Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 H μέθοδος του πειράματος επιλογής (Choice Experiment Method - CE) Το πείραμα επιλογής είναι η πιο σύγχρονη μέθοδος περιβαλλοντικής αποτίμησης και ακόμα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 H μέθοδος του πειράματος επιλογής (Choice Experiment Method - CE) Το πείραμα επιλογής είναι η πιο σύγχρονη μέθοδος περιβαλλοντικής αποτίμησης και ακόμα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 H μέθοδος του πειράματος επιλογής (Choice Experiment Method - CE) Το πείραμα επιλογής είναι η πιο σύγχρονη μέθοδος περιβαλλοντικής αποτίμησης και ακόμα είναι σε διαδικασία βελτίωσης. Το πείραμα επιλογής είναι παρόμοιο με την μέθοδο υποθετικής/ενδεχόμενης αποτίμησης (CVM) καθώς βασίζεται σε δεδομένα από έρευνες τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της οικονομικής αξίας, σχεδόν, κάθε περιβαλλοντικού αγαθού και υπηρεσίας. Με την μέθοδο αυτή (CE) μπορούν να μετρηθούν αξίες χρήσης καθώς και μη-χρήσης ενός πόρου.

2 2 Η μέθοδος του πειράματος επιλογής - επισκόπηση Σε αντίθεση με τη CVM, η CE δεν ζητά από τους ερωτώμενους να δηλώσουν την χρηματική τους αποτίμηση. Αντ ‘αυτού οι αξίες εικάζονται από τις επιλογές των ερωτώμενων στους οποίους παρουσιάζεται μια σειρά εναλλακτικών. Η μέθοδος θεμελιώνεται στην θεωρία του Lancaster(1966) σύμφωνα με την οποία κάθε αγαθό μπορεί να προσδιοριστεί ως το σύνολο των χαρακτηριστικών του και των επιπέδων που τα χαρακτηριστικά αυτά παίρνουν. Η απόφαση αγοράς στηρίζεται στα επιμέρους χαρακτηριστικά παρά στο αγαθό ως σύνολο.

3 3 Η μέθοδος του πειράματος επιλογής - επισκόπηση Στο πείραμα επιλογής στον ερωτώμενο παρουσιάζονται δύο ή περισσότερες εναλλακτικές εκδοχές του περιβαλλοντικού αγαθού, κάθε μία από τις οποίες περιλαμβάνει διαφορετικά επίπεδα για τα χαρακτηριστικά του αγαθού σε διαφορετικές τιμές. Ο ερωτώμενος καλείται να δηλώσει την προτίμησή του μεταξύ των εναλλακτικών. Δεδομένου ότι ένα από τα χαρακτηριστικά του αγαθού είναι η τιμή, είναι εφικτό να προσδιοριστεί η διάθεση για πληρωμή (WTP) για τα επίπεδα των υπόλοιπων χαρακτηριστικών του αγαθού.

4 4 Η μέθοδος του πειράματος επιλογής - επισκόπηση Η μέθοδος του πειράματος επιλογής μπορεί να εκτιμήσει την συνολική αξία (total economic value) ενός περιβαλλοντικού αγαθού ή υπηρεσίας καθώς και την αξία των χαρακτηριστικών του και μεταβολών σε αυτά.

5 5 Η μέθοδος του πειράματος επιλογής - επισκόπηση

6 6 Πείραμα επιλογής-Σχεδίαση:1 Ο βήμα Καθώς τόσο το πείραμα επιλογής όσο και η υποθετική αποτίμηση είναι υποθετικές μέθοδοι στηριζόμενες σε ερευνητικά δεδομένα, η εφαρμογή τους είναι παρόμοια. Η κύρια διαφορά τους είναι στη σχεδίαση των ερωτήσεων αποτίμησης και στην ανάλυση των δεδομένων. Το πρώτο βήμα είναι ο προσδιορισμός/ταυτοποίηση του αγαθού που αποτιμάται. Αυτό περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων υπηρεσιών που αποτιμώνται καθώς και του πληθυσμού που αντλεί αξίες από την παροχή του αγαθού.

7 7 Πείραμα επιλογής-Σχεδίαση:2 Ο βήμα Το δεύτερο βήμα αφορά την απόφαση για την διαδικασία εκτέλεσης της μελέτης όπως το αν θα είναι τηλεφωνική ή ταχυδρομική έρευνα ή θα διεξαχθούν συνεντεύξεις; το μέγεθος του δείγματος; την σύνθεση του δείγματος; και άλλες σχετικές αποφάσεις. Οι αποφάσεις θα βασιστούν στον διαθέσιμο προϋπολογισμό και χρόνο συνυπολογίζοντας την πολυπλοκότητα ή όχι του αγαθού που αποτιμάται.

8 8 Πείραμα επιλογής-Σχεδίαση:2 Ο βήμα Οι προσωπικές συνεντεύξεις είναι συνήθως πιο αποτελεσματικές για σύνθετες ερωτήσεις γιατί είναι ευκολότερο να παρέχεται στον ερωτώμενο η απαραίτητη πληροφόρηση και τα άτομα είναι περισσότερο πιθανό να συμπληρώσουν ένα μεγάλο ερωτηματολόγιο όταν αυτό γίνεται με προσωπική συνέντευξη. Σε ορισμένες περιπτώσεις βοηθητικό οπτικοαουστικό υλικό όπως φωτογραφίες ή βίντεο χρησιμοποιούνται για την καλύτερη κατανόηση του υποθετικού σεναρίου που παρουσιάζεται.

9 9 Πείραμα επιλογής-Σχεδίαση:2 Ο βήμα Οι προσωπικές συνεντεύξεις είναι συνήθως και η ακριβότερη μέθοδος συλλογής δεδομένων. Ωστόσο και οι ταχυδρομικές έρευνες όταν ακολουθούν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να παρέχουν αξιόπιστα δεδομένα μπορεί να είναι ακριβές. Οι τηλεφωνικές έρευνες συνήθως δεν είναι κατάλληλες για την εφαρμογή του πειράματος επιλογής λόγω της πολυπλοκότητας της διαδικασίας επιλογής μέσω διαφορετικών εναλλακτικών που περιλαμβάνει.

10 10 Πείραμα επιλογής-Σχεδίαση:3 Ο βήμα Το επόμενο βήμα είναι ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου. Αυτός πραγματοποιείται σε διάφορα στάδια. Η διαδικασία σχεδίασης συνήθως ξεκινάει με αρχικές συνεντεύξεις σε ομάδες από τον σχετικό πληθυσμό καθώς και επαφές με ειδικούς και επιστήμονες ώστε να προσδιοριστούν τα σημαντικά χαρακτηριστικά του αγαθού που αποτιμάται καθώς και τα επίπεδα που τα χαρακτηριστικά αυτά παίρνουν κάτω από διαφορετικά σενάρια πολιτικής πρωτοβουλίας.

11 11 Πείραμα επιλογής-Σχεδίαση:3 Ο βήμα Στις αρχικές επαφές με ομάδες του πληθυσμού οι ερευνητές επικεντρώνονται σε γενικές ερωτήσεις που αφορούν την κατανόηση από τους ερωτώμενους θεμάτων σχετικών με το αγαθό που αποτιμάται καθώς και την θεώρησή τους αναφορικά με το ποια χαρακτηριστικά του αγαθού είναι σημαντικά. Στους επιστήμονες ο ερευνητής θα απηύθυνε ερωτήσεις αναφορικά με την ενδεχόμενη αύξηση στα επίπεδα που τα χαρακτηριστικά του αγαθού μπορεί να πάρουν αν εφαρμόζονταν πολιτικές που θα στόχευαν στην αποτελεσματική διαχείριση των πόρων καθώς και την ενδεχόμενη μείωση στα επίπεδα ως αποτέλεσμα της χειροτέρευσης στις υπάρχουσες συνθήκες.

12 12 Πείραμα επιλογής-Σχεδίαση:3 Ο βήμα Στις επόμενες επαφές με ομάδες του πληθυσμού οι ερωτήσεις γίνονται πιο συγκεκριμένες ώστε να διαμορφωθεί το τελικό ερωτηματολόγιο και να εντοπιστούν τμήματα που χρειάζεται να αποσαφηνιστούν περισσότερο με βοηθητικό υλικό. Για παράδειγμα οι ερωτώμενοι μπορεί να χρειάζονται πληροφορίες για την τοποθεσία του αγαθού, την μοναδικότητα του και την πιθανή ύπαρξη υποκατάστατων αγαθών.

13 13 Πείραμα επιλογής-Σχεδίαση:3 Ο βήμα Σε αυτό το στάδιο ο ερευνητής εξετάζει διαφορετικές εκδοχές της ερώτησης αποτίμησης. Σε ένα CE στον ερωτώμενο παρουσιάζονται διαφορετικές εναλλακτικές επιλογές (choice sets) η κάθε μία από τις οποίες περιλαμβάνει διαφορετικά επίπεδα για τα χαρακτηριστικά του αγαθού σε διαφορετικές τιμές. Αυτοί οι διαφορετικοί συνδυασμοί επιπέδων για τα χαρακτηριστικά του αγαθού εμφανίζονται στον ερωτώμενο σε ζευγάρια ή περισσότερες επιλογές από τις οποίες καλείται να επιλέξει. Η διαμόρφωση των διαφορετικών επιλογών γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της θεωρία της πειραματικής σχεδίασης( experimental design theory)

14 14 Πείραμα επιλογής-Σχεδίαση:3 Ο βήμα Αφού έχει πραγματοποιηθεί ένας ικανοποιητικός αριθμός επαφών με ομάδες από τον πληθυσμό, και οι ερευνητές έχουν καταλήξει στο ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να παρέχουν την απαραίτητη πληροφόρηση, πως να παρουσιάσουν το υποθετικό σενάριο αποτίμησης και ποιες θα είναι οι εναλλακτικές επιλογής,πραγματοποιείται ο αρχικός έλεγχος της έρευνας (pre- testing). Οι ερευνητές συνεχίζουν την διαδικασία μέχρι να καταλήξουν στο τελικό ερωτηματολόγιο το οποίο οι ερωτώμενοι θα καταλαβαίνουν και ταυτόχρονα θα μπορεί να εκμαιεύει την πραγματική αποτίμηση των ατόμων για το αγαθό.

15 15 Πείραμα επιλογής-Σχεδίαση:4 Ο βήμα Το επόμενο στάδιο είναι η εφαρμογή της έρευνας. Το πρώτο βήμα είναι η επιλογή του κατάλληλου δείγματος. Ιδανικά, το δείγμα θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού και άρα επιλεγμένο χρησιμοποιώντας κατάλληλες στατιστικές μεθόδους.

16 16 Πείραμα επιλογής-Σχεδίαση: 5 Ο βήμα Το τελευταίο βήμα είναι η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων και η εξαγωγή των συμπερασμάτων. Η οικονομετρική επεξεργασία των δεδομένων που συγκεντρώνονται από ένα CE είναι συχνά πολυπλοκότερη από την αντίστοιχη επεξεργασία των δεδομένων της CVM. Για την επεξεργασία των δεδομένων του CE χρειάζεται η εφαρμογή μεθόδων εκτίμησης διακριτών μεταβλητών (discrete choice analysis) ώστε να προσδιοριστεί η πραγματική διάθεση για πληρωμή μέσα από τις διαδοχικές επιλογές μεταξύ εναλλακτικών.

17 17 Πείραμα επιλογής-Σχεδίαση:5 Ο βήμα Η οικονομετρική ανάλυση επιτρέπει την εκτίμηση της μέσης αποτίμησης ενός ατόμου/νοικοκυριού του δείγματος για κάθε χαρακτηριστικό του αγαθού. Η αποτίμηση αυτή στη συνέχεια αναγάγεται στο σύνολο του πληθυσμού ώστε να προσδιοριστεί η συνολική κοινωνική χρησιμότητα που συνδέεται με την εφαρμογή κάποιας πολιτικής. Η μέθοδος επιτρέπει τόσο την αποτίμηση μίας πολιτικής και των αποτελεσμάτων της όσο και την κατάταξη διαφορετικών πολιτικών με βάση τις κοινωνικές προτιμήσεις.

18 18 Πείραμα επιλογής-Εφαρμογή Όταν πραγματοποιείται ένα πείραμα επιλογής τα ακόλουθα θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’όψιν: Πριν εφαρμοστεί το ερωτηματολόγιο πρέπει κανείς να γνωρίζει όσο γίνεται καλύτερα τι πιστεύουν τα άτομα γύρω από το αγαθό που αποτιμάται. Η οικειότητα των ατόμων με το αγαθό καθώς και η σημαντικότητα που αποδίδουν στην ποιότητα και ποσότητά του, καθώς και την ύπαρξη υποκατάστατων. Είναι ακόμα σημαντικό να προσδιοριστεί ο βαθμός στον οποίο τα διάφορα άτομα του πληθυσμού επηρεάζονται από την πολιτική ώστε να καθοριστεί το δείγμα.

19 19 Πείραμα επιλογής-Εφαρμογή Το σενάριο αποτίμησης πρέπει να περιγράφει ακριβώς τις επιπτώσεις στο περιβαλλοντικό αγαθό/υπηρεσία από την πολιτική που τα άτομα καλούνται να αξιολογήσουν. Αν είναι δυνατό η παραπάνω πληροφόρηση πρέπει να παρέρχεται με την χρήση οπτικοαουστικού υλικού ταυτόχρονα με την προφορική και γραπτή εξήγηση.

20 20 Πείραμα επιλογής-Εφαρμογή Η ταυτοποίηση του αγαθού που αποτιμάται καθώς και η περιγραφή των επιπτώσεων σε αυτό ως αποτέλεσμα κάποιας πολιτικής πρέπει να γίνονται με λεπτομέρεια. Το υποθετικό σενάριο πρέπει να είναι αξιόπιστο και ο ερωτώμενος να μένει πεπεισμένος ότι τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα αποδοθούν στο σκοπό για τον οποίο συγκεντρώθηκαν. Στους ερωτώμενους πρέπει να υπενθυμίζεται ο εισοδηματικός τους περιορισμός. Πρέπει ακόμα να διευκρινίζεται η ύπαρξη υποκατάστατων αγαθών καθώς και το κατά πόσο οι αλλαγές που ανακοινώνονται θα είναι μόνιμες ή προσωρινές.

21 21 Πείραμα επιλογής-Εφαρμογή Οι ερωτώμενοι πρέπει να αντιλαμβάνονται την συχνότητα των πληρωμών που το σενάριο περιλαμβάνει (μηνιαίες,ετήσιες κτλ) και τον χρονικό ορίζοντας των πληρωμών ώστε να διατηρηθεί η μεταβολή στην ποιότητα/ποσότητα του περιβαλλοντικού αγαθού. Οι ερωτώμενοι θα πρέπει ακόμα να γνωρίζουν ποιος θα έχει πρόσβαση στο αγαθό και ποιοι είναι οι υπόλοιποι που καλούνται να πληρώσουν για αυτό αν αυτό τελικά παρασχεθεί.

22 22 Πείραμα επιλογής-Εφαρμογή Το σενάριο θα πρέπει να αναφέρει ξεκάθαρα αν τα επίπεδα του χαρακτηριστικού του αποτιμάται συνιστούν βελτίωση ή επιδείνωση σε σχέση με την υπάρχουσα κατάσταση(status quo). Αν το νοικοκυριό είναι η μονάδα ανάλυσης, το εισόδημα που θα να αναφερθεί θα πρέπει να είναι αυτό του νοικοκυριού και όχι το ατομικό εισόδημα του ερωτώμενου.

23 23 Πείραμα επιλογής-Εφαρμογή Το ερωτηματολόγιο θα πρέπει να ελέγχεται για πιθανές μεροληψίες (biases). Ο έλεγχος περιλαμβάνει εφαρμογή του ερωτηματολογίου σε περιορισμένο δείγμα ατόμων για να εξεταστεί κατά πόσο οι απαντήσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με την σύνταξη του ερωτηματολογίου. Μετά την ολοκλήρωση της συλλογής δεδομένων είναι σημαντικό να ακολουθήσουν συνεντεύξεις για να εξεταστεί η δυνατότητα του ερωτηματολογίου να αποκαλύπτει τις πραγματικές αποτιμήσεις των ερωτώμενων.

24 24 Πείραμα επιλογής-Εφαρμογή Το δείγμα πρέπει να περιλαμβάνει έναν σημαντικό αριθμό ατόμων από τον σχετικό πληθυσμό και να είναι σαφώς ορισμένο. Το δείγμα πρέπει επίσης να είναι αντιπροσωπευτικό και ο ερευνητής πρέπει να στοχεύει σε όσο γίνεται υψηλότερο βαθμό ανταπόκρισης. Τα δεδομένα πρέπει να επεξεργαστούν χρησιμοποιώντας υποδείγματα διακριτών μεταβλητών.

25 25 Πείραμα επιλογής-Πλεονεκτήματα Η μέθοδος του πειράματος επιλογής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της συνολικής αξίας ενός περιβαλλοντικού αγαθού ή υπηρεσίας καθώς και των επιμέρους χαρακτηριστικών του αγαθού και μεταβολές σε αυτά. Η μέθοδος επιτρέπει στους ερωτώμενους να σκέφτονται ανταλλακτικά επιλέγοντας από διαφορετικές εναλλακτικές το οποίο είναι ευκολότερο από το να δηλώνουν την διάθεσή τους για πληρωμή άμεσα. Μέσα από την ανταλλακτική σχέση μεταξύ των διαφορετικών επιλογών είναι ευκολότερο για τον ερευνητή να διαπιστώσει την συνέπεια του ερωτώμενου στις απαντήσεις.

26 26 Πείραμα επιλογής-Πλεονεκτήματα Επιπρόσθετα, οι ερωτώμενοι είναι ευκολότερο να αποκαλύψουν την πραγματική τους συμπεριφορά (μέσα από την επιλογή μεταξύ διαφορετικών εναλλακτικών) σε σχέση με ερωτήσεις που τους ζητούν να δηλώσουν άμεσα την χρηματική τους αποτίμηση. Συνεπώς ένα πλεονέκτημα του CE σε σχέση με την CVM είναι ότι δεν ζητά από τα άτομα να επιλέξουν άμεσα (να ανταλλάξουν) μεταξύ περιβαλλοντικής ποιότητας και χρημάτων.

27 27 Πείραμα επιλογής-Πλεονεκτήματα Τα άτομα νιώθουν καλύτερα όταν αποκαλύπτουν την προτίμησή τους ανάμεσα σε σύνολα χαρακτηριστικών που περιλαμβάνουν και την τιμή σε σχέση με σύνολα που δεν την περιλαμβάνουν. Οι μέθοδοι που βασίζονται σε δεδομένα από έρευνες είναι καλύτερες για την εκτίμηση σχετικών παρά απόλυτων αξιών. Ακόμα και αν οι εκτιμήσεις για τις απόλυτες αξίες δεν είναι ακριβείς, οι σχετικές αξίες που με την μέθοδο αυτή προσδιορίζονται είναι έγκυρες και χρήσιμες για την χάραξη πολιτικών.

28 28 Πείραμα επιλογής-Πλεονεκτήματα Με την μέθοδο του πειράματος επιλογής ελαχιστοποιούνται πολλές από τις αιτίες μεροληψίας που εμφανίζονται στις ανοιχτές ερωτήσεις υποθετικής αποτίμησης (open-ended CV ) όπου τα άτομα καλούνται να δηλώσουν την διάθεση τους για πληρωμή για μη οικεία και συχνά μη ρεαλιστικά περιβαλλοντικά αγαθά. Η μέθοδος ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο εμφάνισης στρατηγικής συμπεριφοράς ή γενικευμένης άρνησης (protest bids) ή συμπεριφοράς κούρασης από την πλευρά των ερωτώμενων, φαινόμενα που είναι συχνά στην υποθετική αποτίμηση.

29 29 Πείραμα επιλογής-Περιορισμοί Οι ερωτώμενοι μπορεί να δυσκολευτούν στην επιλογή μεταξύ διαφορετικών συνδυασμών χαρακτηριστικών του αγαθού καθώς δεν τους είναι οικείοι. Τα άτομα μπορεί να απλοποιήσουν τον προσωπικό τους μηχανισμό επιλογής αν το ερωτηματολόγιο που τους παρουσιάζεται είναι πολύπλοκο, συμπεριφορά που μπορεί να αποπροσανατολίσει τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης.

30 30 Πείραμα επιλογής-Περιορισμοί Αν ο αριθμός των χαρακτηριστικών ή τα επίπεδά τους αυξηθούν το μέγεθος του απαιτούμενου δείγματος και/ή ο αριθμός των επιλογών που κάθε ερωτώμενος καλείται να αντιμετωπίσει αυξάνεται σημαντικά. Όταν τα άτομα παρουσιάζονται με μεγάλο αριθμό επιλογών συχνά κουράζονται ή μπερδεύονται. Αντίθετα όταν τα άτομα παρουσιάζονται με περιορισμένο αριθμό επιλογών συχνά κατευθύνονται σε επιλογές που διαφορετικά δεν θα έκαναν.

31 31 Πείραμα επιλογής-Παράδειγμα Αποτίμηση της αγροτικής βιοποικιλότητας στους κήπους των σπιτιών της Ουγγαρίας. Η αγροτική βιοπικιλότητα ενισχύει την διαφοροποίηση/ποικιλία ζώων, φυτών μικροοργανισμών και μεθόδων παραγωγής που χρησιμοποιούνται στην γεωργία. Είναι δημόσιο αγαθό (καθώς δεν υπάρχει αγορά για αυτό) του οποίου τα οφέλη καρπώνονται οι αγρότες στο μεγαλύτερο βαθμό.

32 32 Πείραμα επιλογής-Παράδειγμα Αγρο-περιβαλλοντικές πολιτικές σχεδιάζονται στην χώρα για να δώσουν κίνητρα στους αγρότες μέσω επιδοτήσεων να παρέχουν στην κοινωνία δημόσια αγαθά (αγροτική βιοποικιλότητα, διαχείριση τοπίου) που συνδέονται με την αγροτική παραγωγή. Για την σχεδίαση των πολιτικών αυτών είναι απαραίτητη η γνώση της αξίας που κάθε προφίλ αγρότη (ανάλογα με τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά του και την τοποθεσία κατοικίας του) αποδίδει στην βιοπικοιλότητα στον κήπο του, ώστε οι αγρότες που έχουν την χαμηλότερη αξία να αποζημιωθούν περισσότερο.

33 33 Πείραμα επιλογής-Παράδειγμα Μετά από επαφές με ομάδες αγροτών και επιστήμονες στον τομέα της γεωργίας τα χαρακτηριστικά που συναπαρτίζουν την βιοποικιλία στους Ουγγρικούς κήπους καθώς και τα επίπεδα των χαρακτηριστικών αυτών προσδιορίστηκαν ως τα ακόλουθα: 1. Crop variety diversity (number of different crop species and varieties): 6,13,20,25 2. Landrace (crop genetic diversity): 0,1 3. Agro-diversity (integrated livestock and crop production): 0,1 4. Organic production (soil micro-organism diversity): 0,1 5. Food self-sufficiency generated by the home garden: 15%, 45%, 60%, 75%

34 34 Πείραμα επιλογής-Παράδειγμα Η θεωρία της πειραματικής σχεδίασης χρησιμοποιήθηκε για να οργανωθούν τα χαρακτηριστικά του αγαθού και τα επίπεδά τους σε 32 ζευγάρια (Home garden A vs. Home garden B). Συνολικά σχεδιάστηκαν 5 διαφορετικές εκδοχές του ερωτηματολογίου που παρουσιάστηκαν σε αντίστοιχα τμήματα του δείγματος. Κάθε ερωτώμενος κλήθηκε να κάνει 5-6 επιλογές. 277 τυχαία νοικοκυριά με αγροτική δραστηριότητα στον κήπο τους επιλέχθηκαν ως δείγμα από 3 διαφορετικές περιοχές (διαφορετικές σε όρους εισοδήματος, ανάπτυξης και βαθμό αγρο-οικολογικής συνείδησης)

35 35 Πείραμα επιλογής-Παράδειγμα

36 36 Πείραμα επιλογής-Παράδειγμα Διάθεση για πληρωμή ανά κήπο σε κάθε περιοχή( σε €)

37 37 Πείραμα επιλογής-Παράδειγμα Αποτίμηση των χαρακτηριστικών του κήπου για επιλεγμένα προφίλ νοικοκυριών.

38 38 Πείραμα επιλογής-Παράδειγμα

39 39 Πείραμα επιλογής-Παράδειγμα Οι κήποι των νοικοκυριών έχουν σημαντικές αξίες σε όρους αγροτικής βιοπικοιλίας. Δεν παρέχεται ικανοποιητική ασφάλεια για την συνέχιση της καλλιέργειας των κήπων των νοικοκυριών στο μέλλον καθώς το οικονομικό περιβάλλον στην Ουγγαρία αλλάζει με την είσοδο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την οικονομική μετάβαση. Η ενσωμάτωση των κήπων των νοικοκυριών στα αγρο- περιβαλλοντικά προγράμματα (με συμβάσεις πληρωμών στους αγρότες) είναι κρίσιμη για την προστασία της αγροτικής βιοποικιλίας και των πολυάριθμων αξιών που συνεπάγεται στην Ουγγαρία. Τα αποτελέσματα του πειράματος επιλογής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την σχεδίαση αποτελεσματικών, οικονομικά ορθολογικών και κοινωνικά δίκαιων πολιτικών και προγραμμάτων διαχείρισης.


Κατέβασμα ppt "1 H μέθοδος του πειράματος επιλογής (Choice Experiment Method - CE) Το πείραμα επιλογής είναι η πιο σύγχρονη μέθοδος περιβαλλοντικής αποτίμησης και ακόμα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google