Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων στην Ευρώπη ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2 Δίκτυο SOLVIT 1/2 Το SOLVIT δημιουργήθηκε από την Ε.Ε. τον Ιούλιο του 2002. Είναι ένα on-line Δίκτυο, το οποίο έχει ως σκοπό να βοηθά τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην Ε.Ε. να επιλύουν διασυνοριακά προβλήματα που οφείλονται σε λανθασμένη ή ελλιπή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας που διέπει την Εσωτερική Αγορά, από τις δημόσιες αρχές των Κρατών Μελών.

3 Δίκτυο SOLVIT 2/2 Το SOLVIT: παρέχει τις υπηρεσίες του δωρεάν
προτείνει πραγματικές λύσεις σε 10 εβδομάδες επιχειρεί να επιλύσει τα προβλήματα με φιλικές μόνο διαδικασίες επιλύει το 85% - 90% περίπου των υποθέσεων.

4 Προϋποθέσεις για μεσολάβηση του SOLVIT
Έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα. Οφείλονται σε κακή εφαρμογή του Κοινοτικού Κεκτημένου που διέπει τη λειτουργία της Εσωτερικής Αγοράς. Αφορούν δημόσια αρχή (εθνικό, τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο).

5 Το SOLVIT δεν αναλαμβάνει :
Υποθέσεις για τις οποίες έχουν ξεκινήσει νομικές διαδικασίες Προβλήματα μεταξύ επιχειρήσεων Προβλήματα μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων

6 Τομείς στους οποίους βοηθά το SOLVIT
Άδειες Παραμονής Κοινωνική Ασφάλιση / Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων Εγγραφή Αυτοκινήτων Φορολογία Άδειες Οδήγησης Ελεύθερη Κυκλοφορία Αγαθών /Υπηρεσιών /Κεφαλαίων

7 Κέντρα SOLVIT Συνολικά λειτουργούν 30 Κέντρα SOLVIT (ένα Κέντρο SOLVIT σε κάθε Κράτος Μέλος της Ε.Ε., και από ένα στις χώρες Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν ) Τα Κέντρα SOLVIT φιλοξενούνται από τη δημόσια αρχή που υποδεικνύει το κάθε κράτος. Τα Κέντρα SOLVIT είναι απ’ ευθείας συνδεδεμένα μεταξύ τους και με την Ομάδα SOLVIT της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία εδρεύει στη Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, στις Βρυξέλλες. Η ευθύνη λειτουργίας των Κέντρων SOLVIT έχει ανατεθεί στα Κράτη Μέλη. Η Ομάδα SOLVIT της Ε.Ε. παρέχει στα Κέντρα SOLVIT τα μέσα και κάθε δυνατή βοήθεια για επίλυση των προβλημάτων που υποβάλλονται στο δίκτυο.

8 κατά τη χρονική περίοδο 2006 μέχρι 2011

9 Υποθέσεις ανά Τομέα που χειρίστηκε το Δίκτυο SOLVIT κατά το 2011
Κοινωνική Ασφάλιση / Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη/ Επιδόματα 39% Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων 15% Άδειες παραμονής 12% Φορολογία 10% Εγγραφή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Άδειες Οδήγησης 7% Πρόσβαση Προϊόντων στην Αγορά 4% Υπηρεσίες 4% Άλλα 9%

10 Κέντρο SOLVIT Κύπρου Το Κέντρο SOLVIT Κύπρου έχει αρχίσει να λειτουργεί από την 1η Μαΐου 2004. Φιλοξενείται στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

11 Παράπονα /Αιτήματα για πληροφορίες που χειρίστηκε το Κέντρο SOLVIT Κύπρου (2004-2011)

12 Παράπονα που χειρίστηκε το Κέντρο SOLVIT Κύπρου το 2011
117 παράπονα 13 αιτήματα για παροχή πληροφοριών Πέραν από τα 117 παράπονα που δέχτηκε το 2011, χειρίστηκε και 29 παράπονα που είχαν μεταφερθεί από προηγούμενη χρονική περίοδο.

13 Τομείς στους οποίους εμπίπτουν τα παράπονα που έτυχαν χειρισμού κατά το 2011 (1/2)
Ελεύθερη Διακίνηση Προσώπων / Άδειες Παραμονής 35% Κοινωνική Ασφάλιση / Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη 17% Φορολογία 14% Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων και Διπλωμάτων 5% Μηχανοκίνητα Οχήματα 3% Εκπαίδευση 2% Διάκριση λόγω εθνικότητας 2% Άλλα 22%

14 Τομείς στους οποίους εμπίπτουν τα παράπονα που έτυχαν χειρισμού κατά το 2011 (2/2)

15 Κανονισμός 883/2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (1/4)
Ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης έχει ως στόχο να διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Ο συντονισμός αυτός στηρίζεται στη συνεργασία των εθνικών διοικήσεων κοινωνικής ασφάλισης. Παρόλο που τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) συντονίζονται μεταξύ τους, ο καθορισμός των κοινωνικών παροχών και οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή τους γίνεται σε εθνικό επίπεδο, βάσει των παραδόσεων και της νοοτροπίας κάθε χώρας. Το γεγονός αυτό αποτελεί και τον κύριο λόγο που ο μεγαλύτερος αριθμός υποθέσεων στο Δίκτυο SOLVIT (39%) προέρχεται από τον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων

16 Κανονισμός 883/2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (2/4)
Στην Κύπρο, τα περισσότερα παράπονα που έλαβε το Κέντρο SOLVIT τον τελευταίο χρόνο αφορούσαν καθυστερήσεις στην εξέταση αιτήσεων ευρωπαίων πολιτών. Συγκεκριμένα, η νομική βάση των περισσότερων υποθέσεων στηρίζετο στο άρθρο 76 του πιο πάνω Κανονισμού και στο άρθρο 3(4) του Κανονισμού 987/2009 (Κανονισμός που καθορίζει τη διαδικασία εφαρμογής του Κανονισμού 883/2004).

17 Κανονισμός 883/2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (3/4)
Άρθρο 76 του Κανονισμού 883/2004: «Οι φορείς, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής διοίκησης, απαντούν σε όλα τα αιτήματα εντός εύλογου διαστήματος και, σε αυτή τη συνάρτηση, παρέχουν στους ενδιαφερομένους κάθε πληροφορία που απαιτείται για την άσκηση των δικαιωμάτων που τους αναγνωρίζει ο παρών κανονισμός.» Άρθρο 3(4) του Κανονισμού 987/2009: «Εφόσον είναι αναγκαίο για την εφαρμογή του βασικού κανονισμού και του κανονισμού εφαρμογής, οι σχετικοί φορείς διαβιβάζουν τις πληροφορίες και χορηγούν τα έγγραφα στους ενδιαφερομένους αμελλητί και οπωσδήποτε εντός των προθεσμιών που ορίζει η νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους.» Άρθρο 79(1) του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου (εθνική νομοθεσία): «Κάθε αίτηση για παροχή εξετάζεται σε εύλογο χρόνο από το Διευθυντή ή άλλο λειτουργό των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων που εξουσιοδοτείται από το Διευθυντή για το σκοπό αυτό.»

18 Κανονισμός 883/2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (4/4)
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού και συγκεκριμένα, για να καθοριστεί η έννοια της λέξης «εύλογο», το Κέντρο SOLVIT Κύπρου ζήτησε νομική συμβουλή από εμπειρογνώμονα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αναμένει απάντηση εντός των επόμενων ημερών.

19 Υποθέσεις με επιτυχή κατάληξη (1)
Το Κέντρο SOLVIT Κύπρου βοηθά Αγγλίδα υπήκοο να λάβει επίδομα μητρότητας από την αρμόδια αγγλική αρχή Αγγλίδα υπήκοος παντρεμένη με Κύπριο πολίτη και με μόνιμη διαμονή τα τελευταία 3 χρόνια στην Κύπρο, αποτάθηκε στις 19/03/2009 στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου για επίδομα μητρότητας. Σημειώνεται ότι, η παραπονούμενη δεν ήταν ασφαλισμένη στην Κύπρο. Στις 24/03/2009, οι εν λόγω Υπηρεσίες προώθησαν στην αρμόδια αρχή της Αγγλίας τα έντυπα Ε115CY και E118CY και αντίγραφα αυτών σε μεταγενέστερο στάδιο, αφού την πρώτη φορά δεν έφτασαν στον προορισμό τους. Τον Ιούλιο του 2009 έλαβε το έντυπο ΜΑ1, το οποίο συμπλήρωσε και έστειλε πίσω στην αρμόδια αγγλική αρχή όμως παρόλο που στάληκε και υπενθύμιση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου στις αντίστοιχες Υπηρεσίες της Αγγλίας η πελάτιδα δεν έλαβε οποιαδήποτε απάντηση. Με την παρέμβαση των Κέντρων SOLVIT Κύπρου και Αγγλίας η παραπονούμενη έλαβε το επίδομα μητρότητας που δικαιούτο. Η υπόθεση επιλύθηκε σε 10 εβδομάδες

20 Υποθέσεις με επιτυχή κατάληξη (2)
Το Κέντρο SOLVIT Κύπρου βοηθά Λετονή υπήκοο να λάβει επίδομα μητρότητας από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου Λετονή υπήκοος, η οποία εργάστηκε στην Κύπρο, υπέβαλε αίτηση για λήψη επιδόματος μητρότητας στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Μετά την πάροδο 4 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης της και αφού δεν έλαβε οποιαδήποτε απάντηση, αποφάσισε όπως αποταθεί στο SOLVIT. Με την παρέμβαση των Κέντρων SOLVIT Κύπρου και Λετονίας η αίτηση της παραπονούμενης εξετάστηκε και της παραχωρήθηκε τόσο επίδομα μητρότητας όσο και βοήθημα τοκετού. Η υπόθεση επιλύθηκε σε 3 εβδομάδες

21 Υποθέσεις με επιτυχή κατάληξη (3)
Το Κέντρο SOLVIT Κύπρου βοηθά Βούλγαρο πολίτη να προχωρήσει με τη διαδικασία λήψης ανεργιακού επιδόματος Βούλγαρος πολίτης, ο οποίος εργάστηκε στην Κύπρο, επέστρεψε στη χώρα του και εγγράφηκε ως άνεργος. Η αρμόδια βουλγαρική αρχή απέστειλε στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου το έντυπο U001 ζητώντας το έντυπο U002. Μετά την παρέλευση 6 μηνών από την ημερομηνία αποστολής του U001 και αφού δεν λήφθηκε το απαιτούμενο έντυπο, ο παραπονούμενος αποφάσισε να αποταθεί στο SOLVIT. Με τη βοήθεια των Κέντρων SOLVIT Κύπρου και Βουλγαρίας το έντυπο U002 εκδόθηκε και αποστάληκε στην αρμόδια βουλγαρική αρχή. Η υπόθεση επιλύθηκε σε 3 εβδομάδες

22 Υποθέσεις με επιτυχή κατάληξη (4)
Το Κέντρο SOLVIT Κύπρου βοηθά Ισπανίδα υπήκοο να λάβει σύνταξη γήρατος Ισπανίδα υπήκοος, η οποία εργάστηκε σε Ισπανία, Βουλγαρία και Κύπρο, υπέβαλε αίτηση στην αρμόδια αρχή της Ισπανίας για σύνταξη γήρατος. Η εν λόγω αρχή, προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία καθορισμού της σύνταξης της παραπονούμενης, ζήτησε από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου το έντυπο Ε210. Σημειώνεται ότι, οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου είχαν ζητήσει από την πελάτιδα να συμπληρώσει το έντυπο Ε205 καθώς και τον τραπεζικό της λογαριασμό όμως η παραπονούμενη ισχυρίζεται ότι παρόλο που απέστειλε τα πιο πάνω στοιχεία, το έντυπο Ε210 δεν στάληκε στον αρμόδιο φορέα της Ισπανίας. Με την παρέμβαση των Κέντρων SOLVIT Ισπανίας και Κύπρου το σχετικό έγγραφο στάληκε και διενεργήθηκε η ανάλογη πληρωμή στο λογαριασμό της. Η υπόθεση επιλύθηκε σε 3 εβδομάδες

23 Επικοινωνία με το Κέντρο SOLVIT Κύπρου
Μέσω τηλεφώνου: , , , Με φαξ: Με ηλ. μήνυμα: Μέσω ταχυδρομείου: Κέντρο SOLVIT Κύπρου Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 1421 Λευκωσία

24 Περισσότερες πληροφορίες
24 Σεπτεμβρίου, 2012


Κατέβασμα ppt "ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google