ζωής, την αειφόρο ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας Ο σημαντικός ρόλος και οι δυνατότητες που προσφέρουν οι νανοεπιστήμες και η νανοτεχνολογία σε πολλούς τομείς, η σημασία τους για την ποιότητα ζωής, την αειφόρο ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας Η ανάγκη για να υπάρξει αειφόρος και υπεύθυνη ανάπτυξη της νανοτεχνολογίας, η οποία να καλύπτει τις υγειονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές, βιομηχανικές και οικονομικές πτυχές των ευρωπαίων πολιτών Η ανάγκη για να υπάρξει αειφόρος και υπεύθυνη ανάπτυξη της νανοτεχνολογίας, η οποία να καλύπτει τις υγειονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές, βιομηχανικές και οικονομικές πτυχές των ευρωπαίων πολιτών Η ανάπτυξη ιδιαίτερων δράσεων για την: Η ανάπτυξη ιδιαίτερων δράσεων για την:  αύξηση των επενδύσεων σε δραστηριότητες Ε&Α  αύξηση των επενδύσεων σε δραστηριότητες Ε&Α  δημιουργία «πόλων» αριστείας και υποδομής υψηλού  δημιουργία «πόλων» αριστείας και υποδομής υψηλού επιπέδου στον τομέα της νανοτεχνολογίας, οι οποίοι να επιπέδου στον τομέα της νανοτεχνολογίας, οι οποίοι να είναι ανταγωνιστικοί σε διεθνές επίπεδο είναι ανταγωνιστικοί σε διεθνές επίπεδο  προαγωγή της διεπιστημονικής εκπαίδευσης και  προαγωγή της διεπιστημονικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατάρτισης

17 Τα Κ-Μ θα πρέπει να ενισχύσουν ουσιαστικά την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία στον τομέα της νανοτεχνολογίας, λαμβανομένων υπόψη των στόχων της Λισσαβώνας και εντός του στόχου «3%» της Βαρκελώνης. Τα Κ-Μ θα πρέπει να ενισχύσουν ουσιαστικά την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία στον τομέα της νανοτεχνολογίας, λαμβανομένων υπόψη των στόχων της Λισσαβώνας και εντός του στόχου «3%» της Βαρκελώνης.  Αναμένεται να προωθηθεί επί Λουξεμβουργιανής προεδρίας, το σχέδιο δράσης που διαμορφώνεται, κατόπιν ανοιχτής διαβούλευσης, για την νανοτεχνολογία

18 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 7 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Η διεθνική συνεργατική έρευνα πρέπει να αποτελέσει το βασικό πυρήνα του 7 ου Προγράμματος Πλαισίου Η διεθνική συνεργατική έρευνα πρέπει να αποτελέσει το βασικό πυρήνα του 7 ου Προγράμματος Πλαισίου Θα πρέπει να ενισχυθούν οι δράσεις που προϋποθέτουν «διεθνή συνεργασία» και «τεχνολογική καινοτομία» Θα πρέπει να ενισχυθούν οι δράσεις που προϋποθέτουν «διεθνή συνεργασία» και «τεχνολογική καινοτομία» Τα ολοκληρωμένα έργα, τα δίκτυα αριστείας και τα STREPs θα πρέπει να αποτελέσουν τα βασικά μέσα εφαρμογής του 7 ου Π.Π., ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να υιοθετηθούν μέτρα για την απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Τα ολοκληρωμένα έργα, τα δίκτυα αριστείας και τα STREPs θα πρέπει να αποτελέσουν τα βασικά μέσα εφαρμογής του 7 ου Π.Π., ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να υιοθετηθούν μέτρα για την απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών.

19 Τα νέα μέσα εφαρμογής όπως οι Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες θα πρέπει να εφαρμοσθούν κατ’ αρχήν πιλοτικά και να έχουν έναν προκαθορισμένο και σχετικά μικρό προϋπολογισμό από το Π.Π. Τα νέα μέσα εφαρμογής όπως οι Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες θα πρέπει να εφαρμοσθούν κατ’ αρχήν πιλοτικά και να έχουν έναν προκαθορισμένο και σχετικά μικρό προϋπολογισμό από το Π.Π. Η Ελλάδα μοιράζεται πλήρως την προσέγγιση της Επιτροπής και πιστεύει στην ανάπτυξη ενός «οδικού χάρτη» για την ερευνητική υποδομή στην Ευρώπη στα επόμενα 10 έως 20 έτη Η Ελλάδα μοιράζεται πλήρως την προσέγγιση της Επιτροπής και πιστεύει στην ανάπτυξη ενός «οδικού χάρτη» για την ερευνητική υποδομή στην Ευρώπη στα επόμενα 10 έως 20 έτη Από τις δράσεις του 7 ου Π.Π. θα πρέπει να ενισχυθεί και να προωθηθεί σημαντικά η συμμετοχή της βιομηχανίας και δη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Στο πλαίσιο αυτό στηρίζουμε την αύξηση του προϋπολογισμού των STREPs, τα οποία ευνοούν τη συμμετοχή της βιομηχανίας και των ΜΜΕ. Από τις δράσεις του 7 ου Π.Π. θα πρέπει να ενισχυθεί και να προωθηθεί σημαντικά η συμμετοχή της βιομηχανίας και δη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Στο πλαίσιο αυτό στηρίζουμε την αύξηση του προϋπολογισμού των STREPs, τα οποία ευνοούν τη συμμετοχή της βιομηχανίας και των ΜΜΕ.

20 Την προώθηση της Βασικής έρευνας με βασικό κριτήριο την αριστεία και αξιολόγησή της από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και προσέγγιση bottom-up. Για τα μέσα εφαρμογής της συγκεκριμένης δράσης, συμφωνούμε με τις επιμέρους ερευνητικές ομάδες, όπως ορίσθηκαν από την Επιτροπή. Το Ευρωπαικό Συμβούλιο Ερευνας που αναμένεται να δημιουργηθεί πρέπει να είναι αυτόνομος και να συνεργάζεται με την Επιτροπή. Την προώθηση της Βασικής έρευνας με βασικό κριτήριο την αριστεία και αξιολόγησή της από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και προσέγγιση bottom-up. Για τα μέσα εφαρμογής της συγκεκριμένης δράσης, συμφωνούμε με τις επιμέρους ερευνητικές ομάδες, όπως ορίσθηκαν από την Επιτροπή. Το Ευρωπαικό Συμβούλιο Ερευνας που αναμένεται να δημιουργηθεί πρέπει να είναι αυτόνομος και να συνεργάζεται με την Επιτροπή. Οι ανθρώπινοι πόροι και η ενίσχυση της κινητικότητας των ερευνητών πρέπει να αποτελέσουν βασικές προτεραιότητες στο 7 ο Π.Π. Θα πρέπει να υιοθετηθούν μέτρα με τα οποία θα παρακάμπτονται κυρίως συναφή γραφειοκρατικά προβλήματα και θα ενισχύουν την κινητικότητα «παγκοσμίου κλάσεως επιστημόνων και ερευνητών». Οι ανθρώπινοι πόροι και η ενίσχυση της κινητικότητας των ερευνητών πρέπει να αποτελέσουν βασικές προτεραιότητες στο 7 ο Π.Π. Θα πρέπει να υιοθετηθούν μέτρα με τα οποία θα παρακάμπτονται κυρίως συναφή γραφειοκρατικά προβλήματα και θα ενισχύουν την κινητικότητα «παγκοσμίου κλάσεως επιστημόνων και ερευνητών».

21 ΠΡΟΤΡΟΠΕΣ Θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος της συλλογικότητας αλλά και των συντονισμένων ενεργειών προκειμένου να προαχθεί η Ερευνα σε Εθνικό επίπεδο, η Ελλάδα να γίνει πιο ανταγωνιστική και να αποκτήσει μια ισχυρή οικονομία γνώσης στη χάρτα της Ευρωπαικής Ενωσης. Θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος της συλλογικότητας αλλά και των συντονισμένων ενεργειών προκειμένου να προαχθεί η Ερευνα σε Εθνικό επίπεδο, η Ελλάδα να γίνει πιο ανταγωνιστική και να αποκτήσει μια ισχυρή οικονομία γνώσης στη χάρτα της Ευρωπαικής Ενωσης. Εχοντας μπεί σε μια αναπτυξιακή τροχιά θα πρέπει να πείσουμε την Ευρωπαική Επιτροπή ότι διαθέτουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία αλλά και τις ανάλογες δυνατότητες ώστε να διεκδικήσουμε τη δημιουργία μεγάλων υποδομών στο χώρο μας που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη της Ερευνας και της Καινοτομίας τόσο σε Εθνικό αλλά και σε Ευρωπαικό επίπεδο Εχοντας μπεί σε μια αναπτυξιακή τροχιά θα πρέπει να πείσουμε την Ευρωπαική Επιτροπή ότι διαθέτουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία αλλά και τις ανάλογες δυνατότητες ώστε να διεκδικήσουμε τη δημιουργία μεγάλων υποδομών στο χώρο μας που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη της Ερευνας και της Καινοτομίας τόσο σε Εθνικό αλλά και σε Ευρωπαικό επίπεδο

22 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ Δρ. Χρήστος ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΜΕΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ


Κατέβασμα ppt "ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ» 1 ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google