Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

La información local y comunitaria: Servicios, desarrollo y posibilidades de trabajo en red ESPARTA 3 de Junio de 2005 María Ramona Domínguez Sanjurjo.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "La información local y comunitaria: Servicios, desarrollo y posibilidades de trabajo en red ESPARTA 3 de Junio de 2005 María Ramona Domínguez Sanjurjo."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 La información local y comunitaria: Servicios, desarrollo y posibilidades de trabajo en red ESPARTA 3 de Junio de 2005 María Ramona Domínguez Sanjurjo Biblioteca Pública del Estado “Casa de las Conchas” C/ Compañía, 2. 37002 Salamanca. Tel: 923-269317 e-mail: nona.dominguez@bcl.jcyl.es

2 Η πληροφορία στην επαρχία και την κοινότητα. Υπηρεσίες και ανάπτυξη της εργασίας σε δίκτυο βιβλιοθηκών ΣΠΑΡΤΗ 3 Ιουνίου 2005 María Ramona Domínguez Sanjurjo Δημόσια Κρατική Βιβλιοθήκη “Casa de las Conchas” C/ Compañía, 2. 37002 Salamanca. Tηλ: 923-269317 e-mail: nona.dominguez@bcl.jcyl.es

3 Papel de la biblioteca pública Ο ρόλος της δημόσιας βιβλιοθήκης zGarantizar el derecho al conocimiento zProporcionar recursos y formación zPromover la participación activa zPreservar la cultura local zAfianzar los vínculos culturales zRealizar proyectos con otros países zConvertirse en C. I. a la Comunidad z Εγγυάται το δικαίωμα στη γνώση z Παρέχει πληροφορίες και εκπαίδευση z Προωθεί την ενεργή συμμετοχή z Διαφυλάσσει τον τοπικό πολιτισμό z Πραγματοποιεί προγράμματα με άλλες χώρες z Μετατρέπεται σε Κέντρο Πληροφορία της Κοινότητας

4 Papel de la biblioteca pública (2) Ο ρόλος της δημόσιας βιβλιοθήκης (2) zApoyar la educación en sus distintos aspectos zReforzar la formación de usuarios zFavorecer el ocio creativo zPersonalizar los servicios zConvertir la biblioteca en lugar de encuentro zReforzar su papel social z Στηρίζει την εκπαίδευση σε διάφορους τομείς. z Ενισχύει την επιμόρφωση των χρηστών z Ευνοεί τον δημιουργικό ελεύθερο χρόνο z Προσωποποιεί τις υπηρεσίες z Μετατρέπει τη βιβλιοθήκη σε τόπο συνάντησης z Ενισχύει τον κοινωνικό της ρόλο

5 Información a la comunidad Πληροφορία στην κοινότητα zInformación ciudadana / Información a la Comunidad. zΠληροφορία στον πολίτη / Πληροφορία στην Κοινότητα zConcepto más amplio que Información local a la que engloba. zΈννοια ευρύτερη από την τοπική Πληροφορία στην οποία περιέχεται Origen : COMMUNITY INFORMATION CENTER de las bibliotecas públicas anglosajonas en los años 70 Προέλευση : COMMUNITY INFORMATION CENTER των δημόσιων βιβλιοθηκών στις αγγλοσαξονικές χώρες, τη δεκαετία του 70.

6 Información a la comunidad Πληροφορία στην κοινότητα zFunción marcadamente social/Κοινωνική Λειτουργία Los grupos sociales más desfavorecidos no acudían a las biblioteca públicas porque su oferta no atendía sus necesidades. Οι λιγότερο ευνοούμενες κοινωνικές ομάδες δεν πήγαιναν στις δημόσιες βιβλιοθήκες γιατί δεν εξυπηρετούσαν τις ανάγκες τους. zInformación de carácter práctico./ Πρακτικές πληροφορίες - Para el desarrollo de la vida cotidiana. - Στην Καθημερινή ζωή - Para el ejercicio de los derechos del ciudadano. - Στην άσκηση των δικαιωμάτων του πολίτη - Para favorecer el impulso social y económico. - ’Έμφαση στην κοινωνική και οικονομική ώθηση - Para facilitar el desarrollo personal y social./Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη

7 Información a la comunidad Πληροφορία στην κοινότητα zInformación de carácter práctico -Para hacer más agradable la vida: Cultura,Turismο, Ocio… zInformación de supervivencia: para necesidades urgentes zInformación local z Πρακτικές πληροφορίες - Για να κάνουν τη ζωή πιο ευχάριστη: Πολιτισμός, Τουρισμός, Ελεύθερος χρόνος..  Πληροφορίες επιβίωσης: για επείγουσες ανάγκες  Πληροφορίες τοπικού χαρακτήρα

8 Papel de la biblioteca pública Ο ρόλος της δημόσιας βιβλιοθήκης zGarantizar el derecho al conocimiento zProporcionar recursos y formación zPromover la participación activa zPreservar la cultura local zAfianzar los vínculos culturales zRealizar proyectos con otros países zConvertirse en C. I. a la Comunidad z Διασφαλίζει το δικαίωμα στη γνώση z Παρέχει βοηθήματα και επιμόρφωση z Προωθεί την ενεργή συμμετοχή z Διασώζει τον τοπικό πολιτισμό z Ενισχύει τους πολιτιστικούς δεσμούς z Πραγματοποιεί προγράμματα με άλλες χώρες z Μετατρέπεται σε Κέντρο Πληροφόρησης της κοινότητας.

9 Información a la comunidad Πληροφορία στην κοινότητα zFuera del ámbito anglosajón los servicios de Información a la comunidad se desarrollan de forma desigual. zΕκτός των αγγλοσαξονικών χωρών οι υπηρεσίες Πληροφόρησης στην κοινότητα αναπτύσσονται με ανόμοιο τρόπο

10 Información a la comunidad Πληροφορία στην κοινότητα Situación en España (I): zLa mayoría de los profesionales conocen y defienden los servicios de información a la comunidad. zUna gran parte de las bibliotecas incluyen información de carácter práctico e información local. Η κατάσταση στην Ισπανία (Ι): z Η πλειοψηφία των επαγγελματιών γνωρίζουν και υπερασπίζονται τις υπηρεσίες πληροφορίας στην κοινότητα. z Μεγάλο μέρος των βιβλιοθηκών περιέχουν πρακτικές και τοπικές πληροφορίες.

11 Información a la comunidad Πληροφορία στην κοινότητα Situación en España (II): zFalta de unidad en la denominación adoptada por las distintas bibliotecas. zFalta todavía un desarrollo generalizado y profundo de estos servicios en la biblioteca pública. z Κατάσταση στην Ισπανία (ΙΙ): z Έλλειψη ενότητας στην ονομασία/τίτλο που επιλέγουν οι διάφορες βιβλιοθήκες. z Λείπει η γενικευμένη και βαθιά ανάπτυξη αυτών των υπηρεσιών στη δημόσια βιβλιοθήκη.

12 Información a la comunidad Πληροφορία στην κοινότητα zSituación en Grecia z Η κατάσταση στην Ελλάδα zSimilitudes/Diferencias con el caso español zΟμοιότητες/Διαφορές με την Ισπανία

13 Información a la comunidad Πληροφορία στην κοινότητα Características de la Sociedad actual: zSuperabundancia de Información. zCrecimiento de las desigualdades sociales. zAumento de las necesidades de Información en todos los aspectos de la vida. Χαρακτηριστικά της σύγχρονης Κοινωνίας: z Αφθονία πληροφοριών. z Αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων. z Αύξηση των αναγκών Πληροφορίας σε όλους τους τομείς της ζωής.

14 Información a la comunidad Πληροφορία στην κοινότητα Esto provocó una nueva toma de conciencia de los profesionales de las bibliotecas. Aυτό προκάλεσε νέα αντίληψη των επαγγελματιών των βιβλιοθηκών. Consecuencias: / Συνέπειες: zDesarrollo del papel social de las bibliotecas. zΑνάπτυξη του κοινωνικού ρόλου των βιβλιοθηκών. zNecesidad de establecer Servicios de Información a la Comunidad. zΑνάγκη καθορισμού Υπηρεσιών Πληροφορίας στην Κοινότητα.

15 Información a la comunidad Πληροφορία στην κοινότητα zLos manifiestos, declaraciones y documentos normativos se hacen eco de estas necesidades zΤα κείμενα, διακηρύξεις και κανονιστικά έγγραφα απηχούν αυτές τις ανάγκες

16 Documentos normativos Κανονιστικά έγγραφα zΔιακήρυξη Unesco (1994) zDeclaración de Copenhague (1999) zΔιακήρυξη Κοπεγχάγης (1999) zDirectrices Ifla/Unesco(2001) zΟδηγίες Ifla/Unesco(2001) zPautas Pulman (2002) zΚανόνες Pulman (2002) zPrograma Calimera (En curso) zΠρόγραμμα Calimera (Σε εξέλιξη) zPautas B.P.españolas (2002)(Ejemplo España) zΙσπανικοί κανόνες Β.Ρ. (2002) (Παράδειγμα Ισπανίας)

17 Información a la comunidad. Documentos normativos Πληροφορία στην κοινότητα. Κανονιστικά κείμενα MANIFIESTO DE LA UNESCO (1994) 9. Garantizar a los ciudadanos el acceso a todo tipo de información de la comunidad. 10. Prestar servicios adecuados de información a empresas, asociaciones y agrupaciones de ámbito local. ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΤΗΣ UNESCO (1994) 9. Εξασφαλίζει στους πολίτες πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορίας της κοινότητας. 10.Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης σε εταιρείες, ενώσεις και ομάδες τοπικού χαρακτήρα.

18 Información a la comunidad. Documentos normativos Πληροφορία στην κοινότητα. Κανονιστικά κείμενα DECLARACIÓN DE COPENHAGE (1999) zDesarrollo económico y social -Las bibliotecas públicas apoyan el crecimiento de las comunidades proporcionándoles servicios de información diseñados para atender las necesidades locales. Son instrumentos importantes para reducir la disparidad entre los ciudadanos europeos ricos en información y pobres en información. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ (1999) z Οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη yΟι δημόσιες βιβλιοθήκες στηρίζουν την ανάπτυξη των κοινοτήτων παρέχοντας υπηρεσίες πληροφορίας ειδικά σχεδιασμένες για τις τοπικές ανάγκες. Είναι σημαντικά όργανα που μειώνουν τις διαφορές μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών που διαθέτουν άφθονη πληροφορία και όσους δε έχουν.

19 Información a la comunidad. Documentos normativos Πληροφορία στην κοινότητα. Κανονιστικά κείμενα DIRECTRICES IFLA (2001) 3.4.1 Prestación de servicios zServicios de información a la comunidad. 3.4.7 Servicios de información (tareas a realizar) zRecoge datos relativos a la comunidad local y facilita el acceso a ellos, a menudo en cooperación con otras organizaciones. ΟΔΗΓΙΕΣ IFLA (2001) 3.4.1 Παρουσίαση των πληροφοριών z Υπηρεσίες πληροφορίας στην κοινότητα. 3.4.7 Υπηρεσίες πληροφόρησης (εργασίες που θα γίνουν) z Συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την τοπική κοινότητα και διευκολύνει την πρόσβαση σε αυτές, συχνά σε συνεργασίες με άλλους οργανισμούς.

20 Información a la comunidad. Documentos normativos Πληροφορία στην κοινότητα. Κανονιστικά κείμενα DIRECTRICES IFLA (2001) 4.3.1 Fondos. zInformación sobre la comunidad. zInformación oficial, comprendida la de autoridades locales y relativa a ellas. zInformación comercial. ΟΔΗΓΙΕΣ IFLA (2001) 4.3.1 Fondos. z Πληροφορίες σχετικά με την κοινότητα. z Επίσημες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών και σχετικά με αυτές. z Εμπορικές πληροφορίες.

21 Información a la comunidad. Documentos normativos Πληροφορία στην κοινότητα. Κανονιστικά κείμενα PAUTAS PARA BIBLIOTECAS PUBLICAS, 2002 Información local y comunitaria. zInformación básica sobre sanidad, empleo, vivienda, impuestos, protección legal, derechos políticos y sociales, consumo, educación, cultura, ocio... que permita a los ciudadanos una integración y participación efectivas en la sociedad. PAUTAS PARA BIBLIOTECAS PUBLICAS, 2002 Πληροφορία τοπικού & κοινοτικού χαρακτήρα z Βασικές πληροφορίες για την υγεία, εργασία, κατοικία, φόρους, φόροι, νομική προστασία, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα, κατανάλωση, εκπαίδευση, πολιτισμός, ελεύθερος χρόνος.. που επιτρέπει στους πολίτες καλύτερη ένταξη και συμμετοχή στην κοινωνία.

22 Información a la comunidad. Documentos normativos. / Πληροφορία στην κοινότητα. Κανονιστικά κείμενα zInformación producida por la comunidad e información acerca de la comunidad, en especial aquella que refleje y difunda su identidad y su desarrollo cultural zΠληροφορίες που παράγεται ή αφορά την κοινότητα, ειδικά αυτή που αντικατοπτρίζει και διαχέει την ταυτότητα και την πολιτιστική της ανάπτυξη

23 Información a la comunidad. Documentos normativos zLa información comunitaria, ya sea elaborada por la propia biblioteca o por otros agentes, debe considerarse parte integrante de la colección o recursos de una biblioteca. zΟι τοπικές πληροφορίες, οι οποίες είτε παρήχθησαν από την βιβλιοθήκη είτε από άλλους, πρέπει να αποτελούν συστατικό μέρος της συλλογής ή των πόρων μιας βιβλιοθήκης.

24 Planificación. Estudio de necesidades προγραμματισμός. Μελέτη των αναγκών Características de la población zSociales zEconómicas zIdiomáticas zGeográficas zEdad y sexo zNivel educativo... Χαρακτηριστικά του πληθυσμού z Κοινωνικά z Οικονομικά z Γλωσσικά z Γεωγραφικά z Φύλο και ηλικία z Μορφωτικό επίπεδο

25 Planificación. Estudio de necesidades προγραμματισμός. Μελέτη των αναγκών Oferta existente en otras instituciones zInformación administrativa zDe juventud zDe salud zDe cuestiones sociales zConsumo zTransportes zTurismo... Υπάρχουσα προσφορά σε άλλους θεσμούς z Διοικητικές πληροφορίες z Υγείας z Νεότητας z Κοινωνικών υποθέσεων z Κατανάλωσης z Μεταφορών z Τουρισμού…

26 Planificación. Análisis relaciones externas de la biblioteca. Σχεδιασμός. Ανάλυση των εξωτερικών σχέσεων της βιβλιοθήκης zCon otras bibliotecas de nuestro ámbito zCon otras instituciones informativas zCon servicios que generan información zCon centros educativos zCon asociaciones, grupos, etc. z Με άλλες βιβλιοθήκες του τομέα μας z Με άλλους κανονιστικούς φορείς z Με υπηρεσίες που παράγουν πληροφορίες z Με κέντρα εκπαίδευσης z Με ενώσεις, ομάδες, κλπ.

27 Planificación. Recursos con que contamos Σχεδιασμός. Υπάρχοντες πόροι zEspacio zPersonal zServicio de información general zApoyo de las instituciones superiores zFuentes de información zInternet zVoluntarios... z Χώρος z Προσωπικό z Υπηρεσίες γενικών πληροφοριών z Αρωγή από ανώτερους φορείς z Πηγές πληροφοριών z Διαδίκτυο z Εθελοντές…

28 Planificación. Objetivos y definición Σχεδιασμός. Ορισμός και σκοποί Una vez hecho el estudio de necesidades, marcaremos los objetivos que queremos alcanzar y definiremos brevemente nuestro servicio Μετά την μελέτη των αναγκών, θα αναφέρουμε τους σκοπούς που θέλουμε να επιτύχουμε και θα ορίσουμε συνοπτικά τις υπηρεσίες μας.

29 Organización Οργάνωση zPuede variar dependiendo de las características concretas de cada población zEs preferible contrastar clasificaciones ya existentes y adaptarlas a nuestras necesidades que crear una organización desde cero zLa organización puede variar a medida que cambian las necesidades, las circunstancias de la biblioteca, los objetivos, etc. z Μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κάθε χωριού z Είναι προτιμότερο να ξεκινούμε από ήδη υπάρχουσες δομές που θα προσαρμόσουμε στις δικές μας ανάγκες παρά να δημιουργήσουμε μια οργάνωση εκ του μηδενός. z Η οργάνωση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις αλλαγές των αναγκών, τις συνθήκες της βιβλιοθήκης, τους σκοπούς, κλπ.

30 Organización Biblioteca Pública de Salamanca Οργάνωση της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Σαλαμάνκα zAdministración y ciudadano zAsistencia médica zAsistencia social zAsociaciones zConsumo y dinero zDeportes z Διοίκηση και πολίτης z Ιατρική βοήθεια z Κοινωνική βοήθεια z Ενώσεις z Κατανάλωση και χρήμα z Αθλητισμός

31 Organización Biblioteca Pública de Salamanca Οργάνωση της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Σαλαμάνκα zEstudios y becas zInformación cultural zJóvenes zMedio ambiente zMujer zOrganismos oficiales z Σπουδές και υποτροφίες z Πληροφορίες για πολιτιστικά z Περιβάλλον z Γυναίκα z Επίσημοι φορείς

32 Organización Biblioteca Pública de Salamanca Οργάνωση της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Σαλαμάνκα zOng´s y voluntariado zSalamanca zSalud pública zTercera edad zTrabajo y empleo zTurismo z Μη κυβερνητικοί οργανισμοί και εθελοντισμός z Σαλαμάνκα z Τρίτη ηλικία z Εργασία και απασχόληση z Τουρισμός

33 Puesta en marcha y mantenimiento Λειτουργία και συντήρηση Otras cuestiones a considerar: zCómo vamos a asegurar la entrada de información zNivel de profundidad de la información ofrecida z¿Vamos a actuar como intermediarios? z¿Vamos a elaborar parte de la información? Άλλα θέματα μελέτης: z Πώς εξασφαλίζουμε την είσροή των πληροφοριών z Επίπεδο βάθους των προσφερόμενων πληροφοριών z Θα λειτουργήσουμε ως ενδιάμεσοι; z Πρόκειται να επεξεργαστούμε μέρος των πληροφοριών;

34 El Servicio de Información a la Comunidad dentro de la biblioteca Η υπηρεσία Πληροφοριών προς την Κοινότητα εντός της βιβλιοθήκης zPuede ser una parte del Servicio de Información zPuede utilizar una parte de las obras de referencia como fuentes de información -Prensa y revistas -Publicaciones oficiales zPuede requerir cambios dentro de la biblioteca zPuede implicar a personas de distintas secciones zEs importante darle una buena ubicación z Μπορεί να είναι τμήμα της Υπηρεσίας Πληροφοριών z Μπορεί να χρησιμοποιήσει τμήμα των έργων αναφοράς ως πηγή πληροφοριών xΤύπος και περιοδικά xΕπίσημες εκδόσεις yΜπορεί να απαιτούνται αλλαγές εντός της βιβλιοθήκης yΜπορεί να εμπλέκονται άτομα από διάφορα τμήματα yΕίναι σημαντική η θέση που θα δώσουμε

35 Colección local Τοπική συλλογή zColección especializada dentro de la biblioteca zEl tema de especialización es el ámbito geográfico zVariedad de formas y soportes zDificultad de localización de fondos (muchos de ellos son materiales efímeros). z Εξειδικευμένη συλλογή εντός της βιβλιοθήκης z Το θέμα της εξειδίκευσης είναι η γεωγραφία z Ποικιλία τρόπων και υποστήριξης z Δυσχέρεια εντοπισμού των πόρων (πολλές φορές πρόκειται για υλικό επικαιρότητας)

36 Colección local: fondos Τοπική συλλογή: πόροι zObras sobre la localidad zPublicaciones periódicas locales zObras sobre las actividades que realizan los grupos e instituciones zObras de autores locales zObras sobre autores y personajes locales z Έργα σχετικά με την περιοχή z Τοπικές περιοδικές εκδόσεις z Έργα για τις δραστηριότητες που πραγματοποιούν ομάδες και φορείς z Έργα τοπικών συγγραφέων z Έργα σχετικά με συγγραφείς και πρόσωπα της περιοχής

37 Colección local: tipología de materiales Τοπική συλλογή: είδη υλικών zLibros, periódicos zMaterial gráfico zFolletos, hojas informativas zMapas y planos zGuías turísticas zLiteratura gris zDosieres de prensa y otros z Βιβλία, εφημερίδες z Εικονογραφημένο υλικό z Φυλλάδια, ενημερωτικά έντυπα z Χάρτες και πλάνα z Τουριστικοί οδηγοί z Ελληνική λογοτεχνία z Φάκελοι τύπου και λοιποί

38 Colección local: tipología de materiales Τοπική συλλογή: είδη υλικών zRegistros sonoros zMaterial audiovisual zMaterial informático zInformación páginas Web zManuscritos z… z Ακουστικές καταγραφές z Οπτικο ακουστικό υλικό z Πληροφορίες για ιστοσελίδες z Χειρόγραφα z …….

39 Planificación sección fondo local. Análisis entorno externo Σχεδιασμός τμήματος τοπικού υλικού. Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος zInstituciones relacionadas con los estudios locales zCentros de enseñanza distintos niveles zUniversidad más próxima zInvestigadores particulares zCentros eclesiásticos zAsociaciones de cualquier tipo z Φορείς σχετικοί με μελέτες τοπικού χαρακτήρα z Εκπαιδευτικά κέντρα διαφόρων επιπέδων z Ερευνητές z Εκκλησιαστικά κέντρα z Ενώσεις

40 Planificación sección fondo local. Análisis entorno externo Σχεδιασμός τμήματος τοπικού υλικού. Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος zEmisoras de radio y televisión locales zCentros culturales zGrupos de teatro, música… zBancos y cajas de ahorros zFotógrafos de la zona zColeccionistas de la zona z Τοπικές ραδιοφωνικές & τηλεοπτικές εκπομπές z Πολιτιστικά κέντρα z Θεατρικές ομάδες, μουσική… z Τράπεζες και ταμιευτήρια z Φωτογράφοι της περιοχής z Συλλέκτες της περιοχής

41 Planificación sección fondo local. Análisis entorno externo Σχεδιασμός τμήματος τοπικού υλικού. Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος zFondos o colección base zInstalaciones zPersonal zCriterios de organización zUsuarios relaes z Πόροι ή συλλογή βάσης z Εγκαταστάσεις z Προσωπικό z Κριτήρια οργάνωσης z Πραγματικοί χρήστες

42 Planificación sección fondo local. Σχεδιασμός τμήματος τοπικού υλικού. Συμπεράσματα της ανάλυσης zNecesidades prioritarias de los usuarios zΠρωταρχικές ανάγκες των χρηστών zPosibilidades de colaboración con otros organismos zΠιθανότητες συνεργασίες με άλλους οργανισμούς

43 Sección de Fondo local. Cuestiones a tener en cuenta Τμήμα τοπικών πόρων. Θέματα προς συζήτηση zDelimitación geográfica zDelimitación de la profundidad de la información zOrganización y mantenimiento zServicios añadidos z Γεωγραφικός περιορισμός z Περιορισμός στο βάθος των πληροφοριών z Οργάνωση και συντήρηση z Επιπλέον υπηρεσίες

44 Información local y comunitaria. Posibilidades de trabajo en red Πληροφορίες τοπικού και περιφερειακού χαρακτήρα. Δυνατότητες εργασίας σε δίκτυο βιβλιοθηκών zEstablecimiento de criterios de organización comunes zRecepción de información de otros organismos zAdquisición compartida zCatálogo compartida zServicio cooperativo z Καθορισμός κοινών κριτηρίων οργάνωσης z Λήψη πληροφοριών από άλλους οργανισμούς z Κτήση από κοινού z Κοινός κατάλογος z Υπηρεσίες με συνεργασία

45 Información local y comunitaria. Posibilidades de trabajo en red Πληροφορίες τοπικού και περιφερειακού χαρακτήρα. Δυνατότητες εργασίας σε δίκτυο βιβλιοθηκών zServicio de Información a la Comunidad Biblioteca de Salamanca: -Recepción de información producida por otros organismos -Oferta de servicios compartida z Υπηρεσία πληροφοριών προς την Κοινοτική Βιβλιοθήκη της Σαλαμάνκα yΛήψη πληροφοριών που παράγουν άλλοι οργανισμοί yΑπό κοινού προσφορά υπηρεσιών

46 Información local y comunitaria. Posibilidades de trabajo en red Πληροφορίες τοπικού και περιφερειακού χαρακτήρα. Δυνατότητες εργασίας σε δίκτυο βιβλιοθηκών zCatálogo colectivo de la provincia de Salamanca zCatálogo colectivo de Castilla y León z Συλλογικός κατάλογος της επαρχίας της Σαλαμάνκα z Συλλογικός κατάλογος της Καστίλης/ Λεόν

47 Información local y comunitaria. Posibilidades de trabajo en red Πληροφορίες τοπικού και περιφερειακού χαρακτήρα. Δυνατότητες εργασίας σε δίκτυο βιβλιοθηκών zPrograma “Pregunte, las bibliotecas responden” Reenvío de las preguntas de carácter local a las bibliotecas de la localidad correspondiente, quienes se encargarán de responder la consulta directamente z Πρόγραμμα «Ρωτήστε, οι βιβλιοθήκες απαντούν» Παραπομπή των ερωτήσεων τοπικού χαρακτήρα στην αντίστοιχη τοπική βιβλιοθήκη, που θα τις απαντήσει κατευθείαν στον ενδιαφερόμενο


Κατέβασμα ppt "La información local y comunitaria: Servicios, desarrollo y posibilidades de trabajo en red ESPARTA 3 de Junio de 2005 María Ramona Domínguez Sanjurjo."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google