Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δημιουργώντας θέσεις εργασίας … … μέσα από την κοινωνική επιχειρηματικότητα Δήμητρα Παπαδοπούλου, Πρόεδρος Δ. Σ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δημιουργώντας θέσεις εργασίας … … μέσα από την κοινωνική επιχειρηματικότητα Δήμητρα Παπαδοπούλου, Πρόεδρος Δ. Σ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δημιουργώντας θέσεις εργασίας … … μέσα από την κοινωνική επιχειρηματικότητα Δήμητρα Παπαδοπούλου, Πρόεδρος Δ. Σ.

2 Δημιουργώντας Θέσεις Εργασίας μέσα από την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα  Ποιοι είμαστε  Ποιο πρόβλημα επιλύουμε  Πώς το επιλύουμε  Πώς θα συνεχίσουμε

3 Ποιοι Είμαστε

4 Προφίλ Κοινωνικός Συνεταιρισμός με 165 μέλη και 31 εργαζόμενους Στόχος Δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας για άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας Κατάλληλες επιχειρηματικές δραστηριότητες Μέσο

5 Ιστορικό 2002: Ξεκίνημα της προσπάθειας 2004: Ίδρυση του Διάπλους 2007: Υπηρεσίες Κηποτεχνίας, Αγροτικές Καλλιέργειες, Κατάστημα Πώλησης Παραδοσιακών Προϊόντων Διατροφής 2010: Υπηρεσίες Καθαριότητας 2011: Οι Υπηρεσίες Κηποτεχνίας εξελίσσονται σε Υπηρεσίες Αποψίλωσης Χόρτων 2014: Υπηρεσίες Τραπεζοκομίας

6 Οργανόγραμμα ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΙΑΣ 7 ΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

7 Ανθρώπινο Δυναμικό  Επαγγελματίες της ψυχικής υγείας  Διοικητικά και οικονομικά στελέχη με εμπειρία στην κοινωνική οικονομία  Εργαζόμενοι στις επιχειρηματικές δράσεις - Λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας - Γενικός πληθυσμός

8 Ανθρώπινο Δυναμικό Εργαζόμενοι Γενικού Πληθυσμού

9 Υποδομές  Πάγιος εξοπλισμός καλλιεργειών και αποψίλωσης, παραχωρημένες εκτάσεις, θερμοκήπιο  Εξοπλισμός Συνεργείων Καθαριότητας  Εξοπλισμός Γραφείου  Αυτοκίνητα

10 Συνεργασίες  Με άλλους Κοι. Σ. Π. Ε. για την υλοποίηση έργων μεγάλου μεγέθους  Με ιδιώτες και φορείς δημόσιου, ιδιωτικού και κοινωνικού χαρακτήρα σε τομείς αποκατάστασης, εκπαίδευσης και υποστήριξης ατόμων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

11 Ποιο Πρόβλημα Επιλύουμε

12 Τι σημαίνει ψυχικά ασθενής ; ΜΥΘΟΣΑΛΗΘΕΙΑ Άνθρωπος χωρίς ( σωστή ) αντίληψη της πραγματικότητας Άνθρωπος με κάποια μορφή ψυχικής νόσου ( ψύχωση, κατάθλιψη, αυτισμός κ. α.) Ανίκανος για εργασία Ικανός να εργαστεί σε ένα κατάλληλο περιβάλλον Επικίνδυνος για το περιβάλλον του Ίδια ποσοστά παραβατικότητας με το γενικό πληθυσμό Αναγκαία η ασυλοποίηση του Μπορεί να ζήσει αρμονικά στην κοινότητα

13 Ανεργία και Ψυχικά Ασθενείς  Κύριοι λόγοι ανεργίας : - Ελλιπές Κοινωνικό Κράτος Στίγμα, Προκατάληψη - Φόβος Εργοδότη, Φόβος Αποτυχίας Ασθενή, Απουσία Πλαισίου Προώθησης και Υποστήριξης στην Εργασία  Δεν έχει γίνει έρευνα για τα ποσοστά ανεργίας  Εκτιμήσεις την τοποθετούν στο 70%-90%

14 Συνέπειες της Ανεργίας  Περιθωριοποίηση  Στασιμότητα / επιδείνωση ασθένειας  Βιοποριστικές δυσκολίες  Επιβάρυνση ΕΣΥ

15 Πώς το Επιλύουμε ;

16 Η Προσέγγιση μας  Επιλογή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ( υψηλή ζήτηση, βιωσιμότητα, χαμηλό ρίσκο, μικρό κόστος εισόδου )  Εξατομικευμένο σύστημα αξιολόγησης κατά την επιλογή εργαζόμενου  Ταίριασμα εργαζόμενου - θέσης  Ώρες εργασίας ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε εργαζόμενου  Υποστηρικτικό πλαίσιο κατά την εργασία

17  Αποκτά αυτοπεποίθηση και καταπολεμάει το φόβο της αποτυχίας  Έρχεται σε επαφή με την κοινωνία  Εξαλείφεται το στίγμα και η προκατάληψη Μεταμορφώνεται και μεταμορφώνει Όταν ο ψυχικά ασθενής εργάζεται …

18 Δραστηριότητες Διάπλους Υ π ηρεσίες Καθαριότητας Υ π ηρεσίες Τρα π εζοκομίας Αγροτικός Τομέας Α π οψίλωση Χόρτων

19 Καθαριότητα

20  Κύρια δραστηριότητα  Υπηρεσίες καθαριότητας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και ιδιώτες  Τακτικοί και γενικοί καθαρισμοί γραφείων, κατοικιών κ. α.

21 Αποψίλωση Χόρτων

22  Κοπή χόρτων με χορτοκοπτικά μηχανήματα, συσσώρευση και αποκομιδή των απορριμμάτων  Υπηρεσίες σε φορείς Δημοσίου, ιδιωτικού τομέα και ιδιώτες

23 Τραπεζοκομία

24  Νέα δραστηριότητα του Κοι. Σ. Π. Ε. Διάπλους  Αρχικός πελάτης το ΨΝΑ  Στόχος η επέκταση και σε άλλους φορείς ( επιχειρήσεις, νοσοκομεία, κ. α.)

25 Αγροτικός Τομέας

26  Κηπευτικά προϊόντα υπαίθρια και θερμοκηπίου  Σιτηρά και παράγωγά τους  Διαχείριση ελαιόδεντρων και παραγωγή ελαιολάδου  Καρποφόρα δέντρα  Μελισσοκομία

27 Ενδεικτικό Πελατολόγιο

28 Έσοδα 2013

29 Δημιουργία Θέσεων Εργασίας

30 Πώς θα Συνεχίσουμε

31 Προβλήματα  Χαμηλή ρευστότητα  Αδιαφορία για την υποστήριξη σε θέματα εγγυοδοσίας και χρηματοδοτικών εργαλείων  Κατάργηση φοροαπαλλαγών  Ανταγωνισμός με επιχειρήσεις που εφαρμόζουν αθέμιτες εργοδοτικές πρακτικές  Ανεπαρκής άσκηση πολιτικών ανάπτυξης των κοινωνικών επιχειρήσεων : - περιορισμένη αξιοποίηση των διατάξεων του ΠΔ 60/2007 από ΝΠΔΔ - έλλειψη υποστήριξης από το Υπουργείο Υγείας ( πιστοποίηση πλειονότητας εργαζομένων ως ΑΜΕΑ, απουσία από διαβούλευση για ΚΟΙΝΣΕΠ κα )  Υψηλός βαθμός εξάρτησης δραστηριοτήτων από κρατικούς φορείς  Ασάφεια / αδράνεια στο καθεστώς μετακίνησης προσωπικού από ΝΠΔΔ σε ΚΟΙΣΠΕ

32 Ευκαιρίες  Αύξηση της ηθικής κατανάλωσης και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης  Συνεργασία με άλλους κοινωνικούς εταίρους και ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα  Δικτύωση  Αξιοποίηση αδρανών πόρων ( εκτάσεις, κτήρια )

33 Όραμα  Πολλαπλασιασμός επιχειρηματικών δράσεων και θέσεων εργασίας για ψυχικά ασθενείς  Περισσότερες δράσεις ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα  Διεύρυνση συνεργασιών  Ενεργή συμμετοχή των ψυχικά ασθενών σε κέντρα λήψης αποφάσεων  Εργασιακό περιβάλλον με σεβασμό πρώτα στον άνθρωπο

34 Ευχαριστούμε !


Κατέβασμα ppt "Δημιουργώντας θέσεις εργασίας … … μέσα από την κοινωνική επιχειρηματικότητα Δήμητρα Παπαδοπούλου, Πρόεδρος Δ. Σ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google