Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανάλυση αερίων αίματος ΕξίσωσηΦυσιολογική διεργασία pH Οξεοβασική ισορροπία PaCO 2 Κυψελιδικός αερισμός Κυψελιδικού αέραΟξυγόνωση Περιεχόμενου Ο 2 Οξυγόνωση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανάλυση αερίων αίματος ΕξίσωσηΦυσιολογική διεργασία pH Οξεοβασική ισορροπία PaCO 2 Κυψελιδικός αερισμός Κυψελιδικού αέραΟξυγόνωση Περιεχόμενου Ο 2 Οξυγόνωση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Ανάλυση αερίων αίματος ΕξίσωσηΦυσιολογική διεργασία pH Οξεοβασική ισορροπία PaCO 2 Κυψελιδικός αερισμός Κυψελιδικού αέραΟξυγόνωση Περιεχόμενου Ο 2 Οξυγόνωση Οι εξισώσεις αυτές είναι σημαντικές για την ερμηνεία των αερίων αίματος

3 Χρησιμότητα ABGs?  pH  PaO 2  PaCO 2  HCO 3 -  BE  SaO 2

4 pH  Συγκέντρωση (-log [H + ])  Σχέση με CO 2 μέσω εξίσωσης: CO 2 + H 2 O ↔ H 2 CO 3 ↔ H + + HCO 3 - CO 2 + H 2 O ↔ H 2 CO 3 ↔ H + + HCO 3 -  pH ουδέτερο 7.4  Φυσιολογικό εύρος 7.35 - 7.45  οξειδωτικό ( 7.4)

5 PaO 2  Μερική πίεση οξυγόνου αρτηριακού αίματος  Φυσιολογικές τιμές 11-14 kPa (80-100 mm Hg) (80-100 mm Hg)  Ατμοσφαιρική πίεση PO 2 ~ 20 kPa  (1 kPa = 7.6 mmHg)  Καμπύλη Hb

6  Μερική πίεση CO 2 in blood  CO 2 επηρεάζει την ΟΒ ισορροπία και συνεπώς το pH, από την εξίσωση: CO 2 + H 2 O ↔ H 2 CO 3 ↔ H + + HCO 3 CO 2 + H 2 O ↔ H 2 CO 3 ↔ H + + HCO 3  4.7-6.0 kPa (35-45 mm Hg) (35-45 mm Hg) PaCO 2

7  HCO 3 - = Bicarbonate ion concentration  Normal values 22-26 mmol/L  St HCO 3 - = Standard Bicarbonate – the plasma bicarbonate concentration that would be present if the PaCO 2 is normal (eliminates respiratory influence and enables metabolic component to be determined) HCO 3 -

8  Reflects the NON respiratory side of acid-base balance  Quantity of strong acid or base required to restore pH to normal ◦ Negative value indicates acid would need to be removed (base added) to bring the value to normal pH -therefore shows acidosis ◦ Positive value indicates acid would need to be added (base removed) to bring the value to normal pH - therefore shows alkalosis  More complete analysis of buffering than HCO 3 - alone (equivalent to standard deviation of the Standard HCO3-)  Normal values – 2 to + 2 mmol/L BE – Επίπεδα των βάσεων

9 SaO 2 Κορεσμός αρτηριακού οξυγόνου  Extent to which haemoglobin in arterial blood is saturated with oxygen measured on an arterial blood sample  Normal values 95-98%  SpO 2 can be measured via pulse oximeters  saturation of arterial blood in the peripheries

10 Οι εξισώσεις  Εξίσωση κυψελιδικού αέρα  Εξίσωση περιεχόμενου Ο 2  Εξίσωση PaCO 2  Εξίσωση H-H PAO 2 = FIO 2 (BP-47) – 1.2 (PaCO 2 ) η PAO2 και ο πνεύμων καθορίζουν την PaO2 CaO 2 = [1.34 x Hb x SaO 2 ] + διαλ. O 2 η Hb & ο SaO 2 καθορίζουν το περιεχόμενο Ο 2 PaCO 2 = VCO 2 /VA VA = VE – VD = f(VT) – f(VD) pH = HCO 3 /PaCO 2 το pH καθορίζεται από τις μεταβολικές & αναπνευστικές παραμέτρους

11

12 Ο μεταβολισμός

13 Μικρές μεταβολές του pH μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες διαταραχές  Τα περισσότερα ένζυμα δρουν σε στενά όρια του pH (7.20-7.55)  Οι διαταραχές της ΟΒΙ μπορούν να επηρεάσουν την ορμονική και ηλεκτρολυτική ισορροπία (Na +, K +, Cl - ) pH Ενζυμική Δράση  δράση Αιχμή δράσης  δράση

14

15 Κλασική προσέγγιση διαταραχών ΟΒΙ  Καθορίστε την ύπαρξη μιας διαταραχής ΟΒΙ από τα ABGs & τους ηλεκτρολύτες ορού  Ελέγξτε το ιστορικό πάντα  Εξετάστε pH, PaCO 2 & HCO 3 - για την εμφανή κύρια διαταραχή, την αντιρρόπηση και τις αποκλίσεις που δείχνουν τις μικτές διαταραχές  Ελέγξτε το ολικό CO 2 ορού. Εάν είναι παθολογικό υπάρχει διαταραχή ΟΒΙ

16 Διάγνωση ΟΒΙ 1. Εκτίμηση του pH = οξυαιμία ή αλκαλαιμία ? 2. Καθορισμός αιτίου = οξέωση ή αλκάλωση ? 3. Έλεγχος αντιρρόπησης = επαρκής ή όχι ? 4. Διερεύνηση μικτής διαταραχής

17 Φυσιολογικές τιμές ABGs ΑρτηριακόΦλεβικό pH 7.40  5 7.36  4 [H + ] nEq/L 40  5 46  4 PCO 2 mm Hg 40  5 46  4 [HCO 3 ] mEq/L 24  2 25  2 PaO 2 mm Hg >9040 SaO 2 97%75%

18 1. Εκτίμηση του pH  pH φυσιολογικό (7.35-7.45)  αλκαλαιμία >7.45  οξυαιμία <7.35  Οι όροι οξυαιμία και αλκαλαιμία υποδηλώνουν μόνο την τιμή του pH και επισημαίνουν την ανάγκη διερεύνησης της υποκείμενης διαταραχής που τείνει να το εκτρέψει από το φυσιολογικό.

19 Οξυαιμία : παθοφυσιολογικές διαταραχές με pH < 7.20 Καρδιαγγειακές  Μείωση συσπαστικότητας μυών  Μείωση ουδού κοιλιακής μαρμαρυγής  Αγγειοδιαστολή & μείωση δράσης αγγειοσυσπαστικών Νευρομυϊκές  Αύξηση αιμάτωσης εγκεφάλου  Μείωση σύσπασης διαφράγματος Ηλεκτρολυτικές  Υπερκαλιαιμία, υπερφωσφαταιμία   συγγένειας Hb με Ο 2

20 Υπερκαπνία : κλινικές εκδηλώσεις Συστηματική αγγειοδιαστολή  Αύξηση εγκεφαλικής αιμάτωσης Αύξηση πίεσης ΕΝΥ (κεφαλαλγία) Αύξηση πίεσης ΕΝΥ (κεφαλαλγία) Διαταραχές συνείδησης (σύγχυση) Διαταραχές συνείδησης (σύγχυση) Κινητικές διαταραχές Κινητικές διαταραχές  Αύξηση καρδιακής παροχής  Αγγειοδιαστολή δέρματος  Μείωση σύσπασης διαφράγματος

21 Αλκαλαιμία : παθοφυσιολογικές διαταραχές pH>7.55  Αγγειοσύσπαση  Μείωση αιμάτωσης εγκεφάλου  Μείωση αιμάτωσης μυοκαρδίου & ΟΠ  Αύξηση PCWP  Αύξηση διεγερσιμότητας καρδιακών κυττάρων

22 Αλκαλαιμία : κλινικές εκδηλώσεις Καρδιαγγειακές αύξηση συσπαστικότητας μυοκαρδίου, αρρυθμίες, μαρμαρυγή, μείωση SVR, αγγειοδιαστολή, σπασμός στεφανιαίων αύξηση συσπαστικότητας μυοκαρδίου, αρρυθμίες, μαρμαρυγή, μείωση SVR, αγγειοδιαστολή, σπασμός στεφανιαίωνΝευρομυϊκές σύγχυση, σπασμοί, παραισθησίες άκρων, αυξημένη νευρομυϊκή δραστηριότητα, σημεία Chvostek & Trousseau σύγχυση, σπασμοί, παραισθησίες άκρων, αυξημένη νευρομυϊκή δραστηριότητα, σημεία Chvostek & Trousseau

23 Αλκαλαιμία : βιοχημικές διαταραχές Ηλεκτρολυτικές  K, Na, P, iCa,  γλυκόλυσης  γαλακτικού & πυροσταφυλικού οξέος Πνευμονικές διαταραχή V/Q,  PaO 2 Μεταφορά Ο 2  συγγένειας Hb με Ο 2  2,3-DPG ερυθρών

24  Hypoxaemia = lack of oxygen in the blood  PaO 2 < 8kPa (60 mmHg) or SaO 2 <90% Relate to haemoglobin dissociation curve Relate to haemoglobin dissociation curve  Causes ↓ FiO 2 ↓ FiO 2 Diffusion abnormality of the alveolar membrane Diffusion abnormality of the alveolar membrane V/Q mismatch V/Q mismatch Hypoventilation of alveoli Hypoventilation of alveoli Whether due to reduced ventilation throughout or locally in an area of lung tissueWhether due to reduced ventilation throughout or locally in an area of lung tissue Hypoxaemia

25  Hypoxia = lack of oxygen in the tissues  Causes Hypoxaemia Hypoxaemia ↓ cardiac output ↓ cardiac output ↓ O 2 carrying capacity of the blood e.g. anaemia ↓ O 2 carrying capacity of the blood e.g. anaemia ↓ blood flow e.g. haemorrhage, PVD ↓ blood flow e.g. haemorrhage, PVD Disrupted blood flow e.g. multisystem failure Disrupted blood flow e.g. multisystem failure ↓ ability of tissues to extract O 2 e.g. septic shock ↓ ability of tissues to extract O 2 e.g. septic shock Hypoxia

26  Hypoxaemia ◦ Tachycardia ◦ Tachypnoea ◦ Hypertension ◦ Cyanosis (peripheral/central) ◦ Confusion ◦ Chronic → polycythaemia ◦ Peripheral vasoconstriction  Hypoxia – all of the above leading to: ◦ Metabolic acidosis ◦ Bradycardia ◦ Hypotension ◦ Comatose ◦ Death Signs and Symptoms

27  Central control – brainstem  Central receptors medullary receptors sensitive to H + from CO 2 medullary receptors sensitive to H + from CO 2 increases rate and depth of respiration with rising levels of CO 2 and H + increases rate and depth of respiration with rising levels of CO 2 and H +  Peripheral receptors Aortic and carotid bodies sensitive to Aortic and carotid bodies sensitive to ↓ PaO 2 < 8-9 kPa↓ PaO 2 < 8-9 kPa ↑ PaCO 2 but less so than central receptors↑ PaCO 2 but less so than central receptors ↑ H + especially if this is metabolic in origin↑ H + especially if this is metabolic in origin Control of respiration

28 2. Καθορισμός αιτίου 2. Καθορισμός αιτίου Η οξυαιμία οφείλεται πάντα σε οξέωση και η αλκαλαιμία σε αλκάλωση ΜεταβολικήΑναπνευστική Οξέωση ΟξέωσηHCO 3 40 Αλκάλωση ΑλκάλωσηHCO 3 > 24 PCO 2 < 40 ΑπλήΑπλή ΠρωτοπαθήςΠρωτοπαθής ΔευτεροπαθήςΔευτεροπαθής ΜικτήΜικτή

29

30

31 Μεταβολική οξέωση  Μπορεί να οφείλεται σε προσθήκη ισχυρού οξέος στον εξωκυττάριο χώρο, εξωγενώς ή ενδογενώς προσθήκη ισχυρού οξέος στον εξωκυττάριο χώρο, εξωγενώς ή ενδογενώς απώλεια HCO 3 από το έντερο και τους νεφρούς απώλεια HCO 3 από το έντερο και τους νεφρούς  Συνεπώς, η σχέση HCO 3 /CO 2 <20/1 και το pH<7.35  Αντιρροπιστικά θα αυξηθεί ο αερισμός και η PaCO 2 θα μειωθεί  Τελικά, η σχέση HCO 3 /CO 2 επανέρχεται σε 20/1

32 Μεταβολική οξέωση Αυξημένο GAP Γαλακτική οξέωση Γαλακτική οξέωση Νεφρική ανεπάρκεια Νεφρική ανεπάρκεια Διαβητική κετοξέωση Διαβητική κετοξέωση Ραβδομυόλυση Ραβδομυόλυση Σαλικυλικά κα Σαλικυλικά κα Ιδιοπαθής Ιδιοπαθής Φυσιολογικό GAP Νεφρική σωληναριακή οξέωσηΝεφρική σωληναριακή οξέωση ΔιάρροιεςΔιάρροιες Παράκαμψη ουρητήραΠαράκαμψη ουρητήρα Παροχέτευση στο έντερο Ουρητηρικά συρίγγια ΑκεταζολαμίδηΑκεταζολαμίδη

33 Μεταβολική αλκάλωση  Μπορεί να οφείλεται σε απώλεια οξέων (εμετοί, ρινογαστρική αναρρόφηση) απώλεια οξέων (εμετοί, ρινογαστρική αναρρόφηση) περίσσεια HCO 3 (ΚΑΡΠΑ, διουρητικά) περίσσεια HCO 3 (ΚΑΡΠΑ, διουρητικά)  Συνεπώς, η σχέση HCO 3 /CO 2 >20/1 και το pΗ>7.44  Αντιρροπιστικά, θα μειωθεί ο αερισμός & θα αυξηθεί η pCO 2  Τελικά η σχέση HCO 3 /CO 2 επανέρχεται σε 20/1

34 ΑΙΤΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΑΛΚΑΛΩΣΗΣ Ανταποκρινόμενη στο CL  Νεφρική απώλεια Η+ : διουρητικά, μεθυπερκαπνική, λήψη πενικιλλίνης  Απώλεια Η+ από το ΓΕΣ : εμετοί, ρινογαστρική αναρρόφηση, λαχνωτό αδένωμα, σύνδρομο υδατικής διάρροιας υποκαλιαιμίας αχλωρυδρίας (VIPωμα/ παγκρεατική χολέρα).  Χορήγηση αλκάλεων : διττανθρακικά, κιτρικά, μη απορροφούμενα αλκάλεα (MgOH, AlOH)

35 ΑΙΤΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΑΛΚΑΛΩΣΗΣ Μη ανταποκρινόμενη στο CL  Αύξηση αλατοκορτικοειδών (1παθής υπεραλδοστερονισμός, σ. Cushing, φάρμακα)  Βαριά υποκαλιαιμία  Επανασίτιση  Υπερασβεστιαιμία…

36 Αναπνευστική οξέωση & αλκάλωση  Διαταραχές που οφείλονται σε ανεπάρκεια του αναπνευστικού συστήματος να ισορροπήσει το pH  pCO 2 = σημαντικότερος δείκτης ΑΑ

37 Εξίσωση PaCO 2  η PaCO 2 αντανακλά τη σχέση VCO 2 & VA  P A CO 2 = k x VCO 2 / VΑ  V A = V E - V D = V T x f (1- V D /V T ) VCO 2 = παραγωγή CO 2 VE = ολικός αερισμός VD = αερισμός νεκρού χώρου Κ=0.863 μετατρέπει τις units σε mm Hg  PaCO 2 mm HgΚατάστασηΚυψελ. αερισμός  >45 ΥπερκαπνίαΥποαερισμός  35 - 45 ΕυκαπνίαΦυσ. Αερισμός  <35ΥποκαπνίαΥπεραερισμός

38 Σύμπραξη παραγωγής & αποβολής CO 2

39 PCO 2 & VA  Συσχέτιση με VCO 2 200 & 300 ml/min  Μείωση του VA προκαλεί αύξηση της PaCO 2  Με σταθερό αερισμό, αύξηση της VCO 2 προκαλεί μεγαλύτερη αύξηση της PaCO 2

40 Αναπνευστική οξέωση  Υπερκαπνία pCO 2 > 45 & οξυαιμία pH 45 & οξυαιμία pH < 7.35  Συνήθως οφείλεται σε κυψελιδικό υποαερισμό  Σπάνια σε : Διαταραχές V/Q Διαταραχές V/Q Εισπνοή CO 2 Εισπνοή CO 2 Αυξημένη παραγωγή CO 2 Αυξημένη παραγωγή CO 2 Διαταραχές διάχυσης Διαταραχές διάχυσης Διαφυγή Διαφυγή

41 Αναπνευστική Οξέωση  5 κύρια αίτια υποαερισμού Καταστολή ΚΝΣ Καταστολή ΚΝΣ Νοσήματα πνεύμονα Νοσήματα πνεύμονα Νοσήματα υπεζωκότα Νοσήματα υπεζωκότα Μυοσκελετικά νοσήματα Μυοσκελετικά νοσήματα Αντιρρόπηση μεταβολικής αλκάλωσης Αντιρρόπηση μεταβολικής αλκάλωσης

42 Αναπνευστική Οξέωση  Οξείες καταστάσεις ARDS ARDS Πνευμονικό οίδημα Πνευμονικό οίδημα Πνευμοθώρακας Πνευμοθώρακας ΚΕΚ ΚΕΚ  Χρόνιες καταστάσεις ΧΑΠ ΧΑΠ Καταστολή αναπνοής Καταστολή αναπνοής Παράλυση αναπνευστικών μυών Παράλυση αναπνευστικών μυών

43 ΑΟ - Συμπτώματα & Σημεία  Δύσπνοια  Ταχύπνοια  Ανησυχία  Λήθαργος  Αποπροσανατολισμός  Τρόμος, σπασμοί, κώμα  Δέρμα θερμό & ερυθρό

44 Αναπνευστική Αλκάλωση  Χαρακτηρίζεται από υποκαπνία  pCO 2 7.45  Οφείλεται κυρίως σε υπεραερισμό  Είναι η συχνότερη διαταραχή της ΟΒΙ

45 Κυψελιδικός Υπεραερισμός  Διέγερση περιφερικών χημειoϋποδοχέων σε υποξαιμία  Διέγερση αναπνευστικών κέντρων  Αντιρρόπηση μεταβολικής οξέωσης

46 Αίτια αναπνευστικής αλκάλωσης  Υποξία - Ανοξία  Shock  Πόνος  Λοιμώξεις  Πνευμονικά νοσήματα  Φάρμακα  Ορμόνες Αδρεναλίνη Αδρεναλίνη Προγεστερόνη Προγεστερόνη  Υπερμεταβολισμός Πυρετός Άσκηση Θυρεοτοξίκωση  Βλάβες ΚΝΣ Μηνιγγίτιδα Εγκεφαλίτιδα Αιμορραγίες Τραύμα  Ηπατική ανεπάρκεια  Εγκυμοσύνη  Μηχανική αναπνοή

47 Αναπνευστικό σύστημα  2 η γραμμή αμύνης  Ρυθμίζει το pH με αποβολή CO 2  Δρα εντός λεπτών, μέγιστη δράση σε 12-24 hrs  Ισχυρό, αλλά λειτουργεί μόνο με πτητικά οξέα  Δεν επηρεάζει τα σταθερά οξέα  CO 2 + H 2 0  H 2 CO 3  H + + HCO 3 -  Μπορεί να εξουδετερώσει 2-3 x περισσότερα οξέα από ότι τα χημικά συστήματα

48 Αναπνευστική ρύθμιση της ΟΒΙ

49 Νεφρική αντιρρόπηση  Μπορεί να εξουδετερώσει περισσότερα οξέα ή βάσεις από ότι μαζί το αναπνευστικό και τα χημικά συστήματα  Οι νεφροί ρυθμίζουν το pH με απέκκριση H + & επαναρόφηση HCΟ 3 -  Τα περισσότερα H + εκκρίνονται στο τοίχωμα των PCT με ανταλλαγή Na + (μηχανισμός αντιροής) Το Na + και τα H + κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις Το Na + και τα H + κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις Η ανταλλαγή είναι δυνατή μόνο όταν η [H + ] στα σωληναριακά κύτταρα είναι > [H + ] στο σωληναριακό υγρό Η ανταλλαγή είναι δυνατή μόνο όταν η [H + ] στα σωληναριακά κύτταρα είναι > [H + ] στο σωληναριακό υγρό  Οι νεφρώνες δεν μπορούν να παράγουν pH ούρων< 4.5  Για αποβολή περισσοτέρων H +, τα οξέα πρέπει να τιτλοποιηθούν

50 Νεφρική ρύθμιση HCO 3 -  Τα ούρα είναι ελαφρά όξινα επειδή οι νεφροί επαναρροφούν όλα σχεδόν τα HCΟ 3 - και απεκκρίνουν H +  Επαναρρόφηση HCO 3 - (4000 mmol/24h)  Αποβολή οξέος (4000 mmol H + /24h) Eγγύς σωληνάρια : επαναρόφηση 80-90% των HCO 3 - Eγγύς σωληνάρια : επαναρόφηση 80-90% των HCO 3 - Άπω σωληνάρια: επαναρόφηση των υπολοίπων HCO 3 - και απέκκριση Η + Άπω σωληνάρια: επαναρόφηση των υπολοίπων HCO 3 - και απέκκριση Η +

51 Συνεπώς Σε κάθε περίπτωση απλής διαταραχής της ΟΒΙ διακρίνονται  η πρωτοπαθής διαταραχή, που αφορά τη μεταβολή της PCO 2 (αναπνευστικές διαταραχές) ή των HCO 3 (μεταβολικές διαταραχές). Η διαταραχή αυτή τείνει να εκτρέψει το pH από τη φυσιολογική τιμή.  η αντιρρόπηση, δηλαδή η κινητοποίηση μηχανισμών που αντιτίθενται στην εκτροπή του pH. Η αντιρρόπηση ακολουθεί πάντα την ίδια κατεύθυνση με την πρωτοπαθή διαταραχή και ποικίλλει σε ένταση ανάλογα με το χρόνο που πέρασε από την κινητοποίησή της και την επάρκεια του συστήματος.

52 Μικτές διαταραχές ΟΒΙ Πρωτοπαθείς Δευτεροπαθείς Αναπνευστική οξέωση Αναπνευστική αλκάλωση Μεταβολική οξέωση Μεταβολική αλκάλωση Αναπνευστική οξέωση  Αναπνευστική αλκάλωση  Μεταβολική οξέωση  Μεταβολική αλκάλωση 

53 Φυσιολογικό pH  Σ ημαίνει :  Καμία διαταραχή ΟΒΙ  Χρόνια αναπνευστική αλκάλωση  Χρόνια αναπνευστική οξέωση (ήπια)  Μικτή διαταραχήΔιάγνωση μικτών διαταραχών ΟΒΙ Κανόνας 3  Οι απλοποιημένοι κανόνες προβλέπουν το pH και τα HCO 3 - για συγκεκριμένη μεταβολή της PaCO 2. Εάν το pH και τα HCO 3 - είναι ψηλότερα ή χαμηλότερα από το αναμενόμενο για τη μεταβολή της PaCO 2, ο ασθενής έχει πιθανά και μεταβολική διαταραχή.  Στην επόμενη διαφάνεια φαίνονται οι αναμενόμενες μεταβολές των pH και HCO 3 - (σε mEq/L) σε μεταβολή της PaCO 2 κατά 10 mm Hg ως αποτέλεσμα είτε πρωτοπαθούς υποαερισμού (Αν Οξ) ή πρωτοπαθούς υπεραερισμού (Αν Αλκ).

54 Αναμενόμενες μεταβολές pH & HCO 3 - για μεταβολή της PaCO 2 κατά 10 mm Hg ΟΞΕΙΑΧΡΟΝΙΑ Αναπνευστική ΟξέωσηΑναπνευστική Οξέωση pH ↓ κατά 0.08pH ↓ κατά 0.03 HCO 3 -  κατά 1*HCO 3 -  κατά 3-4 Αναπνευστική ΑλκάλωσηΑναπνευστική Αλκάλωση pH  κατά 0.08pH  κατά 0.03 HCO 3 - ↓ κατά 2HCO 3 - ↓ κατά 5 *HCO 3 - σε mEq/L

55 Οι προβλεπόμενες μεταβολές των HCO 3 - για τις μεταβολές της PaCO 2 μπορούν να αποκαλύψουν τις μικτές διαταραχές  Φυσιολογικά ή ελαφρά μειωμένα HCO 3 - σε υπερκαπνία συνηγορούν υπέρ συνύπαρξης Μετ Οξ  π.χ., pH 7.27, PaCO 2 50 mm Hg, HCO 3 - 22 mEq/L.  Με βάση τον κανόνα αντιρρόπησης της υπερκαπνίας, τα HCO 3 - πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 mEq/L. Επειδή είναι μόνο 22 mEq/L συνηγορούν υπέρ συνύπαρξης Μετ Οξ.  Φυσιολογικά ή ελαφρά αυξημένα HCO 3 - σε υποκαπνία συνηγορούν υπέρ συνύπαρξης Μετ Αλκ  π.χ., pH 7.56, PaCO 2 30 mm Hg, HCO 3 - 26 mEq/L.  Με βάση τον κανόνα αντιρρόπησης της υποκαπνίας, τα HCO 3 πρέπει να είναι τουλάχιστον 23 mEq/L. Επειδή είναι μόνο 26 mEq/L συνηγορούν υπέρ συνύπαρξης Μετ Αλκ.

56 Συμπέρασμα. Κλινική & εργαστηριακή προσέγγιση της ΟΒΙ  Κάντε πλήρη κλινική εκτίμηση (ιστορικό, φυσική εξέταση, προηγούμενα ABGs και ηλεκτρολύτες).  Θυμηθείτε ότι συνυπάρχουσες κλινικές καταστάσεις μπορεί να οδηγούν σε αντίθετες ΟΒ διαταραχές, έτσι το pH μπορεί να είναι υψηλό σε μια εμφανή οξέωση, ή χαμηλό σε μια εμφανή αλκάλωση.  Αντιμετωπίστε την υποκείμενη κλινική κατάσταση-εις και θα είναι αρκετό για τη διόρθωση των περισσοτέρων ΟΒ διαταραχών.  Εάν υπάρχει πρόβλημα με απειλητική οξυαιμία ή αλκαλαιμία, διορθώστε την με στόχο ένα εύρος pH 7.30- 7.52 ή [H + ] = 50-30 nM/L. Η κλινική εκτίμηση πρέπει να γίνεται πάντα !!!


Κατέβασμα ppt "Ανάλυση αερίων αίματος ΕξίσωσηΦυσιολογική διεργασία pH Οξεοβασική ισορροπία PaCO 2 Κυψελιδικός αερισμός Κυψελιδικού αέραΟξυγόνωση Περιεχόμενου Ο 2 Οξυγόνωση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google