Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Περιφερειακής Ένωσης Δήμων ΑΜΘ – Ε.Φ.Δ. Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΞΗΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Περιφερειακής Ένωσης Δήμων ΑΜΘ – Ε.Φ.Δ. Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΞΗΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Περιφερειακής Ένωσης Δήμων ΑΜΘ – Ε.Φ.Δ. Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΞΗΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ

2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Oι ελλείψεις που έχουν διαπιστωθεί από τις μέχρι σήμερα αξιολογήσεις φακέλων που αφορούν προτάσεις ένταξης έργων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα, μπορούν να ομαδοποιηθούν στις ακόλουθες ενότητες : Ενότητα Διοικητικού Ελέγχου Ενότητα Διοικητικού Ελέγχου Ενότητα Τεχνικών Μελετών Ενότητα Τεχνικών Μελετών Ενότητα Τευχών Δημοπράτησης Ενότητα Τευχών Δημοπράτησης

3 Α) ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Α1) Σύμφωνα με τις προσκλήσεις που εκδίδονται και αφορούν την υποβολή προτάσεων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα, ζητούνται ορισμένα παραστατικά, τα οποία υποχρεωτικώς θα πρέπει να υποβάλλονται από τους φορείς. Ειδικότερα : Σε όλες τις προσκλήσεις και στην παράγραφο 4.3, ζητούνται μια σειρά εγγράφων από τους φορείς. Από τα έγγραφα αυτά, το πλέον συνηθέστερο είναι να μην προσκομίζονται :

4 Βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων. Βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων. Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού εσόδων. Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού εσόδων. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας. Βεβαίωση του Δήμου για τον ορισμό της υπηρεσίας που είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση και λειτουργία του προτεινόμενου έργου. (Η έλλειψη αυτή, εξαρτάται με την αμέσως προηγούμενη, είναι από τις πλέον περιπτώσεις όπου δεν προκύπτουν από τον Οργανισμό, ευθέως, οι αρμοδιότητες αυτές). Βεβαίωση του Δήμου για τον ορισμό της υπηρεσίας που είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση και λειτουργία του προτεινόμενου έργου. (Η έλλειψη αυτή, εξαρτάται με την αμέσως προηγούμενη, είναι από τις πλέον περιπτώσεις όπου δεν προκύπτουν από τον Οργανισμό, ευθέως, οι αρμοδιότητες αυτές). Βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών ΝΠΔΔ. Βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών ΝΠΔΔ. Υπεύθυνη δήλωση του φορέα, ότι για τη συγκεκριμένη πρόταση δεν έχει υποβληθεί αίτηση χρημ/σης σε άλλο Ε.Π. του ΕΣΠΑ. Υπεύθυνη δήλωση του φορέα, ότι για τη συγκεκριμένη πρόταση δεν έχει υποβληθεί αίτηση χρημ/σης σε άλλο Ε.Π. του ΕΣΠΑ.

5 Λοιπά έγγραφα Λοιπά έγγραφα Εντός του φακέλου, θα πρέπει να περιέχονται :  Η Απόφαση Δ.Σ. για την υποβολή της πρότασης.  Η Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση της μελέτης.  Η Βεβαίωση για την τήρηση νομιμότητας των εθνικών και κοινοτικών κανόνων. Ανάθεση μελέτης ή υπηρεσίας ή τεχνικού συμβουλίου. (Εδώ, πρέπει να υποβάλλονται τα έγγραφα της διαδικασίας ανάθεσης και οι αντίστοιχες εγκρίσεις. Είναι πολύ συνηθισμένη παράλειψη, αν και είναι υποχρεωτική). Ανάθεση μελέτης ή υπηρεσίας ή τεχνικού συμβουλίου. (Εδώ, πρέπει να υποβάλλονται τα έγγραφα της διαδικασίας ανάθεσης και οι αντίστοιχες εγκρίσεις. Είναι πολύ συνηθισμένη παράλειψη, αν και είναι υποχρεωτική).

6 Έγγραφο ένταξης σε αναπτυξιακό πρόγραμμα (ΘΗΣΕΑΣ). Έγγραφο ένταξης σε αναπτυξιακό πρόγραμμα (ΘΗΣΕΑΣ). (Είναι υποχρεωτική η προσκόμιση της απόφασης Ένταξης στο ΘΗΣΕΑ, δεδομένου ότι σε ορισμένες προσκλήσεις αυτό αποτελεί προϋπόθεση επιλεξιμότητας). Σημαντική οριζόντια παρατήρηση : Σημαντική οριζόντια παρατήρηση : Έχει παρατηρηθεί, ότι φορείς υποβάλλουν προτάσεις για έργα στο πλαίσιο συγκεκριμένων προσκλήσεων, χωρίς αυτά να εμπίπτουν στις κατηγορίες πράξεων της πρόσκλησης. Το γεγονός αυτό, καθιστά απορριπτέα ως μη επιλέξιμη την υποβληθείσα πρόταση.

7 Α2) Aπό τα κείμενα υλοποίησης των Επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, κατά την υποβολή φακέλων προς ένταξη και χρηματοδότηση, είναι υποχρεωτική η συνυποβολή : Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, όπως αυτή παρήχθη μετά την υποβολή στο Ο.Π.Σ. Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, όπως αυτή παρήχθη μετά την υποβολή στο Ο.Π.Σ. Ηλεκτρονικού Μέσου Αποθήκευσης (π.χ. CD)με το Τ.Δ.Π.Π., όπως εξήχθη (είτε doc, είτε Pdf) από το Ο.Π.Σ. Ηλεκτρονικού Μέσου Αποθήκευσης (π.χ. CD)με το Τ.Δ.Π.Π., όπως εξήχθη (είτε doc, είτε Pdf) από το Ο.Π.Σ.

8 Α3) Πίνακας Δ1: Στον πίνακα αυτού, περιλαμβάνονται κατ’ουσίαν, τα περιεχόμενα στο φάκελο, που αφορούν τεχνικές και υποστηρικτικές μελέτες του έργου. Κατά συνέπεια, η απάντηση «ΝΑΙ» σημαίνει ότι η μελέτη αυτή πρέπει υποχρεωτικά να περιέχεται (ως τεύχος και σχέδια) στον φάκελο. Η απάντηση «ΟΧΙ», σημειώνεται ως έλλειψη της ωριμότητας της πράξης.

9 Αν όμως ο φορέας συμπληρώνει «Δεν απαιτείται», θα πρέπει να αιτιολογήσει εμπεριστατωμένα και πειστικά την απάντησή του, βασιζόμενος στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο και υποχρεούται εκεί να το καταγράψει. Ο πίνακας αυτός, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή κατά τη συμπλήρωσή του, δεδομένου ότι αποτελεί τον καθρέφτη ωριμότητας της πράξης.

10 Για τον πίνακα Δ1 είναι παράδειγμα : προσκομίζεται για το έργο ή τμήμα του έργου, μόνο μία οριζοντιογραφία, όπου πλην κάποιων αρχιτεκτονικών επισημάνσεων, υπάρχουν : ενδεικτικές θέσεις ιστών φωτισμού, θέσεις πίλλαρ, θέσεις φρεατίων ομβρίων, σημεία πρασίνου, ενδεικτική διέλευση αγωγού ομβρίων, δρόμοι που πρόκειται να ασφαλτοστρωθούν, ενδεικτικοί σωλήνες άρδευσης. προσκομίζεται για το έργο ή τμήμα του έργου, μόνο μία οριζοντιογραφία, όπου πλην κάποιων αρχιτεκτονικών επισημάνσεων, υπάρχουν : ενδεικτικές θέσεις ιστών φωτισμού, θέσεις πίλλαρ, θέσεις φρεατίων ομβρίων, σημεία πρασίνου, ενδεικτική διέλευση αγωγού ομβρίων, δρόμοι που πρόκειται να ασφαλτοστρωθούν, ενδεικτικοί σωλήνες άρδευσης.

11 Εν συνεχεία, στον πίνακα Δ1, σημειώνονται ότι: Υπάρχει τοπογραφική αποτύπωση Υπάρχει τοπογραφική αποτύπωση Υπάρχει ηλεκτρονική μελέτη Υπάρχει ηλεκτρονική μελέτη Υπάρχει μελέτη αγωγού ομβρίων Υπάρχει μελέτη αγωγού ομβρίων Υπάρχει μελέτη άρδευσης και πρασίνου Υπάρχει μελέτη άρδευσης και πρασίνου Υπάρχει μελέτη οδοποιίας Υπάρχει μελέτη οδοποιίας Παράλληλα σε ολόκληρο τον φάκελο, δεν υπάρχει κανένα τεύχος υπολογισμών, κανένα σχέδιο για τις μελέτες που επικαλείται ότι υπάρχουν, παρά μόνο μια φραστική πρόβλεψη στην τεχνική περιγραφή. Σε μια τέτοια περίπτωση, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η συμπλήρωση του πίνακα Δ1 είναι λανθασμένη και δεν ανταποκρίνεται στα περιεχόμενα του υποβληθέντος φακέλου.

12 ΣΑΥ-ΦΑΥ, τευχών δημοπράτησης κλπ.). ΣΑΥ-ΦΑΥ, τευχών δημοπράτησης κλπ.). Για την έγκριση των μελετών κατά η σύνταξη Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στο ότι σ’αυτήν, θα πρέπει να γράφεται ο αριθμός της μελέτης. Για την έγκριση των μελετών κατά η σύνταξη Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στο ότι σ’αυτήν, θα πρέπει να γράφεται ο αριθμός της μελέτης. Για ορισμένες κατηγορίες πράξεων απαιτείται η προσκόμιση αποτύπωσης δικτύων ΟΚΩ. Η απαίτηση αυτή (ειδικά σε έργα αναπλάσεων) είναι αναγκαία, ώστε να αποφεύγονται οι αστοχίες προμετρήσεων. Για ορισμένες κατηγορίες πράξεων απαιτείται η προσκόμιση αποτύπωσης δικτύων ΟΚΩ. Η απαίτηση αυτή (ειδικά σε έργα αναπλάσεων) είναι αναγκαία, ώστε να αποφεύγονται οι αστοχίες προμετρήσεων. Έχει παρατηρηθεί, ότι ενώ σε ένα έργο προβλέπεται η αλλαγή γεωμετρικών μεγεθών ενός δρόμου (π.χ. μείωση πλάτους για την κατασκευή ποδηλατόδρομου), στον πίνακα Δ1 σημειώνεται ότι δεν απαιτείται κυκλοφοριακή μελέτη. Έχει παρατηρηθεί, ότι ενώ σε ένα έργο προβλέπεται η αλλαγή γεωμετρικών μεγεθών ενός δρόμου (π.χ. μείωση πλάτους για την κατασκευή ποδηλατόδρομου), στον πίνακα Δ1 σημειώνεται ότι δεν απαιτείται κυκλοφοριακή μελέτη.

13 Στον πίνακα Δ1, ζητείται η προσκόμιση τευχών δημοπράτησης. Στον πίνακα Δ1, ζητείται η προσκόμιση τευχών δημοπράτησης. Η απαίτηση αυτή, επιμερίζεται : Για τα έργα του ΘΗΣΕΑ, ζητούνται τα τεύχη σύμφωνα με τα οποία δημοπρατήθηκε το έργο (Διακήρυξη, περιληπτική Διακήρυξη, έντυπο οικονομικής προσφοράς αναδόχου). Για τα έργα του ΘΗΣΕΑ, ζητούνται τα τεύχη σύμφωνα με τα οποία δημοπρατήθηκε το έργο (Διακήρυξη, περιληπτική Διακήρυξη, έντυπο οικονομικής προσφοράς αναδόχου). Ορισμένοι φορείς, υποβάλλουν τα σχέδια των τευχών αυτών, αν και έχει γίνει η δημοπράτηση. Για το θέμα αυτό, ζητούνται τα τελικά και οριστικά τεύχη και οι αντίστοιχες εγκρίσεις που προβλέπονται από την υπάρχουσα νομοθεσία.

14 Για τα έργα εκτός ΘΗΣΕΑ που πρόκειται να δημοπρατηθούν, μετά την ένταξη τους από τον Ε.Φ.Δ. Για τα έργα εκτός ΘΗΣΕΑ που πρόκειται να δημοπρατηθούν, μετά την ένταξη τους από τον Ε.Φ.Δ. Για τα έργα αυτά, ζητούνται τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης (Διακήρυξη, Περιληπτική Διακήρυξη, έντυπο οικονομικής προσφοράς), χωρίς την έγκριση από τα συλλογικά όργανα του φορέα. Τα τεύχη αυτά, δεν ελέγχονται επί τη ουσίας, ενέργεια που θα γίνει στη φάση του προδημοπρασιακού ελέγχου για το (τότε) ενταγμένο έργο.

15 Α4) Πίνακας Δ2: Στον πίνακα Δ2, εμφανίζονται οι Άδειες και Εγκρίσεις για το σύνολο του προτεινόμενου έργου και στον πίνακα αυτό, η ένδειξη «Ναι» σημαίνει υποχρεωτικά την ύπαρξη του αντίστοιχου εγγράφου, η ένδειξη «Ναι» σημαίνει υποχρεωτικά την ύπαρξη του αντίστοιχου εγγράφου, το «Όχι» σημαίνει έλλειψη ωρίμανση του έργου και η το «Όχι» σημαίνει έλλειψη ωρίμανση του έργου και η ένδειξη «Δεν απαιτείται» χρειάζεται τεκμηρίωση και αιτιολόγηση, με ανάλογη αναφορά σε Νόμο ή Εγκύκλιο ή κάθε τι σχετικό που να δικαιολογεί την απάντηση αυτή. ένδειξη «Δεν απαιτείται» χρειάζεται τεκμηρίωση και αιτιολόγηση, με ανάλογη αναφορά σε Νόμο ή Εγκύκλιο ή κάθε τι σχετικό που να δικαιολογεί την απάντηση αυτή.

16 Οι πλέον συνηθισμένες ελλείψεις Δήμων για τον πίνακα αυτό, είναι : Στο θέμα έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή χορήγηση απαλλακτικού, απαντούν «Δεν απαιτείται», μερικοί μάλιστα αιτιολογούν την απάντησή τους λέγοντας ότι το έργο δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα έργων για έκδοση.Π.Ο. Στο θέμα έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή χορήγηση απαλλακτικού, απαντούν «Δεν απαιτείται», μερικοί μάλιστα αιτιολογούν την απάντησή τους λέγοντας ότι το έργο δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα έργων για έκδοση.Π.Ο. Δεν υπάρχει διαφωνία αναφορικά με το αν ένα έργο περιλαμβάνεται ή όχι στον πίνακα έργων. Είναι όμως πέραν των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ η εκτίμηση αυτή και μάλιστα αρμόδια υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της αντίστοιχης περιφέρειας.

17 Στο θέμα Αδειών Αρχαιολογικών Υπηρεσιών, αυτό που πρέπει να εφαρμόζεται είναι ότι σε όλα τα έργα (ενδεικτικά : όπου υπάρχουν εκσκαφές), θα πρέπει να προσκομίζονται στο φάκελο προτεινόμενου έργου, τρεις (3) βεβαιώσεις από: Στο θέμα Αδειών Αρχαιολογικών Υπηρεσιών, αυτό που πρέπει να εφαρμόζεται είναι ότι σε όλα τα έργα (ενδεικτικά : όπου υπάρχουν εκσκαφές), θα πρέπει να προσκομίζονται στο φάκελο προτεινόμενου έργου, τρεις (3) βεβαιώσεις από:  Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων  Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων  Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Για το θέμα αυτό, άλλοι δήμοι απαντούν «Δεν απαιτείται», άλλοι προσκομίζουν από μία κλπ.

18 Η απρόσκοπτη υλοποίηση ενός έργου, προϋποθέτει την ύπαρξη και την υποβολή στοιχείων κυριότητας του δυνητικού δικαιούχου, επί του χώρου παρέμβασης. Η απρόσκοπτη υλοποίηση ενός έργου, προϋποθέτει την ύπαρξη και την υποβολή στοιχείων κυριότητας του δυνητικού δικαιούχου, επί του χώρου παρέμβασης. Για παράδειγμα, η κατασκευή ενός κτιρίου, η ανάπλαση μιας πλατείας, η διέλευση ενός αγωγού από οικόπεδο, θα πρέπει να συνοδεύονται από παραστατικά που να αποδεικνύουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Ενδεικτικά αναφέρονται : Συμβόλαιο αγοράς και μεταγραφή στο υποθηκοφυλακείο, Απόσπασμα κτηματολογίου με τον αντίστοιχο ΚΑΕ εκεί που υπάρχει κτηματολόγιο), απόσπασμα Πράξης Εφαρμογής, απόσπασμα χρήσεων γης.

19 Σε μεγάλο αριθμό προσκλήσεων και ειδικότερα στον πίνακα Δ2, αναφέρεται η έγκριση από τη Δασική Υπηρεσία, για τη δυνατότητα εκτέλεσης του έργου. Σε μεγάλο αριθμό προσκλήσεων και ειδικότερα στον πίνακα Δ2, αναφέρεται η έγκριση από τη Δασική Υπηρεσία, για τη δυνατότητα εκτέλεσης του έργου. Είναι προφανής, ότι αν δεν έχει προσκομισθεί απόσπασμα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού της πόλης, είναι απαραίτητη η βεβαίωση από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία.

20 Σε ορισμένες περιπτώσεις, ζητείται οικοδομική άδεια ή άδεια εργασιών μικρής κλίμακας ή απαλλαγή αδείας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ζητείται οικοδομική άδεια ή άδεια εργασιών μικρής κλίμακας ή απαλλαγή αδείας. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι σαφείς οι προϋποθέσεις ενός έργου, ώστε να διαθέτει κάθε ένα από τα προαναφερθέντα έγγραφα. Επισημαίνεται, ότι για κάθε έργο ανάπλασης, είναι απαιτητή η χορήγηση έγκρισης από την αρμόδια Επιτροπή Πολεοδομικού-Αρχιτεκτονικού Ελέγχου ΕΠΑΕ ή την Επιτροπή της πολεοδομίας που έχει την αρμοδιότητα αυτή. Επισημαίνεται, ότι για κάθε έργο ανάπλασης, είναι απαιτητή η χορήγηση έγκρισης από την αρμόδια Επιτροπή Πολεοδομικού-Αρχιτεκτονικού Ελέγχου ΕΠΑΕ ή την Επιτροπή της πολεοδομίας που έχει την αρμοδιότητα αυτή.

21 Τέλος, μια συνηθισμένη έλλειψη μερικών Δήμων στο επίπεδο του πίνακα Δ2, είναι ότι προσκομίζοντας τα διαβιβαστικά προς τις αρμόδιες υπηρεσίες αδειοδότησης, χωρίς να έχουν εκδοθεί οι εγκρίσεις, ενώ σημειώνεται «Ναι» στον πίνακα Δ2. Τέλος, μια συνηθισμένη έλλειψη μερικών Δήμων στο επίπεδο του πίνακα Δ2, είναι ότι προσκομίζοντας τα διαβιβαστικά προς τις αρμόδιες υπηρεσίες αδειοδότησης, χωρίς να έχουν εκδοθεί οι εγκρίσεις, ενώ σημειώνεται «Ναι» στον πίνακα Δ2. Είναι προφανές, ότι μέχρι να προσκομισθούν τα έγγραφα, για τον ΕΦΔ υπάρχει έλλειψη στο περιεχόμενο του φακέλου. Σε ορισμένα έργα του ΘΗΣΕΑ, όπου ζητείται οικοδομική άδεια αυτή θα πρέπει να είναι σε ισχύ (αν πρόκειται να συνεχισθούν στατικές εργασίες), αλλιώς αυτή θα πρέπει να επικαιροποείται ως προς τη διάρκειά της. Σε ορισμένα έργα του ΘΗΣΕΑ, όπου ζητείται οικοδομική άδεια αυτή θα πρέπει να είναι σε ισχύ (αν πρόκειται να συνεχισθούν στατικές εργασίες), αλλιώς αυτή θα πρέπει να επικαιροποείται ως προς τη διάρκειά της.

22 Α5) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης : Το Τ.Δ.Π.Π., αποτελεί τον καθρέφτη του έργου ως προς το επίπεδο επιλεξιμότητας και ενταξιμότητας στο ΕΣΠΑ. Το Τ.Δ.Π.Π., αποτελεί τον καθρέφτη του έργου ως προς το επίπεδο επιλεξιμότητας και ενταξιμότητας στο ΕΣΠΑ. Αυτό, αποκωδικοποείται ως εξής : Όπως διαπιστώνεται από το περιεχόμενο μιας οποιασδήποτε πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων, εκεί τίθενται όροι, όπως : θεματικές προτεραιότητες, στόχοι, Δείκτες (Δείκτες Εκκροών, παρακολούθησης, αποτελέσματος). Έτσι η επιλεξιμότητα μιας πράξης, σταθμίζεται ανάλογα με τα αντίστοιχα μεγέθη, όπου περιγράφονται στο Τ.Δ.Π.Π.

23 Παράλληλα, στην Ενότητα Φυσικού Αντικειμένου, υπάρχει το πεδίο περιγραφής του Φ.Α. Εκεί, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη και κατατοπιστική ανάπτυξη, ώστε να είναι σαφές το προτεινόμενο έργο. Μερικοί φορείς, στη θέση αυτή γράφουν ελάχιστες γενικόλογες προτάσεις, αναλύοντας τον τίτλο του έργου. Παράλληλα, στην Ενότητα Φυσικού Αντικειμένου, υπάρχει το πεδίο περιγραφής του Φ.Α. Εκεί, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη και κατατοπιστική ανάπτυξη, ώστε να είναι σαφές το προτεινόμενο έργο. Μερικοί φορείς, στη θέση αυτή γράφουν ελάχιστες γενικόλογες προτάσεις, αναλύοντας τον τίτλο του έργου. Στην ίδια ενότητα και στο πεδίο «Μεθοδολογία και υλοποίηση της πράξης», θα πρέπει να αναλύεται και να αιτιολογείται η σκοπιμότητα υλοποίησης των επιμέρους υποέργων της πράξης. Στην ίδια ενότητα και στο πεδίο «Μεθοδολογία και υλοποίηση της πράξης», θα πρέπει να αναλύεται και να αιτιολογείται η σκοπιμότητα υλοποίησης των επιμέρους υποέργων της πράξης.

24 Δηλαδή, θα πρέπει να αναλύονται τα υποέργα έτσι, ώστε να αποδεικνύεται η συνάφεια με το έργο και η αρτιότητα της πρότασης. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η πρόταση έργου θα πρέπει να επιμερίζεται σε υποέργα με γνώμονα τη αποφυγή κατατμήσεων και ταυτόχρονα την ύπαρξη συνάφειας μεταξύ τους. Η λογική ύπαρξης των υποέργων είναι ότι αυτά μπορούν να έχουν διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης ή μπορούν να γίνουν από διαφορετικούς αναδόχους.

25 Έτσι, δεν είναι αποδεκτές κατηγορίες υποέργων, όπως : Ίδιου Φ.Α. υποέργα στην ίδια Δημοτική Ενότητα Ίδιου Φ.Α. υποέργα στην ίδια Δημοτική Ενότητα Προμήθεια είδους ή ειδών, που είτε περιέχονται στο έργο, είτε είναι άσχετα με το έργο. (Προμήθεια φωτιστικών σε μια ανάπλαση ή προμήθεια συστήματος μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων). Προμήθεια είδους ή ειδών, που είτε περιέχονται στο έργο, είτε είναι άσχετα με το έργο. (Προμήθεια φωτιστικών σε μια ανάπλαση ή προμήθεια συστήματος μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων). Ταυτόχρονα, είναι αποδεκτά υποέργα, όπως : Ίδιου Φ.Α. στον ίδιο Δήμο, αλλά σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες. Ίδιου Φ.Α. στον ίδιο Δήμο, αλλά σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες. Για την κατηγοριοποίηση ή όχι ενός έργου σε υποέργα, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και ο βαθμός ωριμότητας των Υποέργων, δεδομένου ότι η μη ωριμότητα ενός υποέργου, μπορεί να σημάνει καθυστερήσεις στην ένταξη του έργου συνολικά.

26 Στο πεδίο «παραδοτέα» θα πρέπει να καταγράφονται ανά υποέργο τα παραδοτέα, ώστε και πάλι να προκύπτει η αρτιότητα και η πληρότητα του έργου. Στο πεδίο «παραδοτέα» θα πρέπει να καταγράφονται ανά υποέργο τα παραδοτέα, ώστε και πάλι να προκύπτει η αρτιότητα και η πληρότητα του έργου. Στο πεδίο 66 (Θεσμικό Πλαίσιο Υλοποίησης), και για τα υποέργα που πρόκειται να υλοποιηθούν ως εργολαβίες, απαιτείται η αναφορά στο Ν.366α/2008 (Κωδικοποιημένη Νομοθεσία Δημοσίων Έργων). Στο πεδίο 66 (Θεσμικό Πλαίσιο Υλοποίησης), και για τα υποέργα που πρόκειται να υλοποιηθούν ως εργολαβίες, απαιτείται η αναφορά στο Ν.366α/2008 (Κωδικοποιημένη Νομοθεσία Δημοσίων Έργων). Ένα σύνηθες κενό στο Τ.Π.Δ.Δ., είναι η μη συμπλήρωση και η μη αιτιολόγηση των πεδίων από 96 έως 100 (αφορούν τις αναμενόμενες επιπτώσεις). Οι συμπληρώσεις αυτές, είναι υποχρεωτικές. Ένα σύνηθες κενό στο Τ.Π.Δ.Δ., είναι η μη συμπλήρωση και η μη αιτιολόγηση των πεδίων από 96 έως 100 (αφορούν τις αναμενόμενες επιπτώσεις). Οι συμπληρώσεις αυτές, είναι υποχρεωτικές.

27 Στο πεδίο 120, είναι υποχρεωτικό να αναφέρονται : Στο πεδίο 120, είναι υποχρεωτικό να αναφέρονται : α) Όλες οι ενέργειες που έχουν γίνει και αφορούν την πρόταση, με στόχο την ωρίμανσή της. (Μελέτες, τεύχη δημοπράτησης, οικονομικό τεύχος) β) Όλες οι ενέργειες αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων. (Συνήθως, φορείς καλύπτουν το πεδίο αυτό με τη γενικόλογη φράση: Έχουν υλοποιηθεί οι απαιτούμενες ενέργειες). -Απαιτείται η συμπλήρωση του πεδίου 121, που αφορά την κυριότητα του ακινήτου που θα υλοποιηθεί η πράξη΄.

28 Υπήρξαν φορείς που απέστειλαν Τ.Δ.Π.Π. στον ΕΦΔ εκτυπώνοντάς το από το Ο.Π.Σ., με την ένδειξή στην τελευταία σελίδα «Υπό Υποβολή». Υπήρξαν φορείς που απέστειλαν Τ.Δ.Π.Π. στον ΕΦΔ εκτυπώνοντάς το από το Ο.Π.Σ., με την ένδειξή στην τελευταία σελίδα «Υπό Υποβολή». Ζητείται η υποβολή προς τον ΕΦΔ, του Τ.Δ.Π.Π., αφού αύτο έχει υποβληθεί στο σύστημα.


Κατέβασμα ppt "ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Περιφερειακής Ένωσης Δήμων ΑΜΘ – Ε.Φ.Δ. Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΞΗΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google