Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

2 ΓΕΝΙΚΑ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 2011 ,33 ,58 ,91 ,98 ,34 ,49 ,85 2012 ,03 ,63 ,66 ,90 ,32 ,42 2013 ,10 ,52 ,62 ,84 ,57 ,69 ,88 Ικανοποιητική μείωση των απλήρωτων υποχρεώσεων του Δήμου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι ο Καλλικρατικός Δήμος Γορτυνίας ξεκίνησε με υποχρεώσεις προς προμηθευτές περίπου € (Λογαριασμός 50, απογραφή έναρξης Δήμου) . Ένα μικρό μέρος της εξόφλησης οφείλεται και στην έκτακτη επιχορήγηση ύψους € για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (Παραμένει αδιάθετο υπόλοιπο από την επιχορήγηση ύψους : €) Αύξηση των τιμολογηθέντων - πληρωθέντων, που όμως στο μεγαλύτερο ποσοστό της οφείλεται σε αύξηση του ποσού των επενδύσεων.

3 ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΕΝΙΚΑ - ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΑΝΕΙΣΠΡΑΧΤΑ 2011 ,33 ,58 ,91 795,16 ,00 ,59 ,25 2012 ,03 ,63 ,66 21.882,91 ,84 ,76 ,17 2013 ,10 ,52 ,62 41.978,85 ,16 ,49 ,82 Αύξηση βεβαιωθέντων – εισπραχθέντων σε σχέση με το Το πιο σημαντικό όμως επίτευγμα είναι ότι το ποσοστό των Ιδίων Εσόδων σε σχέση με το σύνολο των εσόδων αυξήθηκε από 12,70% το 2011 σε 22,67% το 2013 (Εισπραχθέντα), δίνοντας με αυτό τον τρόπο μεγαλύτερη οικονομική αυτάρκεια στο Δήμο.

4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΕ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓ/ΝΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΑ – ΔΑΠΑΝΕΣ (1) Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΙΜΟΛ/ΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘ/ΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΕ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓ/ΝΤΩΝ % ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΙΜ/ΝΤΩΝ 2012 – 2013 % ΠΛΗΡ/ΝΤΩΝ 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,00 ,7 ,0 13.392,72 15,82 -5,00 -2,37 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων ,17 ,16 ,56 48.848,60 4,62 -1,56 -3,67 62 Παροχές τρίτων ,49 ,19 ,60 87.516,59 8,78 109,23 204,11 63 Φόροι - Τέλη 69.210,91 49.137,67 48.137,67 1.000,00 0,43 15,63 13,28 64 Λοιπά γενικά έξοδα ,52 ,06 ,98 45.249,08 3,06 110,51 179,94 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης ,00 ,27 0,00 1,81 -11,72 -11,67 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ,40 ,18 ,59 82.723,59 2,91 0,87 -14,74 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις – Δωρεές ,47 ,90 ,30 87.596,60 3,74 22,02 4,02 68 Λοιπά έξοδα 25.000,00 4.809,84 0,04 -83,02

5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΕ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓ/ΝΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΑ – ΔΑΠΑΝΕΣ (2) Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΙΜΟΛ/ΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘ/ΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΕ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓ/ΝΤΩΝ % ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΙΜ/ΝΤΩΝ 2012 – 2013 ΠΛΗΡ/ΝΤΩΝ 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ,01 ,81 ,92 ,89 3,85 117,63 52,02 73 Έργα ,92 ,77 ,67 ,10 25,68 15,41 29,24 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ,55 ,76 ,76 58.302,00 4,70 154,54 126,76 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 5.000,00 0,00 -100,00 - 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) ,34 ,18 ,38 ,80 8,78 -60,08 -55,38 82 Λοιπές αποδόσεις ,61 ,61 ,32 98.475,29 9,65 6,65 7,95 83 Επιχορηγούμενς Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε ,45 ,45 ,83 ,62 6,12 +### ΣΥΝΟΛΟ ,84 ,57 ,69 ,88 100 8,13 11,04

6 ΕΙΔΙΚΑ – ΔΑΠΑΝΕΣ (3) Οι λειτουργικές Δαπάνες αυξήθηκαν κατά 15% ( ,99 από ,98) γεγονός που οφείλεται κυρίως στην πραγματική απεικόνιση της δαπάνης του Ηλεκτρικού Ρεύματος Δαπάνη Ηλεκτρικού Ρεύματος 2013: € Δαπάνη Τοκοχρεωλυσίων 2013: € πληρώθηκε κανονικά (Υπόλοιπο αποπληρωμής δανείων θα αποπληρωθεί σε 3 χρόνια) Επιχορήγηση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Γορτυνίας : € Αύξηση Δαπάνης για έργα και Επενδύσεις κατά 32% ( ,34€ από ,70€ )

7 ΕΙΔΙΚΑ – ΕΣΟΔΑ (1) Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΑΝΕΙΣΠΡΑΧΤΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΕ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ % ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ % 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 83.278,07 30.780,28 52.497,79 0,26 116,52 17,28 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,26 ,00 1,28 -26,23 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ,44 ,37 79.533,78 7,64 140,21 152,87 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,08 0,87 -0,84 17,60 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 24.160,00 0,20 75,54 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ,09 21,39 -7,89 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 18.670,72 0,16 -47,26 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ,72 2,41 -49,16

8 ΕΙΔΙΚΑ – ΕΣΟΔΑ (2) Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΑΝΕΙΣΠΡΑΧΤΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΕ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ % ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ % 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,85 ,00 13,21 -50,27 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 4.000,00 0,03 +### 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 22.711,51 0,19 19,96 22,04 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 5.981,85 0,05 257,55 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ,92 ,56 ,28 5,23 527,27 359,63 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ ,07 0,89 -72,98 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ ,01 85.987,44 ,68 0,73 0,37 15,30 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,30 ,42 59.727,29 9,07 8,51 3,54 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 25.960,41 0,22 -24,99 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ,86 36,16 -3,86 ΣΥΝΟΛΑ ,16 ,49 ,82 100 -7,65 -11,15

9 ΕΙΔΙΚΑ – ΕΣΟΔΑ (3) Αύξηση εισπράξεως Ιδίων Εσόδων κατά 92,39% ( ,96€ από ,66) που οφείλεται κυρίως στην πραγματική αποτύπωση του τέλους Ηλεκτροφωτισμού και Καθαριότητας, αλλά και στην βεβαίωση του Τέλους Ύδρευσης παρελθόντων ετών για Δημοτικές Ενότητες όπου δέν είχαν βεβαιωθεί από τους πρώην Δήμους.

10 ΕΙΔΙΚΑ - ΕΣΟΔΑ (4) Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις Δήμου : ΕΣΟΔΟ
ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης Έσοδα από ενοίκια Ληξιπρόθεσμα Έσοδα επί των ακαθαρίστων (2%-5%) Τέλη χρήσης πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων 29.575

11 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ - ΔΑΠΑΝΕΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ( ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ) ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ( ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ % ΕΛΕΙΜΜΑ - ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 20 - Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 100,39 1.062 86,82 98,49 25 - Υπηρεσίες Υδρευσης - Αρδευσης - αποχέτευσης 134,88 54.293 326,65 234,72 ΣΥΝΟΛΙΚΑ 112,84 55.356 124,50 131,45

12 ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ (1)
ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2011 2012 2013 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ/ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2,13 3,12 2,01 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ/ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1,88 2,73 1,29 ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΤΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2011 2012 2013 ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1,48% 1,13% 0,85% ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2011 2012 2013 ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 34,54% 20,29% 17,84% ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3,42% 9,11% 5,40% ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 29,13% 17,63% 20,57% ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 43,00% 49,79% 40,07%

13 ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ (2)
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2011 2012 2013 ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ/ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 15,52% 27,78% 34,75% ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΣΙΑ/ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 4,39% 6,35% 4,62% ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ/ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 9,56% 7,19% 14,92% ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ/ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 59,89% 51,35% 39,63% ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ/ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 21,12% 30,88% 16,78% ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ/ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ 30,29 23,62 64,43 ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΗ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΟΙ/ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ 3,66 7,32 17,05

14 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ
Ο δείκτης κόστους απασχόλησης (17,84%) είναι από τους καλύτερους σε σχέση με τους υπόλοιπους δήμους. Ο δείκτης επενδυτικής δραστηριότητας βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα σε σχέση με άλλους δήμους και στόχος είναι να διατηρηθεί σε αυτά τα επίπεδα και το 2014. Επενδύει 169 ευρώ ανά δημότη, ποσό που είναι από τα μεγαλύτερα συγκριτικά με άλλους δήμους. Τα λειτουργικά κόστη του προσωπικού επιβαρύνουν τον κάθε δημότη με 87 ευρώ, ποσό αρκετά χαμηλό σε σχέση με τους περισσότερους δήμους. Ο Δήμος παρουσιάζει αρκετά ικανοποιητική ρευστότητα σε σύγκριση με ομοειδείς δήμους. Ο χαμηλότερος δείκτης δανειακής επιβάρυνσης συγκριτικά με τους ομοειδείς δήμους.


Κατέβασμα ppt "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google