Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δρ. Βακάλης Δημήτρης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δρ. Βακάλης Δημήτρης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δρ. Βακάλης Δημήτρης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δρ. Βακάλης Δημήτρης

2 ΝΟΜΟΣ 4280/2014 (ΦΕΚ 159Α΄/ ) Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση – Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις

3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ
Το Κεφάλαιο Γ΄ του νόμου 4280/2014 περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν στα δάση Στη διάταξη του άρθρου 32 περιγράφεται ο σκοπός του παρόντος νόμου, περιλαμβάνοντας επιπρόσθετα τον όρο «αρχή της αειφορίας» Η έννοια της αειφορίας, εφαρμόζεται από τις δασικές αρχές της χώρας, προς επίτευξη της διασφάλισης της προστασίας, διατήρησης, βελτίωσης και ανάπτυξης των δασικών οικοσυστημάτων, σύμφωνα με τις αρχές της αειφορικής διαχειρίσεώς τους και της βιολογικής και οικολογικής σταθερότητας

4 ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ (άρθρο 32 παρ. 2) Προβλέπεται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής αλλαγής Ορίζονται τα συνεκτιμώμενα στοιχεία, επιστημονικά κριτήρια για την υπαγωγή της έκτασης στις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 & 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, όπως ισχύει.

5 ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ (άρθρο 33)
Συγκρότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δασών (Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, (Ένα μέλος του ΝΣΚ με βαθμό Παρέδρου που υπηρετεί στο ΥΠΕΚΑ, τρεις Διευθυντές της Γενικής Διεύθυνσης Δασών, ένας ειδικός επιστήμονας Δασολόγος του ΙΔΕ – ΕΛΓΟ Δήμητρα) Συγκρότηση μιας ή περισσοτέρων Επιτροπών Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (εξάμηνη προθεσμία – εντός διμήνου βεβαίωση σιωπηρής απόρριψης ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου – ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο – αίτηση ακυρώσεως)

6 ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ (άρθρο 33 συνέχεια)
Καταβολή αποζημιώσεως στα μέλη και στους γραμματείς των Επιτροπών ανά υπόθεση, η οποία καθορίζεται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής Στην περίπτωση υποβολής αντιρρήσεων ενώπιον της Επιτροπής Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων, καταβάλλεται παράβολο από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχοντος έννομο συμφέρον Το παράβολο κατατίθεται υπέρ του Πράσινου Ταμείου στον ειδικό κωδικό Ειδικός Φορέας Δασών (έχει εκδοθεί , έως 5 στρ. 80 €, 5 έως 20 στρ. 150 €, άνω των 20 στρ. 250 €)

7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ (άρθρο 34)
Ο χαρακτηρισμός των εκτάσεων αντιμετωπίζεται με νέο πνεύμα και με διαδικασίες που επιταχύνουν την τελική κρίση. Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων των πράξεων χαρακτηρισμού (ΚΥΑ Υπουργών ΔΜΗΔ & ΥΠΕΚΑ ΦΕΚ.2640/Β/ ) Η πρόσβαση στη γνώση και πληροφορία συμβαδίζει με τις σύγχρονες απαιτήσεις και ρυθμούς της εποχής, εξασφαλίζοντας μια δυναμική τόσο σε επίπεδο ενημέρωσης των πολιτών, όσο και σε επίπεδο προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.

8 ΑΡΘΡΟ 35 «Τροποποιήσεις των άρθρων 38 και 44 του νόμου 998/1979»
Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις οποιασδήποτε κατηγορίας, τα οποία καταστρέφονται ή αποψιλώνονται συνεπεία πυρκαγιάς ή παράνομων υλοτομιών ή άλλων αιτιών, κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτέα, εκτός των τμημάτων των οποίων, η εκχέρσωση είχε εγκριθεί ήδη, πριν την καταστροφή του από τις ανωτέρω αιτίες, διά λόγους δημοσίου συμφέροντος και εκδόσεως νομίμου πράξεως Ο νομοθέτης προέβλεψε την άρση των εκτάσεων που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες, στην περίπτωση πραγματοποίησης της αναδάσωσης, η οποία συντελείται με την επαναφορά της καταστραφείσης δασικής βλαστήσεως στην έκταση με οικολογικά χαρακτηριστικά επαρκή να προσδώσουν το δασικό της χαρακτήρα, που είχε πριν την καταστροφή της, δίχως την απαίτηση της πλήρους οικολογικής και μορφολογικής αποκαταστάσεως, προ της καταστροφής της

9 «Τροποποιήσεις των άρθρων 38 και 44 του νόμου 998/1979»
ΑΡΘΡΟ 35 (Συνέχεια) «Τροποποιήσεις των άρθρων 38 και 44 του νόμου 998/1979» Προβλέπεται η δυνατότητα ανάκλησης ή τροποποίησης μιας αποφάσεως κήρυξης εκτάσεως ως αναδασωτέας για οποιαδήποτε νομική ή πραγματική αιτία, κατόπιν εκδόσεως αποφάσεως από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μετά από εισήγηση θετική ή αρνητική του αρμοδίου Δασάρχη, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από της υποβληθείσης αιτήσεως

10 ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Άρθρο 36 «Αντικατάσταση των άρθρων 45 έως 61 του νόμου 998/1979» Καθορισμός του καθεστώτος των επιτρεπτών επεμβάσεων Ενιαίος και συνεκτικός τρόπος αντιμετώπισης Καμία επέμβαση επί εκτάσεων που προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία, δίχως έγκριση της δασικής αρχής Καταβολή ανταλλάγματος χρήσης Υποχρεωτική αναδάσωση ή δάσωση έκτασης ιδίου εμβαδού με εκείνη στην οποία εγκρίθηκε η επέμβαση Μη πραγματοποίηση της ανωτέρω υποχρέωσης, καταβάλλεται από τον υπόχρεο ποσό τριπλάσιο από τη δαπάνη αναδάσωσης

11 ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
1. Εκτέλεση στρατιωτικών έργων που αφορούν άμεσα στην εθνική άμυνα της χώρας, 2. Διανοίξεις δημόσιων οδών, 3. Κατασκευή και εγκατάσταση αγωγών φυσικού αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων, 4. Κατασκευή και εγκατάσταση έργων ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), περιλαμβανομένων των μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών και κάθε απαραίτητου έργου για τη λειτουργία αυτών καθώς και των δικτύων σύνδεσής τους με το Σύστημα ή το Δίκτυο του άρθρου 2 του ν. 2773/1999 (Α΄ 286), 5. Έργα εκμετάλλευσης ορυκτών πρώτων υλών, με εξόρυξη, διαλογή, επεξεργασία και αποκομιδή αυτών, τη διάνοιξη οδών προσπέλασης και την ανέγερση εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τις ανάγκες εκμετάλλευσης και διαλογής και επεξεργασίας, καθώς και για τις επεμβάσεις του άρθρου 56 του παρόντος (ορειβατικά καταφύγια).

12 στην ΑΕΠΟ ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
ΕΚΔΟΣΗ ΑΕΠΟ Ή ΠΠΔ (ενσωμάτωση της εγκριτικής αποφάσεως επέμβασης άρθρο 12 νόμου 4014/2011) Καθιέρωση του καθεστώτος ενσωμάτωσης της έγκρισης επέμβασης στην ΑΕΠΟ ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις Γνωμοδότηση της δασικής υπηρεσίας και συνεκτίμηση εναλλακτικών προτάσεων υλοποίησης της δράσης επέμβασης επί άλλων διαθεσίμων δημοσίων εκτάσεων Προτείνονται όροι και προϋποθέσεις προς εξασφάλιση της προστασίας του ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου Πρόταση μέτρων πρόληψης ή και αποτροπής επιβαρυντικών δράσεων επί του περιβάλλοντος δασικού χώρου Μη τήρηση και μη εφαρμογή των όρων συνιστούν ανάκληση της γνωμοδοτήσεως Ανάκληση της αποφάσεως περιβαλλοντικών όρων

13 Άρθρο 47Α: Κτηνοτροφική εκμετάλλευση Άρθρο 48: Διάνοιξη οδών
ΕΚΔΟΣΗ ΑΕΠΟ Ή ΠΠΔ (ενσωμάτωση της εγκριτικής αποφάσεως επέμβασης άρθρο 12 νόμου 4014/2011) Άρθρο 47: Γεωργική εκμετάλλευση Άρθρο 47Α: Κτηνοτροφική εκμετάλλευση Άρθρο 48: Διάνοιξη οδών Άρθρο 49: Εγκαταστάσεις τουριστικού χαρακτήρα Άρθρο 50: Κατασκηνώσεις Άρθρο 51: Βιομηχανικές εγκαταστάσεις Άρθρο 52: Μεταλλεία – λατομεία Άρθρο 53: Έργα υποδομής Άρθρο 54: Έργα πολιτιστικού χαρακτήρα Άρθρο 55: Στρατιωτικά έργα Άρθρο 56: Ορειβατικά καταφύγια Άρθρο 57: Λοιπές επεμβάσεις Άρθρα 58-59: Πάρκα άλση Άρθρο 60: Σχέδια πόλεως

14 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (Υπ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (Υπ. Απόφαση ΦΕΚ 2980/Β/ ) Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής εγκρίθηκε ο Οδηγός Εφαρμογής Υποδείγματος για την Εκτίμηση της Αξίας Δασικής Γης στην Ελλάδα, για τον προσδιορισμό της αξίας δάσους, δασικής έκτασης και των εκτάσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979, όπως ισχύει Στόχος του Οδηγού είναι να βοηθήσει τους χρήστες στην εφαρμογή αποτίμησης της αξίας δασικής γης. Δίδεται η δυνατότητα στους χρήστες να εκτιμούν κατά τρόπο απλό και γρήγορο τη συνολική οικονομική αξία των δασών, των δασικών εκτάσεων και των δημόσιων εκτάσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 όπως ισχύει χωρίς να απαιτούνται δαπανηρές και χρονοβόρες μετρήσεις πεδίου Εκτιμάται η αξία του δάσους ως κεφάλαιο, υπολογίζοντας την παρούσα αξία των ετήσιων καθαρών ροών (προσόδων) του δάσους που συσσωρεύονται αειφορικά

15 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (μαθηματικός τύπος)
Διατυπώνεται μαθηματικά με τον τύπο: Συνολική οικονομική αξία του δάσους = (Ετήσια αξία δασικών λειτουργιών – Ετήσιες αρνητικές αξίες) / Επιτόκιο προεξόφλησης Αναλυτικότερα: [(Vw+Vnwfp+Vg+Vh+Vr+Vps+Vsq+Vb) – (Df+De)] TEV = p όπου: TEV=Συνολική οικονομική αξία του δάσους Vw= η ετήσια αξία του παραγόμενου ξύλου Vnwfp= η ετήσια αξία μη ξυλωδών δασικών προϊόντων Vg= η ετήσια αξία βόσκησης Vh= η ετήσια αξία από κυνήγι Vr= η ετήσια αξία αναψυχής Vps= η ετήσια αξία της προστασίας του εδάφους και του νερού Vsq= η ετήσια αξία της δέσμευσης του άνθρακα Vb= η ετήσια αξία βιοποικιλότητας του δάσους Df= η ετήσια ζημία λόγω ενδεχόμενου πυρκαγιάς De= η ετήσια ζημία του εδάφους λόγω διάβρωσης p= επιτόκιο προεξόφλησης (%) Όλες οι αξίες εκφράζονται σε χρηματικές μονάδες (ευρώ) Ερευνητικό Πρόγραμμα «Μεθοδολογία υπολογισμού αξίας δασικής γης στην Ελλάδα» ο «Οδηγός Εφαρμογής Υποδείγματος για την Εκτίμηση της Αξίας Δασικής Γης στην Ελλάδα». Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων του Ε.Λ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ»

16 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗ (ΦΕΚ 3302/Β/9/12/2014)
Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής εγκρίθηκε η αναπροσαρμογή του ύψους καταβολής ανταλλάγματος χρήσης επί επιτρεπτών επεμβάσεων σε εκτάσεις που προστατεύονται με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, ως εξής: (α) σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις, το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 50% της καθοριζόμενης αξίας τους σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου 998/79 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 32 του νόμου 4280/14 (εκτίμηση αξίας δασικής γης) (β) σε ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις, το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 30% της καθοριζόμενης αξίας τους, σύμφωνα με το (γ) σε δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 όπως ισχύει, το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 40% της καθοριζόμενης αξίας τους σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου 998/79 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 32 του νόμου 4280/14 (εκτίμηση αξίας δασικής γης)

17 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Όταν η έκταση στην οποία θα γίνει η επέμβαση δεν υπερβαίνει τα 25 στρέμματα ή η επέμβαση γίνεται εξ αρχής στο σύνολο της έκτασης το αντάλλαγμα χρήσης καταβάλλεται εφάπαξ Όταν η επέμβαση γίνεται σταδιακά κατά χώρο και χρόνο επί της δασικής έκτασης, περιλαμβανομένων και των συνοδών έργων, το αντάλλαγμα χρήσης καταβάλλεται σταδιακά, ανάλογα με την έκταση επέμβασης και προηγείται της επέμβασης η οποία συντελείται πάντα σύμφωνα με το σχέδιο εκμετάλλευσης που έχει κατατεθεί από τον υπόχρεο, όπως αυτό προβλέπεται από την ειδική για το σκοπό αυτό νομοθεσία. Στο συντασσόμενο χρονοδιάγραμμα προσδιορίζονται οι επιφάνειες επέμβασης και ο χρόνος έναρξης της επέμβασης, με δυνατότητα τροποποίησής του και της κατά συνέπεια αντιστοίχου διαμορφώσεως του ποσού καταβολής. Η καταβολή του αναλογούντος κάθε φορά ανταλλάγματος χρήσης είναι δεσμευτική για τον υπόχρεο. Στην περίπτωση που από την αρμόδια δασική υπηρεσία που παρακολουθεί την εξέλιξη της επέμβασης διαπιστωθεί η επέκταση της εκμετάλλευσης σε έκταση που δεν έχει καταβληθεί το αντάλλαγμα χρήσης τότε καταβάλλεται από τον υπόχρεο άμεσα και εφάπαξ ολόκληρο το υπολειπόμενο ποσό του ανταλλάγματος χρήσης

18 ΑΓΡΟΙ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΑΝ ΜΟΡΦΗ (άρθρο 39)
Με την ανωτέρω διάταξη αντικαταστάθηκε το άρθρο 67 του νόμου 998/1979 για τους αγρούς που άλλαξαν μορφή Εκτάσεις που εμφανίζονται στις αεροφωτογραφίες έτους 1945, ή στην περίπτωση μη ευκρίνειας στις αεροφωτογραφίες έτους 1960, με αγροτική μορφή που δασώθηκαν μεταγενέστερα επί των οποίων το Δημόσιο δεν θεμελιώνει δικαιώματα κυριότητος βάσει τίτλου, αναγνωρίζονται ως ιδιωτικές κατόπιν εκδόσεως αποφάσεως Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και μετά από εισήγηση του αρμόδιου Δασάρχη Προϋπόθεση: η προσκόμιση από τον ιδιώτη τίτλων ιδιοκτησίας, οι οποίοι ανάγονται προ της 23ης Φεβρουαρίου 1946 και έχουν μεταγραφεί

19 ΑΓΡΟΙ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΑΝ ΜΟΡΦΗ (άρθρο 39 Συνέχεια)
Εκτάσεις που έχουν σήμερα δασική μορφή άνευ τίτλων, δύναται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για γεωργοδενδροκομική εκμετάλλευση Προϋπόθεση: (α) υποβολή αιτήματος (β) εισήγηση του αρμόδιου Δασάρχη (γ) έκδοση αδείας του Γενικού Γραμματέα (γ) τίτλος ιδιοκτησίας μεταγενέστερου της 23ης Φεβρουαρίου 1946, όχι νεότερου των δέκα ετών μέχρι δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου Αποφάσεις αναδασωτέων εκτάσεων ανακαλούνται Επιτυγχάνεται η ρύθμιση του προβλήματος των εκτάσεων που αποδεδειγμένα στο παρελθόν είχαν αγροτική μορφή και δασώθηκαν λόγω εγκατάλειψης Το σοβαρό αυτό θέμα επιλύεται πλέον ουσιαστικά και ρυθμίζεται καταλυτικά

20 Ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δρ. Βακάλης Δημήτρης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google