Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Φοιτήτρια : Κακαρώνη Βασιλική Εργασία Στο Μάθημα : Νέες Τεχνολογίες & Πολιτισμός Καθηγητής : Φιοραβάντες Σ π υροβασίλης Μετα π τυχιακό Τμήμα : Ε π ιστήμες.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Φοιτήτρια : Κακαρώνη Βασιλική Εργασία Στο Μάθημα : Νέες Τεχνολογίες & Πολιτισμός Καθηγητής : Φιοραβάντες Σ π υροβασίλης Μετα π τυχιακό Τμήμα : Ε π ιστήμες."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Φοιτήτρια : Κακαρώνη Βασιλική Εργασία Στο Μάθημα : Νέες Τεχνολογίες & Πολιτισμός Καθηγητής : Φιοραβάντες Σ π υροβασίλης Μετα π τυχιακό Τμήμα : Ε π ιστήμες Της Αγωγής – Εκ π αίδευση Με Τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών Ακαδημαϊκό έτος : 2008-2009 1866-1944

2 … Για το π νευματικό στην τέχνη … « Η καθαρά ζωγραφική σύνθεση έχει μ π ροστά της, όσον αφορά τη μορφή δύο ζητήματα : 1. Τη σύνθεση ολόκληρου του π ίνακα 2. Τη δημιουργία α π ό ε π ί μέρους μορφές, οι ο π οίες συνδυαζόμενες μεταξύ τους π οικιλοτρό π ως, υ π οτάσσονται στην σύνθεση του συνόλου. Υ π οτάσσονται έτσι στον π ίνακα π ερισσότερα αντικείμενα (π ραγματικά και ενδεχόμενα αφηρημένα ) σε μια μεγάλη μορφή και μεταβάλλονται έτσι ώστε να π ροσαρμοστούν σε αυτή τη μορφή, να σχηματίσουν αυτή τη μορφή. Μ π ορεί εδώ η ε π ιμέρους μορφή να ηχεί ελάχιστα π ροσω π ικά, εξυ π ηρετεί όμως κατά π ρώτο λόγο τον σχηματισμό της μεγάλης μορφής της σύνθεσης και π ρέ π ει κύρια να θεωρείται σαν στοιχείο της μορφής αυτής.  Κάθε μορφή είναι τόσο ευαίσθητη όσο ένα μικρό σύννεφο κα π νού : Η π ιο ανε π αίσθητη, ελάχιστη μετατό π ιση κάθε τμήματός της την μεταβάλλει ουσιωδώς. Και π άει αυτό τόσο μακριά, π ου είναι ίσως ευκολότερο να ε π ιτευχθεί ο ίδιος ήχος με διαφορετικές μορφές π αρά να ξαναεκφραστεί με την ε π ανάληψη της ίδιας μορφής.  Η εσωτερική - οργανική μεταβολή της ε π ιμέρους μορφής, η κατεύθυνσή της στον π ίνακα ( κίνηση ) η υ π ερίσχυση α π ό τη μια μεριά του ‘ σωματικού ’ στοιχείου της ή του αφηρημένου και α π ό την άλλη η σύνθεση των εξαρτωμένων μορφών, η συμ π αράθεσή τους με τις μορφές – σύνολα οι ο π οίες δημιουργούν τη μεγάλη μορφή όλου του π ίνακα, τα αξιώματα της συμφωνίας ή της διαφωνίας όλων των π ροαναφερθέντων τμημάτων, η συνάντηση δηλαδή των ε π ιμέρους, η π αρεμ π όδιση της μιας μορφής α π ό την άλλη, ο συνδυασμός του α π όκρυφου με το α π οκαλυμμένο, ο συνδυασμός του ρυθμικού και του άρρυθμου στην ίδια ε π ιφάνεια, ο συνδυασμός οριοθετήσεων ανάμεσα στις μορφές – είναι όλα αυτά τα στοιχεία εκείνα π ου διαμορφώνουν τη δυνατότητα μιας αντίστιξης. »

3 Wassily Kandinsky 1866-1944 Το ξεκίνημα (1866-1896) Στο Μόναχο (1896-1911) Ο Γαλάζιος Καβαλάρης (1911-1914) Ε π ιστροφή Στη Ρωσία (1914-1921) Bauhaus (1922-1933) Στο Παρίσι (1934-1944) Ταινία 1 (3.52’) Ταινία 2 (8.05’)

4 Το ξεκίνημα (1866-1896)  Γεννήθηκε στη Μόσχα, μοναδικό π αιδί εύ π ορης οικογένειας. Ο π ατέρας του ήταν έμ π ορος τσαγιού. Το 1871 η οικογένεια μετακόμισε στην Οδησσό, ό π ου ο π ατέρας του ανέλαβε θέση διευθυντή σε εργοστάσιο τσαγιού. Σύντομα, μετά τη μετακίνηση αυτή, οι γονείς του Καντίνσκυ χώρισαν και την ανατροφή του ανέλαβε η θεία του Ελισάβετ, αδελφή της μητέρα του.  Ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές σ π ουδές του και π αρακολούθησε ιδιαίτερα μαθήματα μουσικής, ζωγραφικής και σχεδίου. Το 1886 ε π έστρεψε στη Μόσχα και ξεκίνησε σ π ουδές νομικής και οικονομικών στο Πανε π ιστήμιο, ασχολούμενος π αράλληλα στον ελεύθερο χρόνο του με τη ζωγραφική. Το 1889, ε π ισκέφτηκε την ε π αρχία Βόλογκντα, με σκο π ό την καταγραφή της το π ικής αγροτικής νομοθεσίας, στα π ρότυ π α έρευνας της Εταιρείας Φυσικών Ε π ιστημών, Εθνογραφίας και Ανθρω π ολογίας. Μετά α π ό την έρευνά του, έγινε μέλος της Εταιρείας, γεγονός π ου του π ρόσφερε καλύτερες π ροο π τικές να ακολουθήσει μία ακαδημαϊκή σταδιοδρομία. Παράλληλα ολοκλήρωσε τις σ π ουδές του το 1892, έγινε μέλος της Ένωσης Νομικών και του π ροσφέρθηκε μία θέση λέκτορα στο Πανε π ιστήμιο της Μόσχας.  Την π ερίοδο αυτή γνώρισε και π αντρεύτηκε την ξαδέλφη του Άνια Τσιμιάκινα. Παρά την ακαδημαϊκή του π ορεία, το ενδιαφέρον του για την τέχνη π αρέμενε ζωντανό και τονώθηκε ακόμα π ερισσότερο εξαιτίας δύο γεγονότων. Το π ρώτο αφορούσε στην έκθεση των Γάλλων ιμ π ρεσιονιστών στη Μόσχα και το δεύτερο στην π αρουσίαση του έργου Λόενγκριν του Ρίχαρντ Βάγκνερ στο Βασιλικό Θέατρο της Μόσχας, π ου εντυ π ωσίασε τον Καντίνσκυ. MENU

5 Στο Μόναχο (1896-1911)  Το 1896, σε ηλικία τριάντα ετών, εγκατέλειψε τη Μόσχα και εγκαταστάθηκε στο Μόναχο, με σκο π ό να ακολουθήσει τις καλλιτεχνικές του ανησυχίες. Η π όλη του Μονάχου ήταν εκείνη την ε π οχή καλλιτεχνικό κέντρο ενώ α π ό το 1892 είχε δημιουργηθεί η Α π όσχιση (Sezession) του Μονάχου, ομάδα π ου συσ π είρωνε καλλιτέχνες π ου ακολουθούσαν διαφορετικές τεχνοτρο π ίες. Ο Καντίνσκι φοίτησε αρχικά στη σχολή ζωγραφικής του Αντόν Αζμ π έ και αργότερα π ροσέγγισε τον Φραντς φον Στουκ, ο ο π οίος α π οτελούσε έναν α π ό τους σημαντικότερους δασκάλους σχεδίου και ζωγράφους. Εκείνος του π ρότεινε να π αρακολουθήσει μαθήματα στην Ακαδημία του Μονάχου, ωστόσο ο Καντίνσκι α π έτυχε στις εξετάσεις και όταν π λησίασε εκ νέου τον Στουκ, τον δέχθηκε στην τάξη του, ό π ου υ π ήρξε συμφοιτητής με τον Πάουλ Κλέε.  Τον ε π όμενο χρόνο εγκατέλειψε το εργαστήριο του Στουκ με στόχο να ακολουθήσει αυτόνομη π ορεία και να συνενώσει άλλους καλλιτέχνες π ου μοιράζονταν κοινά π ρότυ π α και αντιλήψεις. Το 1901 ίδρυσε την ένωση Phalanx και οργάνωσε την π ρώτη έκθεση έργων δικών του καθώς και άλλων καλλιτεχνών. Παράλληλα ξεκίνησε να δημοσιεύει κριτικές σε π εριοδικά της Ρωσίας, καυτηριάζοντας το συντηρητισμό και τον ακαδημαϊσμό της καλλιτεχνικής σκηνής του Μονάχου. Μέχρι τη διάλυσή της το 1904, η Phalanx π αρουσίασε συνολικά δώδεκα εκθέσεις, μέσα α π ό τις ο π οίες αναδείχθηκε το έργο συμβολιστών, μεταϊμ π ρεσιονιστών και καλλιτεχνών της Αρ Νουβό. Στο σύνολό τους αντιμετω π ίστηκαν με αδιαφορία ή εχθρότητα, καθώς θεωρήθηκαν αρκετά τολμηρές για τα δεδομένα της καλλιτεχνικής ζωής του Μονάχου. Ο ίδιος ο Καντίνσκι ε π εδίωκε μέσα α π ό το έργο του, αλλά και σε συνεργασία με άλλους ομοϊδεάτες καλλιτέχνες, να θεμελιώσει μία νέα τάξη π ραγμάτων στην τέχνη, στη βάση νέων αρχών. Την ίδια π ερίοδο δημιούργησε στενή σχέση με τη νεαρή ζωγράφο Γκαμ π ριέλε Μύντερ, με την ο π οία έζησε και συνεργάστηκε μετά το χωρισμό του α π ό τη σύζυγό του. MENU

6 Στο Μόναχο (1896-1911)  Ο Καντίνσκι π αρουσίασε έργα του σε εκθέσεις στο Παρίσι, ό π ου είχε τη δυνατότητα να έρθει σε ε π αφή με εκ π ροσώ π ους των κινημάτων του φωβισμού και του κυβισμού. Την Άνοιξη του 1908 ε π έστρεψε στο Μόναχο, έ π ειτα α π ό σύντομα ταξίδια στη Δυτική Ευρώ π η και τη Ρωσία, ενώ για μεγάλα διαστήματα έζησε στην μικρή π όλη Μούρναου, στους π ρό π οδες των Άλ π εων. Τα έργα π ου ολοκλήρωσε εκεί χαρακτηρίζονταν α π ό μεγάλες ε π ιφάνειες έντονων χρωματισμών και αντιθέσεων, σταδιακά α π ομακρυνόμενα α π ό το ανα π αραστατικό στοιχείο και π ερισσότερο αφηρημένα.  Τον Ιανουάριο του 1909 ίδρυσε τη « Νέα Ένωση Καλλιτεχνών », οργανώνοντας ομαδικές εκθέσεις στο Μόναχο και κατορθώνοντας να π ροσελκύσει σε αυτές σημαντικούς καλλιτέχνες, ό π ως ο Ζωρζ Μ π ρακ και ο Πάμ π λο Πικάσσο. Η νέα ανεικονική εικαστική εξέλιξη του Καντίνσκι βρήκε ωστόσο ε π ικριτές και εξαιτίας της ακύρωσης εκθέσεων της Ένωσης για αυτό το λόγο, οδηγήθηκε στην π αραίτησή του α π ό τη θέση του π ροέδρου. Μαζί με το ζωγράφο Φραντς Μαρκ, σχεδίασε την έκδοση ενός βιβλίου, με τίτλο Γαλάζιος Καβαλάρης (Der Blaue Reiter) στο ο π οίο θα εξέθετε τις νέες κατευθύνσεις στην τέχνη. MENU

7 Πορτρέτο του W. Kandinsky α π ό την Gabrielle Munter MENU

8 Η τραγουδίστρια, 1903 “ Ωραίο είναι εκείνο π ου είναι εσωτερικά ωραίο ” MENU

9 Καλάθια σε π αραλία της Ολλανδίας, 1904 MENU

10 Κοιμητήριο και π ρεσβυτέριο στο Κόχελ, 1909 MENU

11 Γκαμ π ριέλε Μύντερ, 1905 MENU

12 Ζευγάρι π ου ι ππ εύει, 1906 « Και ο καθένας π ου εμβαθύνει στους κρυμμένους εσωτερικούς θησαυρούς της τέχνης του, είναι ένας αξιοζήλευτος συνεργάτης στην π νευματική π υραμίδα, η ο π οία π ρόκειται να φθάσει στον ουρανό ». W.K. MENU

13 Το μ π λε βουνό, 1908-09 “ Στην αφηρημένη τέχνη ο καλλιτέχνης δε θέλει να μιμηθεί ούτε να ανα π αραστήσει τη φύση ό π ως είναι στην π ραγματικότητα.” MENU

14 Το εσωτερικό της τρα π εζαρίας μου, 1909 MENU

15 Εκκλησία στο Murnau, 1910 « Ήταν ηλιοβασίλεμα, γύριζα στο σ π ίτι μου με το κουτί γεμάτο χρώματα αφού είχα κατα π ιαστεί με μια σ π ουδή, βυθισμένος ακόμη μέσα στα όνειρά μου και στην ανάμνηση της δουλειάς π ου είχα κάνει, όταν ξαφνικά είδα μια εικόνα εκ π ληκτικής ομορφιάς π ου έλαμ π ε ένα εσωτερικό φως. Έμεινα εμβρόντητος, κατό π ιν π λησίασα την εικόνα - κρυ π τογράφημα ό π ου δεν έβλε π α π αρά σχήματα και χρώματα, και π ου το νόημά του έμενε ακατανόητο για μένα » MENU

16 Αυτοσχεδιασμός 7, 1910 “ Αυτό π ου ήθελε ο Kandinsky να καταφέρει για τα έργα του ήταν να μ π ορούν αυτά να ερεθίζουν και την ακοή εκτός α π ό την όραση,” MENU

17 Ο Γαλάζιος Καβαλάρης (1911-1914)  Στις 18 Δεκεμβρίου 1911 οργανώθηκε η π ρώτη έκθεση της ομάδας του Γαλάζιου Καβαλάρη με συμμετοχή του Καντίνσκι, του Μαρκ, του Αουγκούστ Μάκε, του Ρομ π έρ Ντελωναί και άλλων. Ο κατάλογος της έκθεσης π ροανήγγειλε ε π ίσης την κυκλοφορία του ομώνυμου αλμανάκ, το ο π οίο π ροετοίμαζε ο Καντίνσκι σε συνεργασία με τον Μαρκ.  Την ίδια π ερί π ου π ερίοδο δημοσιεύτηκε η π ραγματεία του Καντίνσκι Για το Πνευματικό στην Τέχνη, η ο π οία « υ π οστήριξε » την έκθεση εκθέτοντας συγχρόνως τις θεωρητικές ιδέες του. Για τον Καντίνσκι, όλες οι μορφές τέχνης είχαν αρχίσει να π ροσεγγίζουν το αφηρημένο, το ο π οίο α π οτελούσε και τον αντικειμενικό τους σκο π ό. Οι αντιλήψεις του για το χρώμα και τη δομή θα οδηγούσαν σε μία « καθαρή ζωγραφική », « μία ανάμειξη χρώματος και φόρμας ό π ου το καθένα υ π άρχει ξεχωριστά αλλά και μαζί, σε μία κοινή ζωή π ου ονομάζεται εικόνα και π ροκύ π τει ως εσωτερική αναγκαιότητα.».  Το κίνημα του Γαλάζιου Καβαλάρη ήταν για τους Καντίνσκι και Μαρκ κάτι ευρύτερο α π ό ένα κίνημα στη ζωγραφική, φιλοδοξώντας να α π οτελέσει έκκληση για μία π νευματική αναγέννηση σε όλες τις μορφές τέχνης.  Η π ρώτη ομαδική έκθεση της ομάδας π εριόδευσε στην Κολωνία, στο Βερολίνο, στη Βρέμη και στη Φρανκφούρτη. Τον Οκτώβριο του 1912, ο Καντίνσκι π ραγματο π οίησε ε π ίσης την π ρώτη του ατομική έκθεση στη γκαλερί Der Sturm του Χέρβαλτ Βάλντεν.  Η δραστηριότητα της ομάδας έφθασε σύντομα στο α π όγειό της, ωστόσο υ π ήρξε τελικά βραχύβια, διοργανώνοντας συνολικά δύο ομαδικές εκθέσεις. MENU

18 Λυρικό, 1911 MENU

19 Αυτοσχεδιασμός 19, 1911 MENU

20 Σύνθεση 4, 1911 MENU

21 Σύνθεση 5, 1911 “ Όταν ακούμε ένα μουσικό κομμάτι, στο μυαλό μας βλέ π ουμε εικόνες, π αραστάσεις π ραγματικές ή φανταστικές π ου ο νους μας συνδέει με τη μουσική. Για κά π οιους όμως, μια ζωγραφιά μ π ορεί να κρύβει α π ό π ίσω της μια ολόκληρη ορχήστρα !” MENU

22 Πίνακας με μαύρο τόξο, 1912 MENU

23 Αυτοσχεδιασμός 26 ( κω π ηλάτες ), 1912 “ Ο Kandinsky ήθελε να κάνει τη ζωγραφική του π ιο αφηρημένη ό π ως είναι η μουσική. Ήλ π ιζε ε π ίσης να μ π ορεί το κοινό να ακούει τα έργα του.” MENU

24 Σύνθεση 6, 1913 MENU

25 Σύνθεση 7, 1913 MENU

26 Μαύρες π ινελιές, 1913 MENU

27 Μικρές α π ολαύσεις, 1913 MENU

28 Αυτοσχεδιασμός κατακλυσμού, 1913 MENU

29 Ε π ιστροφή Στη Ρωσία (1914-1921)  Με το ξέσ π ασμα του Α ' Παγκοσμίου Πολέμου το 1914, ο Καντίνσκι κατέφυγε στην Ελβετία ενώ αργότερα ε π έστρεψε στη Μόσχα. Τα π ροηγούμενα χρόνια, φρόντιζε να διατηρεί αρκετές ε π αφές με τη Ρωσία και τις καλλιτεχνικές εξελίξεις π ου διαδραματίζονταν εκεί. Ειδικότερα, είχε συνεργαστεί με τα μέλη του Γαλάζιου Ρόδου, μίας ομάδας συμβολιστών καλλιτεχνών, έχοντας συμμετοχή σε ομαδικές εκθέσεις τους.  Στη Ρωσία π αντρεύτηκε στις 11 Φεβρουαρίου 1911 για δεύτερη φορά, τη Νίνα Αντρεγιέφσκαγια, κόρη στρατηγού. Α π ό το 1918 μέχρι το 1920 ασχολήθηκε με τη διδασκαλία της τέχνης και την αναδιοργάνωση των μουσείων, ως μέλος του Τμήματος Καλών Τεχνών. Παράλληλα, δίδασκε ως ε π ικεφαλής στα Ελεύθερα Κρατικά Καλλιτεχνικά Εργαστήρια της Μόσχας και τα μαθήματά του ήταν βασισμένα στις ιδέες π ου είχε νωρίτερα διατυ π ώσει στο έργο του Για το π νευματικό στην τέχνη. Για ένα σύντομο χρονικό διάστημα διετέλεσε ακόμα διευθυντής του Ινστιτούτου για την Καλλιτεχνική Παιδεία της Μόσχας, το ο π οίο αργότερα εγκατέλειψε για τη Ρωσική Ακαδημία Αισθητικής, ό π ου π ροσ π άθησε να καταρτίσει το π ρόγραμμα σ π ουδών του τμήματος Ψυχολογίας και Φυσιολογίας. Παράλληλα με τις διδακτικές του δραστηριότητες συμμετείχε σε ε π τά εκθέσεις ενώ έγραψε και αρκετά δοκίμια για τη ζωγραφική.  Μετά τη ρωσική ε π ανάσταση και την ε π ιβολή του δόγματος του σοσιαλιστικού ρεαλισμού, τα έργα του α π ομακρύνθηκαν α π ό τα μουσεία της Σοβιετικής Ένωσης και ο ίδιος αναχώρησε α π ό την π ατρίδα του εξαιτίας μίας σταθερής εχθρότητας εκ μέρους των συναδέλφων του. MENU

30 Μόσχα Ι, 1916 « Βλέ π οντας έναν π ίνακα του Kandinsky νιώθεις έναν υ π όκωφο ήχο π ου σταδιακά δυναμώνει καταλήγοντας σε ένα ηχηρό γέλιο.» MENU

31 Στο γκρι, 1919 MENU

32 Κόκκινο οβάλ, 1920 MENU

33 Bauhaus (1922-1933)  Ο Καντίνσκι δίδαξε στη σχολή Μ π αουχάους, π ροσκεκλημένος - ό π ως και άλλοι διακεκριμένοι καλλιτέχνες της ε π οχής - του ιδρυτή της Βάλτερ Γκρό π ιους και κλήθηκε να αναλάβει το εργαστήριο τοιχογραφίας. Παράλληλα ανέλαβε ένα μάθημα με θέμα τη φόρμα, σε συνεργασία με το Πάουλ Κλέε και η διδασκαλία του ήταν εμ π λουτισμένη με στοιχεία α π ό π ροσω π ικές του θεοσοφικές και α π οκρυφιστικές μελέτες. Οι π ίνακες του, εκείνης της π εριόδου, διακρίνονται α π ό μία αυστηρότητα και εμφανή γεωμετρικά στοιχεία. Τα θερμά χρώματα π ου χρησιμο π οιούσε π αλαιότερα στο Μόναχο, είχαν αντικατασταθεί α π ό μία « ψυχρή » χρήση του χρώματος, χαρακτηριστικό της α π οκαλούμενης και « ψυχρής π εριόδου » του Καντίνσκι, π ου είχε τις α π αρχές της στην π ερίοδο της Ρωσίας.  Στη σχολή της Βαϊμάρης π αρέμεινε μέχρι το 1925 και έ π ειτα α π ό αντιδράσεις κύκλων και κομμάτων της δεξιάς εγκαταστάθηκε αργότερα στο Ντεσάου, διδάσκοντας στην το π ική σχολή Μ π αουχάους. Στα σημαντικότερα έργα του Καντίνσκι αυτής της π εριόδου συγκαταλέγεται ο π ίνακας Κίτρινο - κόκκινο - μ π λε, ο ο π οίος συμ π υκνώνει τη νέα στροφή του στον « ψυχρό ρομαντισμό ». Μετά την εκστρατεία των Ναζί εναντίον του Μ π αουχάους και το κλείσιμο της σχολής, ο Καντίνσκι εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, στο π ροάστιο Νεϊγύ - συρ - Σεν. MENU

34 1922 MENU

35 Στον μαύρο κύκλο, 1923 MENU

36 Σύνθεση 8, 1923 MENU

37 Κίτρινο, κόκκινο, μ π λε, 1925 MENU

38 Σε μ π λε, 1925 MENU

39 Διάφοροι κύκλοι, 1926 MENU

40 Στα σημεία, 1928 MENU

41 Όροφοι, 1929 MENU

42 Α π οφασιστικό ροζ, 1929 MENU

43 Στο Παρίσι (1934-1944)  Η αφηρημένη ζωγραφική του Καντίνσκι δεν έγινε θερμά δεκτή στη λεγόμενη Σχολή των Παρισίων και αρκέστηκε στην ε π ανασύνδεσή του με π αλιούς φίλους καλλιτέχνες, ό π ως ο Ντελωναί. Ο Καντίνσκι εκτιμούσε το έργο του Χουάν Μιρό, του Ζαν Αρ π και του Αλμ π έρτο Μανιέλι. Την π ερίοδο αυτή, έζησε και εργάστηκε α π ομονωμένος, π ροχωρώντας σε νέες διαφορο π οιήσεις της εικαστικής του έκφρασης αλλά και μία σύνθεση των π αλαιότερων ιδεών του. Χρησιμο π οίησε π ρωτότυ π ους συνδυασμούς χρωμάτων, σ π άνια βασισμένους σε βασικά χρώματα, ενώ διαφαίνεται ε π ίσης η αλληλε π ίδρασή του με τους Μιρό και Αρ π. Στα έργα του κυριαρχούν τα λεγόμενα « βιομορφικά » σχήματα, έχοντας ως π ηγή έμ π νευσης εγκυκλο π αίδειες και εργασίες βιολογίας, ό π ως τα έργα του Ερνστ Χέκελ (Kunstformen der Natur) ή του Καρλ Μ π λόσφελντ (Unformen der Natur).  Το 1939, το μουσείο Jeu De Paume, αγόρασε το έργο του Σύνθεση 9, ενώ α π ό την άλλη μεριά των συνόρων, π ολλά έργα του καταστράφηκαν α π ό το ναζιστικό καθεστώς της Γερμανίας. Στις 13 Δεκεμβρίου 1944, π έθανε α π ό αρτηριοσκλήρωση σε ηλικία 78 ετών και η ταφή του τελέστηκε στο Νεϊγύ - Συρ - Σαιν. MENU

44 Γαλάζιο του ουρανού, 1940 MENU

45 Ανάλαφρη ανάβαση, 1934 MENU

46 Σύνθεση 9, 1936 MENU

47 Πολύχρωμο σύνολο, 1938 MENU

48 Σύνθεση 10, 1939 MENU

49 Χωρίς τίτλο, 1941 MENU

50 Εφτά, 1943 MENU

51

52


Κατέβασμα ppt "Φοιτήτρια : Κακαρώνη Βασιλική Εργασία Στο Μάθημα : Νέες Τεχνολογίες & Πολιτισμός Καθηγητής : Φιοραβάντες Σ π υροβασίλης Μετα π τυχιακό Τμήμα : Ε π ιστήμες."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google