Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ε ΛΕΓΧΟΣ & Π ΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Δ ΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ & Δ ΕΞΑΜΕΝΩΝ Μ ΕΤΑΦΟΡΑΣ Ε ΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ Υ ΛΙΚΩΝ Α. Στάμου, Π. Ψυλλάκη ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. Α’ Bιομηχανική Περιοχή Βόλου, 385.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ε ΛΕΓΧΟΣ & Π ΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Δ ΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ & Δ ΕΞΑΜΕΝΩΝ Μ ΕΤΑΦΟΡΑΣ Ε ΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ Υ ΛΙΚΩΝ Α. Στάμου, Π. Ψυλλάκη ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. Α’ Bιομηχανική Περιοχή Βόλου, 385."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ε ΛΕΓΧΟΣ & Π ΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Δ ΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ & Δ ΕΞΑΜΕΝΩΝ Μ ΕΤΑΦΟΡΑΣ Ε ΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ Υ ΛΙΚΩΝ Α. Στάμου, Π. Ψυλλάκη ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. Α’ Bιομηχανική Περιοχή Βόλου, 385 00 ΒΟΛΟΣ http://www.evetam.gr email: mirtecsa@otenet.gr, ebetam@otenet.gr Eσπερίδα «Διαχείριση Ποιότητας-Πιστοποίηση & ο Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός, Σχολή Μ.Μ.-Μ. Ε.Μ.Π., 03.06.2003

2  Εταιρεία Βιομηχανικής Ερευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων, ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. Eσπερίδα «Διαχείριση Ποιότητας-Πιστοποίηση & ο Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός, Σχολή Μ.Μ.-Μ. Ε.Μ.Π., 03.06.2003 Π ΕΡΙΓΡΑΜΜΑ Ο ΜΙΛΙΑΣ  Πιστοποίηση & Επιθεώρηση μεταλλικών κατασκευών  Εξοπλισμός υπό πίεση Βασικές έννοιες & Διαδικασίες πιστοποίησης  Δεξαμενές μεταφοράς επικίνδυνων υλικών Βασικές έννοιες & Διαδικασίες πιστοποίησης  Εμπλοκή Μεταλλουργού Μηχανικού  Ισχύουσα νομοθεσία

3 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. Eσπερίδα «Διαχείριση Ποιότητας-Πιστοποίηση & ο Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός, Σχολή Μ.Μ.-Μ. Ε.Μ.Π., 03.06.2003 European Pressure Equipment Research Council, EPERC Α. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ελεγχος ποιότητας προϊόντων Πιστοποιήσεις-Επιθεωρήσεις κατασκευών Μελέτες Αστοχίας Β. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Συμμετοχή σε προγράμματα Εφαρμοσμένης Ερευνας Μεταφορά Τεχνολογίας Προώθηση Καινοτομίας Εργαστήριο Μηχανικών & Υδραυλικών Δοκιμών Εργαστήριο Μη Καταστροφικών Ελέγχων Εργαστήριο Χημικών Αναλύσεων Εργαστήριο Μεταλλογραφίας & Μικροσκοπίας

4 Η Ε ΝΝΟΙΑ ΤΗΣ Π ΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Το σύνολο των απαιτούμενων διαδικασιών για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης νέου προϊόντος προς τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις που εγγυώνται την αξιόπιστη και ασφαλή κυκλοφορία του στη αγορά. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Διενέργεια ελέγχων από εξουσιοδοτημένους φορείς  Εκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας προϊόντος  Σήμανση προϊόντος  ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟÏΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Eσπερίδα «Διαχείριση Ποιότητας-Πιστοποίηση & ο Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός, Σχολή Μ.Μ.-Μ. Ε.Μ.Π., 03.06.2003

5 Η Ε ΝΝΟΙΑ ΤΗΣ Ε ΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Το σύνολο των απαιτούμενων διαδικασιών για τον έλεγχο της συμμόρφωσης κυκλοφορούντος προϊόντος προς το αρχικό πιστοποιητικό καταλληλότητας κυκλοφορίας του και τη διασφάλιση της σταθερότητας της ποιότητάς του. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Διενέργεια ελέγχων από εξουσιοδοτημένους φορείς  Εκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης προϊόντος  Διατήρηση σήματος ποιότητας προϊόντος  ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟÏΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Eσπερίδα «Διαχείριση Ποιότητας-Πιστοποίηση & ο Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός, Σχολή Μ.Μ.-Μ. Ε.Μ.Π., 03.06.2003

6 Ι ΣΧΥΟΥΣΑ Ν ΟΜΟΘΕΣΙΑ Κοινοτική Οδηγία 76/767/ ΕΟΚ Κοινοτική Οδηγία 84/525/ ΕΟΚ Κοινοτική Οδηγία 84/526/ ΕΟΚ Κοινοτική Οδηγία 84/527/ ΕΟΚ Κοινοτική Οδηγία 87/404/ ΕΟΚ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Κοινοτική Οδηγία 97/23/ ΕΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Συμφωνία ADR / Γενεύη 30.09.57 "Accord europeen relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route" Eσπερίδα «Διαχείριση Ποιότητας-Πιστοποίηση & ο Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός, Σχολή Μ.Μ.-Μ. Ε.Μ.Π., 03.06.2003 Κοινοτική Οδηγία 94/55/ ΕΕ Κοινοτική Οδηγία 99/36/ ΕΕ σε μεταβατικό στάδιο εφαρμογής Κοινοτική Οδηγία 99/36/ ΕΕ σε μεταβατικό στάδιο εφαρμογής 

7 Eσπερίδα «Διαχείριση Ποιότητας-Πιστοποίηση & ο Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός, Σχολή Μ.Μ.-Μ. Ε.Μ.Π., 03.06.2003 Ε ΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Υ ΠΟ Π ΙΕΣΗ Δοχεία, Σωληνώσεις, Εξαρτήματα ασφαλείας, Εξαρτήματα υπό πίεση, Συγκροτήματα Ατμολέβητες, 51% Αλλα, 15% Δοχεία πίεσης, 15% Σωληνώσεις, 7% Αντλίες, 4% Φιάλες αερίων, 4% Εναλλάκτες θερμότητας, 4% Χύτρα ταχύτητας Αεροφυλάκιο Σωληνώσεις

8 Eσπερίδα «Διαχείριση Ποιότητας-Πιστοποίηση & ο Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός, Σχολή Μ.Μ.-Μ. Ε.Μ.Π., 03.06.2003 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Εξοπλισμός μη εκτεθειμένος σε φλόγα ή άλλη θερμιδική εισροή Αέρια ή υγρά με τάση ατμών > 0,5 bar Υγρά με τάση ατμών  0,5 bar ΟΜΑΔΑ 1 V > 1 l PS.V > 25 bar.l PS > 200 bar ΟΜΑΔΑ 2 V > 1 l PS.V > 50 bar.l PS > 1000 bar ΟΜΑΔΑ 1 V > 1 l PS.V > 200 bar.l PS > 500 bar ΟΜΑΔΑ 2 PS > 10 bar, V>1000 l PS > 1000 bar,  V PS.V > 50 bar.l Εξοπλισμός εκτεθειμένος σε φλόγα ή άλλη θερμιδική εισροή V > 2l Εκρηκτικά Εξαιρετικά εύφλεκτα Αρκετά εύφλεκτα Εύφλεκτα Πολύ τοξικά Οξειδωτικά Αυτά που δεν περιλαμβά- νονται στην ΟΜΑΔΑ 1 Κριτήρια: (α) Περιεχόμενο (β) Συνθήκες λειτουργίας

9 ΝΟΜΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 0.1110100100010000 0.1 1 10 100 1000 10000 PS (bar) Volume (l) PS=3000 PS=1000 PS=4 PS=0.5 V=1 PS.V=3000 PS.V=1000 PS.V=200 PS.V=50 IIIIII IV Kατηγορία Ι Kατηγορία ΙI Kατηγορία ΙII Kατηγορία ΙV Bαθμός επικινδυνότητας Eσπερίδα «Διαχείριση Ποιότητας-Πιστοποίηση & ο Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός, Σχολή Μ.Μ.-Μ. Ε.Μ.Π., 03.06.2003

10 ΟΔΗΓΙΑ 97/23/ΕΚ:ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  Σχεδιασμός προϊόντος Μηχανολογικά σχέδια μεταλλικής κατασκευής Υπολογισμός διαστασιακών χαρακτηριστικών Eσπερίδα «Διαχείριση Ποιότητας-Πιστοποίηση & ο Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός, Σχολή Μ.Μ.-Μ. Ε.Μ.Π., 03.06.2003  Επιλογή υλικού κατασκευής  Διαδικασία κατασκευής Τεχνικές διαμόρφωσης Τεχνικές συγκόλλησης Θερμική κατεργασία προϊόντος  Ελεγχος προϊόντος Μη καταστρεπτικοί έλεγχοι Καταστρεπτικές δοκιμές Δοκιμή πίεσης  Σήμανση προϊόντος & Οδηγίες χρήσης

11 ΟΔΗΓΙΑ 97/23/ΕΚ:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟÏΟΝΤΟΣ Eσπερίδα «Διαχείριση Ποιότητας-Πιστοποίηση & ο Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός, Σχολή Μ.Μ.-Μ. Ε.Μ.Π., 03.06.2003 Υπολογισμός πάχους τοιχώματος δοχείου λόγω εσωτερικής πίεσης Πρότυπο εφαρμογής ΕΝ13445: Δοχεία πίεσης μη εκτεθειμένα σε φλόγα ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ: ΣΦΑΙΡΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ: D e : εξωτερική διάμετρος P: εκτιμώμενη πίεση f: εκτιμώμενη τάση z: συντελεστής σχετιζόμενος με την ύπαρξη συγκολλήσεων Διαστασιολόγηση προϊόντος Υπολογισμός “ανοιγμάτων” Κατασκευή σχεδίων

12 ΟΔΗΓΙΑ 97/23/ΕΚ:ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Eσπερίδα «Διαχείριση Ποιότητας-Πιστοποίηση & ο Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός, Σχολή Μ.Μ.-Μ. Ε.Μ.Π., 03.06.2003 Απαιτήσεις για υλικά κατασκευής δοχείων πίεσης Ολκιμότητα Χημική αδράνεια έναντι του περιεχομένου ρευστού Μηχανική αντοχή στις συνθήκες χρήσης του δοχείου Διαμορφωσιμότητα Συγκολλησιμότητα Μεταλλουργική σταθερότητα έναντι θερμοκρασίας & χρόνου Επιλογή υλικών Σύμφωνα με τα εναρμονισμένα πρότυπα ή Ευρωπαϊκή έγκριση υλικών ή Ειδική αξιολόγηση υλικών

13 ΟΔΗΓΙΑ 97/23/ΕΚ:ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Eσπερίδα «Διαχείριση Ποιότητας-Πιστοποίηση & ο Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός, Σχολή Μ.Μ.-Μ. Ε.Μ.Π., 03.06.2003 Προετοιμασία κατασκευαστικών στοιχείων Εργασίες συγκόλλησης με εγκεκριμένες τεχνικές από πιστοποιημένους συγκολλητές Μη καταστρεπτικός έλεγχος των συγκολλήσεων από ειδικευμένο προσωπικό κατάλληλων προσόντων Θερμική κατεργασία προϊόντος Ανιχνευσιμότητα χρησιμοποιούμενων υλικών

14 ΟΔΗΓΙΑ 97/23/ΕΚ:ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟÏΟΝΤΟΣ Eσπερίδα «Διαχείριση Ποιότητας-Πιστοποίηση & ο Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός, Σχολή Μ.Μ.-Μ. Ε.Μ.Π., 03.06.2003 Ελεγχοι κατά τη διάρκεια της κατασκευής Οπτικοί εξωτερικοί & εσωτερικοί έλεγχοι Ελεγχος συνοδευτικών εγγράφων Μη καταστρεπτικές δοκιμές συγκολλήσεων Ραδιογραφία, χρήση υπερήχων Καταστρεπτικές δοκιμές συγκολλήσεων Μηχανικές δοκιμές: εφελκυσμού, κάμψης, κρούσης Μεταλλογραφικός Ελεγχος Δοκιμή πίεσης Υδραυλική ή πνευματική δοκιμή Ελεγχος εξαρτημάτων ασφαλείας

15 ΟΔΗΓΙΑ 97/23/ΕΚ:ΣΗΜΑΝΣΗ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Eσπερίδα «Διαχείριση Ποιότητας-Πιστοποίηση & ο Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός, Σχολή Μ.Μ.-Μ. Ε.Μ.Π., 03.06.2003 ΣΗΜΑΝΣΗ Στοιχεία κατασκευαστού Στοιχεία εξοπλισμού: αριθμός σειράς, τύπος, χωρητικότητα, κλπ Συνθήκες λειτουργίας & όρια λειτουργίας: Πίεση λειτουργίας (PS), Πίεση δοκιμής (PT) Κατώτατη & Ανώτατη θερμοκρασία λειτουργίας ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πληροφορίες σχετικά με συναρμολόγηση, έναρξη λειτουργίας, χρήση, συντήρηση Πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία αναγνώρισης του εξοπλισμού & τεχνική τεκμηρίωση Πληροφορίες σχετικά με κινδύνους από εσφαλμένη χρήση

16 ΒΑΘΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ 97/23/ΕΚ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ENOTHTEΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ :ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΕΝΟΤΗΤΑ Α :ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΕΝΟΤΗΤΕΣ Α1, Δ1, Ε1 :ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙΕΝΟΤΗΤΕΣ Β1 & Δ, Β1 & ΣΤ, Β & Ε, Β & Γ1, Η IV:ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΝΟΤΗΤΕΣ Β & Δ, Β & ΣΤ, Ζ, Η1 Eσπερίδα «Διαχείριση Ποιότητας-Πιστοποίηση & ο Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός, Σχολή Μ.Μ.-Μ. Ε.Μ.Π., 03.06.2003 ΕΝΟΤΗΤΑ Α / Α1: Εσωτερικός Ελεγχος Κατασκευής / με επιτήρηση τελικού ελέγχου ΕΝΟΤΗΤΑ Β / Β1: Εξέταση «ΕΚ τύπου» / Εξέταση «ΕΚ σχεδιασμού» ΕΝΟΤΗΤΑ Γ1: Συμμόρφωση προς τον τύπο ΕΝΟΤΗΤΑ Δ / Δ1: Διασφάλιση Ποιότητας Παραγωγής ΕΝΟΤΗΤΑ Ε / Ε1: Διασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: Επαλήθευση επί Προϊόντων ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Επαλήθευση «ΕΚ ανά μονάδα» ΕΝΟΤΗΤΑ Η / Η1: Πλήρης Διασφάλιση Ποιότητας / με Ελεγχο σχεδιασμού και ιδιαίτερη επιτήρηση της τελικής δοκιμής

17 ΟΔΗΓΙΑ 97/23/ΕΚ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Α :Εσωτερικός έλεγχος κατασκευής Κατασκευαστής:  Σύνταξη τεχνικού φακέλου  Σύνταξη δήλωσης συμμόρφωσης  ΣήμανσηCE Κοινοποιημένος φορέας: -- ΕΝΟΤΗΤΑ Α1 :Εσωτερικός έλεγχος κατασκευής με επιτήρηση του τελικού ελέγχου Κατασκευαστής:  Σύνταξη τεχνικού φακέλου  Σύνταξη δήλωσης συμμόρφωσης  ΣήμανσηCE Κοινοποιημένος φορέας: Επιτήρηση τελικού ελέγχου με αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις ΕΝΟΤΗΤΑ Β : Εξέταση ΕΚ τύπου Κατασκευαστής:  Σύνταξη τεχνικού φακέλου  Κατασκευή πρωτοτύπου δείγματος Κοινοποιημένος φορέας:  Ελεγχος τεχνικού φακέλου  Ελεγχος υπολογισμών  Εγκριση μεθόδων συγκολλήσεων και συγκολλητών  Εγκριση προσωπικούNDT  Δοκιμές στο πρωτότυπο δείγμα Eσπερίδα «Διαχείριση Ποιότητας-Πιστοποίηση & ο Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός, Σχολή Μ.Μ.-Μ. Ε.Μ.Π., 03.06.2003

18 Δ ΕΞΑΜΕΝΕΣ Μ ΕΤΑΦΟΡΑΣ Ε ΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ Υ ΛΙΚΩΝ Eσπερίδα «Διαχείριση Ποιότητας-Πιστοποίηση & ο Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός, Σχολή Μ.Μ.-Μ. Ε.Μ.Π., 03.06.2003 Βυτιοφόρο μεταφοράς υγρών καυσίμων Δέσμες δεξαμενών μεταφοράς επικίνδυνων υλικών Κλάση 1: Εκρηκτικές ύλες και είδη Κλάση 2: Αέρια (πεπιεσμένα, υγροποιημένα ή διαλυμένα υπό πίεση) Κλάση 3: Εύφλεκτα υγρά Κλάση 4: Εύφλεκτα στερεά/ ύλες υποκείμενες σε αυτανάφλεξη, κλπ Κλάση 5: Οξειδωτικές ύλες και οργανικά υπεροξείδια Κλάση 6: Τοξικές, απεχθείς ή μολυσματικές ύλες Κλάση 7: Ραδιενεργές ύλες Κλάση 8: Διαβρωτικές ύλες Κλάση 9: Λοιπές επικίνδυνες ύλες

19 Eσπερίδα «Διαχείριση Ποιότητας-Πιστοποίηση & ο Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός, Σχολή Μ.Μ.-Μ. Ε.Μ.Π., 03.06.2003 ΟΔΗΓΙΑ 94/55/ΕΚ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

20 Ε ΜΠΛΟΚΗ Μ ΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΥ Μ ΗΧΑΝΙΚΟΥ Eσπερίδα «Διαχείριση Ποιότητας-Πιστοποίηση & ο Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός, Σχολή Μ.Μ.-Μ. Ε.Μ.Π., 03.06.2003 Εξοπλισμός υπό πίεση & δεξαμενές μεταφοράς επικίνδυνων υλικών: μεταλλικές κατασκευές Αναγκαιότητα γνώσης της σχετικής νομοθεσίας και των τεχνικών απαιτήσεων: Αναγκαιότητα επιστημονικού/ τεχνικού υπόβαθρου Μεταλλουργού Μηχανικού για την ορθή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ελέγχων, στην περίπτωση εργασιών επιθεώρησης/ πιστοποίησης Μεταλλουργός Μηχανικός παραγωγής: Διασφάλιση της παραγωγικής διαδικασίας και την ελαχιστοποίηση παραγωγής ελαττωματικών προϊόντων Μεταλλειολόγος Μηχανικός εργοταξίων: Επιτήρηση/ συντήρηση του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού ή της ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων υλικών


Κατέβασμα ppt "Ε ΛΕΓΧΟΣ & Π ΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Δ ΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ & Δ ΕΞΑΜΕΝΩΝ Μ ΕΤΑΦΟΡΑΣ Ε ΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ Υ ΛΙΚΩΝ Α. Στάμου, Π. Ψυλλάκη ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. Α’ Bιομηχανική Περιοχή Βόλου, 385."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google