Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΟ 5ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Ε&ΤΑ Ιωάννα Πετροχείλου Αναπλ. Γενική Διευθύντρια ΕΤΑΤ Α.Ε. ΕΤΑΤ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΟ 5ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Ε&ΤΑ Ιωάννα Πετροχείλου Αναπλ. Γενική Διευθύντρια ΕΤΑΤ Α.Ε. ΕΤΑΤ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΟ 5ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Ε&ΤΑ Ιωάννα Πετροχείλου Αναπλ. Γενική Διευθύντρια ΕΤΑΤ Α.Ε. ΕΤΑΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.

2 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΜΜΕ” Η προώθηση της καινοτομίας και η ενθάρρυνση της συμμετοχής των ΜΜΕ σε δράσεις Ε&ΤΑ αποτελούν στόχους υψηλής προτεραιότητας και στρατηγικής σημασίας για να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και κατά συνέπεια η οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία στην Ε.Ε. Το πρόγραμμα “Καινοτομία και ΜΜΕ” αποτελεί μία οριζόντια δράση, στο πλαίσιο του 5 ου Π.Π., με στόχο τον συντονισμό και την υποστήριξη όλων των ενεργειών που στοχεύουν στην προώθηση της Καινοτομίας και στην υποστήριξη των Ε&ΤΑ δραστηριοτήτων στις ΜΜΕ. ΕΤΑΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.

3 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΜΜΕ” ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΜΜΕ” (συνέχεια) Προβλέπει παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και υποστήριξης των ΜΜΕ και ειδικότερα περιλαμβάνει: Δράσεις ενημέρωσης και αρωγής των ΜΜΕ (Οικονομική και τεχνολογική ευφυΐα), με στόχο τον εντοπισμό των τεχνολογικών και αναπτυξιακών τους αναγκών Ενίσχυση των Ευρωπαϊκών Δικτύων, που στοχεύουν στην προώθηση της έρευνας, της μεταφοράς τεχνολογίας και της καινοτομίας ( όπως το δίκτυο των Εθνικών Εστιακών Σημείων-NFPs, το δίκτυο των IRCs, κλπ.) Βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης (CORDIS) και άλλων μέσων διάδοσης Υπηρεσίες ενημέρωσης και υποστήριξης σε θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Γραφείο Συνδρομής ΔΠΙ κλπ.) και πρόσβασης στην ιδιωτική χρηματοδότηση της καινοτομίας (LIFT, FIT κλπ.) ΕΤΑΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.

4 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΜΜΕ”  Προώθηση της καινοτομίας μέσω νέων προσεγγίσεων στη μεταφορά τεχνολογίας (INNOVATION Projects), όπου προβλέπονται:  Ειδικά μέτρα υποστήριξης για τη συμμετοχή των ΜΜΕ (διερευνητικές επιχορηγήσεις- Exploratory Awards, σχέδια CRAFT) ΕΤΑΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.  δράσεις έρευνας, με στόχο την ολοκλήρωση νέων τεχνολογιών  δράσεις επίδειξης, με στόχο τη διεθνική διάδοση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών  συνοδευτικές μελέτες και αναλύσεις, με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων σε πεδία “μη τεχνικά”

5 ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ  Να υποστηρίξουν τη συμμετοχή των ΜΜΕ στα επιδοτούμενα έργα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης με στόχο την υιοθέτηση καινοτομιών και την τεχνολογική ανάπτυξη των ΜΜΕ  Να υποβοηθήσουν τη συνεργασία των ΜΜΕ σε ευρωπαϊκή κλίμακα με στόχο την επέκταση τους σε νέες αγορές και τη διεθνοποίησή τους  Να κινητοποιήσουν το ενδιαφέρον των Ερευνητικών Φορέων για την υλοποίηση έργων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης που καλύπτουν τις ανάγκες ΜΜΕ ΕΤΑΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.

6

7 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ CRAFT  Να απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόμενους  Nα έχει ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο των 40 εκατ. EURO (περίπου 13δις δραχμές) ή ετήσιο ισολογισμό μικρότερο των 27 εκατ. EURO  Να μην ανήκει σε ποσοστό μεγαλύτερο από 25% σε εταιρεία μεγαλύτερη από ΜΜΕ  Να είναι εγκατεστημένη σε χώρα της Ε.Ε. ή σε συνεργαζόμενη χώρα  Να μην είναι οποιασδήποτε μορφής ερευνητικό κέντρο ή εταιρεία συμβούλων  Να μην έχει χρηματοδοτηθεί ξανά από το 5ο Π.Π. για EXPLORATORY AWARD ΕΤΑΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.

8 ΕΤΑΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ EXPLORATORY AWARD είναι η προετοιμασία της Πρότασης για τη Δεύτερη Φάση Ειδικότερα :  Αναλυτική περιγραφή του έργου και των επιμέρους εργασιών  Διερεύνηση της εφικτότητας της έρευνας (κυρίως βιβλιογραφική)  Μελέτη αγοράς για να προσδιοριστεί ο τρόπος αξιοποίησης των αποτελεσμάτων και τα αναμενόμενα οικονομικά οφέλη  Μελέτη καινοτομικότητας (που θα περιλαμβάνει και διερεύνηση των διεθνών πατεντών)  Επέκταση της κοινοπραξίας (αναζήτηση συνεργαζόμενων εταιρειών και ερευνητικών φορέων)  Συγγραφή της πρότασης για τη δεύτερη φάση

9 ΕΤΑΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ: EXPLORATORY AWARD  Προϋποθέτει συνεργασία 2 επιλέξιμων και ανεξάρτητων ΜΜΕ (από 2 χώρες) με κοινό ερευνητικό θέμα  Xρηματοδότηση έως 22.500 EUROs (75% επί του συνολικού προϋπολογισμού ύψους 30.000 EUROs)  Mέγιστη διάρκεια έργου : 12 μήνες  Aνοιχτή προκήρυξη μέχρι και 18/ 4/ 2001 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΦΑΣΗΣ :  Έξοδα προσωπικού  Έξοδα υπεργολαβιών  Ταξίδια  Έξοδα χρήσης Η/Υ  Γενικά έξοδα

10 ΕΤΑΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ: COOPERATIVE RESEARCH  Προϋποθέτει συνεργασία τουλάχιστον 3 επιλέξιμων και ανεξάρτητων ΜΜΕ (από 2 χώρες) με κοινό ερευνητικό θέμα  Το κύριο μέρος της έρευνας (τουλάχιστον 50% του χρόνου απασχόλησης προσωπικού και 40% του προϋπολογισμού) διενεργείται από ανεξάρτητους ερευνητικούς φορείς (Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, εταιρείες που διαθέτουν ερευνητική υποδομή κλπ.)  Συντονιστής είναι η ανάδοχος ΜΜΕ  Προϋπολογισμός έργου: 0,3 - 2 εκατ. EURO, με χρηματοδότηση έως 50%  Διάρκεια έργου : 1- 2 χρόνια  Ανοιχτή προκήρυξη με καταληκτική ημερομηνία 17/4/2002

11 ΕΤΑΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΦΑΣΗΣ  ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (τουλάχιστον 40% επί του συνολικού προϋπολογισμού)  ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (μέγιστο 60% επί του συνολικού προϋπολογισμού) Έξοδα προσωπικού Έξοδα αναλωσίμων υλικών Μικρές επενδύσεις σε πειραματικό εξοπλισμό Έξοδα υπεργολαβιών Ταξίδια Έξοδα χρήσης Η/Υ Έξοδα κατοχύρωσης ερευνητικών αποτελεσμάτων Γενικά Έξοδα

12 ΕΤΑΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ Οι ερευνητικοί φορείς προσλαμβάνονται από τις ΜΜΕ για να εκτελέσουν την έρευνα και συνεπώς: δεν έχουν δικαιώματα στα αποτελέσματα δεν συμμετέχουν στην αξιοποίηση ελέγχονται για την ικανοποίηση των αναγκών των ΜΜΕ

13 ΕΤΑΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. KΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Το μέγιστο της ιδίας συμμετοχής από επιχειρήσεις μίας χώρας δεν πρέπει να ξεπερνά το 60% της συνολικής ιδίας συμμετοχής Το μέγιστο της ιδίας συμμετοχής από μία ΜΜΕ ή περισσότερες σχετιζόμενες ΜΜΕ δεν πρέπει να ξεπερνά το 40% της συνολικής ιδίας συμμετοχής ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ Συνάφεια με τους στόχους της Θεματικής Περιοχής Πρωτοτυπία και Καινοτομικότητα Επάρκεια του προτεινόμενου πλάνου εργασίας για την επίτευξη των τεχνολογικών και επιστημονικών στόχων του έργου ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ κατά τρόπο που να προβάλλεται η ευρωπαϊκή διάσταση του υπό διερεύνηση τεχνολογικού προβλήματος, η αναγκαιότητα διακρατικής συνεργασίας, η αναμενόμενη προστιθέμενη αξία για την Ε.Ε. και η συνάφεια με την ευρύτερη ευρωπαϊκή πολιτική στο συγκεκριμένο πεδίο

14 ΕΤΑΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. KΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε., όπως η βελτίωση της ποιότητας ζωής, της υγιεινής και της ασφάλειας, η προστασία του περιβάλλοντος, η αντιμετώπιση της ανεργείας και η γενικότερη απαίτηση της Ε.Ε. περί διάχυσης των αποτελεσμάτων της έρευνας ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Πλήρη περιγραφή του τρόπου αξιοποίησης των αποτελεσμάτων και της συμβολής του προτεινόμενου έργου στη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη Στρατηγική σημασία του έργου για τις συνεργαζόμενες ΜΜΕ Στρατηγική διάχυσης αποτελεσμάτων ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ όσον αφορά στη διοίκηση του έργου και την υλοποίηση των επιμέρους εργασιών, στην ικανότητα και τη συμβολή των επιμέρους συνεργαζόμενων φορέων, στην επάρκεια των διατιθέμενων πόρων κλπ.

15 ΕΤΑΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Ημερομηνία Exploratory Cooperative Award Research Award Research 13 Σεπτεμβρίου 2000 17 Ιανουαρίου 2001 18 Απριλίου 2001 19 Σεπτεμβρίου 2001 19 Σεπτεμβρίου 2001 16 Ιανουαρίου 2002 16 Ιανουαρίου 2002 17 Απριλίου 2002 17 Απριλίου 2002

16 ΕΤΑΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ XX+ 3 εβδομάδες X+ 13 εβδομάδες XX+ 3 εβδομάδες X+ 13 εβδομάδες

17 ΕΤΑΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ CRAFT  Μικρή αρχική προσπάθεια για τη συγγραφή της πρότασης για την πρώτη φάση  Χρηματοδοτεί την απαιτούμενη εργασία για: τη διερεύνηση των αναμενόμενων τεχνο-οικονομικών αποτελεσμάτων από την υλοποίηση του μελλοντικού ερευνητικού έργου τη συγγραφή της πρότασης  Το κύριο μέρος της έρευνας διενεργείται από ερευνητικούς φορείς, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή ΜΜΕ που δεν διαθέτουν επαρκή ερευνητική υποδομή  Υψηλό ποσοστό επιτυχίας και στις δύο φάσεις

18 ΕΤΑΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ CRAFT (στο πλαίσιο του 4ου Προγράμματος Πλαισίου) Για Exploratory Awards:  85% των προτάσεων είναι επιλέξιμες  50% των προτάσεων εγκρίνονται  40% των exploratory awards οδηγούν σε πρόταση για το Στάδιο 2  20% των προτάσεων για το Στάδιο 2 (Cooperative Research) εγκρίνονται Για Cooperative Research Proposals:  90% των προτάσεων είναι επιλέξιμες  50% των προτάσεων εγκρίνονται  46% των προτάσεων καταλήγουν επιτυχώς σε υπογραφή συμβολαίου

19 ΕΤΑΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ EXPLORATORY AWARDS στο Quality of Life (στο πλαίσιο του 5ου Προγράμματος Πλαισίου)

20 ΕΤΑΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ CRAFT Cooperative Research στο Quality of Life (στο πλαίσιο του 5ου Προγράμματος Πλαισίου)

21 ΕΤΑΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜMΕΤΟΧΗ ΣΕ EXPLORATORY AWARDS στο of Life EXPLORATORY AWARDS στο Quality of Life (στο πλαίσιο του 5ου Προγράμματος Πλαισίου)

22 ΕΤΑΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜMΕΤΟΧΗ ΣΕ COOPERATIVE RESEARCH PROJECTS στο of Life COOPERATIVE RESEARCH PROJECTS στο Quality of Life (στο πλαίσιο του 5ου Προγράμματος Πλαισίου)

23 ΕΤΑΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ των ΜΜΕ SME Helpdesk, European Commission tel: 32-2-295 7175 fax: 32-2-295 7110 e-mail: research-sme@cec.eu.int Website: http://www.cordis.lu/sme Εθνικά Σημεία Υποστήριξης των ΜΜΕ:  ΓΓΕΤ, Δρ. Ε. Σακελλαρίου (τηλ. 69 11 122)  EOMMEX, κα Ε. Σπυροπούλου (τηλ. 74 91 295)  ΕΚΤ/HIRC, κα Α. Καραχάλιου (τηλ. 72 73 921)  ΕΤΑΤ Α.Ε., κκ. Ι. Πετροχείλου και Δ. Καρύδης (τηλ. 92 70 040) για προτάσεις των ΜΜΕ στο πλαίσιο του Προγράμματος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΜΒΙΩΝ ΠΟΡΩΝ


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΟ 5ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Ε&ΤΑ Ιωάννα Πετροχείλου Αναπλ. Γενική Διευθύντρια ΕΤΑΤ Α.Ε. ΕΤΑΤ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google