Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

« Η εφαρμογή καλών πρακτικών στο Εθνικό Κτηματολόγιο και η συμβολή της κοινοτικής οδηγίας INSPIRE » ΔΙΟΝΥΣΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "« Η εφαρμογή καλών πρακτικών στο Εθνικό Κτηματολόγιο και η συμβολή της κοινοτικής οδηγίας INSPIRE » ΔΙΟΝΥΣΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 « Η εφαρμογή καλών πρακτικών στο Εθνικό Κτηματολόγιο και η συμβολή της κοινοτικής οδηγίας INSPIRE » ΔΙΟΝΥΣΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26-28 Σεπτεμβρίου 2014 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

2  Η παρούσα εισήγηση εστιάζεται στο Εθνικό Κτηματολόγιο, συγκριτικά με αντίστοιχα Κτηματολογικά Συστήματα ευρωπαϊκών χωρών.  Η εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας INSPIRE για τα γεωχωρικά δεδομένα, αποτελεί το βασικό εργαλείο εναρμόνισης των Κτηματολογικών Συστημάτων στην ΕΕ.  Το ΕΚ παρουσιάζει ελλείψεις σε θεματικά επίπεδα βάσει της οδηγίας INSPIRE, τα οποία οι περισσότερες χώρες της ΕΕ έχουν εμπλουτίσει στα δικά τους κτηματολογικά συστήματα.  Η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας τους και η εναρμόνιση της ελληνικής πολιτικής με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, μπορεί να επιφέρει ουσιαστικά οφέλη για την Ελλάδα ως προς τις οικονομικές δυνατότητες και προτεραιότητες, το επίπεδο γνώσης καθώς και τη λύση των γραφειοκρατικών προβλημάτων.

3  Αποτελεί την βάση για την διαχείριση της γης  Απαραίτητη προϋπόθεση εκσυγχρονισμού της διοίκησης  Συμβάλλει : Στην ανάπτυξη της χώρας Στην ορθολογική οργάνωση του χώρου Στην προστασία του περιβάλλοντος και Στην αξιοποίηση της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας Το Εθνικό Κτηματολόγιο είναι το μεγαλύτερο έργο της χώρας, αποτελεί αναπτυξιακό εργαλείο και διασφαλίζει το συμφέρον των ιδιοκτητών και τη λειτουργία μιας οικονομικά δραστήριας κοινωνίας, με βασικό στοιχείο τη γη και τα ακίνητα.

4 ΕΝΙΑΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης & λειτουργίας ΕΝΙΑΙΑΣ υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρώπη με σκοπό: την παροχή ολοκληρωμένων πληροφοριών προς δημόσιες υπηρεσίες και πολίτες την υλοποίηση, το συντονισμό και την αξιολόγηση των πολιτικών των κρατών/ μελών της Ε.Ε. σε όλα τα επίπεδα διοίκησης Η Οδηγία INSPIRE:  Επιλύει τα προβλήματα διαθεσιμότητας, ποιότητας, οργάνωσης και προσβασιμότητας της χωρικής πληροφορίας που τηρείται σε επίπεδο χώρας  Δρομολογεί εκτεταμένο πρόγραμμα συλλογής νέων χωρικών δεδομένων στα κράτη μέλη και προωθεί την ανάπτυξη των Εθνικών Υποδομών Χωρικών Πληροφοριών Πηγή : Έκθεση Παρακολούθησης Οδηγίας INSPIRE (2008, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Αθήνα)

5  Θεσπίζει εναρμονισμένες πρακτικές και κανόνες για τη συλλογή, παραγωγή, προμήθεια, διαχείριση, κοινοχρησία και διάθεση γεωχωρικών δεδομένων  Εναρμονίζει τα δεδομένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ (INSPIRE) Οφέλη Εθνικής Υποδομής:  Περιβάλλον  Εθνική οικονομία  Ανάπτυξη  Διαφάνεια Πηγή : Γ. Πανόπουλος 29/11/2007 «Διαχείριση Χωρικών & Χώρο-Χρονικών Δεδομένων»

6 Τι περιλαμβάνει το ΕΚ  Σύστημα Συντεταγμένων  Συστήματα Γεωγραφικού Κανάβου και Γεωτεμάχια  Υψομετρία  Κάλυψη Γης  Ορθοφωτογραφίες ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ INSPIRE

7  Εγκαταστάσεις παρακολούθησης του περιβάλλοντος  Μεταποιητικές & βιομηχανικές εγκαταστάσεις  Εγκαταστάσεις γεωργικές & υδατοκαλλιεργειών  Κατανομή πληθυσμού  Διαχείριση εκτάσεων (περιορισμοί, ζώνες που υπόκεινται σε ρυθμίσεις)  Ζώνες φυσικών κινδύνων  Ατμοσφαιρικές συνθήκες  Μετεωρολογικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά  Ωκεανογραφικά χαρακτηριστικά  Θαλάσσιες περιοχές  Βιο-γεωγραφικές περιφέρειες  Τοπωνύμια  Διοικητικά Όρια  Διευθύνσεις  Δίκτυα μεταφορών  Υδρογραφία  Προστατευόμενες Περιοχές  Γεωλογία  Στατιστικές μονάδες  Κτίρια  Έδαφος  Χρήσεις γης  Ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια  Κυβερνητικές υπηρεσίες Τι δεν περιλαμβάνει το ΕΚ

8  Γερμανία  Ολλανδία  Ηνωμένο Βασίλειο  Ιταλία  Σουηδία Οι υπό εξέταση χώρες είναι οι εξής : Η έρευνα καλύπτει:  Τα συστήματα  Τις τεχνικές  Τα γνωρίσματα  Τις πρακτικές  Την νομοθεσία & το περιβάλλον  Τις τάσεις & τις τρέχουσες εξελίξεις Ιταλικό κτηματολόγιο - διάρθρωση Σουηδικό κτηματολόγιο - διάρθρωση Πηγή : Agenzia del Territorio Πηγή : Eurogi Presentation at the 1st Cadastral Congress In The EU 2002

9 Τα κατά κράτος κτηματολογικά συστήματα μπορούν να ταξινομηθούν σε σχέση:  Νομοθεσία  Αρμόδιους Φορείς  Γεωχωρικές Μεθόδους  Το πλαίσιο προσδιορισμού της ακίνητης περιουσίας  Τα κτηματολογικά πρότυπα  Οργάνωση  Σύνταξη  Τήρηση

10 Σύγκριση βάσει του δημόσιου μητρώου Σύγκριση βάσει των Αρμόδιων Φορέων

11 Επίπεδο ολοκλήρωσης κτηματολογικών συστημάτων (στο σύνολο της ΕΕ, Κράτη/ Μέλη) Σύγκριση κτηματολογικών συστημάτων βάσει της καταγραφής της ακίνητης περιουσίας

12 ΧΩΡΕΣΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ)ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ1995-1998 Υπάρχουν 2 κύριοι νόμοι για το Εθνικό Κτηματολόγιο το 1995 καθορίζει τη διαδικασία βάσει της οποίας συλλέγονται και επικυρώνονται τα δεδομένα και το 1998 καθορίζει το πλαίσιο πως θα λειτουργεί το κτηματολόγιο βάσει του νόμου του 1995 ΓΕΡΜΑΝΙΑ1900-1934 Από το 1900 υπάρχει το κοινό ιδιωτικό δίκαιο όπου στο πλαίσιο αυτό έχει θεσπιστεί το σύστημα καταγραφής της γης, το 1934 αποτελέσματα της επίσημης εκτίμησης του εδάφους αρχίζουν να καταγράφονται ΟΛΛΑΝΔΙΑ1832-1985 Το Κτηματολόγιο της Ολλανδίας ιδρύθηκε το 1832 και άρχισε η καταγραφή της γης και μέχρι το 1985 όλα τα στοιχεία μηχανογραφήθηκαν και βρίσκονται σε ψηφιακή μορφή ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 1970-1979-2002 Υπάρχουν πολλοί νόμοι σε σχέση με το κτηματολόγιο οι βασικοί είναι για την Ιρλανδία το 1970 για την Σκωτία το 1979 και για την Αγγλία και την Ουαλία το 2002 ΙΤΑΛΙΑ1886-1939-2001 Το 1886 δημιουργήθηκε το κτηματολόγιο της Ιταλίας, το 1939 άρχισε η καταγραφή της γης και των κτιρίων και το 2001 πήρε την τελική του μορφή ΣΟΥΗΔΙΑ1930-1970-1995-2004-2010 το 1930 έγινε η ουσιαστική καταγραφή της γης, το 1970 δημιουργήθηκε το ψηφιακό κτηματολόγιο, το 1995 ολοκληρώθηκε η πλήρης καταγραφή των πληροφοριών, το 2004 δημιούργησε 3D κτηματολόγιο και το 2010 ξεκίνησε η καταγραφή των διαμερισμάτων

13 ΧΩΡΕΣΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΕΚΧΑ ΥΠΕΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΘΗΚΟ- ΦΥΛΑΚΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑLANDER- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΟΛΛΑΝΔΙΑKADASTERΔΗΜΟΙKADASTER ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ORDANCE SURVEY & OSNI ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟ- ΛΟΓΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΧΕΣΗ ΚΤΗΜΑ- ΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΓΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΙΤΑΛΙΑΔΗΜΟΙ- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΣΟΥΗΔΙΑNATIONAL LAND SURVEY ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

14 ΧΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ ( σε ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ) ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΗΣ % ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ15ΕΝ ΜΕΡΕΙ 15% ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΧΩΡΙΣΤΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ- ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ(CD) ΓΕΡΜΑΝΙΑ61,3 ΕΝ ΜΕΡΕΙ (ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΧΩΡΙΣΤΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ(CD) ΟΛΛΑΝΔΙΑ7 100% ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ 1997 100% ΟΛΟΚΛΗΡΩ- ΘΗΚΕ ΤΟ 1990 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΧΩΡΙΣΤΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ(CD) ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 17,3ΕΝ ΜΕΡΕΙΕΝ ΜΕΡΕΙ 97% ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΤΑΛΙΑ120100% ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΧΩΡΙΣΤΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ(CD) ΣΟΥΗΔΙΑ3,8100% ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΕΝΙΑΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ(CD)

15  Δεν υπάρχει ενιαίο κτηματολογικό πρότυπο στην ΕΕ  Η Ελλάδα υστερεί σε σχέση με τις συγκρινόμενες χώρες  Η Οδηγία INSPIRE δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης ενιαίων προτύπων κτηματολογικών συστημάτων συμβάλλοντας στην ομοιομορφία & στην συμβατότητα των γεωχωρικών δεδομένων στην Ευρώπη ιδιαίτερα του Κτηματολογίου  Η δημιουργία της ΕΥΓΕΠ δίνει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να κάνει να πολύ σημαντικό βήμα για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας & της ποιότητας των γεωχωρικών δεδομένων & υπηρεσιών της, ιδιαίτερα του Κτηματολογίου  Τα παραδοσιακά κτηματολογικά συστήματα βρίσκονται σε δοκιμασία εξαιτίας της τεράστιας τεχνολογικής εξέλιξης, των κοινωνικών μεταβολών, της παγκοσμιοποίησης και των αυξανόμενων επιχειρησιακών σχέσεων

16  Η Ελλάδα αντιμετωπίζοντας τα γραφειοκρατικά προβλήματα και συμπληρώνοντας τις ελλείψεις, θα δημιουργήσει ένα σύγχρονο και πλήρως καταρτισμένο Εθνικό Κτηματολόγιο  Με βάση την Οδηγία INSPIRE και την ΕΥΓΕΠ το Εθνικό Κτηματολόγιο θα διασφαλίσει την ποιότητα και την αξιοπιστία των γεωχωρικών δεδομένων του, θα εκσυγχρονιστεί και θα συμβάλλει στην δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Υποδομής Χωρικής Πληροφορίας  Αναμένεται μέχρι το 2020 ολόκληρη η χώρα να έχει κτηματογραφηθεί και να έχει ενταχθεί σε λειτουργία κτηματολογίου, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφτεί 16 εκατομμύρια δικαιώματα δηλαδή το 42% και το 65% της συνολικής έκτασης της Ελλάδας παρέχοντας θέσεις εργασίας σε 12.000 εργαζόμενους  Η αυτοματοποίηση των κτηματολογικών συστημάτων θα αποτελέσει εργαλείο βελτίωσης της απόδοσής τους στην Ευρώπη

17


Κατέβασμα ppt "« Η εφαρμογή καλών πρακτικών στο Εθνικό Κτηματολόγιο και η συμβολή της κοινοτικής οδηγίας INSPIRE » ΔΙΟΝΥΣΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google