Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παραγωγή Βάσει Αποθέματος – Διακριτή Παραγωγή SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παραγωγή Βάσει Αποθέματος – Διακριτή Παραγωγή SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παραγωγή Βάσει Αποθέματος – Διακριτή Παραγωγή SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices

2 Επισκόπηση Σεναρίου – 1 Σκοπός Αυτό το σενάριο περιγράφει μία επιχειρηματική διαδικασία, που είναι τυπική για εταιρίες με παραγωγή προσανατολισμένη στο μέγεθος παρτίδας. Το σενάριο παραγωγής δημιουργεί ένα έτοιμο προϊόνα και όλα τα εξαρτημένα συστατικά στην παραγωγή βάσει αποθέματος (MTS). Επιπλέον, το σενάριο υποστηρίζεται από τις βασικές λειτουργίες του ελέγχου αντικειμένου κόστους, όπως είναι η προκαταρκτική κοστολόγηση και το κλείσιμο στο τέλος της περιόδου. Πλεονεκτήματα Έναρξη παραγωγής με πρόγραμμα παραγωγής Σειριακός αριθμός και διαχείριση παρτίδας συμπεριλαμβάνονται Προαιρετικό με: διαχείριση ποιότητας, απόθεμα παρακαταθήκης, εξωτερική επεξεργασία Ροές βασικής διαδικασίας που καλύπτονται Δημιουργία Προγραμματισμένων Ανεξάρτητων Απαιτήσεων Προγρ/σμός Απαιτήσεων Υλικών σε Επίπεδο Εγκατάστασης Ενδοεταιρική Παραγωγή (δευτ.συναρμολόγηση) Ενδοεταιρ.τελική συναρμολόγηση (Έτοιμο Προϊόν) Ισοστάθμιση Δυναμικότητας Επιβεβαίωση Δραστηριοτήτων Συναρμολόγησης Σκοπός και Πλεονεκτήματα:

3 Επισκόπηση Σεναρίου – 2 Απαιτείται Το πακέτο βελτίωσης 4 του SAP για SAP ERP 6.0 Ρόλοι εταιρίας στις ροές διαδικασίας Προγραμματιστής Παραγωγής Επόπτης Παραγωγής Ειδικός Χώρου Παραγωγής Υπάλληλος Αποθήκης Προγρ/στής Στρατηγικής Ειδικός Μηχανολογίας Εφαρμογές SAP που Απαιτούνται:

4 Επισκόπηση Σεναρίου – 3 Παραγωγή Βάσει Αποθέματος – Διακριτή Παραγωγή Αυτό το σενάριο περιγράφει μία επιχειρηματική διαδικασία, που είναι τυπική για εταιρίες με παραγωγή προσανατολισμένη στο μέγεθος παρτίδας. Το σενάριο παραγωγής αποτελείται και από τις μετακινήσεις αγαθών (χορηγήσεις και παραλαβήες αγαθών) και από την επιβεβαίωση ολοκλήρωσης της εντολής παραγωγής. Επιπλέον, το σενάριο υποστηρίζεται από τις βασικές λειτουργίες του ελέγχου αντικειμένου κόστους, όπως είναι η προκαταρκτική κοστολόγηση και το κλείσιμο στο τέλος της περιόδου. Η χαρακτηριστική διαδικασία του προγραμματισμού αρχίζει με προγραμματισμό ποσότητας πωλήσεων. Οι αριθμοί πραγματικών πωλήσεων της προηγούμενης περιόδου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για μελλοντικό προγρ/σμό. Στον Προγρ/σμό Πωλήσεων και Παραγωγικών Διαδικασιών, διασφαλίζετε ότι η παραγωγή παραμένει συγχρονισμένη με τις πωλήσεις που ίσως δημιουργήσετε στον προγρ/σμό παραγωγής ταυτόχρονα με τις πωλήσεις. Τα δεδομένα του προγρ/σμού μεταφέρονται από τον Προγρ/σμό Πωλήσεων και Παραγωγικών Διαδικασιών στην Διαχείριση Ζήτησης. Η Διαχείριση Ζήτησης δημιουργεί ανεξάρτητες απαιτήσεις, που χρησιμοποιούνται στη διαδοχική εκτέλεση Προγρ/σμού Απαιτήσεων Υλικού (MRP). Στον προγρ/σμό απαιτήσεων υλικού, ο πίνακας υλικών (ΒΟΜ) για το ζήτηση ανώτερου υλικού αναλύεται και η παραγωγή προγραμματίζεται αμέσως για επίπεδο προμηθευμένου συστατικού. Τα αποτελέσματα MRP σε προγρ/σμένες εντολές δημιουργούνται για το υλικό προς παραγωγή. Εάν το διαθέσιμο απόθεμα στην αποθήκη δεν επαρκεί, τότε δημιουργούνται αιτήσεις αγοράς για τις απαιτούμενες πρώτες ύλες. Οταν δημιουργηθεί η εντολή, υπολογίζονται τα τελικά κόστη για το μέγεθος παρτίδας της εντολής (προκαταρκτική κοστολόγηση). Κατά την διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής, τα κόστη που προκύπτουν ενημερώνονται στην εντολή, επιτρέποντας την παρακολούθηση και σύγκριση των τελικών εξόδων με τα πραγματικά έξοδα ανά πάσα στιγμή. Οι δραστηριότητες κλεισίματος στο τέλος της περιόδου εφαρμόζονται στην εντολή. Αυτό περιλαμβάνει τον υπολογισμό της Εργασίας σε Εξέλιξη καθώς και τον υπολογισμό αποκλίσεων. Κατόπιν, η Εργασία σε Εξέλιξη διευθετείται στην χρηματοοικονομική λογιστική και οι αποκλίσεις παραγωγής εκκαθαρίζονται στην λογιστική διαχείρισης και την χρηματοοικονομική λογιστική. Λεπτομερής Περιγραφή Διαδικασίας:

5 Διάγραμμα Ροής Εργασιών Παραγωγή βάσει Αποθέματος - Διακριτή Παραγωγή Παραγωγή Γεγονό ς Ελεγκτ Εγκατ Εγκατ."Γενικά " για Κλείσ.Τέλους Περιόδου (181) Προγρ/σμός Απαιτήσεων Υλικών σε Επίπεδο Εγκατάστ.& Αξιολόγ.Λίστ.Αποθεμ./ Απαιτήσ. Έναρξη Κύκλου Προγρ/σμού Αίτηση Αγοράς Λίστα MRP Απόθεμα @ Πρότυπο. Κόστος Προγραμματιστής Παραγωγής Περιοδ.Αναθε ώρ.Προγραμ. Έγκριση Εντολής Παραγωγής Ισοστάθμιση Δυναμικότητας Στάδια Παραγωγ.Υλικο ύ για Προγραμ.Εντολ ές Επιβεβαίωση Δραστ. Συναρμολόγ./ Τελική Επιβεβ. Παραλαβή Ημικατεργασμ. Αγαθών Χορήγ.Αγαθ./ Αυτόμ.ανάλ. Ενημέρ.Χωρητι κότ. Δελτ.Παραλ.Αγ αθών Λίστα Διαλογής Εκτύπ.Εντολ. Προγρ/σ μένες Εντολές Ισοστά θμιση Δυναμι κ.ΟΚ; Υλικό Διαθέσι μο; Αγορα στής Υπάλ. Αποθήκ ης Δελτ.Παραλ.Αγ αθών Προμήθ.Υλικο ύ Αποθέματος με QM (127) Προμήθεια & Ανάλωση Αποθέματος σε Παρακαταθήκ η (139) Προγρ/στ ής Στρατηγ. Δημιουργία Προγραμματι σμένων Ανεξάρτητων Απαιτήσεων Μετατρ. Προγρ.Εντολ.σ ε Εντολή Παραγωγής Ανάλωση Αποθέματος @ Πρότυπο Κόστος Προμήθεια χωρίς QM (130) Παραλ.Έτοιμων Προϊόντων MM Υπεργολαβία (138) Υπεργολαβία ΡΡ (Εξωτερική Επεξεργασία) (150) Όχι Ναι Όχι Ναι Προγρ/σ μός Εφοδιαστ (144) 1

6 Διάγραμμα Ροής Εργασιών Παραγωγή βάσει Αποθέματος - Διακριτή Παραγωγή Επόπτης Παραγωγής 1 Αναθεώρ.Λίστ. Παραγ.Διαδικ. Γεγονό ς

7 Μετατροπή Προγρ. Εντολή Εξαρτημ. Απαιτήσεις Δεσμεύσεις Αποθήκη Προγρ. Απαιτήσ. Υλικού Προγρ/σμός Απαίτησης Υλικών - MRP Προγρ.Μεμον. Απαιτήσεις Εντολή Παραγωγής

8 Εναλλακτικές Στρατηγικές Προγρ/σμού για Έτοιμο Προϊόν ΣτατηγικήΠρογρ.Καθαρ.Απαιτήσεων (10) Προγρ/σμός με Τελική Συναρμολόγηση (40) Απαιτήσεις πελάτη μεταβιβάστηκαν στην παραγωγή ΌχιΝαι Αυτό σημαίνει...... παραγγελίες δεν επηρεάζουν παραγωγή... παραγγελίες που υπερβαίνουν τις προγρ/σμένες ανεξάρτητες απαιτήσεις μπορούν να επηρεάσουν την παραγωγή... ο κύριος στόχος είναι να διασφαλίστεί η ομαλή παραγωγή... ο πιο σημαντικός παράγοντας εδώ είναι η ικανότητα της ευέλικτης αντίδρασης στη ζήτηση του πελάτη Οι προγρ/σμένες ανεξάρτητες απαιτήσεις κατανέμονται και μειώνονται κατά τη διάρκεια επεξεργασίας παραγγελίας ΌχιΝαι Οι προγρ/σμένες ανεξάρτητες απαιτήσεις μειώθηκαν στην χορήγηση αγαθών για παράδοση ΝαιΌχι

9 Κέντρο Εργασίας Κέντρο Εργ.: Συναρμολ. Φασεολ. Κοστολ. Χρονοπρ. & Δυναμικ. 1010,- 2150,- 3160,- Προτειν.αξίες Φασεολόγια Στοιχ.Κοστολ. Προγρ.Δεδομ. Δεδ.Χωρητικ.

10 Κέντρο Εργασίας / Παραγ.Διαδικ.Φασεολογίου Κεφαλίδα Φασεολογίου Παραγ.Διαδικ.10: Τελική Συναρμολόγηση Συστατικά Υλικού Κέντρο εργασίας Βασικός έλεγχος Πρότυπες αξίες Τύποι δραστηριότ. Περιγραφή....

11 Μεμονωμένη Μετατροπή Προγραμ. εντολές Εντολές παραγωγής Συλλογική Μετατροπή Μετατροπή Προγρ/σμένης Εντολής Εντολή παραγωγής Προγραμ. εντολές

12 Καθορισμός τύπου εντολής Ορισμός είδους εντολής Αντιγραφή φασεολογίου Χρονοπρογ.παρεμβ.χρόνου Αντιγραφή πίνακα υλικών Προαιρετικές αλλαγές Αποθήκ.εντολής παραγωγής Παρασκευή 25 Ιανουαρ.2008 Τρίτη 25 Ιουλ.2008 Προγρ/σμός απαιτήσεων Μη αυτόματα Έλεγχος διαθεσιμότητας ΑυτόματαΑυτόματα Προαιρετικό (Παραμετροπ.) Δημιουργία Εντολής Παραγωγής

13 Πρόταση παραγγελίας (προγρ.εντολή) Δημιουργ.εντολής Έλεγχος διαθεσιμότητας Έγκριση εντολής και καθορισμός παρτίδας για συστατικά Τακτοποίηση εντολής Κεφαλίδα εντολής Παραγ.Διαδικ. Συστατικά Κόστη 20 50 100 Απόσυρση υλικού Παραλ.αγαθών Επεξεργασία Εντολής Παραγωγής Εντολ.Παραγωγής Επιβεβαιώσεις

14 Υλικό Μετακίνηση αγαθών Έγγραφο υλικού Λογιστικό έγγραφο Αποθήκη Παραγ.Διαδ. Συστ.υλικών Εντολή παραγ. Έξοδα  Ενημέρωση ποσοτήτων αποθέματος  Ενημέρωση αξιών αποθέματος  υλικά μπορούν να ελεγχθούν κατά παρτίδα Μετακίνηση Αγαθών

15 Καταχώρ. Χορήγ.αγαθών Έγγραφο υλικού Λογιστ. έγγραφο  Ενημέρωση ποσοτήτων αποθέματος  Ενημέρωση αξιών αποθέματος  Μείωση δεσμεύσεων  Υπολογισμός πραγματ.εξόδων και ενημέρωση εντολής Χορήγηση Αγαθών

16 Επιβεβ.εντολής...... Μη αυτόματη καταχώριση Επιβεβαιώσεις Εντολής Παραγωγής Εντολή Παραγ. Παρ.Διαδ.0010 Παρ.Διαδ.0020 Παρ.Διαδ.0030 Παρ.Διαδ....

17 Μεταβλ.κοστολόγ. Εμφάν.προγρ./πραγμ.εξόδων Στοιχεία κόστους Κατηγοριοπ.κόστους Διαχωρ.συστατ.κόστους Προγρ.κόστη Κόστος υλικού Έξοδα για εξωτερ. προμήθεια Κόστος παραγωγ. Γενικό κόστος υλικού Γενικά έξοδα παραγωγ. Έξοδα για εξωτερ. επεξεργασία Στοιχ.κόστους : : Φάσεις Αξίες γεν.παρ.διαδικ. Πρότυπ. αξίες Βασ.έλεγχ.“δείκτ. κοστολόγησης” Πόροι Κλειδί φόρμουλας για κοστολόγηση Κέντρο Κόστους Τύπος δραστηριότητας Σταθερές φόρμουλας Ημ/γιο υπολογισμού κόστους Ένδ."Σχετ. για κοστ. " Πρότυπη Συστατικά υλικού Τύπος Τύπος εντ./Εγκατ. Εντολή Παραγωγής - Προκαταρκτ.Κοστολόγηση

18 Κόστος εντολής παραγωγής Υπολογισμοί γενικών εξόδων - Κέντρο εργασίας - Πρότυπες αξίες - Ποσότητες - Κέντρο κόστους - Τύποι δραστ. - Φόρμουλες - Τύποι δραστηρ. Παραγωγική Διαδικασία Εσωτερικό κόστος δραστηριοτήτωνΚόστος υλικών Κόστος Εντολής Παραγωγης - Ποσότητες - Τιμές Κέντρο εργασίας Κέντρο κόστους Συστατικά υλικού - Περίοδοι Κόστος δραστηριότητας

19 Κατάσ. Εντολής Προεγκεκριμ.ή Εγκεκριμ.Τμηματική ΠαράδοσηΤελική Παράδοση ή Τεχνική Ολοκλήρωση Αποκλίσεις Αξία Παράδοσης Πραγμ.Κόστη WIP σε Πραγμ.Κόστη = WIP σε Πραγμ.Κόστη = - Αξία Παράδοσης = - PREL REL PDLV DLV TECO Υπολογισμός WIP και Απόκλισης σε Ελεγκτική Αντικειμένου Κόστους Βάσει Παρτίδας Πραγμ.Κόστη

20 Υλικό 600 Προγρ.κόστους προϊόντων Μέγ.παρτ.1 τεμ. CO-PC Εντολή Παραγωγής Υλικό F126 800 1.200 400 2.400 -2.000 400 Υλικό Παραγωγή Προσαύξηση GR Αποκλίσεις Πραγματικό Κόστος CO- PC Βασικό Αρχείο Υλικού Πρότυπη Τιμή = 2000 Έκδοση Στόχου 0 Τιμή 150 Ποσ. 150 Δομή 100 Σκάρτο 0 Μέγ.παρτ. 0 Εντολή 1100 Προσαύξ. 300 ΑποθήκηΔιαφορά τιμής Χρηματοοικ.Λογιστική 2000400 Τακτοποίηση FI CO- PA Τακτοποίηση Εντολής (Παράδειγμα)

21 Λεζάντα ΣύμβολοΠεριγραφήΣχόλια Χρήσης Λωρίδα: Αναγνωρίζει ρόλο χρήστη, όπως Υπάλληλος Πληρωτέων Λογ/σμών ή Αντιπρόσωπος Πωλήσεων. Αυτή η λωρίδα μπορεί επίσης να αναγνωρίσει μία οργανωτική μονάδα ή ομάδα, παρά έναν συγκεκριμένο ρόλο. Τα άλλα σύμβολα ροής διαδικασίας σε αυτόν τον πίνακα τοποθετούνται σε αυτές τις σειρές. Έχετε όσες σειρές χρειάζονται για να καλύψετε όλους τους ρόλους στο σενάριο. Η λωρίδα ρόλων περιέχει εργασίες συνηθισμένες για αυτόν τον ρόλο. Εξωτ.Γεγονός: Περιέχει γεγονότα που ξεκινούν ή ολοκληρώνουν το σενάριο, ή επηρεάζουν την πορεία των γεγονότων στο σενάριο. Γραμ.ροής (ενιαία): Γραμμή υποδεικνύει την κανονική αλληλουχία των βημάτων και την κατεύθυνση της ροής στο σενάριο. Γραμ.ροής (διακεκομ.): Γραμμή υποδεικνύει τη ροή εργασιών χωρίς συχνή χρήση ή με προϋποθέσεις στο σενάριο. Γραμμή μπορεί επίσης να οδηγήσει σε έγγραφα που περιέχονται στη ροή διαδικασιών. Συνδέει δύο εργασίες στη διαδικασία σεναρίου ή ένα γεγονός χωρίς βήματα Εκδήλωση/Σεμινάριο: Αναγνωρίζει μία ενέργεια που είτε οδηγεί στο σενάριο είτε έξω από αυτό, ή μία εξωτερική Διαδικασία που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του σεναρίου. Δεν αντιστοιχεί σε ένα βήμα εργασίας στο έγγραφο Επεξεργ.Μονάδας: Αναγνωρίζει μία εργασία που καλύπτεται βήμα βήμα στο σενάριο Αντιστοιχεί σε κάποιο βήμα εργασίας στο έγγραφο Αναφ.Διαδικασίας: Αν το σενάριο αναφέρεται σε άλλο σενάριο συνολικά, τοποθετήστε τον αριθμό και το όνομα σεναρίου εδώ. Αντιστοιχεί σε κάποιο βήμα εργασίας στο έγγραφο Αναφορ.Δευτ.Διαδικ.:Αν το σενάριο αναφέρεται σε τμήμα άλλου σεναρίου, τοποθετήστε τον αριθμό, το όνομα και τους αριθμούς βήματος του σεναρίου εδώ Αντιστοιχεί σε κάποιο βήμα εργασίας στο έγγραφο Απόφαση Διαδικασίας: Αναγνωρίζει μία απόφαση / σημείο διακλάδωσης, υποδεικνύονταις μία επιλογή που έγινε από τον τελικό χρήστη. Οι γραμμές παρουσιάζουν διαφορετικές επιλογές που προκύπτουν από διαφορετικά τμήμα του ρόμβου. Συνήθως δεν αντιστοιχεί στο βήμα εργασίας του εγγράφου, Απεικονίζει μία επιλογή που θα γίνει μετά την εκτέλεση του βήματος ΣύβμολοΠεριγραφήΣχόλια Χρήσης Σε επόμενο / Από τελευταίο Διάγραμμα: Οδηγεί στην επόμενη / προηγούμενη σελίδα του Διαγρ/τος Γράφημα ροών συνεχίζεται στην επόμενη / προηγούμενη σελίδα Υλικό / Έγγραφο: Αναγνωρίζει ένα εκτυπωμένο έγγραφο, αναφορά ή φόρμα Δεν αντιστοιχεί σε ένα βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, χρησιμοποιείται για να απεικονίσει ένα έγγραφο που δημιουργήθηκε από το βήμα εργασίας. Aυτό το σχήμα δεν έχει καμία εξερχόμενη γραμμή ροής Οικονομ.Δεδουλ.: Υποδεικνύει ένα έγγραφο οικομ.καταχώρισης Δεν αντιστοιχεί σε ένα βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, χρησιμοποιείται για να απεικονίσει ένα έγγραφο που δημιουργήθηκε από το βήμα εργασίας, αυτό το σχήμα δεν έχει καμία γραμμή εξερχόμενης ροής Προγρ/σμός Προϋπ/σμού: Υποδεικνύει ένα έγγραφο προγρ/σμού προϋπ/σμού Δεν αντιστοιχεί σε ένα βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, χρησιμοποιείται για να απεικονίσει ένα έγγραφο που δημιουργήθηκε από το βήμα εργασίας, αυτό το σχήμα δεν έχει καμία γραμμή εξερχόμενης ροής Μη Αυτ.Διαδικασία: Μετατρέπει μία εργασία που πραγματοποιείται μη αυτόματα Δεν αντιστοιχεί γενικά κάποιο βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, χρησιμοποιείται για να απεικονίσει μία εργασία που εκτελέστηκε μη αυτόματα, όπως φόρτωση φορτηγού στην αποθήκη, που επηρεάζει τη ροή διαδικασιών. Υπάρχουσα Έκδοση / Δεδομένα: Αυτό καλύπτει τα δεδομένα που προέρχονται από μία εξωτερική διαδικασία Δεν αντιστοιχούν γενικά σε ένα βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, αυτό το σχήμα απεικονίζει τα δεδομένα που προέρχονται από εξωτερική πηγή. Αυτό το βήμα δεν έχει καμία εισερχόμενη γραμμή ροής Απόφαση Επιτυχ./Αποτυχ.Συστήμ.: Αυτό καλύπτει μία αυτόματη απόφαση που έγινε από το λογισμικό Δεν αντιστοιχεί γενικά σε κάποιο βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα χρησιμοποιείται για να απεικονίσει μία αυτόματη απόφαση που πραγματοποίησε το σύστημα μετά την εκτέλεση του βήματος. Εξωτ.στ ο SAP Εκδήλωση/Σε μινάριο Επεξ.Μονάδας Αναφορ.σε Διαδικ. Αναφορ.σε Δευτ. Διαδικ. Επεξεγ Απόφα σης Σύνδεση Διαγρ/τος Υλικό / Έγγραφο Οικονομ. Δεδουλευμ. Προγρ. Προϋπολογ. Μη Αυτόμ. Διαδικ. Υπάρχ. Έκδοση / Δεδομ. Απόφ. Επιτυχ. /Αποτ. Συστ.

22 © 2010 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


Κατέβασμα ppt "Παραγωγή Βάσει Αποθέματος – Διακριτή Παραγωγή SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google