Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μεταδεδομένα στο ψηφιακό περιβάλλον

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μεταδεδομένα στο ψηφιακό περιβάλλον"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μεταδεδομένα στο ψηφιακό περιβάλλον
Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας Μεταδεδομένα στο ψηφιακό περιβάλλον Εισαγωγή, Ηλεκτρονικά τεκμήρια, Marc 856, ISBD(ER), βιβλιογραφικές αναφορές Κατερίνα Τοράκη 16/3/2004 Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

2 <HTML><HEAD><TITLE>Seated woman</TITLE>
<META NAME="description" CONTENT="Seated woman by Bock, Thomas, "> <META NAME="keywords" CONTENT="Women -- Portraits. Men -- Portraits."> <META NAME="DC.Creator" SCHEME="LCNA" CONTENT="Bock, Thomas, "> <META NAME="DC.Title" CONTENT="Seated woman"> <META NAME="DC.Subject" SCHEME="LCSH" CONTENT="Women -- Portraits."> <META NAME="DC.Subject" SCHEME="LCSH" CONTENT="Men -- Portraits."> <META NAME="DC.Description" CONTENT="Image of item held in Allport Library and Museum of Fine Arts, State Library of Tasmania. 1 drawing : pencil, pen and ink on paper ; 13 x 12 cm. (irregular)."> <META NAME="DC.Publisher" CONTENT="State Library of Tasmania"> <META NAME="DC.Type" CONTENT="text/image"> <META NAME="DC.Format" CONTENT="text/html"> <META NAME="DC.Format" CONTENT="image/jpeg"> <META NAME="DC.Date" SCHEME="ISO8601" CONTENT=" "> <META NAME="DC.Identifier" SCHEME="URL" CONTENT=" <META NAME="DC.Language" SCHEME="RFC 1766" CONTENT="en"> <META NAME="DC.Relation" CONTENT="IsFormatOf Item held in Allport Library and Museum of Fine Arts, State Library of Tasmania"> <META NAME="DC.Coverage" CONTENT="Tasmania"> <META NAME="DC.Rights" CONTENT=" <META NAME="DC.identifier.URL.thumbnail" CONTENT=" Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

3 Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

4 Μεταδεδομένα Ενδεικτικός κατάλογος υπερσυνδέσμων
Μεταδεδομένα Ενδεικτικός κατάλογος υπερσυνδέσμων Gill, Tony. "Metadata and the World Wide Web." In Introduction to Metadata: Pathways to Digital Information. Version 2.0. Edited by Murtha Baca. (J. Paul Getty Trust, 1998). Gilliland-Swetland, Anne J. "Setting the Stage." In Introduction to Metadata: Pathways to Digital Information. Version 2.0. Edited by Murtha Baca. (J. Paul Getty Trust, 1998).. Metadata Demystified: A guide for publishers. NISO Press, July 2003. 2003 Dublin Core Conference: Supporting Communities of Discourse and Practice-Metadata Research and Application, 28 Sept. – 2 Oct. 2003, Washington USA. Dublin Core Metadata Initiative (DCMI). Guidance on the Structure, Content, and Application of Metadata Records for Digital Resources and Collections. Report of the IFLA Cataloguing Section Working Group on the Use of Metadata Schemas. Draft – for Worldwide Review 27 October, Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

5 Μεταδεδομένα Ενδεικτικός κατάλογος υπερσυνδέσμων (2)
Μεταδεδομένα Ενδεικτικός κατάλογος υπερσυνδέσμων (2) The Dublin Core Metadata Element Set. ANSI/NISO Z  Metadata Encoding and Transmission Standard  Metadata Object Description Schema" (MODS)  MARC Standards Website.  OCLC, Bibliographic formats and standards.  UKOLN's metadata site  IFLA IFLA Functional Requirements for Bibliographic Records. Consortium for the Computer Interchange of Museum Information (CIMI) "The Value of Metadata". Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

6 Μεταδεδομένα Ενδεικτικός κατάλογος υπερσυνδέσμων (3)
Μεταδεδομένα Ενδεικτικός κατάλογος υπερσυνδέσμων (3) Bishoff, Liz, and William A. Garrison. "Metadata, Cataloging, Digitization and Retrieval: Who's Doing What to Whom: The Colorado Digitization Project Experience." Discussion paper presented at the Library of Congress Bicentennial Conference on Bibliographic Control for the New Millen74nium, November 15-17, 2000.  Online: "Dublin Core/MARC/GILS Crosswalk." Gilliland-Swetland, Anne J. "Setting the Stage." In Introduction to Metadata: Pathways to Digital Information. Version 2.0. Edited by Murtha Baca. (J. Paul Getty Trust, 1998).. Guenther, Rebecca, and Sally McCallum.  "New Metadata Standards for Digital Resources: MODS and METS." Bulletin of the American Society for Information Science and Technology (Dec/Jan. 2003):   Lee-Smeltzer, Kuang-Hwei. "Finding the Needle: Controlled Vocabularies, Resource Discovery, and the Dublin Core." Library Collections, Acquisitions, & Technical Services 24 (2000) Stringer-Hye, Suellen.  " Introduction to the Semantic Web, Organizing the Web for Better Information Retrieval or Can Librarians really save the Web?"  In Knowledge Technologies Seattle, March Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

7 Μεταδεδομένα Στόχος είναι η διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους επιτυγχάνεται αναζήτηση αναγνώριση επιλογή απόκτηση ψηφιακών πόρων που βρίσκονται στο διαδίκτυο Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

8 Ηλεκτρονικό τεκμήριο Τεκμήριο που υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και στο οποίο η πρόσβαση επιτυγχάνεται με τη βοήθεια της τεχνολογίας υπολογιστών Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

9 Ηλεκτρονικά τεκμήρια data files computer files electronic resources
things - objects resource collections ψηφιακοί πόροι – ψηφιακές συλλογές (ISBDs) Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

10 Μορφές Ηλεκτρονικών τεκμηρίων
Κείμενα  Εικόνες  Κινούμενες εικόνες  Ηχος  Βίντεο  Ιστοσελίδες  Προγράμματα Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

11 Τύποι δεδομένων Ηλεκτρονικών τεκμηρίων (1)
Τύποι δεδομένων Ηλεκτρονικών τεκμηρίων (1) Κείμενο .DOC .TXT .RTF .PDF Εικόνες .BMP .GIF .JPEG .TIF .EPS Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

12 Τύποι δεδομένων Ηλεκτρονικών τεκμηρίων (2)
Τύποι δεδομένων Ηλεκτρονικών τεκμηρίων (2) Κινούμενες εικόνες .ANI .FLI .FLC Ηχος .WAV .MID .SND .AUD Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

13 Τύποι δεδομένων Ηλεκτρονικών τεκμηρίων (3)
Τύποι δεδομένων Ηλεκτρονικών τεκμηρίων (3) Βίντεο .AVI .MOV .MPG .QT Ιστοσελίδες .HTM .HTML .XML .HTMLS .DHTML Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

14 Τύποι δεδομένων Ηλεκτρονικών τεκμηρίων (4)
Τύποι δεδομένων Ηλεκτρονικών τεκμηρίων (4) Προγράμματα .COM .EXE Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

15 Καταλογογράφηση/Περιγραφή Ηλεκτρονικών τεκμηρίων
Αγγλοαμερικάνικοι κανόνες καταλογογράφησης AACR2 Λειτουργικές προδιαγραφές για βιβλιογραφικές εγγραφές FRBR Διατάξεις δεδομένων - μορφότυπα (formats) MARC Πρότυπα μεταδεδομένων (metadata) Dublin Core, EAD, FGDC κ.ά. Βιβλιογραφική περιγραφή (description) ISBDs π.χ. ISBD(NBM), ISBD(CF), ISBD(ER)  Βιβλιογραφικές αναφορές (references) ISO 690-2, ΕΛΟΤ 560-2 Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

16 Καταλογογράφηση/Περιγραφή Ηλεκτρονικών τεκμηρίων
Εγγραφές καταλόγου; ή Εγγραφές μεταδεδομένων; Μοντέλο καταλογογράφησης και μοντέλο μεταδεδομένων: ομοιότητες και διαφορές γιατί το δεύτερο δεν είχε ως αφετηρία το πρώτο; Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

17 Καταλογογράφηση/Περιγραφή Ηλεκτρονικών τεκμηρίων
“One recognisable form of metadata is the card index catalogue in a library; the information on that card is metadata about a book. Perhaps without knowing it, you use metadata in your work every day, ..." (Paul Miller) "Metadata really is nothing more than data about data; a catalog record is metadata; so is a TEI header, or any other form of description. We could call it cataloging, but for some people that term carries excess baggage, like Anglo-American Cataloging Rules and USMARC. So to some extent this is a "you call it corn, we call it maize" situation, but metadata is a good neutral term that covers all the bases.” (Priscilla Caplan) "Metadata is machine understandable information about web resources or other things." (Tim Berners-Lee) Πηγή: Gradmann, S. Cataloguing vs. Metadata: old wine in new bottles? 64th IFLA General Conference August 16 - August 21, 1998 Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

18 Μεταδεδομένα Δεδομένα για τα δεδομένα (data about data)
 Οι πληροφορίες που περιγράφουν άλλες πληροφορίες  Περιγραφή της δομής και του περιεχομένου της εγγραφής που αναφέρεται σε ένα ηλεκτρονικό τεκμήριο/ψηφιακό αντικείμενο ή σε συλλογή τεκμηρίων/αντικειμένων Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

19 Τα μεταδεδομένα συμβάλλουν:
Στην οργάνωση των πληροφοριών (π.χ. portals) Στον προσδιορισμό ψηφιακών αντικειμένων (DOI, URL) Στην αρχειοθέτηση και διατήρηση Στην ανακάλυψη σχετικών πληροφοριών (με βάση ορισμένα κριτήρια) Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

20 Τα μεταδεδομένα βρίσκονται:
Ενσωματωμένα στο ηλεκτρονικό δημοσίευμα ή σε διαφορετική εγγραφή Στη σελίδα τίτλου ενός τεκμηρίου Στην κορυφή της ιστοσελίδας Στην ετικέτα ενός CD Στην ηλεκτρονική μορφή μέσα στο ίδιο το τεκμήριο Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

21 Πρότυπα Μεταδεδομένων (1)
Πρότυπα Μεταδεδομένων (1) AACR2 MARC Text Encoding Initiative - TEI Header (1990) Federal Geographic Data Committee for Digital Geospatial Metadata - FGDC (1994) Dublin Core - DC (1995) Encoded Archival Description – EAD (1996) Open Archives Initiative - OAI Visual Resources Association Core– VRA (1997) Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

22 Πρότυπα Μεταδεδομένων (2)
Πρότυπα Μεταδεδομένων (2) Data Documentation Initiative – DDI (1997) Gateway to Educational Materials – GEM (1999) Government (Global) Information Locator Service - GILS Metadata Encoding and Transmission Standard - METS Interoperability of Data in E-Commerce Systems – INDECS Online Information Exchange – ONIX (2000) Computer Interchange of Museum Information – CIMI Metadata Object Description Schema - MODS) Extended Markup Language – XML MARCXML Australian Recordkeeping Metadata Schema (RKMS) EPICS, ISADM … Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

23 Τα μεταδεδομένα μπορεί να είναι:
Στατικά (π.χ. τίτλος, δημιουργός) Δυναμικά (π.χ. ηλεκτρονική διεύθυνση, ανάλυση εικόνας) Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

24 Κατηγορίες Μεταδεδομένων (1)
Κατηγορίες Μεταδεδομένων (1) Διαχειριστικά (administrative) Με πληροφορίες για τη διαχείριση και διατήρηση της εγγραφής, όπως δημιουργία, μετατροπή και σχέσεις με άλλες εγγραφές, π.χ. κάτοχος, ημερομηνίες δημιουργίας ή/και μεταβολής, γλώσσα εγγραφής, διαχείρισης δικαιωμάτων κλπ.  Δομικά (structural) Με πληροφορίες για την αποθήκευση και παρουσίαση Περιγραφικά (descriptive) Με πληροφορίες που περιγράφουν ιδιότητες και περιεχόμενο του αντικειμένου στο οποίο αναφέρεται η εγγραφή και συμβάλλουν στην ανάκτηση (ανακάλυψη), π.χ. τίτλος, συγγραφέας, θεματικοί όροι, περίληψη Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

25 Κατηγορίες Μεταδεδομένων (2)
Κατηγορίες Μεταδεδομένων (2) Σύμφωνα με το Getty Institute: Administrative Descriptive Preservation Technical Use Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

26 Getty Institute Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

27 Getty Institute … Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

28 Getty Institute … Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

29 Getty Institute … Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

30 Getty Institute … Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

31 Κατηγορίες Μεταδεδομένων (3)
Κατηγορίες Μεταδεδομένων (3) Σύμφωνα με την IFLA: Administrative Descriptive Analytical (subject) Rights management Technical Other, as determined Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

32 Στοιχεία δεδομένων Στοιχείο δεδομένων (data element)
είναι μία ενότητα δεδομένων για την οποία ο ορισμός (definition), η αναγνώριση (identification), η αναπαράσταση (representation) και οι επιτρεπτές τιμές (values) καθορίζονται μέσω ενός συνόλου ιδιοτήτων (attributes). Τα στοιχεία δεδομένων εφαρμόζονται στα πληροφοριακά μοντέλα επιχειρήσεων, στα μοντέλα δεδομένων, στα διαγράμματα ροής δεδομένων, στο σχεδιασμό βάσεων δεδομένων, στις προδιαγραφές διεπαφών και στα προγράμματα υπολογιστών. Για παράδειγμα, σε ένα μοντέλο δεδομένων, στην οντότητα υπάλληλος, με τις ιδιότητες όνομα, κωδικός, διεύθυνση που πρέπει να προσδιοριστούν, τα στοιχεία δεδομένων είναι: όνομα υπαλλήλου, κωδικός υπαλλήλου, διεύθυνση υπαλλήλου. Αντίστοιχα, στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων, στοιχεία δεδομένων είναι οι ετικέτες των πεδίων, όπως και στα πληροφοριακά συστήματα. Ερώτηση: Υποχρεωτικά Τίτλος Συγγραφέας Θέμα Ηλεκτρονική διεύθυνση Επιθυμητά Εκδότης Ημερομηνία Κατηγορία Σχόλια Αλλα σχετικά με συλλογή Αναγνωριστικά Γλώσσα Έκδοση Πνευματικά δικαιώματα …………………………. Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

33 Στοιχεία δεδομένων Το παρακάτω διεθνές πρότυπο περιγράφει τους ορισμούς, τις ιδιότητες και τις χρήσεις των στοιχείων δεδομένων. ISO/IEC 11179: Information technology – Specification and standardization of data elements Part 1: Framework for the specification of data elements Part 2: Classification for data elements Part 3: Basic attributes of data elements Part 4: Rules and guidelines for the formulation of data definitions Part 5: Naming and identification principles for data elements Part 6: Registration of data elements Τα στοιχεία δεδομένων που σχετίζονται με τα δεδομένα χρόνου, καλύπτονται από το παρακάτω πρότυπο: ISO/FDIS 8601: Data elements and interchange formats – Information interchange – Representation of dates and times. Ερώτηση: Υποχρεωτικά Τίτλος Συγγραφέας Θέμα Ηλεκτρονική διεύθυνση Επιθυμητά Εκδότης Ημερομηνία Κατηγορία Σχόλια Αλλα σχετικά με συλλογή Αναγνωριστικά Γλώσσα Έκδοση Πνευματικά δικαιώματα …………………………. Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

34 Βασικά στοιχεία δεδομένων –IFLA (1)
Σύμφωνα με τις λειτουργικές προδιαγραφές για τις βιβλιογραφικές εγγραφές (FRBR) της IFLA, οι κύριες εργασίες που κάνουν οι χρήστες είναι: Εύρεση (Find) δεδομένων που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα κριτήρια αναζήτησης (π.χ. θέμα) Αναγνώριση (Identify) μίας οντότητας (π.χ. από μία άλλη με ίδιο τίτλο κλπ) Επιλογή (Select) οντότητας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους (π.χ. γλώσσα, έκδοση) Απόκτηση (Obtain) της οντότητας που περιγράφεται (π.χ. παραγγελία, κράτηση για δανεισμό, πρόσβαση) Ερώτηση: Υποχρεωτικά Τίτλος Συγγραφέας Θέμα Ηλεκτρονική διεύθυνση Επιθυμητά Εκδότης Ημερομηνία Κατηγορία Σχόλια Αλλα σχετικά με συλλογή Αναγνωριστικά Γλώσσα Έκδοση Πνευματικά δικαιώματα …………………………. Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

35 Βασικά στοιχεία δεδομένων –IFLA (2)
• Subject • Date • Conditions of use • Publisher • Name assigned to the resource • Language/mode of expression • Resource identifier • Resource type (i.e., what the resource is, rather than what it is about) • Author/creator • Version Ερώτηση: Υποχρεωτικά Τίτλος Συγγραφέας Θέμα Ηλεκτρονική διεύθυνση Επιθυμητά Εκδότης Ημερομηνία Κατηγορία Σχόλια Αλλα σχετικά με συλλογή Αναγνωριστικά Γλώσσα Έκδοση Πνευματικά δικαιώματα …………………………. Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

36 Στοιχεία δεδομένων - IFLA (1)
Administrative o Record number o Date of record creation o Date of last modification o Identification of creator/reviser of record o Language of record o Notes o Relationship of this record to other(s) Ερώτηση: Υποχρεωτικά Τίτλος Συγγραφέας Θέμα Ηλεκτρονική διεύθυνση Επιθυμητά Εκδότης Ημερομηνία Κατηγορία Σχόλια Αλλα σχετικά με συλλογή Αναγνωριστικά Γλώσσα Έκδοση Πνευματικά δικαιώματα …………………………. Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

37 Στοιχεία δεδομένων - IFLA (2)
Descriptive o Title (also alternative and parallel titles; subtitles; short titles; etc.) o Creator (author; composer; cartographer; artist; etc.) o Date o Publisher o Unique identifiers (ISBN; ISSN; etc.) o Dynamic links (URI; URL; etc.) o Summary; descriptive note; review; etc. o Audience level o Physical media; format; etc. o Language of the item or object o Version Ερώτηση: Υποχρεωτικά Τίτλος Συγγραφέας Θέμα Ηλεκτρονική διεύθυνση Επιθυμητά Εκδότης Ημερομηνία Κατηγορία Σχόλια Αλλα σχετικά με συλλογή Αναγνωριστικά Γλώσσα Έκδοση Πνευματικά δικαιώματα …………………………. Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

38 Στοιχεία δεδομένων - IFLA (3)
Analytical o Controlled subject terms, e.g., subject headings, descriptors o Subject/topic keywords o Abstract; Table of Contents (TOC) o Codes derived from classification systems or categorization schemes o Other elements of local importance, e.g., department affiliation; links to other related e-content Ερώτηση: Υποχρεωτικά Τίτλος Συγγραφέας Θέμα Ηλεκτρονική διεύθυνση Επιθυμητά Εκδότης Ημερομηνία Κατηγορία Σχόλια Αλλα σχετικά με συλλογή Αναγνωριστικά Γλώσσα Έκδοση Πνευματικά δικαιώματα …………………………. Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

39 Στοιχεία δεδομένων - IFLA (4)
Rights Management o Restrictions on use o Permission statements o Subscriber/licensing/pay-per-use fees o Acknowledgements o Copyright notice o Retention schedules o Quality ratings o Use disclaimers Ερώτηση: Υποχρεωτικά Τίτλος Συγγραφέας Θέμα Ηλεκτρονική διεύθυνση Επιθυμητά Εκδότης Ημερομηνία Κατηγορία Σχόλια Αλλα σχετικά με συλλογή Αναγνωριστικά Γλώσσα Έκδοση Πνευματικά δικαιώματα …………………………. Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

40 Στοιχεία δεδομένων - IFLA (5)
Technical o Digitizing equipment specifications o Camera positions o Shooting conditions o Coding parameters o Voice recognition and/or read-back hardware and software o Optical scanner specifications o Image rendering equipment o Type of file and conversion software requirements Ερώτηση: Υποχρεωτικά Τίτλος Συγγραφέας Θέμα Ηλεκτρονική διεύθυνση Επιθυμητά Εκδότης Ημερομηνία Κατηγορία Σχόλια Αλλα σχετικά με συλλογή Αναγνωριστικά Γλώσσα Έκδοση Πνευματικά δικαιώματα …………………………. Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

41 Στοιχεία δεδομένων - LC (1)
Χαρακτηριστικά κάθε στοιχείου: Ονομασία (π.χ. access_category) Ορισμός Λειτουργία (access management, administration, discovery, persistent identifier, presentation, digital preservation and preservation reformatting) Τύπος (Administrative, Structural, Descriptive) Χρήση (frequency, requirement) Επίπεδο Ερώτηση: Υποχρεωτικά Τίτλος Συγγραφέας Θέμα Ηλεκτρονική διεύθυνση Επιθυμητά Εκδότης Ημερομηνία Κατηγορία Σχόλια Αλλα σχετικά με συλλογή Αναγνωριστικά Γλώσσα Έκδοση Πνευματικά δικαιώματα …………………………. Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

42 Στοιχεία δεδομένων - LC (2)
Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

43 Επίπεδα Μεταδεδομένων
Σύμφωνα με την Library of Congress, εφαρμόζονται τα παρακάτω επίπεδα, με ιεραρχική σειρά: Set (ψηφιακή συλλογή αντικειμένων) Aggregate (κατηγορία ψηφιακών αντικειμένων, π.χ. εικόνες) Primary Object (πρωτογενές αντικείμενο, ισοδύναμο του φυσικού, π.χ. βιβλίο) Intermediate Object (άποψη ή συστατικό του πρωτογενούς αντικειμένου, π.χ. παρουσίαση των σελίδων του βιβλίου ως εικόνες ή ως κείμενο) Terminal Object (το αρχείο ή τα αρχεία με το ψηφιακό περιεχόμενο του αντικειμένου) Σημ. 1: Τα μεταδεδομένα κάθε επιπέδου εφαρμόζονται σε όλα τα συστατικά του στο παρακάτω επίπεδο. Για το τελευταίο επίπεδο, αυτά είναι κυρίως δομικά μεταδεδομένα (μέγεθος αρχείων κλπ). Σημ. 2: Οι τιμές για τα μεταδεδομένα τα σχετικά με δικαιώματα πρόσβασης μπορεί να είναι διαφορετικές στα επί μέρους επίπεδα. Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

44 Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

45 Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

46 Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

47 Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

48 Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

49 Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

50 Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

51 Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

52 Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

53 Επιλογή μεταδεδομένων
Είναι σημαντικό να καθοριστούν το πεδίο εφαρμογής τα κριτήρια οι μορφές των ψηφιακών αντικειμένων και συλλογών ο βαθμός λεπτομέρειας στην περιγραφή και παρουσίαση προκειμένου να αξιολογηθούν τα πρότυπα μεταδεδομένων και επιλεγεί το κατάλληλο. Ερώτηση: Ποια μπορεί να είναι τα βασικά στοιχεία που θα περιγράφουν μια δεδομένη ψηφιακή συλλογή; Ερώτηση: Υποχρεωτικά Τίτλος Συγγραφέας Θέμα Ηλεκτρονική διεύθυνση Επιθυμητά Εκδότης Ημερομηνία Κατηγορία Σχόλια Αλλα σχετικά με συλλογή Αναγνωριστικά Γλώσσα Έκδοση Πνευματικά δικαιώματα …………………………. Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

54 Απάντηση (παράδειγμα)
Υποχρεωτικά Τίτλος Συγγραφέας Θέμα Ηλεκτρονική διεύθυνση Επιθυμητά Εκδότης Ημερομηνία Κατηγορία Σχόλια Αλλα σχετικά με συλλογή Αναγνωριστικά Γλώσσα Έκδοση Πνευματικά δικαιώματα …………………………. Ερώτηση: Υποχρεωτικά Τίτλος Συγγραφέας Θέμα Ηλεκτρονική διεύθυνση Επιθυμητά Εκδότης Ημερομηνία Κατηγορία Σχόλια Αλλα σχετικά με συλλογή Αναγνωριστικά Γλώσσα Έκδοση Πνευματικά δικαιώματα …………………………. Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

55 Σύγκριση προτύπων element mapping, crosswalks Ερώτηση: Υποχρεωτικά
Τίτλος Συγγραφέας Θέμα Ηλεκτρονική διεύθυνση Επιθυμητά Εκδότης Ημερομηνία Κατηγορία Σχόλια Αλλα σχετικά με συλλογή Αναγνωριστικά Γλώσσα Έκδοση Πνευματικά δικαιώματα …………………………. Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

56 Marc Διάταξη δεδομένων (format) : σύνολο κανόνων για τη δομή και το περιεχόμενο των δεδομένων Σχεδόν αποκλειστικά για βιβλιογραφικά δεδομένα Χρησιμοποιούνται μεταδεδομένα που δημιουργούνται τόσο από το πρωτότυπο τεκμήριο (π.χ. τίτλος) όσο και μετά από πνευματική δραστηριότητα (δεδομένα καθιερωμένων αρχείων) Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

57 Marc Σύνολο στοιχείων που αφορούν: Δομή Περιεχόμενο Σύνταξη
(ISO 2709, ΕΛΟΤ 633) Περιεχόμενο (AACR2, ISBDs, θησαυροί, αρχεία καθιερωμένων όρων, ταξινομικά συστήματα, πρότυπα) Σύνταξη (πρότυπα, όπως παραπάνω) Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

58 Marc Μερικά ζητήματα: Επανάληψη δεδομένων
π.χ. φυσικά πρόσωπα (ευθεία και ανεστραμμένη μορφή), εισαγωγή γλώσσας (με ή χωρίς κωδικοποίηση), έτος έκδοσης κλπ Πολλά Marc Unimarc, LCMarc, Marc21 κλπ. Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

59 Unimarc Πεδία για καταλογογράφηση ηλεκτρονικών δημοσιευμάτων
Πεδίο κωδικοποιημένων δεδομένων : Ηλεκτρονικές πηγές (πεδίο με 2 χαρακτήρες : τύπος ηλεκτρονικής πηγής και δήλωση υλικού (π.χ. b για πρόγραμμα και j για εύκαμπτο δίσκο) Ειδική περιοχή υλικού : Χαρακτηριστικά ηλεκτρονικής πηγής τύπος και έκταση του αρχείου Σημείωση τύπου ηλεκτρονικής πηγής (π.χ. ”μέγιστο μέγεθος εγγραφής 2800 bytes”) Σημείωση απαιτήσεων συστήματος (π.χ. ”απαιτήσεις συστήματος : Philips Interactive compact disc (CD-I)”) Ηλεκτρονική θέση και πρόσβαση Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

60 4#$uhttp://www.ionio.gr$zΙόνιο Πανεπιστήμιο
Πεδίο (1) 4#$uhttp:// Πανεπιστήμιο Electronic Location and Access Επαναλαμβανόμενο πεδίο, εάν βρίσκεται σε παραπάνω από μία θέση ή χρησιμοποιείται παραπάνω από μία μέθοδος πρόσβασης, για τους παρακάτω λόγους: Διαφορετικοί τρόποι πρόσβασης (π.χ. με HTTP, FTP, TELNET) Διαφορετικά μέρη ενός τεκμηρίου είναι ηλεκτρονικά, οπότε χρησιμοποιείται το υποπεδίο $3 για να δηλωθεί το μέρος Πολλές θέσεις στο διαδίκτυο (mirror sites) για λόγους ασφάλειας και διευκόλυνσης της πρόσβασης διεθνώς Εμφάνιση σε διαφορετικές μορφές (π.χ. κείμενα σε html, pdf κλπ, εικόνες με διαφορετική ανάλυση) Υπαρξη σχετικών τεκμηρίων που χρειάζεται να οριστούν Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

61 Πεδίο 856 (2) 1ος Δείκτης: Μέθοδος πρόσβασης
Πεδίο (2) 1ος Δείκτης: Μέθοδος πρόσβασης # Δεν παρέχονται πληροφορίες 0 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  1 ftp (πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων) 2 remote login (telnet) απομακρυσμένη πρόσβαση 3 dial-up επιλεγόμενο τηλεφωνικό δίκτυο 4 http Διαδίκτυο 5 Η μέθοδος δηλώνεται στο υποπεδίο $2 Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

62 Πεδίο 856 (3) 2ος Δείκτης: Σχέση
Πεδίο (3) 2ος Δείκτης: Σχέση  (ανάμεσα στην ηλεκτρονική πηγή που περιγράφεται στο πεδίο 856 και στις πληροφορίες της βιβλιογραφικής εγγραφής) # Δεν παρέχονται πληροφορίες 1 Πηγή (όταν αναφέρεται σε όλο το τεκμήριο που περιγράφεται στην εγγραφή, διαφορετικά για μέρος αυτού χρησιμοποιείται το υποπεδίο $3) 2 Εκδοση της πηγής (στο 856 τίθεται η διεύθυνση της ηλεκτρονικής έκδοσης του τεκμηρίου που περιγράφεται στην εγγραφή) 3 Σχετική πηγή (η θέση που δίνεται στο 856 αφορά ηλεκτρονική πηγή που σχετίζεται με το περιγραφόμενο στην εγγραφή τεκμήριο.) 4 Δεν δημιουργείται σταθερή εμφάνιση Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

63 Πεδίο (4) $a – Ονομασία διαθέτη – π.χ. όταν ο 1ος δείκτης είναι 0, 1 ή (Ε) $b – Αριθμός πρόσβασης στο διαθέτη (π.χ. IP, αριθμός τηλεφώνου) (ΔΕ) $c – Πληροφορίες συμπίεσης (Ε) $d – Διαδρομή– π.χ. όταν ο 1ος δείκτης είναι 1 (ftp) (Ε) $f – Ηλεκτρονική ονομασία - π.χ. όταν ο 1ος δείκτης είναι 0 ή 1 (Ε) $g - Uniform Resource Name (π.χ. DOI) (Ε) $h – Επεξεργαστής αιτήματος (κωδικός χρήστη πριν από το σύμβολο @) (ΔΕ) $i – Οδηγίες (στον απομακρυσμένο διαθέτη να επεξεργαστεί ένα αίτημα) (Ε) $j - Bits per second (ΔΕ) Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

64 Πεδίο 856 (5) $k – Κλειδάριθμός (Password) (ΔΕ)
Πεδίο (5) $k – Κλειδάριθμός (Password) (ΔΕ) $l - Logon (login) (ΔΕ) $m – Επαφή για βοήθεια στην πρόσβαση (Ε) $n – Ονομασία της θέσης του διαθέτη (γεωγραφική κλπ) (ΔΕ) $o – Λειτουργικό σύστημα (ΔΕ) $p - Πόρτα   (ΔΕ) $q – Ηλεκτρονικός τύπος διάταξης δεδομένων (text/HTML, ASCII, Postscript file, εκτελέσιμο αρχείο, JPEG) (ΔΕ) $r – Ρυθμίσεις (ΔΕ) $s – Μέγεθος αρχείου (Ε) $t - Terminal emulation (Ε) $u - Uniform Resource Locator (URL) (ΔΕ) Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

65 Πεδίο 856 (6) $v – Ωρες που είναι διαθέσιμος ο τρόπος πρόσβασης (Ε)
Πεδίο (6) $v – Ωρες που είναι διαθέσιμος ο τρόπος πρόσβασης (Ε) $w – Αριθμός ελέγχου εγγραφής   (Ε) $x – Μη δημόσια σημείωση (Ε) $z – Δημόσια σημείωση (Ε) $2 – Μέθοδος πρόσβασης (όταν ο πρώτος δείκτης είναι 7) (ΔΕ) $3 – Υλικά που προσδιορίζονται (πληροφορίες που προσδιορίζουν το μέρος του βιβλιογραφικού τεμαχίου στο οποίο εφαρμόζεται το πεδίο ) (ΔΕ) $6 – Σύνδεση (βλέπε υποπεδία ελέγχου) (ΔΕ) $8 – Αριθμός σύνδεσης και σειράς του πεδίου (Ε) Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

66 Πεδίο 856 (7) Τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα στοιχεία είναι :
Πεδίο (7) Τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα στοιχεία είναι : 1ος δείκτης = 4 για HTTP (μπορεί να μείνει κενός) υποπεδίο $u = [HTTP URL] υποπεδίο $3 = δηλώνεται σε ποιο URL αναφέρεται (π.χ. συγκεκριμένο κεφάλαιο, περίληψη, πίνακας περιεχομένων κλπ) υποπεδίο $z = σημειώσεις Ζήτημα: Ξεχωριστά αντίτυπα και ηλεκτρονικές συνδέσεις (;) Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

67 Πεδίο (8) Παραδείγματα $iejap subscription 1#$u ftp://path.net/pub/docs/urn2urc.ps 2#$utelnet://pucc.princeton.edu $nPrinceton University, Princeton, N.J.   3#$alocis.loc.gov $b $t3270 $tline mode (e.g., vt100) $vM-F 06:00-21:30 USA EST, Sat. 08:30-17:00 USA EST, Sun. 13:00-17:00 USA 40$uhttp://jefferson.village.virginia.edu/pmc/contents.html 4#$uhttp://hdl.handle.net/loc.test/gotthome$gurn:hdl.loc.test/ gotthome Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

68 Πεδίο (9) Παράδειγμα Marc21: (* System supplied element, # Blank, $ Subfield code delimiter) Record #1: 856 link to a subset of the bibliographic item; HTTP URL Leader *****nam##*******#a 001 $a $cr $a s1994####enk######b#####||||#eng# 040 $aDLC $cDLC $dDLC $aHA29$b.A $a300/.1/5195 $ $aAnalyzing qualitative data /$cedited by Alan Bryman. 260 $aLondon ;$aNew York :$bRoutledge,$c $axii, 232 p. :$bill. ;$c24 cm. 504 $aIncludes bibliographical references and index. 020 $a $a X (pbk.) 650 #0$aSocial sciences $xStatistical methods. 650 #0$aSocial sciences $xResearch $xMethodology $aBryman, Alan $aBurgess, Robert G #$3Table of contents $uhttp://lcweb.loc.gov/catdir/toc/ html Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

69 Πεδίο (10) Παράδειγμα Marc21: (* System supplied element, # Blank, $ Subfield code delimiter) Record #2: 856 link to item itself; HTTP URL Leader *****nmm##*******#a 001 $a $a s1994####dcun#######m########eng## 040 $aDLC $cDLC $dDLC $aZ $a025.3 $ $aSeminar on Cataloging Digital Documents $d(1994 : $cUniversity of Virginia Library and Library of Congress) $aProceedings of the Seminar on Cataloging Digital Documents, October 12-14, 1994 $h{computer file} /$cUniversity of Virginia Library, Charlottesville, and the Library of Congress. 256 $aComputer data and program. 260 $a{Washington, D.C. :$bLibrary of Congress,$c1994}. 538 $aAccess: Internet. Address: $aTitle from title screen. 500 $a"Sponsor: Sarah Thomas, director for cataloging, Library of Congress"--Home page. 520 #$aText, graphics, and audio files, including a summary of the seminar by Sarah Thomas, color photographs of the presenters and various events, texts of the presentations, notes taken by Library of Congress staff, records of the panel discussion, an action plan, and a list of participants. 650 #0$aCataloging of computer files $xCongresses $xDatabases # $aThomas, Sarah #$aUniversity of Virginia. $bLibrary #$aLibrary of Congress $uhttp://lcweb.loc.gov/catdir/semdigdocs/seminar.html Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

70 Πεδίο (11) Παράδειγμα Marc21: (* System supplied element, # Blank, $ Subfield code delimiter) Record #3: 856 with Second Indicator Value 2 for Related electronic resource. Record describes the original manuscript collection; 856 field describes the finding aid for the electronic version of that original. Leader *****npc##*******#e 001 mm ||||||||||||#################eng 010 $amm $bms $aDLC$cDLC 072 7$aL$2lcmd 100 1$aJackson, Shirley,$d $kPapers,$f $g(bulk ) 300 $a7,400$fitems. 300 $a51$fcontainers. 300 $a20.4$flinear feet $aCorrespondence; diaries; journals; mss., typescripts, and galleys of articles, books, and short stories; college notebooks; watercolors; pencil and ink drawings; and other papers pertaining primarily to Jackson's writings. Includes mss., notes, and outlines relating chiefly to the development of Jackson's short stories through which she conveyed her perception of psychological horror lying just beneath the surface of modern life, as well as to her supernatural tales and to her humorous stories of contemporary domestic life. Correspondents include Jackson's husband, Stanley Edgar Hyman, her parents, Leslie H. and Geraldine B. Jackson, Walter Bernstein, Jean Brockway, … Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

71 Πεδίο 856 (12) Παράδειγμα Marc21: ……………………..
Πεδίο (12) Παράδειγμα Marc21: …………………….. 541 $cTransfer,$aStanley Edgar Hyman papers,$bLibrary of Congress Manuscript Division,$d $cGift,$aVirginia M. Olsen,$d $3Audiotape$etransferred to$aLibrary of Congress Motion Picture, Broadcasting, and Recorded Sound Division. 544 $3Selected artifacts$etransferred to$aSmithsonian Institution. 545 $aAuthor $aFinding aid available in the Library and on Internet $aBernstein, Walter $aBurke, Elizabeth Batterham $aCiardi, John,$d $aHyman, Stanley Edgar,$d $aLivaudais, Carol Black $aUntermeyer, Louis,$d $aFarrar, Straus and Young $aMusic Corporation of America $aHorror tales, American $aShort stories, American $aSupernatural in literature $aAuthors.$2itoamc 852 $aLibrary of Congress$bManuscript Division$eWashington, D.C $3Finding aid$uhttp://lcweb2.loc.gov/ammem/ead/jackson.sgm Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

72 Πεδίο (13) Παράδειγμα Unimarc: Remotely accessed electronic document on the Internet ||||nlm0# ###450# 100 ## $a d1991####k||y0engy0103####ba 101 0# $aeng 135 ## $adrunu---uuuuu 200 1# $aWho's who in the Internet$bcomputer file$ebiographies of IAB.$fG.Malk$gNetwo. 210 ## $d1991 230 ## $aComputer data 300 ## $a"August 1991" 304 ## $aTitle from title screen 330 ## $aBiographical information about members of the Internet Activities Board (IAB), ... 336 ## $aText 700 #1 $aMalkin,$bGary Scott 801 #0 $aUS$bDLC$c $gAACR2 856 1# $uftp.sunet.se/pub/Internet-documents/fyi/fyi9.html 856 4# $uhttp:// 856 4# $ uhttp://webrum.uni-mannheim.de/rz/nerz/config/1web/1netz/1inte/1fyi/ 9fyi0.htm $zRestricted access, permission required. Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

73 Στοιχεία δεδομένων και Unimarc (1)
Τίτλος Παράλληλος τίτλος 510 Συγγραφείς 200$f $g, και/ή 700, 701, 710, 711 Διεύθυνση συγγραφέα 700$p, 701$p, 710$p, 711$p Δήλωση έκδοσης 205 Δημοσίευση, διάθεση 210 Φυσική περιγραφή 215 Συνοδευτικό υλικό 215, 307 Σειρά , 410 Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

74 Στοιχεία δεδομένων και Unimarc (2)
Χαρακτηριστικά (αντί της φυσικής περιγραφής - 215) Πληροφορίες πρόσκτησης 345, 010, 011 Σημειώσεις Τύπος ηλεκτρονικής πηγής 336 Απαιτήσεις συστήματος 337 Σχετικές με τίτλο 304 Σχετικές με έκδοση 305 Σχετικές με δημοσίευση, διάθεση 306 Σχετικές με σειρά 308 Σχετικές με διαθεσιμότητα 310 Σημειώσεις περιεχομένου 327 Σημείωση χρηστών 333 Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

75 Στοιχεία δεδομένων και Unimarc (3)
Ηλεκτρονική θέση και πρόσβαση 856 Κωδικοποιημένα δεδομένα Γλώσσα $a Επιδιωκόμενο κοινό 100/17-19 Ημερομηνία δημοσίευσης 100/8-16 Χώρα δημοσίευσης ή παραγωγής 101 Σχετικά με ηλεκτρονικές πηγές 135 Αλλα σημεία πρόσβασης 5-- Αναγραφές διασύνδεσης 4— Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

76 ISBD (International Standard Bibliographic Description)
Τυποποίηση της μορφής και του περιεχομένου της βιβλιογραφικής περιγραφής Ενίσχυση της ανταλλαγής βιβλιογραφικών δεδομένων Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

77 ISBD (International Standard Bibliographic Description)
Χρονολογία ISBD(M) – Monographic publications 1974, 1978, 1987 ISBD(G) - General 1977, 1989 ISBD(S) - Serials 1977, 1988, … (+ηλεκτρονικές εκδόσεις) ISBD(NBM) – Non-book materials 1977, 1987 ISBD(CM) – Cartographic materials 1977, 1987, …(+ηλεκτρονικές εκδόσεις) ISBD(PM) – Printed music 1980, 1989 ISBD(A) – pre-1801 monographs 1980 Component Parts 1988 ISBD(ER) – Electronic resources 1990, 1997, 1999 Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

78 ISBD(ER) Κατηγορίες τεκμηρίων που καλύπτονται: Ηλεκτρονικοί πόροι
Δεδομένα (αριθμοί, γράμματα, εικόνες, ήχος) Προγράμματα Συνδυασμός δεδομένων και προγραμμάτων (επιγραμμικές υπηρεσίες, πολυμέσα) Επίσης:  Τοπικής πρόσβασης Στόχος να περιγραφεί το φυσικό μέσον που θα χρησιμοποιηθεί (π.χ. δίσκος, κασέτα)  Απομακρυσμένης πρόσβασης Σύνδεση με υπολογιστικό σύστημα (π.χ. δίκτυο) Χρήση πόρων αποθηκευμένων σε σκληρό δίσκο ή άλλη διάταξη αποθήκευσης  Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

79 ISBD(ER) Περιοχές Τίτλος και δήλωση υπευθυνότητας Εκδοση
Τίτλος και δήλωση υπευθυνότητας Εκδοση Τύπος και έκταση πόρου Δημοσίευση, διανομή κλπ Φυσική περιγραφή Σειρά Σημείωση Πρότυπος αριθμός (ή εναλλακτικός) και όροι διαθεσιμότητας Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

80 ISBD(ER) Περιοχές Τίτλος και δήλωση υπευθυνότητας Εκδοση
Τίτλος και δήλωση υπευθυνότητας Εκδοση Τύπος και έκταση πόρου Δημοσίευση, διανομή κλπ Φυσική περιγραφή Σειρά Σημείωση Πρότυπος αριθμός (ή εναλλακτικός) και όροι διαθεσιμότητας Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

81 ISBD(ER) και Unimarc Τίτλος και δήλωση υπευθυνότητας 200 Εκδοση 205
Τύπος και έκταση πόρου 230 Δημοσίευση, διανομή κλπ 210 Φυσική περιγραφή 215 Σειρά 225 Σημείωση ·          για την πηγή του κύριου τίτλου ·          σχετικά με τον τύπο και την έκταση του αρχείου ·          σχετικά με τις απαιτήσεις του συστήματος και τη φυσική περιγραφή ·          σχετικά με τη μέθοδο πρόσβασης 3— 304 336 337, 307 856 Πρότυπος αριθμός (ή εναλλακτικός) και όροι διαθεσιμότητας 010, 011 (και 530), 013, 015, 021, 022, 040 Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

82 Αναφορές σε ηλεκτρονικά τεκμήρια
ISO : ΕΛΟΤ 560-2 Πληροφόρηση και Τεκμηρίωση – Βιβλιογραφικές αναφορές – Μέρος 2: Ηλεκτρονικά τεκμήρια ή μέρη αυτών · Υποδομή Newsletter [επιγραμμικό], Αθήνα: Knowsys [πρόσβαση ]. Μην. Διαθέσιμο από το Διαδίκτυο : < >   Κουρνιάτη, Α.-Μ. Οπτική του Ευκλείδη και Καμπυλόμορφη Αντίληψη του Χώρου. Τεχνικά Χρονικά Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Σειρά ΙΙ [ιστοσελίδα]. Ιαν. - Δεκ. 1999, τομ. 19, τεύχ. 1-2 [πρόσβαση 20 Οκτωβρίου 2000]. Διαθέσιμο από το Διαδίκτυο : Επιτροπή Τυποποίησης στην Τεκμηρίωση (για ΕΛΟΤ 560-2, ISO 690-2):  Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004

83 MARCXML ...a framework for working with MARC data in a XML environment. This framework is intended to be flexible and extensible to allow users to work with MARC data in ways specific to their needs. The framework itself includes many components such as schemas, stylesheets, and software tools.“ MARCXML : MARC21 XML schema from LC Μεταδεδομένα-ΤΑΒ ΜΠΣ-Κ.Τοράκη-16/3/2004


Κατέβασμα ppt "Μεταδεδομένα στο ψηφιακό περιβάλλον"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google