Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τύποι φυσικών οικοτόπων της οδηγίας 92/43 ΕΕ. Προσδιορισμός Η λέξη «Οικοτόπος», όπως προσδιορίζεται από το δίκτυο Natura 2000, σημαίνει ενδιαίτημα ενός.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τύποι φυσικών οικοτόπων της οδηγίας 92/43 ΕΕ. Προσδιορισμός Η λέξη «Οικοτόπος», όπως προσδιορίζεται από το δίκτυο Natura 2000, σημαίνει ενδιαίτημα ενός."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τύποι φυσικών οικοτόπων της οδηγίας 92/43 ΕΕ

2 Προσδιορισμός Η λέξη «Οικοτόπος», όπως προσδιορίζεται από το δίκτυο Natura 2000, σημαίνει ενδιαίτημα ενός η περισσότερων ειδών έμβιων όντων, όρος που χρησιμοποιούταν πριν από μερικών χρόνων. Το ενδιαίτημα (Habitat στα Αγγλικά) είναι συγκεκριμένες καταστάσεις ρυθμιστικών παραγόντων του περιβάλλοντος.

3 Σημασία Η σημασία του οικοτόπου στην διατήρηση της βιοποικιλότητας πηγάζει από την οικολογική επιστήμη, η οποία έχει μελετήσει τις σχέσεις των ειδών με το περιβάλλοντος τους και αποκεί στο συμπέρασμα ότι η διατήρηση των ειδών δεν έχει σημασία χωρίς τη διατήρηση των οικοτόπων τους.

4 Σκοπός Σκοπός της Οδηγίας 92/43 ΕΕ είναι "να συμβάλει στην προστασία της βιολογικής ποικιλομορφίας, μέσω της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών όπου εφαρμόζεται η συνθήκη".

5 Κωδικοποίηση Η κωδικοποίηση των τύπων οικοτόπων έχει 4 ψήφους. Ο πρώτος αναφέρεται σε μεγάλες γενικές συνθήκες, είτε γεωμοφολογικές, είτε υδρολιγικές, είτε βλάστησης και ο δεύτερος ψήφος αντιστοιχεί σε υποδιαίρεση της κατηγορίας του πρώτου βαθμού

6 1 Παράκτιοι και αλοφυτικοί οικότοποι 1.Θαλάσσια ύδατα και περιοχές στις οποίες εκδηλώνεται παλίρροια –1150 Παράκτιες λιμνοθάλασσες 2.Απόκρημνες βραχώδεις ακτές και παραλίες με κροκάλες 3.Έλη και αλίπεδα και ενδοχωρικά παράκτια του Ατλαντικού 4.Μεσογειακά και θερμοατλαντικά παραθαλάσσια έλη και αλίπεδα 5.Στέπες της ενδοχώρας όπου διαβιούν αλόφιλοι και γυψόφιλοι οργανισμοί

7 2 Παράκτιες ενδοχωρικές θίνες 1.Παράκτιες θίνες –2110 Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες –2120 Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria –2130 Σταθερές παράκτιες θίνες με ποώδη βλάστηση 2.Παράκτιες θίνες των ακτών της Μεσογείου

8 3 Οικότοποι γλυκών υδάτων 1.Στάσιμα ύδατα –3130 Ολιγοτροφικά ύδατα με μεσο-ευρωπαϊκές και περιαλπικές περιοχές με αμφίβια βλάστηση Litorella ή Isoetea ή ετήσια βλάστηση σε εκτεθημένα αναχώματα (Nanocyperetalia) –3150 Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition –3170 Μεσογειακά εποχιακά τέλματα 2.Ρέοντα ύδατα — Τμήματα ρευμάτων ύδατος φυσικής και ημιφυσικής ροής (μικρές, μέσου μεγέθους και μεγάλες κοίτες) των οποίων η ποιότητα του ύδατος δεν εμφανίζει σημαντική αλλοίωση –3290 Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή

9 4 Εύκρατα χέρσα εδάφη και λόχμες 4090 Ενδημικά ορεινά μεσογειακά χέρσα εδάφη με ακανθώδεις θάμνους

10 5 Λόχμες με σκληρόφυλλη βλάστηση 1.Yπομεσογειακές και εύκρατες λόχμες –5130 Διαπλάσεις με Juniperus communis σε ασβεστούχους χερσότοπους ή λειμώνες 2.Δενδροειδή matorrals της Μεσογείου –5210 Δενδροειδή matorrals με Juniperus ssp. 3.Θερμομεσογειακές και προστεπικές λόχμες –5310 Δενδροειδή matorrals με Laurus nobilis 4.Φρύγανα –5420 Φρύγανα με Sarcopoterium spinosum

11 6 Φυσικές και ημηφυσικές χλοώδεις διαπλάσεις 1.Φυσικοί λειμώνες –6170 Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες 2.Ημιφυσικές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις και περιοχές όπου φύονται θάμνοι –6220 Ψευδοστέπα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea 3.Δάση σκληροφύλλων που χρησιμοποιούνται για βοσκή (dehesas) 4.Ημιφυσικοί υγροί λειμώνες με υψηλή χλόη –6420 Μεσογειακοί λειμώνες υψηλών χόρτων και βούρλων (Molinio- Holoschoenion) 5.Μεσόφιλοι λειμώνες –6150 Χαμηλού υψομέτρου θεριζόμενοι λειμώνες (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

12 7 Υψηλοί τυρφώνες, χαμηλοί τυρφώνες και βάλτοι 1.Όξινοι τυρφώνες με σφάγνα 2.Ασβεστούχοι βάλτοι –7210 Ασβεστούχοι βάλτοι με Cladium mariscus και είδη του Caricion davallianae 3.Βόρειοι τυρφώνες

13 8 Βραχώδεις οικότοποι και σπηλαία 1.Λιθώνες 2.Βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση –8240 Ασβεστολιθικές πλάκες 3.Άλλοι βραχώδεις οικότοποι

14 9 Δάση 0. Δάση της βόρειας Ευρώπης 1.Δάση εύκρατων περιοχών της Ευρώπης 91E0 Αλλουβιακά υπολειμματικά δάση με Alnion glutinosa και Fraxinus excelsior 9130 Δάση οξιάς της Asperulo-Fagetum 2.Μεσογειακά δάση φυλλοβόλων 92C0 Δάση ανατολικής πλατάνου (Platanion orientalis) 9280 Δάση με Quercus frainetto 3.Μεσογειακά δάση σκληροφύλλων 9340 Δάση αριάς (Quercus ilex ) 4.Ορεινά εύκρατα δάση κωνοφόρων 5.Μεσογειακά και μακαρονησιώτικα ορεινά εύκρατα δάση κωνοφόρων

15 Τύποι φυσικών οικοτόπων χωρίς ειδική κοινοτική σημασία Οι τύποι φυσικών οικοτόπων αναφέρονται στο Παράρτήμα Ι της Οδηγίας, αλλά δεν είναι όλοι οι τύποι που αναφέρονται εκεί. Μερικοί που δεν έχουν ειδική κοινοτική σημασία δεν αναφέρονται στο Παράρτημα Ι αλλά έχουν κωδικοποιηθεί, όπως οι καλαμώνες (72Α0), τα πουρνάρια (934Α), τα Θερμόφιλα δρυοδάση της Αν. Μεσογείου και της Βαλκανικής (924Α), τα «ψευδομακκί» (5350), τα «Garrigues» της Μεσογείου (5340) ακόμα και οι αναδασώσεις. (1030)

16 Τύποι οικοτόπων του Τόπου Κοινωτικής Σημασίας της Νισός Άνδρου (GR4220001) 1120117012402110223032603290542062206420822091E092C092D09350 ΚωδικόςΠροσδιορισμός 1120 Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanica) 1170 Ύφαλοι 1240 Απόκρημνές βραχώδεις ακτές με ενδημικά Limonium spp. 2110 Υποτυπώδες κινούμενες θίνες 2230 Θίνες με λειμώνες της Malcolmietalia 3260 Ποταμοί από πεδινά σε ορεινά επίπεδα με βλάστηση των Ranunculion fluitentis και Callitricho-Batrachion 3290 Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή της Paspalo-Agrostidion 5420 Φρύγανα με Sarcopoterium spinosum 6220 Ψευδοστέπα με αγροστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachipodietea 6420 Μεσογειακοί λειμώνες υψηλών χόρτων και βούρλων (Molinio- Holoschoenion) 8220 Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση 91E0 Αλλουβιακά υπολειμματικά δάση με Alnion glutinosa και Fraxinus excelsior 92C0 Δάση ανατολικής πλατάνου (Platanion orientalis) 92D0 Θερμομεσογειακές παραποτάμιες στοές (Nerio Tamaricetea) 9350 Δάση βαλανιδιάς με Quercus macrolepis

17 Τύποι οικοτόπων και φυτοκοινωνιολογία Ο προσδιορισμός των περισσότερων τύπων οικοτόπων βασίζεται στη φυτοκοινωνιά. Αυτό έχει δυο λόγους: –Τα φυτά είναι καλά ενδεικτικά των συνθηκών του περιβάλλοντος που δεν μπορούν να μετρηθούν ή να εκτιμηθούν εύκολα. –Καθιστούν τα ίδια περιβάλλον και συνθήκες διαβίωσης για τα ζώα ή άλλα δευτερεύοντα καταναλωτών

18 Φυτοκοινωνία Η φυτοκοινωνία είναι ένα είδος οργανωμένου συνόλου ειδών φυτών, η παρουσία των οποίων σε ένα τόπο χαρακτηρίζουν συγκεκριμένες καταστάσεις ρυθμιστικών παραγόντων, με διασταυρωμένες επιρροές, πράγμα που συνδέει τη φυτοκοινωνία με το ενδιαίτημα. Δεν πρέπει να συγχύσουμε τη φυτοκοινωνία με τη βλάστηση, διότι αυτός ο παράγοντας προσδιορίζεται με μετρήσεις ύψους και κάλυψης γης χωρίς μεσολάβηση τη λίστα των ειδών εκτός από αναφορά των δυο κυρίαρχων ειδών. Η φυτοκοινωνία έχει πολλά επίπεδα προσδιορισμού, όπως γίνεται για ένα είδος, με το προσδιορισμό του γένους, της οικογένειας, της κλάσης κλπ. Η φυτοκοινωνιολογία έχει σκοπό να οργανώσει τις φυτοκοινωνίες κατά ταξινομικά επίπεδα με αναλογία τη ταξινόμηση των έμβιων όντων.

19 Φυτοκοινωνιολογική ταξινόμηση ΒαθμίδαΚατάληξη Κλάση (Classe)-etea Τάξη (Ordre),-etalia Συνένωση (Alliance),-ion Φυτοκοινωνιολογική Ένωση (Association), -etum Τα ονόματα των φυτοκοινωνιών έχουν ρίζα τα πιο χαρακτηριστικά είδη τους και ίδια κατάληξη για κάθε βαθμίδα της κατάληξης.

20 Συσχέτιση τύπων οικοτόπων με φυτοκοινωνίες Η ταξινόμηση των φυτοκοινωνιών βασίζεται σε χαρακτηριστικά είδη για κάθε βαθμό της ταξινόμησης για τα οποία χαρακτηριστικά είδη υπάρχει περιοριστικό παράγοντα Για παράδειγμα η κλάση των Quercetea ilicis χαρακτηρίζεται με είδη για τα οποία ο περιοριστικός παράγοντας για την ύπαρξη τους είναι το κλίμα (πρέπει να είναι μεσογειακού τύπου). Μέσα στη κλάση αυτή θα υπάρχουν τάξεις των οποίων χαρακτηριστικό είδος δεν θα περιορίζεται από το γενικό κλίμα, αλλά από το έδαφος. Μέσα στη κλάση αυτή υπάρχουν συνενώσεις των οποίων χαρακτηριστικών ειδών θα έχουν περιοριστικό παράγοντα τη χρήση γης. Και ούτω καθεξής για το ιεραρχικά κατώτερο βαθμό.

21 Παράδειγμα συσχέτισης τύπων οικοτόπων με φυτοκοινωνίες στην Άνδρο (Κ. Γεωργίου, 2001) ΚλάσηΤάξηΣυνένωσηΈνωση ή κοινώτητα CISTO- MICROMERIETEA JULIANAE Oberd. 1954 Sarcopoterietalia spinosi Eig 1939 (syn: Cisto-Micromerietalia Oberd. 1954) Cistion orientale Oberd. 1954 Genista acanthoclada- Erica manipuliflora c. 542082 (φρύγανα) ASPLENIETEA TRICHOMANIS (Br.- Bl. in Meier et Br.-Bl. 1934) Oberd. 1977 Androsacetalia vandelii Br.-Bl. in Meier et Br.-Bl. 1934 corr. Br.-Bl. 1948 Silenion lerchenfeldianae Simon 1958 Campanuletum sprunerianae-sartori ined. 822014 (Βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση) QUERCETEA PUBESCENTIS Doing-Kraft ex Scamoni et Passarge 1959 Quercetalia pubescenti-petraeae Klika 1933 Doronico-Quercetum pubescentis ined. 935051 (Δάση βαλανιδιάς με Quercus macrolepis)

22 Παράδειγμα φυτοκοινωνιολογικού πίνακα (από Μπαμπαλώνα, 2001) Τύποι οικοτόπων «Garrigues» Φρύγανα Συνένωση 534010 542020542010 Ένωση 534015534016 Αρ Δειγματοληψειών 510 913 Coridothymus capitatus....V Anthemis tomentosa....IV Astragalus thracicus....III Allium guttatum....II Bromus tectorum.II.. Vulpia myuros.II..I Sarcopoterium spinosum...V. Cynodon dactylon...IV. Pimpinella tragium...II. Polycarpon tetraphyllu...III. Lotus ornithopodioides...II. Ballota acetabulosa..IIV. Capsella bursa-pastori..IIV. Picris pauciflora..IIII. Prunus spinosa..+I. Satureja montana..VII. Arenaria leptoclados..+II. Juniperus oxycedrus..III. Catapodium rigidum.II.V. Τύποι οικοτόπων «Garrigues» Φρύγανα Συνένωση 534010 542020542010 Ένωση 534015534016 Αρ Δειγματοληψειών 510 913 Cerastium brachypetalum.IIIIIV. Hordeum murinum.++IV. Picnomon acarna.IIII. Origanum vulgare.IIIVIII. Carlina corymbosa.++I. Galium samothracicum..I.. Calicotome villosa.III... Carthamus lanatus.I... Quercus coccifera.II.. Phillyrea latifolia.+.I. Verbascum cylindrocarp.II... Convolvulus althaeoide.II.III. Asparagus acutifolius.II.. Pteridium aquilinum.III.. Anthoxanthum odoratumI..II. Poa bulbosaII +III. Trifolium campestreIIIII.III. Thymus sibthorpiiIIIIIIIIII.

23 Χαρτογράφηση, Παρακολούθηση και Διαχείριση των τύπων οικοτόπων Η χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων χρησιμοποιεί τα εμφανίσιμα χαρακτηριστικά τους με τηλεπισκόπιση. Πρακτικά, χρησιμοποιείται η γεωμορφολογία και η κάλυψη γης από τα κυρίαρχα είδη (λιμνοθάλασσα, παράκτιες θίνες, ελατόδαση κλπ.). Συνήθως δεν χαρτογραφίζουμε και δεν αναφερόμαστε σε τύπους οικοτόπους με περισσότερα από 4 ψήφους όταν πρόκειται για διαχειριστική ή άλλη περιβαλλοντική μελέτη διότι στις συντριπτικές περιπτώσεις δεν ξέρουμε την οικολογική σημασία των ενώσεων ή άλλων ομάδων με 6 ψήφους

24 Παράδειγμα χάρτης τύπων οικοτόπων (λίμνη Κορώνεια, GR1220001)

25 Παραδείγματα τύπων οικοτόπων του Τόπου Κοινοτικής Σημασίας των λιμνών Κορώνειας-Βόλβης (GR1220001) και των Στενών Ρεντίνας (GR1220003)

26 6420 : Μεσογειακοί λειμώνες υψηλών χόρτων και βούρλων (Molinio- Holoschoenion)

27 3290 : Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή

28 92D0 : Θερμομεσογειακές παραποτάμιες στοές (Nerio Tamaricetea)

29 91Ε0 : Αλλουβιακά υπολειμματικά δάση με Alnion glutinosa και Fraxinus excelsior

30 92C0 : Δάση ανατολικής πλατάνου (Platanion orientalis)

31 5350 : Ψευδομακκί

32 9340 : Δάση αριάς (Quercus ilex)

33 924Α: Θερμόφιλα δρυοδάση της Αν. Μεσογείου και της Βαλκανικής

34 Oικολογική σημασία των τύπων οικοτόπων Παράδειγμα από το ΤΚΣ Κορώνειας-Βόλβης Η οικολογική σημασία των τύπων οικοτόπων είναι πρώτιστης σημασίας για την διατήρηση και διαχείριση τους. Στο Τόπο Κοινοτικής Σημασίας των λιμνών Βόλβη-Κορώνεια έχουν εξεταστεί τα οικολογικά προφίλ των ειδών που χαρακτηρίζουν διάφορους τύπος οικοτόπων κατά κλάσεις γεωλογικού υποβάθρου

35 Υπόμνημα των πινάκων +Σημαντική παρουσία στη κλάση (πιθανότητα τυχαία <0,05) ++Πολύ σημαντική παρουσία στη κλάση (πιθανότητα τυχαία < 0,01) +++Πάρα πολύ σημαντική παρουσία στη κλάση (πιθανότητα τυχαία < 0,001) -Σημαντική απουσία στη κλάση (πιθανότητα τυχαία <0,05) --Πολύ σημαντική απουσία στη κλάση (πιθανότητα τυχαία <0,01) -- -Πάρα πολύ σημαντική απουσία στη κλάση (πιθανότητα τυχαία <0,001) Κωδ. κλάσηςΠροσδιορισμός της κλάσης ΝερόΕπιφάνεια νερού ΚαινΈδαφος που εμφανίζεται ήδη από το 1970 HlkΟλόκαινα λιμναία ιζήματα alalΟλόκαινες αδιαίρετες αλλουβιακές αποθέσεις HlΟλόκαινες προσχώσεις κοιλάδων Hl,sΟλόκαινες αποθέσεις στις κοίτες ποταμών και χειμάρρων QcslΠαλαιότερα ριπίδια προσχώσεων Qcs2Νεώτερα ριπίδια προσχώσεων Ptt3lΠλειστοκαινικό κατώτερο σύστημα αναβαθμίδων gn2Παλαιοζωικοί διμαρμαρυγιακοί γνεύσιοι

36 Οικολογικό προφίλ των χαρακτηριστικών ειδών των πουρναριών (5350) κατά το γεωλογικό υπόβραθρο Κωδ. κλάσης ΝερόΚαινHlkalHlHl,sQcs2QcslPtt3lgn2Σύνολο (nt) Παρουσίες Κλάσης (ni) 82913234838381 Παρουσίες Είδους (p) pni/p * nt/niΕίδος 10 0 0 -- 00000270 608 +++ 810 ++ Phyllirea latifolia 110 0 -- 00000245 644 +++ 736 ++ Quercus coccifera 80 0-0- 00000338 506 ++ 999 +++ Juniperus oxycedrus 60000000450 675 +++ 450Chrysopogon gryllus 500000000 608 +++ 999 ++ Pyrus spinosa 400000000 999 +++ 0Onopordum illyricum 300000000 675 + 900Fumana thymifolia

37 Οικολογικό προφίλ των χαρακτηριστικών ειδών των δασών πλατανών (92C0) κατά το γεωλογικό υπόβραθρο Κωδ. κλάσης ΝερόΚαινHlkalHlHl,sQcs2QcslPtt3lgn2Σύνολο (nt) Παρουσίες κλάσης (ni) 82913234838381 Παρουσίες Είδους (p) pni/p * nt/niΕίδος 9 093694500225 338 + 000Ballota nigra 8 0 0-0- 785060 ++ 000Platanus orientalis 7 0 0-0- 1785790 + 289000Clematis vitalba 12 070104001692532251690 Geranium rotundifolium 3 0020800 999 +++ 0000Dracunculus vulgaris

38 Οικολογικό προφίλ των χαρακτηριστικών ειδών των διαπλάσεων αλμυρικιών (92D0) κατά το γεωλογικό υπόβραθρο Κωδ. κλάσης ΝερόΚαινHlkalHlHl,sQcs2QcslPtt3lgn2Σύνολο (nt) Παρουσίες Κλάσης (ni) 82913234838381 Παρουσίες Είδους (p) pni/p * nt/niΕίδος 10016812500000101270Bromus commutatus 401403120000000Cirsium creticus 50 223 + 0000203000Tamarix parviflora

39 Οικολογικό προφίλ των χαρακτηριστικών ειδών των υγρών λιβαδιών (6420) κατά το γεωλογικό υπόβραθρο Κωδ. κλάσης ΝερόΚαινHlkalHlHl,sQcs2QcslPtt3lgn2Σύνολο (nt) Παρουσίες Κλάσης (ni) 82913234838381 Παρουσίες Είδους (p) pni/p * nt/niΕίδος 901403120000000Petrorhagia prolifera 801403120000000Verbascum sinuatum 70 223 + 1250000000Cochorium intybus 120 178 + 113003680000 Scirpoides holoschoenus 90155208002550000Juncus acutus 30 279 + 00000000Galium verum

40 Οικολογικά προφίλ για τους τύπους οικοτόπων Γνωρίζοντας τα οικολογικά προφίλ των ομάδων φυτών που χαρακτηρίζουν τους τύπους οικοτόπων, μπορούμε να δώσουμε οικολογικά προφίλ και για τους τύπους οικοτόπων, όπως εκείνο για το εδαφικό υπόβαθρο για τη περιοχή των λιμνών Κορώνεια και βόλβη.

41 Οικολογικά προφίλ των τύπων οικοτόπων του ΤΚΣ των λιμνών Κορώνεια και Βόλβης Τύπος οικότοπου Γνεύσιοι, Πλειστοκαινικές αποθέσεις και ανώτερη αναβαθμίδα ριπιδίων Αρκετά Πρόσφατες Αποθέσεις ριπιδίων και κοίτη ποταμών Αρκετά Πρόσφατες Αποθέσεις ριπιδίων και λιμναίες αποθέσεις Πρόσφατες αποθέσεις Πυθμένας των ρεμάτων και τάφρων 9340 (Δάση αριάς) + 5350 (ψευδομακκί) + 92C0 (Δάση πλατανών) + 92Α0 (Δάση ιτιών και λεύκων) + 92Ε0 (Δάση σκλήθρων) + 92D0 (Διαπλάσεις Tamarix ή λυγαριών) + 6420 (Λειμώνες ψηλών χόρτων) + 72Α0 (Καλαμώνες) ++ 3290 (Ποταμοί με περιοδική ροή) +

42 Ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "Τύποι φυσικών οικοτόπων της οδηγίας 92/43 ΕΕ. Προσδιορισμός Η λέξη «Οικοτόπος», όπως προσδιορίζεται από το δίκτυο Natura 2000, σημαίνει ενδιαίτημα ενός."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google