Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΤΣΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ένα ψηφιακό σύστημα αποτελείται από μονάδες που κάθε μια εκτελεί συγκεκριμένες λειτουργίες Οι μονάδες αυτές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΤΣΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ένα ψηφιακό σύστημα αποτελείται από μονάδες που κάθε μια εκτελεί συγκεκριμένες λειτουργίες Οι μονάδες αυτές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΤΣΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ένα ψηφιακό σύστημα αποτελείται από μονάδες που κάθε μια εκτελεί συγκεκριμένες λειτουργίες Οι μονάδες αυτές συνθέτονται ιεραρχικά από κυκλώματα που εκτελούν στοιχειώδεις λειτουργίες (καταχωρητές, μετρητές, πολυπλέκτες, αθροιστές κ.α) Συνήθως ένα ψηφιακό σύστημα αποτελείται από : 1. Το χειριστή δεδομένων (data path) που εκτελεί την επεξεργασία 2. Τη μονάδα ελέγχου (control unit)που κατευθύνει την επεξεργασία Control Unit Data Path Είσοδοι Sanity Είσοδοι Δεδομένων Έξοδοι ρολόι ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

2 ΧΕΙΡΙΣΤΣΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Καλύτερη περιγραφή των χειριστών δεδομένων γίνεται από τους καταχωρητές τους και τις λειτουργίες που πραγματοποιούνται στα περιεχόμενά τους Οι μετακινήσεις δεδομένων καταχωρητών και η επεξεργασία αυτών καλούνται λειτουργίες μεταφοράς καταχωρητή (Register Transfer Level operations, RTL) Οι λειτουργίες αυτές προσδιορίζονται από: 1. Τη θέση των καταχωρητών 2. Το είδος της επεξεργασίας των δεδομένων 3. Τον έλεγχο που επιβλέπει τη σειρά των λειτουργιών Εν γένει κάθε καταχωρητής μπορεί να πραγματοποιεί στοιχειώδεις λειτουργίες: φόρτωση, μέτρηση, ολίσθηση κ.α. - Οι στοιχειώδεις λειτουργίες καλούνται μικρολειτουργίες (microoperations). Συνήθως εκτελούνται παράλληλα. Η μονάδα ελέγχου παρέχει σήματα που καθορίζουν τη σειρά των μικρολειτουργιών Το αποτέλεσμα μιας μικρολειτουργίας μπορεί να καθορίζει και τη ροή των σημάτων ελέγχου αλλά και των επόμενων μικρολειτουργιών ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ Αναπαράσταση καταχωρητών - Συμβολισμός μεταφοράς δεδομένων από R1 σε R2 - Συμβολισμός μεταφοράς υπό συνθήκη (if … then …) R R 7 6 5 4 3 2 1 0 015 PC(H)PC(L) 0158 7 R2 ← R1 if (k1=1) then (R2 ← R1) ή k1: R2 ← R1 tt+1 Η μεταφορά γίνεται εδώ R1R2 clock k1 Load ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

4 ΣΥΜΒΟΛΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΣύμβολοΠεριγραφή Παράδειγμα Γράμματα καταχωρητής AR, R, DR, IR Παρενθέσεις τμήμα καταχωρητή R2(1), R2(7:0), AR(L) Βέλος μεταφορά R2 ← R1 Κόμμα χωρίζει ταυτόχρονες R2 ← R1, R1 ← R2 μεταφορές Square brackets διεύθυνση μνήμης DR ← M[AR] ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

5 ΜΙΚΡΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Στοιχειώδεις λειτουργίες που επιδρούν στα περιεχόμενα των καταχωρητών και της μνήμης Υπάρχουν 4 βασικοί τύποι μικρολειτουργιών 1. Μεταφοράς 2. Αριθμητικές 3. Λογικές 4. Ολίσθησης - Μια μικρολειτουργία μπορεί να ανήκει σε περισσότερους από έναν τύπους Μικρολειτουργίες μεταφοράς - Μεταφορά δεδομένων από καταχωρητή σε καταχωρητή - Δεν υπάρχει αλλαγή στα δεδομένα κατά την μετακίνηση ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

6 ΜΙΚΡΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (2) Αριθμητικές μικρολειτουργίες - Υπάρχουν 5 βασικές αριθμητικές μικρολειτουργίες 1. Πρόσθεση: R0 ← R1 + R2 2. Αφαίρεση: R0 ← R1 + R2 + 1 3. Αύξηση: R1 ← R1 + 1 4. Μείωση: R1 ← R1 - 1 5. Συμπλήρωμα: R2 ← R2 Ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση μπορούν να πραγματοποιηθούν από μια ακολουθία βασικών μικρολειτουργιών ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

7 ΜΙΚΡΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (3) Υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ μιας RTL πρότασης (λειτουργίας) και των καταχωρητών και των συναρτήσεων που απαιτούνται για την υλοποίησή της X k1 : R1 ← R1 + R2 X k2 : R1 ← R1 + R2 + 1 Υλοποίηση R2 R1 Α/S C n-1 C n XOR V C n n X k1 Load ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

8 ΜΙΚΡΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (4) Λογικές μικρολειτουργίες - Αντιμετωπίζουν κάθε ψηφίο ενός καταχωρητή ξεχωριστά και το χειρίζονται ως δυαδική μεταβλητή - Υπάρχουν 4 βασικές λογικές μικρολειτουργίες 1. NOT: R1 ← R1 2. AND: R1  R2 3. OR: R1  R2 4. XOR: R1  R2 - Υλοποιούνται εύκολα με μια ομάδα από πύλες, μια για κάθε ψηφίο - Οι λογικές μικρολειτουργίες μπορούν να αλλάξουν τις τιμές των ψηφίων, να μηδενίσουν ομάδες ψηφίων ή να θέσουν νέες τιμές στα ψηφία ενός καταχωρητή - Η AND μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιλεκτικό μηδενισμό ψηφίων καταχωρητή: 1010110110101011R1(δεδομένα) 0000000011111111R2(μάσκα) 0000000010101011R1 ← R1  R2 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

9 ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ - Η OR μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να θέση ψηφία σε καταχωρητή: 1010110110101011R1(δεδομένα) 1111111100000000R2(μάσκα) 1111111110101011R1 ← R1  R2 - Η ΧOR μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιλεκτικό συμπλήρωμα ψηφίων καταχωρητή: 1010110110101011R1(δεδομένα) 1111111100000000R2(μάσκα) 0101001010101011R1 ← R1  R2 1010110110101011R1(δεδομένα) 0000000011111111R2(μάσκα) 0000000010101011R1 ← R1  R2 - Η AND μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιλεκτικό μηδενισμό ψηφίων καταχωρητή: ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

10 ΜΙΚΡΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (5) Μικρολειτουργίες ολίσθησης Χρησιμοποιούνται για ολίσθηση των περιεχομένων των καταχωρητών προς τα: 1. Δεξιά (προς το λιγότερο σημαντικό ψηφίο) 2. Αριστερά (προς το μεγαλύτερης σημαντικότητας ψηφίο) Χρησιμοποιούνται κατά τη σειριακή μεταφορά δεδομένων αλλά και σε αριθμητικές και λογικές λειτουργίες Συμβολισμός Τύπος Συμβολισμός πηγή R2 Προορισμός R1 Αριστερή ολίσθηση R1  slR2 10011110 00111100 Δεξιά ολίσθηση R1  srR2 11100101 01110010 outgoing bits incoming bits ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

11 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΕΣ Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου καταχωρητές λαμβάνουν δεδομένα από δυο ή περισσότερες πηγές σε διαφορετικούς χρόνους if(k1=1) then (R0 ← R1) else if(k2=1) then (R0 ← R2) ήk1:R0 ← R1, k1k2 : R0 ← R2 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MUXR0 k1 k2 R1 R2 4 4 4 Load

12 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΔΙΑΥΛΟ (BUS) Ο δίαυλος αποτελεί ένα πολύ αποδοτικό μέσο μεταφοράς δεδομένων Ένας δίαυλος χαρακτηρίζεται από μια ομάδα κοινών γραμμών που οδηγούνται από σήματα ελέγχου που επιλέγουν την πηγή και τις κατευθύνσεις των δεδομένων Σύγκριση αρχιτεκτονικής βασισμένης σε δίαυλο και αφιερωμένους πολυπλέκτες Μείωση ευελιξίας Κέρδος σε υλικό Register transfers1 s0L2 L1 L0 R0 ← R21 00 0 1 R0 ← R1, R2 ← R10 11 0 1 R0 ← R1, R1 ← R0impossible ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

13 ΤΡΙΣΤΑΘΕΣ ΔΙΑΥΛΟΣ Οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερη μείωση του υλικού και αποτελεί τον πιο αποδοτικό τρόπο υλοποίησης γρήγορων διαύλων με πολλές πηγές Τα σήματα μεταφέρονται και προς τις δυο κατευθύνσεις - Έχει τις ίδιες λειτουργικές δυνατότητες με την περίπτωση του απλού διαύλου - Οδηγεί σε πιο ευέλικτη σχεδίαση n R Load n QDQD En R0 R1 R2 L0L1L2 n n n E0E1E2 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

14 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ/ΑΠΌ ΤΗ ΜΝΗΜΗ Read : DR ← M[AR] Write : M[AR] ← DR Μονάδα μνήμης συνδεδεμένη σε διαύλους διεύθυνσης και δεδομένων ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Data bus destination decoder Data bus source decoder 01230123 01230123 Address bus decoder 0 1 2 Memory 2 x n read write k Timing and control enable load n k D2D1D0 A2A1A0

15 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATAPATHS) Οι μικρολειτουργίες σε ένα υπολογιστικό σύστημα εκτελούνται από την Αριθμητική/Λογική μονάδα (ALU) σε ένα κύκλο ρολογιού Ο συνδυασμός της ALU με μια ομάδα καταχωρητών και τις κατάλληλες διασυνδέσεις αποτελούν μια ολοκληρωμένη μονάδα χειρισμού δεδομένων Ένας ή περισσότεροι δίαυλοι χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση πολλών καταχωρητών σε ένα χειριστή δεδομένων Figure 7.9 Η δρομολόγηση των λειτουργιών σε ένα χειριστή δεδομένων καθορίζεται από τη μονάδα ελέγχου πχ. Εκτέλεση R1 ← R2+R3 Η μονάδα ελέγχου παρέχει τις παρακάτω εισόδους ελέγχου 1. A select: ο R2 στον δίαυλο Α 2. B select, MB select: o R3 στον δίαυλο Β 3. G select: άθροιση Α+Β 4. MF select, MD select: τοποθέτηση αθροίσματος στον δίαυλο D 5. Destination select, Load enable: φόρτωση αποτελέσματος στον R1 - Όλη η παραπάνω μικρολειτουργία διαρκεί ένα κύκλο ρολογιού ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

16 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATAPATHS) ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

17 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ/ΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (ALU) Η ALU είναι ένα συνδυαστικό κύκλωμα που εκτελεί μια ομάδα βασικών αριθμητικών και λογικών μικρολειτουργιών Υπάρχει ένας αριθμός γραμμών επιλογής (k) που καθορίζουν την λειτουργία που θα εκτελεσθεί (2 κ ) ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ N-bit ALU A 0 A 1 An B 0 B 1 Bn Cin s0 s1 s2 G 0 G 1 Gn Cout Data input A Data input B Carry input Operation select Mode select Data output G Carry output

18 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ALU Το βασικό κύκλωμα του αριθμητικού μέρους της ALU είναι ο παράλληλος αθροιστής ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ s0 Cin G=x+y+Cin Cout Β Α B input logic s1 X Y n-bit parallel adder n n Οι διάφορες αριθμητικές λειτουργίες καθορίζονται από τα s0, s1 s1 s0 Y Cin=0 Cin=1 0 0 all 0’s G=A (transfer)G=A+1 (increment) 0 1 B G=A+B (add) G=A+B+1 1 0 B΄ G=A+B΄G=A+B΄+1 (subtrack) 1 1 all 1’s G=A-1 (decrement)G=A (transfer) selectinputG=A+Y+Cin

19 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ALU (2) Το B logic κύκλωμα μπορεί να υλοποιηθεί με n 4-σε-1 πολυπλέκτες που έχουν ως είσοδο 0, Bi, Bi΄ και 1. Ισχύει Yi=Bi·s0 + B΄·s1 και ο αθροιστής μπορεί να υλοποιηθεί με 2-σε-1 πολυπλέκτες ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ X 0 FA Y 0 X 0 FA Y 0 X 0 FA Y 0 X 0 FA Y 0 0 MUX 1 0 MUX 1 0 MUX 1 0 MUX 1 A0A0 B1B1 A2A2 B2B2 A3A3 B3B3 B0B0 A1A1 s1s0 Cin G0G0 Cout G3G3 G2G2 C4C4 G1G1 C1C1 C2C2 C3C3 C0C0

20 ΛΟΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ALU Οι λογικές μικρολειτουργίες χειρίζονται κάθε ψηφίο ενός καταχωρητή ως δυαδική μεταβλητή Συνήθως ορίζουμε τέσσερις λογικές μικρολειτουργίες AND, OR, XOR, NOT. Οι υπόλοιπες προκύπτουν από αυτές Διάγραμμα λογικού κυκλώματος ενός ψηφίου ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 4-to-1 MUX G Bi Ai s0 s1 s0 s1 01230123 s1 s0 output operation 0 0 1 1 0 1 G=A∩B G=A  B G=A  B G=A΄ AND OR XOR NOT

21 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ/ΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Λογικό διάγραμμα ενός ψηφίου της ALU s2 s1 s0 Cin Operation Function 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 X 1 0 1 X 1 1 0 X 1 1 1 X G=A G=A+1 G=A+B G=A+B+1 G=A+B ΄ G=A+B ΄ +1 G=A-1 G=A G=A  B G=A  B G=A  B G=A΄ Transfer A Increment A Addition Add with Cin Add plus 1’s complement of B Substraction Decrement A Transfer A AND OR XOR NOT C i+1 GiGi CiCi AiAi BiBi s0 s1 s2 One stage of arithmetic unit One stage of logic unit 2-to-1 MUX 0101 S Πίνακας συναρτήσεων της ALU ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

22 ΟΛΙΣΘΗΤΗΣ Ο ολισθητής προκαλεί δεξιά ή αριστερή μετατόπιση μιας δυαδικής λέξης Ένας συνδυαστικός ολισθητής μπορεί να κατασκευαστεί με πολυπλέκτες MUX SSSS 0 1 A3A3 A2A2 A1A1 A0A0 S H3H3 H1H1 H2H2 H0H0 IRIR ILIL Serial output L Serial output R S=0 : Δεξιά ολίσθηση κατά ένα ψηφίο S=1 : Αριστερή ολίσθηση κατά ένα ψηφίο ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

23 ΟΛΙΣΘΗΤΗΣ ΒΑΡΕΛΙΟΥ (BARREL SHIFTER) Είναι ένα συνδυαστικό κύκλωμα που ολισθαίνει μια δυαδική λέξη κατά τον αριθμό ψηφίων που καθορίζουν τα σήματα ελέγχου Τα ψηφία που εξέρχονται του πεδίου της λέξης επαναφέρονται ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 3 2 1 0 D1D1 D2D2 D0D0 D3D3 Y3Y3 Y0Y0 Y1Y1 Y2Y2 s0 s1 s1 s0 Ένας barrel shifter με 2 n εισόδους απαιτεί 2 n πολυπλέκτες των 2 n εισόδων και των n εισόδων επιλογής Σε έναν barrel shifter 2 n ψηφίων, αριστερή ολίσθηση i ψηφίων ισοδυναμεί με δεξιά ολίσθηση 2 n -i ψηφίων -Συνεπώς, με έναν ολισθητή αριστερής ολίσθησης μπορούμε να δημιουργήσουμε οποιαδήποτε δεξιά ολίσθηση MUX

24 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χρησιμοποιούμε ιεραρχικές δομές στην περιγραφή κυκλωμάτων για μείωση της πολυπλοκότητας στο σχεδιασμό Δομή χειριστή δεδομένων ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ write D data D address 2 m x n REGISTER FILE A addr. B addr. A data B data 1 0 MUX B FUNCTION UNIT 0 1 MUX D n m n n n n n constant in MB select m m 5 FS V C N Z MD select Data in Bus A Bus B Αρχείο καταχωρητών (register file) καλείται μια ομάδα καταχωρητών τα περιεχόμενα των οποίων υπόκεινται στις ίδιες μικρολειτουργίες - Αντιστοιχεί σε μικρή και πολύ γρήγορη μνήμη

25 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Datapath με εισόδους ελέγχου ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

26 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Κάθε λέξη ελέγχου αντιστοιχεί σε μια μικρολειτουργία DA, AA, BA MB FS MD RW Function Code Function Code Function Code Function Code Function Code R0000register 0 F=A 00000 function 0 no write 0 R1001constant 0 F=A+1 00001 data in 1 write 1 R2010 F=A+B 00010 R3011 F=A+B+1 00011 R4100 F=A+B΄ 00100 R5101 F=A+B΄+1 00101 R6110 F=A-1 00110 R7111 F=A 00111 F=A  B 01000 F=A  B 01010 F=A  B 01100 F=A΄ 01110 F=srA 10000 F=slA 10001 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

27 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (2) Πχ. Για τη μικρολειτουργία R1 ← R1+R3+1 προκύπτει η λέξη: πεδίο: DA AA BA MB FS MD RW Σύμβολο: R1 R2 R3 register F=A+B΄+1 function write Δυαδικός: 001 010 011 0 00101 0 1 Άλλα παραδείγματα μικρολειτουργιών Μικρολειτουργία DA AA BA MB FS MD RW R4 ← slR6 R4 R6 - register F=slA function write 100 110 000 0 10001 0 1 R7 ← R7 + 1 R7 R7 - register F=A+1 function write 111 111 000 0 00001 0 1 R1 ← R0 + 2 R1 R0 - constant F=A+B function write 001 000 000 1 00010 0 1 Data out ← R3 - - R3 register - - no write 100 110 011 0 00000 0 0 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

28 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (3) ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Αποτελέσματα εξομοίωσης

29 Με την τεχνική της διοχέτευσης μπορεί να επιτευχθεί αύξηση του ρυθμού επεξεργασίας (throughput) ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ REGISTER FILE MUX B FUNCTION UNIT MUX D 1ns 4ns 1ns 3ns Ταχύτητα επεξεργασίας 83.3 MHz - Απαιτείται η εισαγωγή καταχωρητών που χωρίζουν το κύκλωμα σε επίπεδα - κάθε επίπεδο λειτουργεί ανεξάρτητα και εκτελεί συγκεκριμένο τμήμα μιας μικρολειτουργίας clock REGISTER FILE MUX B FUNCTION UNIT MUX D 3 WR OF EX WB 3 2 1 clock 1ns 4ns 1ns 3ns 200 MHz ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ

30 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

31 ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΜΙΚΡΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Κάθε μικρολειτουργία χωρίζεται σε επίπεδα αντίστοιχα του χειριστή δεδομένων Διάγραμμα διοχέτευσης μικρολειτουργιών ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ R1 ← R2 - R3 1 R4 ← slR6 2 R7 ← R7 + 1 3 R1 ← R0 + 2 4 Data out ← R3 5 R4 ← Data in 6 R5 ← 0 7 OF EX WB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Clock cycle - Απαιτούνται : 9*5 = 45ns Για συμβατική υλοποίηση: 7*15=105ns Αύξηση ταχύτητας κατά 2.3 - Σε περίπτωση πλήρους αξιοποίησης της τεχνικής της διοχέτευσης Με διοχέτευση: (5*3)/3=5 μικρολειτουργίες σε 25ns Συμβατικός: (5*5=25)/15=1.67 μικρολειτουργίες Αύξηση ταχύτητας : 5/1.67 = 3


Κατέβασμα ppt "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΤΣΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ένα ψηφιακό σύστημα αποτελείται από μονάδες που κάθε μια εκτελεί συγκεκριμένες λειτουργίες Οι μονάδες αυτές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google