Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΤΟ ΔΙΑΔΕΧΕΤΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ DI-XL ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΤΟ ΔΙΑΔΕΧΕΤΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ DI-XL ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΤΟ ΔΙΑΔΕΧΕΤΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ DI-XL ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

2 Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (LLP)  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκό ΣυμβούλιοNo. 1720/2006/ES για την περίοδο 2007–2013  Κύριες Ομάδες Στόχοι: άτομα (μαθητές, δάσκαλοι, καθηγητές, διοικητικό προσωπικό, διευθυντές- από τον τομέα της εκπαίδευσης) οργανισμοί (σχολεία, οργανισμοί που εργάζονται στην εκπαίδευση, γραφεία εργασίας κλπ)  33 συμμετέχουσες χώρες (28 κράτη μέλη της ΕΕ+ Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Τουρκία και Ελβετία)

3 3 3 Πρόγραμμα Δια Βλιου Μάθησης (LLP) 2007–2013 Comenius Σχολική εκπαίδευση Leonardo da Vinci Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Erasmus Ανώτερη εκπαίδευση Grundtvig Εκπαίδευση ενηλίκων Εγκάρσιο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών Επισκέψεις Εργασίας για ειδικούς και διαμορφωτές πολιτικής στην εκπαίδευση Jean Monnet Ενίσχυση της διδασκαλίας, έρευνα και αναστοχασμός στον τομέα της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης στα πανεπιστήμια μέσα και έξω από την ΕΕ 33 συμμετέχουσες χώρες (28 κράτη μέλη ΕΕ+ Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Τουρκία, Ελβετία)

4 GRUNDTVIG Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα εκπαίδευση ενηλίκων

5 5 5 GRUNDTVIG – Στόχοι Υποστήριξη και έναρξη συνεργασιών μεταξύ οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων Ενίσχυση της κινητικότητας για το προσωπικό και τους εκπαιδευόμενους στην Ευρώπη(μέχρι 7 000 άτομα κάθε χρόνο; 2007–2013) Ενίσχυση της ανάπτυξης και της μεταφοράς καινοτομίας προώθηση εναλλακτικής πρόσβασης στην μάθηση για κοινωνικά περιθωριοποιημένες ομάδες Βελτίωση των παιδαγωγικών προσεγγίσεων και της διαχείρισης Διευκόλυνση της πρόσβασης στην εκπαίδευση ενηλίκων για μεγαλύτερους ανθρώπους και αυτούς που τελείωσαν την εκπαίδευση χωρίς βασικές δεξιότητες Κινητοποίηση ενηλίκων για τη Δια Βίου Μάθηση

6 GRUNDTVIG → ομάδα στόχος Άτομα: Προσωπικό εκπαίδευσης ενηλίκων (τυπική, μη τυπική, άτυπη μάθηση; πλήρους ή μερικής απασχόλησης) → καθηγητές και εκπαιδευτές, επικεφαλής οργανισμών(διοίκηση), προσωπικό που δουλεύει με ενηλίκους και με ειδικές ανάγκες, σύμβουλοι καριέρας, επιθεωρητές…) Εκπαιδευόμενοι στην εκπαίδευση ενηλίκων Οργανισμοί: Οργανισμοί που παρέχουν ευκαιρίες εκπαίδευσης σε ενηλίκους → ΜΚΟ, σχολεία, πολιτιστικά κέντρα, βιβλιοθήκες, πανεπιστήμια τρίτης ηλικίας κλπ

7 GRUNDTVIG για άτομα → προσωπικό εκπαίδευσης ενηλίκων A) Ενδοϋπηρεσιακή Κατάρτιση– εκπαιδευτικά σεμινάρια στο εξωτερικό (πρακτική διδασκαλία, καθοδήγηση, συμβουλευτική, δεξιότητες διαχείρισης…) → 5 ημέρες – 6 εβδομάδες B) Επισκέψεις κα Ανταλλαγές: περίοδος πρακτικής άσκησης σε έναν οργανισμός εκπαίδευσης ενηλίκων στο εξωτερικό → 5 ημέρες – 12 εβδομάδες Γ) Συνέδρια– σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων (στο εξωτερικό) Δ) Μαθητεία – πλήρης ένταξη στον οργανισμό υποδοχής Στο εξωτερικό (πλήρης ενσωμάτωση) → 13–45 εβδομάδες Kateřina Laňková Μαθητεία στο Miroir Vagabond (Βέλγιο, Βρυξέλλες)

8 A) Οργάνωση σεμιναρίου για ξένους συμμετέχοντες σε μια χώρα του προγράμματος Κατάρτιση για προσωπικό που εργάζεται σε θέματα σχετικά με τον αλφαβητισμό Τα σεμινάρια φέρνουν κοντά επαγγελματίες που εργάζονται στο πεδίο του αλφαβητισμού των ενηλίκων = να βελτιώσουν συγκεκριμένες δεξιότητες για να διδάξουν δεξιότητες αλφαβητισμού στους ενήλικες 5–10 ημέρες; 10–20 συμμετέχοντες από τις χώρες του προγράμματος Ομάδα Στόχος: Καθηγητές αλφαβητισμού ενηλίκων, εκπαιδευτές αυτών των καθηγητών Επικεφαλής και διοικητικό προσωπικό οργανισμών που προσφέρουν προγράμματα αλφαβητισμού ενηλίκων Άλλο εκπαιδευτικό προσωπικό στον αλφαβητισμό των ενηλίκων → ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ GRUNDTVIG 2013/2014 (Ιστοσελίδα της ΕΕ) GRUNDTVIG για οργανισμούς

9 B) Εκπαιδευτικές Συμπράξεις: Μικρή συνεργασία εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων από τουλάχιστον 3 χώρες στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων Πρόγραμμα 2 χρόνων στόχοι: Ανταλλαγή εμπειριών, πρακτικών και μεθόδων = διαδικασία συνεργασίας αντί για συγκεκριμένα προϊόντα Υλοποίηση νέων οργανωτικών και παιδαγωγικών προσεγγίσεων Συνεργασία με οργανισμούς της τοπικής κοινότητας (τοπικές αρχές, κοινωνικές υπηρεσίες, ενώσεις και επιχειρήσεις) „Δικτύωση των Μεταναστριών Γυναικών“ Ευρωπαϊκή ομάδα επαφής στην Τσεχία

10 GRUNDTVIG για οργανισμούς C) Πολυμερή Προγράμματα: Μεγάλα προγράμματα συνεργασίας με τουλάχιστον 3 εταίρους Προγράμματα 1-3 χρόνων στόχοι: Βελτίωση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε ένα συστημικό/ πολιτικό επίπεδο (συγκριτικές αναλύσεις, ανάπτυξη ποιοτικών και στατιστικών δεικτών, εργαλεία και βάσεις δεδομένων για καλές πρακτικές στην τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση ενηλίκων) Δημιουργία και διάδοση καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών, μεθοδολογιών και εκπαιδευτικών υλικών Καινοτόμες πρωτοβουλίες για την κατάρτιση των εκπαιδευτών ενηλίκων Βελτίωση της προσβασιμότητας των ενηλίκων σε ευκαιρίες εκμάθησης (ανάπτυξη πολύμορφων κέντρων μάθησης, δικτύων παρόχων μάθησιακών ευκαιριών)

11 GRUNDTVIG για οργανισμούς D) Δίκτυα: Πολύ μεγάλα προγράμματα συνεργασιών με τουλάχιστον 10 εταίρους → Παραδείγματα επιτυχημένων δικτύων: DARE – Δημοκρατία και Ανθρώπινα Δικαιώματα στην εκπαίδευση ενηλίκων seVen – Δίκτυο για την Ανταλλαγή Ευρωπαίων Εθελοντών Μεγάλης ηλικίας European InfoNet Adult Education II VALUE – Εθελοντισμός και Δια Βίου Μάθηση στα Πανεπιστήμια της Ευρώπης Eur-Alpha – Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τον αλφαβητισμό των ενηλίκων GINCO – Διεθνές Δίκτυο Grundtvig για Οργανωτές Μαθημάτων E-NLL – Ποτέ δεν είναι Αργά για να Μάθεις: Προώθηση Ευκαιριών για την Εκμάθηση στις μεγάλες ηλικίες Το Μουσείο Εκμάθησης DIALOGUE-Bridges between Research and Practice in ULLL Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαγενεακής Μάθησης

12 GRUNDTVIG για οργανισμούς D) Προγράμματα Εθελοντισμού Μεγαλύτερης Ηλικίας: Διμερείς συνεργασίες και ανταλλαγλες εθελοντών 50+ Προγράμματα 2 χρόνων Κάθε οργανισμός φιλοξενεί 2-6 εθελοντές και στέλνει 2-6 εθελοντές Εθελοντικές δραστηριότητες για μια περίοδο 3-8 εβδομάδων Ανοιχτό σε όλους τους πολίτες πάνω από 50 ετών Έμφαση σε εθελοντές από μειονότητες και περιθωριοποιημένες ομάδες Κάθε δραστηριότητα που δεν έχει κέρδος (χωριά S.O.S., πολιτιστικά κέντρα, ιατρεία…) Τσέχοι Εθελόντες στην Αγγλία

13 Το μέλλον…

14 GRUNDTVIG: LIBRARIES

15 Βασικά Στοιχεία(2014–2020) Erasmus + Συνολικός Προϋπολογισμός €19 δισεκατομμύρια (συμπεριλαμβάνει €1.8 δισεκατομμύρια για διεθνή συνεργασία) Συνολικές Ευκαιρίες Κινητικότητας5 εκατομμύρια άνθρωποι Ανώτερη Εκπαίδευση2.2 εκατομμύρια φοιτητές Κινητικότητα Προσωπικού 1 εκατομμύριο δάσκαλοι, εκπαιδευτές, εργαζόμενοι με τη νεολαία και άλλο προσωπικό Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση735 000 μαθητές Ανταλλαγή Εθελοντών και Νεολαίας540 000 νέοι Εγγύηση Δανείου για μάστερ330 000 φοιτητές Διεθνείς Φοιτητές135 000 φοιτητές Υποτροφίες για Κοινά Πτυχία34 000 φοιτητές Στόχοι Συνεργασίας: Στρατηγικές Συμπράξεις Περισσότερες από 20 000 που συνενώνουν 115 000 οργανισμούς Συμμαχίες Γνώσης200 από 2000 πανεπιστήμια και επιχειρήσεις Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων 200 από 2000 παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης και επιχειρήσεις

16 Ευχαριστούμε για την προσοχή! LLP: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme Erasmus+: http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all


Κατέβασμα ppt "TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΤΟ ΔΙΑΔΕΧΕΤΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ DI-XL ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google