Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το Web 2.0, η κοινωνική δικτύωση και οι νέες κοινωνικές πρακτικές ∆ιδακτικοίΣτόχοι Η εκµάθηση βασικών χαρακτηριστικών του web 2.0 Η εκµάθηση βασικών χαρακτηριστικών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το Web 2.0, η κοινωνική δικτύωση και οι νέες κοινωνικές πρακτικές ∆ιδακτικοίΣτόχοι Η εκµάθηση βασικών χαρακτηριστικών του web 2.0 Η εκµάθηση βασικών χαρακτηριστικών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το Web 2.0, η κοινωνική δικτύωση και οι νέες κοινωνικές πρακτικές ∆ιδακτικοίΣτόχοι Η εκµάθηση βασικών χαρακτηριστικών του web 2.0 Η εκµάθηση βασικών χαρακτηριστικών του web 2.0 H εξοικείωση µε µερικά από τα βασικά περιβάλλοντα και τις υπηρεσίες του web 2.0 H εξοικείωση µε µερικά από τα βασικά περιβάλλοντα και τις υπηρεσίες του web 2.0 H βασική γνώση της προβληµατικής που σχετίζεται µε τις νέες χρήσεις και τις κοινωνικές πρακτικές που χαρακτηρίζουν το web 2.0 H βασική γνώση της προβληµατικής που σχετίζεται µε τις νέες χρήσεις και τις κοινωνικές πρακτικές που χαρακτηρίζουν το web 2.0

2 Το Web 2.0 Με τον όρο «web 2.0» εννοούνται Με τον όρο «web 2.0» εννοούνται µια σειρά από εφαρµογές και περιβάλλοντα στο µια σειρά από εφαρµογές και περιβάλλοντα στο ∆ιαδίκτυο που: ∆ιαδίκτυο που: είναι ανοιχτά στην πρόσβαση και είναι ανοιχτά στην πρόσβαση και ευνοούν την ουσιαστική συµµετοχή των χρηστών: ευνοούν την ουσιαστική συµµετοχή των χρηστών: οι χρήστες : οι χρήστες : δεν επισκέπτονται µόνο ιστοσελίδες και δεν αρκούνται στην παθητική ανάγνωση του περιεχοµένου τους, αλλά σχολιάζουν, δεν αρκούνται στην παθητική ανάγνωση του περιεχοµένου τους, αλλά σχολιάζουν, κατασκευάζουν δικές τους ιστοσελίδες και δηµιουργούν περιεχόµενο. κατασκευάζουν δικές τους ιστοσελίδες και δηµιουργούν περιεχόµενο. Ταυτόχρονα, Ταυτόχρονα, αξιολογούν συλλογικά το ψηφιακό περιεχόµενο του ∆ιαδικτύου, αξιολογούν συλλογικά το ψηφιακό περιεχόµενο του ∆ιαδικτύου, µοιράζονται τους ψηφιακούς πόρους, µοιράζονται τους ψηφιακούς πόρους, δηµιουργούν και συντηρούν online κοινότητες. δηµιουργούν και συντηρούν online κοινότητες. http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0

3 Yπηρεσίες Web 2.0 στη διεύθυνση: http://www.go2web20.net/ (τελευταία επίσκεψη 12/12/2009) υπάρχει ένα µεγάλο ευρετήριο µε εφαρµογές Web 2.0. στη διεύθυνση: http://www.go2web20.net/ (τελευταία επίσκεψη 12/12/2009) υπάρχει ένα µεγάλο ευρετήριο µε εφαρµογές Web 2.0. http://www.go2web20.net/

4 Το Web 2.0 Ποιο θα είναι το µέλλον του web 2.0; οι επικρατέστερες τάσεις: η «φορητή ταυτότητα», δηλαδή η διασύνδεση των ιστοχώρων κοινωνικής δικτύωσης (έτσι ώστε στοιχεία από τον ένα να µεταδίδονται και να ενηµερώνουν το λογαριασµό του ίδιου χρήστη σε άλλον) και η «φορητή ταυτότητα», δηλαδή η διασύνδεση των ιστοχώρων κοινωνικής δικτύωσης (έτσι ώστε στοιχεία από τον ένα να µεταδίδονται και να ενηµερώνουν το λογαριασµό του ίδιου χρήστη σε άλλον) και η επέκταση των υπηρεσιών στις φορητές συσκευές (τηλέφωνα τρίτης και τέταρτης γενιάς, ipod αλλά και υπερφορητά netbooks κ.ά.). η επέκταση των υπηρεσιών στις φορητές συσκευές (τηλέφωνα τρίτης και τέταρτης γενιάς, ipod αλλά και υπερφορητά netbooks κ.ά.).

5 Blogs (Ιστολόγια) και «προσωπική δηµοσιογραφία» (personal journalism) Οδηγίες για τους αρχάριους στα ιστολόγια υπάρχουν στο: http://www.problogger.net/archives/2006/ 02/14/blogging-for-beginners-2/ Επίσης, κατατοπιστικό είναι το video: http://www.problogger.net/archives/2006/ 02/14/blogging-for-beginners-2/ http://www.problogger.net/archives/2006/ 02/14/blogging-for-beginners-2/ http://www.commoncraft.com/blogs http://www.commoncraft.com/blogs http://www.commoncraft.com/blogs (τελευταία επίσκεψη 12/01/2010) (τελευταία επίσκεψη 12/01/2010)

6 Blogs (Ιστολόγια) και «προσωπική δηµοσιογραφία» (personal journalism) Τα ιστολόγια έχουν ευρείες εφαρµογές στην Εκπαίδευση. Μερικά παραδείγµατα: Τα ιστολόγια έχουν ευρείες εφαρµογές στην Εκπαίδευση. Μερικά παραδείγµατα: http://e-filologos.blogspot.com/, http://e-filologos.blogspot.com/, http://e-filologos.blogspot.com/ http://3gymnasio-toumpas- thessalonikis.blogspot.com/ και http://blogs.sch.gr/tgiakoum/ http://3gymnasio-toumpas- thessalonikis.blogspot.com/ και http://blogs.sch.gr/tgiakoum/ http://3gymnasio-toumpas- thessalonikis.blogspot.com/ http://blogs.sch.gr/tgiakoum/ http://3gymnasio-toumpas- thessalonikis.blogspot.com/ http://blogs.sch.gr/tgiakoum/

7 Wikis Πρόκειται για ένα ιστοχώρους ή ιστοσελίδες στους οποίους οι χρήστες, και όχι µόνο ο δηµιουργός, Πρόκειται για ένα ιστοχώρους ή ιστοσελίδες στους οποίους οι χρήστες, και όχι µόνο ο δηµιουργός, επιτρέπεται να προσθέτουν ή να επεξεργάζονται το περιεχόµενο. H δηµιουργία και επεξεργασία των ιστοσελίδων δε γίνεται έµµεσα, δηλαδή αλλάζοντας τον κώδικα html, αλλά άµεσα, µέσω ενός φυλλοµετρητή (web browser). Το πιο γνωστό «προϊόν» των wikis είναι η γνωστή wikipedia: http://el.wikipedia.org/ και στην ιστοσελίδα http://www.wikimedia.org/ είναι συγκεντρωµένοι όλοι οι σχετικοί ιστοxώροι µε το project wikipedia. http://el.wikipedia.org/http://www.wikimedia.org/http://el.wikipedia.org/http://www.wikimedia.org/

8 Κοινωνική δικτύωση και folksonomy Το FaceBook (http://www.facebook.com) αριθµεί περίπου 350 εκατοµµύρια µέλη (Ιανουάριος του 2010), Το FaceBook (http://www.facebook.com) αριθµεί περίπου 350 εκατοµµύρια µέλη (Ιανουάριος του 2010),(http://www.facebook.com το MySpace (http://www.myspace.com) άνω των 450 το MySpace (http://www.myspace.com) άνω των 450(http://www.myspace.com το Twitter (http://www.twitter.com) περίπου 50 εκατοµµύρια µέλη – σύµφωνα τουλάχιστον το Twitter (http://www.twitter.com) περίπου 50 εκατοµµύρια µέλη – σύµφωνα τουλάχιστον(http://www.twitter.com Στη διεύθυνση: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_social_networking_web siteshttp://en.wikipedia.org/wiki/List_of_social_networking_web sites υπάρχει µια ενηµερωµένη εκτεταµένη κατάσταση ιστοχώρων κοινωνικής δικτύωσης. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_social_networking_web sites

9 e-Learning Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Πανεπιστήµιο Μακεδονίας http://telemathea.uom.gr http://telemathea.uom.gr Πρόκειται για ένα περιβάλλον ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που προσφέρειηλεκτρονική υποστήριξη στα µαθήµατα ξένων γλωσσών και τα µαθήµατα σεµιναριακού τύπου αλλά και προγράµµατα για την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων που στηρίζονται σε Ανοιχτό Λογισµικό και προσφέρονται από το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. Βασίζεται στο λογισµικό ανοικτού κώδικα Moodle. Βασίζεται στο λογισµικό ανοικτού κώδικα Moodle. Full Web Building Tutorials Full Web Building Tutorials http://www.w3schools.com/ http://www.w3schools.com/Η σελίδα προσφέρει πάρα πολλά web-building tutorials http://www.w3schools.com/Η σελίδα προσφέρει πάρα πολλά web-building tutorials http://www.w3schools.com/ Αναζητήστε στο ∆ιαδίκτυο σελίδες που προσφέρουν online µαθήµατα σχετικά µε την ειδικότητά σας.

10 Σελίδες που ασχολούνται µε την αξιοπιστία της πληροφορίας στο ∆ιαδίκτυο και την ασφαλή της αναζήτηση http://www.library.jhu.edu/researchhelp/general /evaluating/ http://lib.nmsu.edu/instruction/evalcrit.html http://www.educationworld.com/a_tech/tech078.shtml http://www.pacificwebsites.com/lesson_example.htm http://www.cnr.edu/home/bmcmanus/internetas sign.html http://www.library.jhu.edu/researchhelp/general /evaluating/ http://lib.nmsu.edu/instruction/evalcrit.html http://www.educationworld.com/a_tech/tech078.shtml http://www.pacificwebsites.com/lesson_example.htm http://www.cnr.edu/home/bmcmanus/internetas sign.html http://www.library.jhu.edu/researchhelp/general /evaluating/ http://lib.nmsu.edu/instruction/evalcrit.html http://www.educationworld.com/a_tech/tech078.shtml http://www.pacificwebsites.com/lesson_example.htm http://www.cnr.edu/home/bmcmanus/internetas sign.html http://www.library.jhu.edu/researchhelp/general /evaluating/ http://lib.nmsu.edu/instruction/evalcrit.html http://www.educationworld.com/a_tech/tech078.shtml http://www.pacificwebsites.com/lesson_example.htm http://www.cnr.edu/home/bmcmanus/internetas sign.html

11 Σελίδα µε πολλούς συνδέσµους που βοηθούν τους εκπαιδευτικούς στην αποτελεσµατική χρήση του ∆ιαδικτύου http://www.internet4classrooms.com/teacher.htm

12 Ερωτήσεις 1) Το WebQuest είναι µια µορφή µαθήµατος µε προσανατολισµό προς την έρευνα όπου η περισσότερη αν όχι όλη η πληροφορία µε την οποία θα εργαστούν οι µαθητές προέρχεται από το διαδίκτυο. Σας φαίνεται ότι η πρόταση αυτή ανταποκρίνεται στην αλήθεια; 2) Θα µπορούσατε να βρείτε τρόπους ώστε να ενσωµατώσετε τα κριτήρια για την αξιολόγηση ιστοσελίδων στην καθηµερινή διδακτική σας πρακτική;

13 ∆ραστηριότητα 1 η Βρείτε σχετικά στοιχεία στο ∆ιαδίκτυο και σχολιάστε τα Επισκεφτείτε τη σελίδα: http://www.nytimes.com/2006/06/21/nyregion/21sidekick.html ?_r=1 Περιέχει την ιστορία του χαµένου κινητού τηλεφώνου και της ανάκτησής του. Συζητείστε την ιστορία αυτή και το γενικότερο νόηµά της.

14 ∆ραστηριότητα 2 η Στη διεύθυνση: http://www.ert-archives.gr/V3/public/index.aspx µπορείτε να βρείτε αρχειακό υλικό της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης σε ψηφιακή µορφή. Αφού επισκεφθείτε τον σχετικό ιστοχώρο και εξοικειωθείτε µε τα περιεχόµενα του και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτά, προσπαθήστε να βρείτε τρόπους µε τους οποίους αυτό το υλικό θα µπορούσε να αξιοποιηθεί διδακτικά. µε τους οποίους αυτό το υλικό θα µπορούσε να αξιοποιηθεί διδακτικά.

15 1. Επισκεφτείτε τη σελίδα http://googleblog.blogspot.com/ http://googleblog.blogspot.com/ και δηµιουργείστε το προσωπικό σας ιστολόγιο (blog). 2. Εντοπίστε στο ∆ιαδίκτυο τρόπους για να χρησιµοποιήσετε wikis/blogs στη διδασκαλία σας.

16 Επιμορφωτικό υλικό για τη διδασκαλία και τη μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες ΕΑΙΤΥ -Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) ΕΑΙΤΥ -Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ (2010-11) ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ


Κατέβασμα ppt "Το Web 2.0, η κοινωνική δικτύωση και οι νέες κοινωνικές πρακτικές ∆ιδακτικοίΣτόχοι Η εκµάθηση βασικών χαρακτηριστικών του web 2.0 Η εκµάθηση βασικών χαρακτηριστικών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google