Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Ψυχολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ελβίρα Μασούρα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Ψυχολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ελβίρα Μασούρα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Ψυχολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ελβίρα Μασούρα

2 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992 περιλαμβάνει 3 κατευθύνσεις: A Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Γνωστική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Σχολική και Εξελικτική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία B Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) Ψυχολογίας

3 Κανονισμός λειτουργίας του ΠΜΣ
Κατεύθυνση Γνωστικής Ψυχολογίας και Νευροψυχολογίας A Μεταπτυχιακές Σπουδές Α Επιπέδου Αντικείμενο α) Η Γνωστική Ψυχολογία και β) η Νευροψυχολογία

4 Κατεύθυνση Γνωστικής Ψυχολογίας και Νευροψυχολογίας
έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει τις/τους φοιτήτριες/τές να λειτουργήσουν ανεξάρτητα ως Γνωστικοί-Πειραματικοί ψυχολόγοι ή Νευροψυχολόγοι, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα.

5 Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το ΠΜΣ κατεύθυνσης Γνωστικής Ψυχολογίας και Νευροψυχολογίας Απονέμει: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Γνωστική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία Διδακτορικό Δίπλωμα Ψυχολογίας

6 Κατεύθυνση Γνωστικής Ψυχολογίας και Νευροψυχολογίας
A Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι : Ψυχολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής, της κατεύθυνσης Ψυχολογίας των Τμημάτων ΦΠΨ της χώρας Τμημάτων όμοιας με τα παραπάνω επιστημονικής κατεύθυνσης, που λειτουργούν σε Ελληνικά Πανεπιστήμια και ΑΤΕΙ Πανεπιστημίων του εξωτερικού, εφόσον αναγνωριστεί επίσημα το πτυχίο τους ως ισότιμο με τα αντίστοιχα της ημεδαπής.

7 Κατεύθυνση Γνωστικής Ψυχολογίας και Νευροψυχολογίας
B Για το Διδακτορικό Δίπλωμα γίνονται δεκτοί: κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος κατεύθυνσης Γνωστικής Ψυχολογίας και Νευροψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας κάτοχοι ΜΔΕ Γνωστικής Ψυχολογίας, Νευροψυχολογίας, ή άλλου συναφούς αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον το ΜΔΕ αναγνωριστεί ως ισότιμο με τα αντίστοιχα της ημεδαπής

8 Διαδικασίες εισαγωγής
Θα πρέπει ο υποψήφιος να έχει επιτύχει σε γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις σε 3 μαθήματα Γνωστικές λειτουργίες Βιολογικές βάσεις της συμπεριφοράς Μεθοδολογία-Στατιστική στις επιστήμες της συμπεριφοράς Επίσης επιτυχία σε μια από τις γλώσσες : Αγγλική,,Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική Οι εξετάσεις εντός του μηνός Οκτωβρίου εκάστου έτους. Τα γραπτά των υποψηφίων βαθμολογούνται από δύο (2) εξεταστές μέλη ΔEΠ του Τομέα Πειραματικής και Γνωστικής Ψυχολογίας ή άλλου Τμήματος με συναφές με το εξεταζόμενο μάθημα γνωστικό αντικείμενο

9 ΠΜΣ κατεύθυνσης Γνωστικής Ψυχολογίας και Νευροψυχολογίας
4 εξάμηνα φοίτησης: 12 μαθήματα, εκπόνηση ερευνητικής διπλωματικής εργασίας, εποπτευόμενη πρακτική άσκηση 800 ωρών. Στα δύο πρώτα εξάμηνα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε οκτώ μαθήματα, να καλύψουν κατά το ήμισυ τις υποχρεώσεις της πρακτικής τους άσκησης και να αρχίσουν την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας τους. Στο 2ο έτος οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε τέσσερα μαθήματα, υποχρεούνται να καλύψουν κατά το ήμισυ τις υποχρεώσεις της πρακτικής άσκησής τους και να ολοκληρώσουν τη διπλωματική εργασία τους.

10 Kριτήρια επιλογής για την εγγραφή στο ΠΜΣ κατεύθυνσης Γνωστικής Ψυχολογίας και Νευροψυχολογίας
α) 60% η επιτυχής συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις β) 15% από το Μ.Ο. του βαθμού πτυχίου και Μ.Ο. των βαθμών στα μαθήματα κατεύθυνσης Γνωστικής Ψυχολογίας και Νευροψυχολογίας γ) 5%, για την επίδοση σε διπλωματική εργασία και τυχόν ερευνητική και συναφή εξωπανεπιστημιακή δραστηριότητα δ) 20% από τη συνέντευξη που διεξάγεται από 2 τουλάχιστον μέλη ΔΕΠ του Τομέα, μετά από πρόταση του Τομέα Πειραματικής και Γνωστικής Ψυχολογίας κι απόφαση της ΓΣΕΣ . Για Διδακτορικό: Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου η αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος ως τη δέκατη πέμπτη (15) Οκτωβρίου εκάστου έτους

11 Χρονική Διάρκεια Σπουδών Γνωστικής Ψυχολογίας και Νευροψυχολογίας
Χρονική Διάρκεια Σπουδών Γνωστικής Ψυχολογίας και Νευροψυχολογίας A . Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης : (4) διδακτικά εξάμηνα πρέπει να περατώσουν τις σπουδές τους (με τη διπλωματική εργασία) ως την 31 Δεκεμβρίου από τη λήξη του Β΄ έτους μετά ο φοιτητής διαγράφεται B. Για το διδακτορικό δίπλωμα : (8) εξάμηνα με δυνατότητα παράτασης ενός χρόνου πρέπει να περατώσουν τη συγγραφή της διδακτορικής διατριβής μέσα σε (4) χρόνια από τον ορισμό του θέματος Παράταση μέχρι (1) ενός έτους επιτρέπεται για ειδικούς λόγους

12 Tα μαθήματα Γνωστικής Ψυχολογίας και Νευροψυχολογίας
αρχίζουν την 1η Νοεμβρίου και τελειώνουν την 31 Mαΐου του επόμενου έτους Ιούνιος, Φεβρουάριος και Σεπτέμβριος μήνες εξετάσεων Κάθε μάθημα έχει διάρκεια 13 εβδομάδων και διδάσκεται (1 - 3) ώρες τη βδομάδα

13 Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων ετησίως ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 8 με βάση τα προβλεπόμενα από το νόμο και μετά από εισήγηση του Τομέα Πειραματικής και Γνωστικής Ψυχολογίας

14 Κανονισμός λειτουργίας του ΠΜΣ
Κατεύθυνση Σχολικής και Εξελικτικής Ψυχολογίας A Μεταπτυχιακές Σπουδές Α Επιπέδου Αντικείμενο α) Σχολική Ψυχολογία και β) Εξελικτική Ψυχολογία

15 Κατεύθυνση Σχολικής και Εξελικτικής Ψυχολογίας
Οι απόφοιτοι είναι σε θέση να ασκούν αυτόνομα το έργο του σχολικού και εξελικτικού ψυχολόγου εφαρμόζοντας τη γνώση στην πράξη. αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να παρέχουν υπηρεσίες αξιολόγησης, διάγνωσης, συμβουλευτικής και σχεδιασμού προγραμμάτων πρόληψης και παρέμβασης σε όλες τις εκπαιδευτικές δομές και τις δομές παροχής φροντίδας του παιδιού και του εφήβου. Τις εξειδικευμένες αυτές υπηρεσίες οι απόφοιτοι του προγράμματος είναι σε θέση να τις παρέχουν σε παιδιά προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας, καθώς και στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς τους.

16 Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το ΠΜΣ κατεύθυνσης Σχολικής και Εξελικτικής
Απονέμει: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Σχολική και Εξελικτική Ψυχολογία Διδακτορικό Δίπλωμα Ψυχολογίας

17 ΠΜΣ κατεύθυνσης Σχολικής και Εξελικτικής
A Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι : πτυχιούχοι Ψυχολογίας Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου Πανεπιστημίου της αλλοδαπής της κατεύθυνσης Ψυχολογίας των Τμημάτων ΦΠΨ της χώρας. Για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, καθώς και για πτυχιούχους ΑΤΕΙ ή Τμημάτων της ημεδαπής, αποφασίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τομέα Εξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας

18 Διαδικασίες εισαγωγής
Θα πρέπει ο υποψήφιος να έχει επιτύχει σε γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις σε 2 μαθήματα: Σχολική ψυχολογία Εξελικτική Ψυχολογία α) 40% (20% ανά μάθημα) β) 15% ο βαθμός πτυχίου γ) 20% ο Μ.Ο. των βαθμών των μαθημάτων τα οποία άπτονται του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. της κατεύθυνσης δ) 5% ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας ε) 20% ατομική συνέντευξη, γενικότερη εικόνα, τυχόν επαγγελματική εμπειρία Επίσης επιτυχία σε μια από τις γλώσσες: Aγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Iταλική

19 ΠΜΣ κατεύθυνσης Σχολικής και Εξελικτικής
4 εξάμηνα φοίτησης: 13 μαθήματα, εκπόνηση ερευνητικής διπλωματικής εργασίας και εποπτευόμενη πρακτική άσκηση 800 ωρών. Στα δύο πρώτα εξάμηνα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 11 μαθήματα. Στο τρίτο εξάμηνο πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 2 μαθήματα, υποχρεούνται να αρχίσουν την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας και να καλύψουν κατά το ήμισυ τις υποχρεώσεις της πρακτικής τους άσκησης (400 ώρες). Στο τέταρτο εξάμηνο ολοκληρώνεται η διπλωματική εργασία και η πρακτική άσκηση (υπόλοιπες 400 ώρες).

20 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας
το Π.Μ.Σ. της Κοινωνικής Κλινικής ψυχολογίας έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει τις/τους φοιτήτριες/ες να λειτουργήσουν ανεξάρτητα ως κλινικοί ψυχολόγοι είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό σημαίνει ότι κατά την αποφοίτησή τους, οι φοιτήτριες/τές μας πρέπει να μπορούν να δράσουν αυτόνομα ως θεραπεύτριες/τές

21 Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το ΠΜΣ Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας περιλαμβάνει 2 επίπεδα σπουδών, τα οποία χορηγούν αντιστοίχως: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία Διδακτορικό Δίπλωμα Ψυχολογίας

22 Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών κατεύθυνσης Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας του ΜΠΣ του Τμήματος Ψυχολογίας γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι: Ψυχολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής της κατεύθυνσης Ψυχολογίας των Τμημάτων ΦΠΨ της χώρας του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης Τμημάτων όμοιας με τα παραπάνω επιστημονικής κατεύθυνσης, που θα λειτουργήσουν στο μέλλον σε Ελληνικά Πανεπιστήμια και ΑΤΕΙ των τμημάτων Ιατρικής της χώρας των Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τμημάτων Κοινωνικών Επιστημών της χώρας των συναφών κλάδων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας άλλων τμημάτων Α.Ε.Ι.

23 Για το Διδακτορικό Δίπλωμα γίνονται δεκτοί :
κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ψυχολογία σε συναφές με την Ψυχολογία αντικείμενο Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής

24 Διαδικασίες εισαγωγής
Εξετάσεις σε 1 βασικό μάθημα του κλάδου (το ορίζει η Γ.Σ. του Τομέα). Σε μία από τις γλώσσες εξέταση σε μία από τις γλώσσες : Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική. Κριτήρια επιλογής είναι τα ακόλουθα: 80% η συμμετοχή στις γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις 10% ο βαθμός πτυχίου 10% η συμμετοχή σε συνέντευξη που διενεργείται από ειδική εξεταστική επιτροπή, η οποία ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Ψυχολογίας μετά από πρόταση του Τομέα Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας

25 ΠΜΣ Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας
Για το Διδακτορικό Δίπλωμα γίνονται δεκτοί: κάτοχοι ΜΔΕ Κοινωνικής Κλινικής του Τμήματος Ψυχολογίας κάτοχοι ΜΔΕ Κλινικής Ψυχολογίας, Κοινωνικής Ψυχολογίας ή άλλου συναφούς αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον το ΜΔΕ αναγνωριστεί ως ισότιμο με τα αντίστοιχα της ημεδαπής

26 Διαδικασίες εισαγωγής
Επιτυχία σε 2 μαθήματα: Κοινωνική Ψυχολογία Κλινική Ψυχολογία α) 40% τα 2 μαθήματα β) 20% βαθμός πτυχίου γ) 20% ο Μ.Ο. των βαθμών κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών του στα μαθήματα τα σχετικά με τον κλάδο δ) 20%, για επιπλέον κριτήρια: 10% η διπλωματική εργασία 10% η τυχόν ερευνητική και συναφής εξωπανεπιστημιακή δραστηριότητα .

27 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας
4 εξαμήνα φοίτησης : 13 μαθήματα, εκπόνηση ερευνητικής διπλωματικής εργασίας και εποπτευόμενη πρακτική άσκηση 2500 ωρών. Στα δύο πρώτα εξάμηνα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε οκτώ μαθήματα, να καλύψουν κατά το ήμισυ τις υποχρεώσεις της πρακτικής άσκησής τους (1250) και να αρχίσουν την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας τους. Στο 2ο έτος οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε πέντε μαθήματα, υποχρεούνται να καλύψουν κατά το ήμισυ τις υποχρεώσεις της πρακτικής άσκησής τους (1250 ώρες) και να ολοκληρώσουν τη διπλωματική εργασία τους

28 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή που εγγράφεται στο Β΄ επίπεδο του ΠΜΣ για τη λήψη διδακτορικού ορίζεται από τη ΓΣΕΣ τριμελής συμβουλευτική επιτροπή η οποία είναι αρμόδια για την καθοδήγηση και επίβλεψη του υποψηφίου Απαρτίζεται από τον επιβλέποντα, ο οποίος προτείνεται από τον υποψήφιο Διδάκτορα στην αίτησή του

29 Απονομή τίτλου ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων (εφόσον έχουν ορισθεί από τη ΓΣ του Τομέα) βεβαίωση συμμετοχής του υποψηφίου στη διδακτική και εκπαιδευτική δραστηριότητα του Τομέα από το Διευθυντή του Τομέα και έγκριση της διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Στη συνέχεια η Συμβουλευτική Επιτροπή με αίτησή της και σχετική Εισηγητική Έκθεση ζητεί από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος την έναρξη της εξεταστικής διαδικασίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις H ΓΣΕΣ ορίζει την εξεταστική επιτροπή η οποία απαρτίζεται από επτά (7) μέλη ΔEΠ.

30 Απονομή τίτλου ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
O υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει σε οχτώ (8) αντίτυπα τη διατριβή του H Eπταμελής Eξεταστική Eπιτροπή, αφού μελετήσει το κείμενο της διατριβής, ορίζει την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της δημόσιας παρουσίασης και εξέτασης του υποψήφιου διδάκτορα H Eπταμελής Eξεταστική Eπιτροπή κρίνει το πρωτότυπο του περιεχομένου της διατριβής και την ουσιαστική συμβολή της στην επιστήμη καθώς και την επάρκεια του υποψηφίου στο γνωστικό αντικείμενο της διατριβής

31 Απονομή τίτλου ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
Για την έγκριση της διδακτορικής διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των πέντε τουλάχιστον μελών της Eπταμελούς Eξεταστικής Eπιτροπής Mετά την έγκριση συντάσσεται πρακτικό για τη διαδικασία και το αποτέλεσμα κρίσης της διατριβής υπογραφόμενο από όλα τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής και την επόμενη ο Πρόεδρός της το διαβιβάζει στη ΓΣΕΣ

32 Αποτελέσματα Συγκλίνουσα εγκυρότητα της ΚΑΕΜ  Επιμέρους συντελεστές συσχέτισης μεταξύ της ΚΑΕΜ των γνωστικών έργων εργαζόμενης μνήμης και του Λεξιλογίου, ελέγχοντας τον παράγοντα ηλικία (σε μήνες). Μετρήσεις 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . ΚΑΕΜ _ __ 2. Ανάκληση λέξεων από προτάσεις - .22* 3. Αντίστροφη ανάκληση σειράς ψηφίων .18 .27** 4. Ανάκληση ψευδολέξεων .20* 5. Κύριος Χ .23* .25* .26* .03 . Χωροταξικό πεδίο .25** .07 .41*** .09 .31** Ανάκληση θέσεων κύβων .20 .17 .02 .21* .32** 8. Λεξιλόγιο .33*** .30** .36*** .19 .12 . Λεκτική εργαζόμενη μνήμη .24* .81*** .78*** .32*** .26** . Οπτικο χωρική εργαζόμενη μνήμη .43*** .73*** .75*** .35*** .39*** *p < .05, **p < .01, ***p < .001.

33 Αποτελέσματα Η ΚΑΕΜ παρουσιάζει όχι πολύ υψηλές, αλλά στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις με όλα τα μνημονικά έργα, εκτός από την Ανάκληση θέσεων κύβων (ΑΘΚ) και την Αντίστροφη ανάκληση σειράς ψηφίων (ΑΑΣΨ). Η ΚΑΕΜ παρουσιάζει υψηλή συσχέτιση με το Λεξιλόγιο. Δηλαδή… Η συγκλίνουσα εγκυρότητα της κλίμακας τεκμηριώνεται. Ωστόσο φαίνεται ότι δεν υπάρχει απόλυτη αντιστοιχία μεταξύ συμπεριφορικής και γνωστικής διάστασης της εργαζόμενης μνήμης.

34 Συντελεστές συσχέτισης μεταξύ των 20 ερωτήσεων της ΚΑΕΜ και των έργων της μνήμης και του λεξιλογίου

35 Αποτελέσματα Επιδρά η λεκτική ικανότητα των μαθητών στην βαθμολόγηση της ΚΑΕΜ από τους δασκάλους; Επιμέρους συντελεστές συσχέτισης μεταξύ της ΚΑΕΜ και των γνωστικών έργων εργαζόμενης μνήμης, ελέγχοντας τον παράγοντα ηλικία (σε μήνες) και Λεξιλόγιο. Μετρήσεις 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. ΚΑΕΜ _ 2. Ανάκληση λέξεων από προτάσεις - 13 3. Αντίστροφη ανάκληση σειράς ψηφίων 10 .22* 4. Ανάκληση ψευδολέξεων .13 .14 5. Κύριος Χ .16 .20 6. Χωροταξικό πεδίο 20* .01 .38*** .05 .26** 7. Ανάκληση θέσεων κύβων 17 .21* .18 .30** . Λε κτική εργαζόμενη μνήμη 14 .79*** .77*** .17 .23* .25* .24* . Οπτικο χωρική εργαζόμενη μνήμη 23* .39*** .00 .69*** .74*** .15 .31** *p < .05, **p < .01, ***p < .001.

36 Αποτελέσματα Ελέγχοντας τον παράγοντα Λεξιλόγιο, οι επιμέρους συσχετίσεις των μνημονικών έργων με την ΚΑΕΜ περνούν κάτω από το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας. Η ΚΑΕΜ εξακολουθεί να συνδέεται σημαντικά μόνο με το Χωροταξικό πεδίο. Δηλαδή… Η σχέση μεταξύ της ΚΑΕΜ και των μνημονικών έργων διαμεσολαβείται από τη γνώση λεξιλογίου των παιδιών. Το έργο παράλληλης συγκράτησης κι επεξεργασίας οπτικο-χωρικών πληροφοριών Χωροταξικό πεδίο, εμφανίζει την υψηλότερη συσχέτιση με την ΚΑΕΜ σε σχέση με τα υπόλοιπα έργα. Πιθανόν επειδή… Η οπτικο-χωρική εργαζόμενη μνήμη συγκριτικά με τη λεκτική, συνδέεται στενά με την επίδοση σε περισσότερα σχολικά μαθήματα (St.Clair-Thomson & Gathercole, 2006)  είναι πιθανό τα ελλείμματα στην οπτικο-χωρική εργαζόμενη μνήμη να είναι εμφανή σε περισσότερες περιστάσεις στα πλαίσια της σχολικής τάξης από ότι τα ελλείμματα στη λεκτική εργαζόμενη μνήμη.

37 Αποτελέσματα Μπορεί η ΚΑΕΜ να διαχωρίσει μεταξύ παιδιών τυπικής ανάπτυξης και παιδιών με χαμηλές επιδόσεις στα μνημονικά έργα; Φάνηκε ότι οι τρεις ομάδες παιδιών (με χαμηλή, μέση και υψηλή ικανότητα εργαζόμενης μνήμης) είχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ τους ως προς τη βαθμολογία τους στην ΚΑΕΜ [F (2, 24) = 4.14, p = < .05]. Επιμέρους συγκρίσεις μεταξύ των τριών ομάδων έδειξαν ότι: α) Η ομάδα με χαμηλή εργαζόμενη μνήμη είχε στατιστικά σημαντικά υψηλότερη βαθμολογία στην ΚΑΕΜ σε σχέση με την ομάδα με μέση εργαζόμενη μνήμη [t (16) = -2.34, p = .032 < .05] και σε σχέση με την ομάδα με υψηλή εργαζόμενη μνήμη [t (16) = 2.38, p = .030 < .05]. β) Δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων μέσης και υψηλής εργαζόμενης μνήμης [t (16) = .248, p = 807 > .05].

38 Αποτελέσματα Η ΚΑΕΜ παρουσίασε υψηλή αξιοπιστία και δομική εγκυρότητα.
Συνοψίζοντας: Η ΚΑΕΜ παρουσίασε υψηλή αξιοπιστία και δομική εγκυρότητα. Οι εκτιμήσεις των δασκάλων μέσω της ΚΑΕΜ διασταυρώνονταν με την επίδοση των παιδιών σε όλα τα έργα εκτός από την Ανάκληση θέσεων κύβων (ΑΘΚ) και την Αντίστροφη ανάκληση σειράς ψηφίων (ΑΑΣΨ). Η λεκτική ικανότητα των παιδιών αποτέλεσε πηγή προκατάληψης για τους δασκάλους κατά τη βαθμολόγηση της ΚΑΕΜ, «επισκιάζοντας» τις κρίσεις τους για τη μνημονική ικανότητα των παιδιών (halo effect). Η ΚΑΕΜ διαχωρίζει αποτελεσματικά μεταξύ παιδιών με χαμηλή και μέση ικανότητα εργαζόμενης μνήμης και μεταξύ παιδιών με χαμηλή και υψηλή ικανότητα εργαζόμενης μνήμης.

39 Ερμηνεία - Συμπεράσματα
1. Φαίνεται ότι το δυναμικό της εργαζόμενης μνήμης των παιδιών συνδέεται, αλλά δεν αντιστοιχεί απόλυτα στη συμπεριφορά. Η συμπεριφορά καθορίζεται από ποικίλους μη γνωστικούς παράγοντες όπως είναι τα συναισθήματα και η ιδιοσυγκρασία ενώ η επίδοση στα γνωστικά έργα, καθορίζεται κυρίως από τη γνωστική ικανότητα. Η συμπεριφορά, εκδηλώνεται σε ένα περιβάλλον απρόβλεπτο και γεμάτο περισπασμούς, τελείως διαφορετικό από το δομημένο πλαίσιο στο οποίο γίνεται η γνωστική εκτίμηση (Anderson, Anderson, Northam, Jacobs, & Mikiewicz, 2002). Είναι πιθανό τα παιδιά να καταφέρνουν να αντισταθμίζουν με διάφορες στρατηγικές τα ελλείμματα που παρουσιάζουν, με αποτέλεσμα να μη γίνονται φανερά μέσα από τη συμπεριφορά τους.

40 Ερμηνεία - Συμπεράσματα
2. Περισσότερη έρευνα θα ήταν απαραίτητη πριν η ΚΑΕΜ χρησιμοποιηθεί σαν διαγνωστικό εργαλείο στην Ελλάδα. 3. Σε σχέση με τη χρήση της ΚΑΕΜ και των συμπεριφορικών κλιμάκων γενικότερα προκύπτουν ορισμένοι περιορισμοί : Οι κρίσεις των δασκάλων, είναι δυνατόν να «επισκιάζονται» από χαρακτηριστικά του παιδιού τα οποία θεωρούν σημαντικά και πιθανώς τους εντυπωσιάζουν όπως είναι η καλή λεκτική ικανότητα (halo effect). Ποικίλοι παράγοντες μπορούν να καθορίζουν την εκδήλωση των συμπεριφορών που περιγράφονται σε μια κλίμακα. Τέτοιοι παράγοντες μπορεί να είναι συναισθηματικοί, κοινωνικοί ή να σχετίζονται με την προσωπικότητα, την ιδιοσυγκρασία και τα κίνητρα του παιδιού. ΠΡΟΣΟΧΗ!  Η ΚΑΕΜ πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σαν μια αρχική εκτίμηση της εργαζόμενης μνήμης των παιδιών, και είναι σημαντικό να συνοδεύεται από μια κλινική/γνωστική εκτίμηση.

41 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα
Τρόποι διερεύνησης της ΚΑΕΜ με στόχο την περαιτέρω βελτίωσή της: Διερεύνηση μέσω ανοιχτών συνεντεύξεων με τους δασκάλους , σε πολύ μεγαλύτερο δείγμα δασκάλων και παιδιών. Συμπλήρωση της ΚΑΕΜ από εκπαιδευτικούς πέρα από το δάσκαλο της τάξης, όπως είναι οι γυμναστές ή οι δάσκαλοι καλλιτεχνικών  εκπαιδευτικά πλαίσια όπου δεν πρωταγωνιστεί η λεκτική ικανότητα. Εξέταση της επίδρασης των χρόνων εμπειρίας των δασκάλων στον τρόπο με τον οποίο συμπληρώνουν την ΚΑΕΜ.


Κατέβασμα ppt "Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Ψυχολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ελβίρα Μασούρα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google