Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

2 ΓΕΝΙΚΑ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΠΡΟΫΠ/ΝΤΑΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 201117.849.066,331.605.634,5819.454.700,917.810.880,988.598.038,346.391.004,492.207.033,85 201220.503.641,03708.796,6321.212.437,669.009.606,9010.525.571,329.009.606,901.515.964,42 201318.197.991,104.782.450,5222.980.441,6214.204.739,8411.368.932,5710.004.574,691.364.357,88 Ικανοποιητική μείωση των απλήρωτων υποχρεώσεων του Δήμου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι ο Καλλικρατικός Δήμος Γορτυνίας ξεκίνησε με υποχρεώσεις προς προμηθευτές περίπου 2.400.000€ (Λογαριασμός 50, απογραφή έναρξης Δήμου). Ένα μικρό μέρος της εξόφλησης οφείλεται και στην έκτακτη επιχορήγηση ύψους 700.000€ για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (Παραμένει αδιάθετο υπόλοιπο από την επιχορήγηση ύψους : 347.909€) Αύξηση των τιμολογηθέντων - πληρωθέντων, που όμως στο μεγαλύτερο ποσοστό της οφείλεται σε αύξηση του ποσού των επενδύσεων.

3 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΠΡΟΫΠ/ΝΤΑΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑΑΝΕΙΣΠΡΑΧΤΑ 201117.849.066,331.605.634,5819.454.700,91795,1611.203.006,0010.622.948,59579.262,25 201220.503.641,03708.796,6321.212.437,6621.882,9113.903.260,8413.273.646,76607.731,17 201318.197.991,104.782.450,5222.980.441,6241.978,8512.840.290,1611.793.043,491.005.267,82 Αύξηση βεβαιωθέντων – εισπραχθέντων σε σχέση με το 2011. Το πιο σημαντικό όμως επίτευγμα είναι ότι το ποσοστό των Ιδίων Εσόδων σε σχέση με το σύνολο των εσόδων αυξήθηκε από 12,70% το 2011 σε 22,67% το 2013 (Εισπραχθέντα), δίνοντας με αυτό τον τρόπο μεγαλύτερη οικονομική αυτάρκεια στο Δήμο.

4 ΕΙΔΙΚΑ – ΔΑΠΑΝΕΣ (1) Κ.ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΕΚΘΕΣΕΙΣΤΙΜΟΛ/ΝΤΑΠΛΗΡΩΘ/ΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΕ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓ/ΝΤΩΝ % ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΙΜ/ΝΤΩΝ 2012 – 2013 % ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡ/ΝΤΩΝ 2012 – 2013 % 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.093.600,001.798.104,71.784.712,013.392,7215,82-5,00-2,37 61Αμοιβές αιρετών και τρίτων 722.753,17525.656,16476.807,5648.848,604,62-1,56-3,67 62Παροχές τρίτων 1.082.778,49997.697,19910.180,6087.516,598,78109,23204,11 63Φόροι - Τέλη 69.210,9149.137,6748.137,671.000,000,4315,6313,28 64Λοιπά γενικά έξοδα 427.610,52348.165,06302.915,9845.249,083,06110,51179,94 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 253.500,00205.981,27 0,001,81-11,72-11,67 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 475.527,40330.683,18247.959,5982.723,592,910,87-14,74 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις – Δωρεές 506.498,47425.315,90337.719,3087.596,603,7422,024,02 68Λοιπά έξοδα 25.000,004.809,84 0,000,04-83,02

5 ΕΙΔΙΚΑ – ΔΑΠΑΝΕΣ (2) Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΕΚΘΕΣΕΙΣΤΙΜΟΛ/ΝΤΑΠΛΗΡΩΘ/ΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΕ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓ/ΝΤΩΝ % ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΙΜ/ΝΤΩΝ 2012 – 2013 % ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡ/ΝΤΩΝ 2012 – 2013 % 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 515.623,01438.086,81249.466,92188.619,893,85117,6352,02 73Έργα 4.049.402,922.919.208,772.751.303,67167.905,1025,6815,4129,24 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 1.142.533,55534.051,76475.749,7658.302,004,70154,54126,76 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 5.000,000,00 -100,00- 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 1.025.107,34998.485,18861.666,38136.818,808,78-60,08-55,38 82Λοιπές αποδόσεις 1.111.511,611.097.627,61999.152,3298.475,299,656,657,95 83 Επιχορηγούμενς Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 699.082,45695.921,45348.011,83347.909,626,12+### ΣΥΝΟΛΟ 14.204.739,8411.368.932,5710.004.574,691.364.357,881008,1311,04

6 ΕΙΔΙΚΑ – ΔΑΠΑΝΕΣ (3) Οι λειτουργικές Δαπάνες αυξήθηκαν κατά 15% (4.685.550,99 από 4.049.550,98) γεγονός που οφείλεται κυρίως στην πραγματική απεικόνιση της δαπάνης του Ηλεκτρικού Ρεύματος Δαπάνη Ηλεκτρικού Ρεύματος 2013: 600.000€ Δαπάνη Τοκοχρεωλυσίων 2013: 205.000€ πληρώθηκε κανονικά ( Υπόλοιπο αποπληρωμής δανείων 630.000 θα αποπληρωθεί σε 3 χρόνια ) Επιχορήγηση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Γορτυνίας : 100.000€ Αύξηση Δαπάνης για έργα και Επενδύσεις κατά 32% (3.891.347,34€ από 2.945.455,70€ )

7 ΕΙΔΙΚΑ – ΕΣΟΔΑ (1) Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΑΝΕΙΣΠΡΑΧΤΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΕ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤ ΩΝ 2012 -2013 % ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 2012 -2013 % 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 83.278,0730.780,2852.497,790,26116,5217,28 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 150.855,26,001,28-26,23 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 984.017,44900.865,3779.533,787,64140,21152,87 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 102.767,08,000,87-0,8417,60 05ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 24.160,00,000,2075,54 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2.522.808,09,0021,39-7,89 07ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 18.670,72,000,16-47,26 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 283.971,72,002,41-49,16

8 ΕΙΔΙΚΑ – ΕΣΟΔΑ (2) Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΑΝΕΙΣΠΡΑΧΤΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΕ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ Ν ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩ Ν 2012 -2013 % ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ Ν 2012 -2013 % 13ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.557.484,85,0013,21-50,27 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 4.000,00,000,03+### 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 22.711,51,000,1919,9622,04 16ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 5.981,85,000,05257,55 21ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 956.689,92617.353,56315.767,285,23527,27359,63 22ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 105.048,07,000,89-72,98 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 594.486,0185.987,44497.741,680,730,3715,30 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.133.359,301.069.597,4259.727,299,078,513,54 42ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 25.960,41,000,22-24,99 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4.264.039,86,0036,16-3,86 ΣΥΝΟΛΑ 12.840.290,1611.793.043,491.005.267,82100-7,65-11,15

9 ΕΙΔΙΚΑ – ΕΣΟΔΑ (3) Αύξηση εισπράξεως Ιδίων Εσόδων κατά 92,39% (1.721.925,96€ από 895.016,66) που οφείλεται κυρίως στην πραγματική αποτύπωση του τέλους Ηλεκτροφωτισμού και Καθαριότητας, αλλά και στην βεβαίωση του Τέλους Ύδρευσης παρελθόντων ετών για Δημοτικές Ενότητες όπου δέν είχαν βεβαιωθεί από τους πρώην Δήμους.

10 ΕΙΔΙΚΑ - ΕΣΟΔΑ (4) Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις Δήμου : ΕΣΟΔΟ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης566.073 Έσοδα από ενοίκια179.489 Ληξιπρόθεσμα Έσοδα επί των ακαθαρίστων (2%-5%)103.152 Τέλη χρήσης πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων 29.575

11 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ - ΔΑΠΑΝΕΣ 2012 - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ( ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ )2013 - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ( ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ )2014 - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΑΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ % ΕΛΕΙΜΜΑ - ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΟΔΑΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚ ΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ % ΕΛΕΙΜΜΑ - ΠΛΕΟΝΑΣ ΜΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟ ΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΟΔΑΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ Υ ΚΟΣΤΟΥΣ % ΕΛΕΙΜΜΑ - ΠΛΕΟΝΑΣ ΜΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟ ΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 20 - Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμ ού 276.381275.319100,391.062779.805898.20986,82-118.404751.000762.53798,49-11.537 25 - Υπηρεσίες Υδρευσης - Αρδευσης - αποχέτευσης 209.963155.670134,8854.293546.943167.439326,65379.505571.400243.435234,72327.965 ΣΥΝΟΛΙΚΑ 486.34 4 430.989112,8455.3561.326.7481.065.648124,50261.1001.322.4001.005.972131,45316.428

12 ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ (1) ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣΕΤΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ201120122013 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ/ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2,133,122,01 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ/ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1,882,731,29 ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣΕΤΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ201120122013 ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1,48%1,13%0,85% ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΕΤΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ201120122013 ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 34,54%20,29%17,84% ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3,42%9,11%5,40% ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 29,13%17,63%20,57% ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 43,00%49,79%40,07%

13 ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ (2) ΔΕΙΚΤΗΣΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ201120122013 ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ/ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 15,52%27,78%34,75% ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΣΙΑ/ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 4,39%6,35%4,62% ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ/ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 9,56%7,19%14,92% ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ/ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 59,89%51,35%39,63% ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ/ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 21,12%30,88%16,78% ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ/ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ 30,2923,6264,43 ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΗ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΟΙ/ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ 3,667,3217,05

14 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ Ο δείκτης κόστους απασχόλησης (17,84%) είναι από τους καλύτερους σε σχέση με τους υπόλοιπους δήμους. Ο δείκτης επενδυτικής δραστηριότητας βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα σε σχέση με άλλους δήμους και στόχος είναι να διατηρηθεί σε αυτά τα επίπεδα και το 2014. Επενδύει 169 ευρώ ανά δημότη, ποσό που είναι από τα μεγαλύτερα συγκριτικά με άλλους δήμους. Τα λειτουργικά κόστη του προσωπικού επιβαρύνουν τον κάθε δημότη με 87 ευρώ, ποσό αρκετά χαμηλό σε σχέση με τους περισσότερους δήμους. Ο Δήμος παρουσιάζει αρκετά ικανοποιητική ρευστότητα σε σύγκριση με ομοειδείς δήμους. Ο χαμηλότερος δείκτης δανειακής επιβάρυνσης συγκριτικά με τους ομοειδείς δήμους.


Κατέβασμα ppt "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google