Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βλάχος Ιωάννης, Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης *1 Γλαμπεδάκης Μιχάλης, Καθηγητής ΤΕΙ Αθηνών *2 *1 Bologna Expert, Μέλος ΑΔΙΠ *2 Bologna Expert, Μέλος της Επιτροπής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βλάχος Ιωάννης, Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης *1 Γλαμπεδάκης Μιχάλης, Καθηγητής ΤΕΙ Αθηνών *2 *1 Bologna Expert, Μέλος ΑΔΙΠ *2 Bologna Expert, Μέλος της Επιτροπής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βλάχος Ιωάννης, Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης *1 Γλαμπεδάκης Μιχάλης, Καθηγητής ΤΕΙ Αθηνών *2 *1 Bologna Expert, Μέλος ΑΔΙΠ *2 Bologna Expert, Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης του Προγράμματος ERASMUS ERASMUS Διασφάλιση της Ποιότητας στον ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 20-ΜΑΪΟΥ-2011

2 Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) στηρίζεται στη συνεργασία μεταξύ των Ιδρυμάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης, δηλαδή των των Φοιτητών, του Εκπαιδευτικού Προσωπικού και των Διοικήσεων των Ιδρυμάτων και φυσικά των Πολιτικών Ηγεσιών σε 47 χώρες (2011).

3 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι μέχρι το 2020 το 20% τουλάχιστο των φοιτητών της Ανώτατης Εκπαίδευσης των χωρών μελών της θα πρέπει να έχει συμμετάσχει σε σπουδές ή πρακτική άσκηση σε άλλες χώρες πέραν της δικής τους

4 - Ποιοί είναι οι στόχοι αυτής της προτρο- πής; - Πώς είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν οι στόχοι; - Ποιές είναι οι δικλείδες ασφαλείας ώστε οι μετακινούμενοι φοιτητές να μην χά- σουν τον χρόνο τους και η Ε.Ε. τους πόρους που θα διαθέσει;

5 Η απάντηση είναι απλή: Οι στόχοι του εγχειρήματος θα επιτευχθούν μόνον αν τα Ιδρύματα αποστολής και υποδοχής είναι ισότιμα και ισάξια, τα προγράμματα σπουδών του ιδίου επιπέδου και οι τίτλοι που απονέμουν ισοδύναμοι

6 Άρα: Ο στόχος της δημιουργίας του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΧΑΕ) είναι η σύγκλιση των Εθνικών Συστημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης των 47 χωρών (μελών της Ε.Ε. και των συνεργαζομένων άλλων χωρών), ώστε να υπάρχει η δυνατότητα παροχής ισοδύναμης εκπαίδευσης. Αυτό θα επιτρέπει στα Ιδρύματα να αναγνωρίζουν σπουδές που πραγματοποίησαν φοιτητές σε Ιδρύματα άλλης χώρας, μέλους του ΕΧΑΕ, εφόσον βέβαια συμπίπτουν με τα γνω- στικά αντικείμενά τους.

7 Ο ΕΧΑΕ αποδέχεται: -Τη διαφορετικότητα των ΑΕΙ των χωρών καθώς και, - Την αυτονομία και την ακαδημαϊκή ελευθερία των Ιδρυμάτων Ιδρυμάτων Για να δημιουργηθεί και να πετύχει τους στόχους του ο ΕΧΑΕ απαιτούνται σημαντικές προσπάθειες από τις κυβερνήσεις, τα ιδρύματα, τους φοιτητές και την ακαδημαϊκή κοινότητα συνολικά, ώστε να αναπτυχθεί η αναγκαία εμπιστοσύνη μεταξύ των Ιδρυμάτων και των συντελεστών τους

8 Οι ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ του ΕΧΑΕ Οι τίτλοι σπουδών θα είναι αναγνωρίσιμοι και συγκρίσιμοι Οι τίτλοι σπουδών θα είναι αναγνωρίσιμοι και συγκρίσιμοι Η Ανώτατη Εκπαίδευση θα αναπτύξει την Ευρω- παϊκή Διάσταση Η Ανώτατη Εκπαίδευση θα αναπτύξει την Ευρω- παϊκή Διάσταση Απαιτείται προς τούτο η θεσμοθέτηση και εφαρμογή: του συστήματος ECTS και DS του συστήματος ECTS και DS των τριών κύκλων σπουδών των τριών κύκλων σπουδών της σύνδεσης μεταξύ εκπαίδευσης και έρευνας της σύνδεσης μεταξύ εκπαίδευσης και έρευνας της προώθησης της ιδέας του ΕΧΑΕ και φυσικά, της προώθησης της ιδέας του ΕΧΑΕ και φυσικά, Των κριτηρίων για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση με Καθορισμό Μεθό- δων Αξιολόγησης Των κριτηρίων για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση με Καθορισμό Μεθό- δων Αξιολόγησης

9 Ο ΝΟΜΟΣ 3374/2005  Θεσμοθετεί τη διαρκή αξιολόγηση των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, με σκοπό τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας της έρευνας και διδασκαλίας, των σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται από αυτά  Θεσπίζει την κοινωνική λογοδοσία ως θεμελιώδη παράγοντα της αυτοτέλειας των Α.Ε.Ι.  Προσδιορίζει τα κριτήρια και τους δείκτες ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης  Ορίζει τις διαδικασίες αξιολόγησης και τα υπεύθυνα γι’ αυτήν όργανα  Συστήνει Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, υπεύθυνη για την οργάνωση και εποπτεία των διαδικασιών διασφά- λισης ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π. – Αρχή ΔΙασφάλισης της Ποιότητας)

10 Η ενίσχυση των Τμημάτων, Σχολών και Ιδρυμάτων στην επίτευξη της αποστολής τους, στο πλαίσιο της φυσιογνωμίας και της ιδιαιτερότητας με τις οποίες διακρίνονται από άλλες Μονάδες ή Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού διευκολύνεται με την Αξιολόγηση. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ της ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ είναι η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ της ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

11 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Η καθιέρωση μιας ενιαίας προσέγγισης, σε πανελλαδικό επίπεδο, για την καταγραφή, την κατανόηση και τη συστηματική αποτίμηση του έργου των Ακαδημαϊκών Μονάδων (Τμημάτων ή Σχολών) και συνεπώς των Ιδρυμάτων στα οποία ανήκουν

12 Δύο στάδια στη διαδικασία αξιολόγησης  Εσωτερική αξιολόγηση (αυτοαξιολόγηση)  Εξωτερική αξιολόγηση Κριτήρια και δείκτες ποιότητας  Ποιότητα του διδακτικού έργου  Ποιότητα του ερευνητικού έργου  Ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών  Ποιότητα των λοιπών υπηρεσιών

13 Κριτήρια και Δείκτες της Αξιολόγησης Διδακτικό Έργο Ποιότητα Διδακτικής Διαδικασίας Οργάνωση & Εφαρμογή Διδακτικού Έργου Εκπαιδευτικά Βοηθήματα Μέσα και Υποδομές Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών Αναλογία & Συνεργασία Διδασκόντων/Διδασκο- μένων Επίπεδο και Ποιότητα Παρεχόμενων Γνώσεων Σύνδεση Έρευνας με τη Διδασκαλία Κινητικότητα Διδακτικού Προσωπικού και φοι- τητών Αποτελεσματικότητα Διδακτικού Προσωπικού Ν. 3374/2005, §3.1

14 Κριτήρια και Δείκτες της Αξιολόγησης Ερευνητικό Έργο Προαγωγή Έρευνας στο Πλαίσιο της Ακαδημαϊκής Μονάδας Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ερευνητικές Υποδομές Ερευνητικά Προγράμματα Αποτελεσματικότητα Ερευνητικού Έργου Πρωτοτυπία Έρευνας Αναγνωρισιμότητα Έρευνας από τρίτους Ερευνητικές Συνεργασίες Διακρίσεις και Επιβραβεύσεις της Έρευνας Συμμετοχή Φοιτητών/Σπουδαστών στην Έρευνα Ν. 3374/2005, §3.1

15 Κριτήρια και Δείκτες της Αξιολόγησης Πρόγραμμα Σπουδών Βαθμός ανταπόκρισης στους στόχους της μονάδας και τις απαιτήσεις της κοινωνίας Συνεκτικότητα και Λειτουργικότητα Ορθολογική Οργάνωση Εκπαιδευτικών Διαδικασιών Εξεταστικό Σύστημα Ν. 3374/2005, §3.1

16 Κριτήρια και Δείκτες της Αξιολόγησης Λοιπές Υπηρεσίες Αποτελεσματικότητα των Διοικητικών Υπηρεσιών Υπηρεσίες Φοιτητικής Μέριμνας Πάσης Φύσεως Υποδομές Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών Διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στη Διαχείριση Οικονομικών Πόρων, τη Χρήση Υποδομών και Εξο- πλισμού Συνεργασίες με Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Κέντρα Εσωτερικού και Εξωτερικού και το Κοινωνικό Σύνολο Ν. 3374/2005, §3.1

17 ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τα αποτελέσματα των διαδικασιών που περιλαμβάνει το σύστημα διασφάλισης ποιότητας χρησιμοποιούνται πολλαπλά: Στη λήψη αποφάσεων αυτοτελώς από τις ίδιες τις Ακαδημαϊκές Μονάδες, Στη λήψη αποφάσεων αυτοτελώς σε επίπεδο Ιδρύμα- τος, Στη λήψη αποφάσεων αρωγής από την Πολιτεία προς τις Ακαδημαϊκές Μονάδες και τα Ιδρύματα στον βαθμό που η ανάγκη τεκμηριώνεται μέσα από τη διαδικασία διασφάλισης της ποιότητας, και, Στην ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων μερών (φοιτητών, γονέων, εργοδοτών, κτλ.)

18 ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Σε επίπεδο Εθνικό: η ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). Σε επίπεδο Ιδρύματος: η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Σε επίπεδο Ακαδημαϊκής Μονάδας-Τμήματος: η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) ή Ειδικές Ομάδες Αξιολόγησης - (Ε.Ο.Α.)

19 Εσωτερική Αξιολόγηση Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΜΟΔΙΠ Ακαδημαϊκή Μονάδα ή Πρόγραμμα Σπουδών ΟΜΕΑ ΕΟΑ Ίδρυμα Εμπλέκονται η ΟΜΕΑ/ΕΟΑ (Τμήμα) και η ΜΟΔΙΠ (Ίδρυμα) Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 3 ο έτος Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 1 ο έτος Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2 ο έτος

20 Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιλαμβάνει συγκεντρωτικά στοιχεία με πο- σοτικά δεδομένα για όλες τις λειτουργίες της ακαδημαϊκής μονάδας Συντάσσεται κάθε χρόνο με ευθύνη της ΟΜ.Ε.Α. και υποβάλλεται στην οικεία ΜΟ.ΔΙ.Π. Αντίστοιχες Εσωτερικές Εκθέσεις συντάσσονται από την ΜΟ.ΔΙ.Π για το Ίδρυμα ανά διετία, με βάση τις Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις των οικείων Τμημάτων

21 ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής μονάδας συμπληρώνουν: Όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής μονάδας συμπληρώνουν: –Απογραφικό Δελτίο κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος –Ετήσιο ατομικό Απογραφικό Δελτίο Επίσης συλλέγονται: –Ερωτηματολόγια φοιτητών για κάθε μάθημα κάθε εξάμηνου –Στοιχεία από τη Γραμματεία του Τμήματος ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΤΟΥΣ

22 ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ –Περιοδικά επαναλαμβανόμενη κριτική-αξιολογική ανάλυση της πορείας εφαρμογής των στόχων του έργου της υπό αξιολόγηση ακαδημαϊκής μονάδας, σύμφωνα με κοινά κριτήρια και δείκτες αξιολόγησης, αλλά και σε συνάρτηση με τη φυσιογνωμία, τους στόχους και την αποστολή της. –Στηρίζεται στα συγκεντρωτικά στοιχεία της τελευταίας Ετήσιας Εσωτερικής Έκθεσης. –Περιλαμβάνει διατύπωση μέτρων για τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας σε όλους τους τομείς λειτουργίας της ακαδημαϊκής μονάδας. –Συντάσσεται από την ΟΜ.Ε.Α., υποβάλλεται στην ΜΟ.ΔΙ.Π. του οικείου ιδρύματος και δι’αυτής στην Α.ΔΙ.Π.

23 Τα κριτήρια Το πρόγραμμα σπουδών: ο στόχος, η δομή, τα πε- ριεχόμενα, η χρονική διάρκεια, η ύπαρξη προβλημά- των όπως επικαλύψεις ή κενά μεταξύ μαθημάτων κ.ά. Η διδασκαλία: μέθοδος, ύλη, αποδοτικότητα, βιβλιο- γραφία, αντικειμενικότητα στις κρίσεις, βιβλιοθήκη, ηλεκτρονική υποστήριξη κ.ά. Το ερευνητικό έργο: παράγεται ερευνητικό έργο; Αν ναι, πώς κρίνεται εσωτερικά η ποιότητα; Οι υπηρεσίες που απολαμβάνουν οι φοιτητές: βιβλιοθήκη, ηλεκτρονική υποστήριξη, σίτιση, εστίες, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αθλητικές και πολιτισμικές δραστηριότητες κ.ά. Επαφή με την Κοινωνία και την Οικονομία.

24 ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης: δίνει απάντηση σε σειρά ερωτημάτων με βάση τα στοιχεία των ετήσιων εκθέσεων που αφορούν: δίνει απάντηση σε σειρά ερωτημάτων με βάση τα στοιχεία των ετήσιων εκθέσεων που αφορούν: –Τα προγράμματα σπουδών (προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, διδακτικό έργο) –Το ερευνητικό έργο –Τις σχέσεις με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγω- γικούς φορείς –Τη στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης –Τις διοικητικές διαδικασίες και υποδομές Διατυπώνει συμπεράσματα

25 ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Οι Ετήσιες Εκθέσεις Αξιολόγησης: παρουσιάζουν τεκμηριωμένη εικόνα σε ετήσια βάση όλων των λειτουργιών της ακαδημαϊκής μονάδας Οι Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης: αποτελούν περιοδικές κριτικές αναλύσεις της πορείας της ακαδημαϊκής μονάδας κινητοποιούν βελτιωτικές ενέργειες για τη διασφάλιση της ποιότητας των λειτουργιών της σε συνάρτηση με τη φυσιογνωμία, τους στόχους και την αποστολή της.

26 Εξωτερική Αξιολόγηση ΑΔΙΠΊδρυμα Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΟΜΕΑ ΜΟΔΙΠ ΑΔΙΠ Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης ΕΕΑ Εξωτερική Αξιολόγηση

27 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιοδικά επαναλαμβανόμενη κριτική-αναλυτική εξέταση των αποτελεσμάτων της εσωτερικής αξιολόγησης από πενταμελή επιτροπή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων (ΕΕΑ - Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης) που προκύπτει από το Μητρώο Εξωτερικών Αξιολογητών Περιλαμβάνει επιτόπια διερευνητική επίσκεψη της Επιτροπής στην υπό αξιολόγηση ακαδημαϊκή μονάδα. Έχει επαφές και συζητήσεις με μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις και τους χώρους εξυπηρέτησης. Ολοκληρώνεται με τη σύνταξη της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης, η οποία δημοσιοποιείται μέσω της Α.ΔΙ.Π.

28 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Συγκροτείται από 5 εμπειρογνώμονες συγγενών επιστημονικών περιοχών που προέρχονται από το Μητρώο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων της Α.ΔΙ.Π. 4 μέλη ορίζονται με κλήρο από την Α.ΔΙ.Π. 1 μέλος μπορεί να υποδεικνύεται από την υπό αξιολόγηση ακαδημαϊκή μονάδα μεταξύ των εμπειρογνωμόνων του Μητρώου.

29

30 Το ΜΗΤΡΩΟ των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ Συντάσσεται και τηρείται από την Α.ΔΙ.Π. ύστερα από υποδείξεις των ακαδημαϊκών μονάδων και της Α.ΔΙ.Π. Ανανεώνεται κάθε 4 χρόνια. Απαραίτητα προσόντα: –Συνάφεια επιστημονικής περιοχής –Επιστημονική αναγνώριση –Εμπειρία σε θέματα αξιολόγησης –Εχέγγυα αμερόληπτης κρίσης Ευκταία προσόντα: διοικητική εμπειρία σε ακαδημαϊκές μονάδες Επιθυμητή συμμετοχή: –Τουλάχιστον ενός αλλοδαπού εμπειρογνώμονα –Εκπροσώπου επιστημονικά συγγενούς επαγγελματικής ή επιστημονικής οργάνωσης

31 ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αποτελεί αντικειμενική πιστοποίηση της ποιότητας της εκπαίδευσης στην υπό αξιολόγηση ακαδημαϊκή μονάδα σε συνάρτηση με τη φυσιογνωμία, τους στόχους και την αποστολή της. Αναδεικνύει καλές πρακτικές και αδυναμίες της ακαδημαϊκής μονάδας Υποστηρίζει εύλογα αιτήματα της ακαδημαϊκής μονάδας και προτείνει μέτρα για βελτίωση της ποιότητας Αναδεικνύει καλές πρακτικές για τη βελτίωση της ποιότητας σε εθνικό επίπεδο.

32 Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Συμμετέχουν στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος (ένας εκπρό- σωπος των προπτυχιακών και ένας των μεταπτυχιακών φοιτητών) Συμμετέχουν στην ΟΜ.Ε.Α. των ακαδημαϊκών μονάδων (ένας εκπρόσωπος των φοιτητών) Διατυπώνουν άποψη για όλα τα μαθήματα συμπληρώ- νοντας ειδικά ερωτηματολόγια εθελοντικά και ανώνυμα Συμμετέχουν μέσω του εκπροσώπου τους στη ΜΟ.ΔΙ.Π. και στην ΟΜ.Ε.Α. στη σύνταξη των Εσωτερικών Εκθέ- σεων και των Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης Διατυπώνουν απόψεις σε συναντήσεις με την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης

33 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Σε κάθε πρώτη εφαρμογή ενός νέου θεσμού είναι φυσιολογική η μη πλήρης ενημέρωσης των εμπλε - κόμενων φορέων και ατόμων, η οποία οδηγεί πολλές φορές σε παρανοήσεις και εσφαλμένες εκτιμήσεις Έλλειψη εμπειρίας διασφάλισης ποιότητας στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Αντίσταση από οργανωμένες ή μη ομάδες συμφερόντων Αδράνεια του status quo ή/και φόβος και ανασφάλεια μπροστά στο νέο και άγνωστο

34 ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Α.Ε. Λέγεται ότι: Ο τρόπος που εφαρμόζεται είναι μία γραφειοκρατική διαδικασία! Επιβάλλεται με εντολές και απειλές! Τιμωρεί αντί να θεραπεύει! Οι κανόνες και τα κριτήρια θεσμοθετούνται κατά ενιαίο τρόπο για όλες τις ακαδημαϊκές μονάδες σε όλες τις χώρες! ενιαίο τρόπο για όλες τις ακαδημαϊκές μονάδες σε όλες τις χώρες! Χρεώνει στα ΑΕΙ τις ελλείψεις και τα κενά των κυβερνήσεων! Ο στόχος είναι να κλείσουν τα δημόσια ΑΕΙ!

35 Ο διορισμός των μελών της ΑΔΙΠ ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων την 1η Σεπτεμβρίου του 2006. Ως εκ τούτου, η ΑΔΙΠ είναι ανεξάρτητος φορέας, δεν λογοδοτεί στο Υπουργείο Παιδείας ή οποιονδήποτε άλλον φορέα και είναι ανεπηρέαστη από εξωτερικές επεμβάσεις. Πληροφορίες: www.hqaa.grwww.hqaa.gr

36 ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 1. ΑΜΟΥΡΓΗΣ Σπύρος, Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος, Καθηγητής Πανεπιστημίου, Πρόεδρος 2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ-ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ Άννα, Καθηγήτρια ΑΠΘ 3. ΒΛΑΧΟΣ Ιωάννης, Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Κρήτης 4. ΓΡΑΒΑΝΗΣ Αχιλλέας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης 5. ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ Ιωάννης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 6. ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ Κώστας, Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 7. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ Λουΐζα, Διευθύντρια Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 8. ΜΕΜΟΣ Κώστας, Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 9. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κλεομένης, Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Αθήνας 10. ΣΟΛΔΑΤΟΣ Πέτρος, Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 11. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Στυλιανός, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θράκης 12. ΠΑΝΑΓΟΥ Βασίλης, Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας

37 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2008-2010: ΠανεπιστήμιοΤμήματαΤΕΙΤμήματα 2008 Δημοκρίτειο Θράκης1Αλεξάνδρειο Θεσ/κης1 Κρήτης1Αθήνας1 Κρήτης1 2010 Οικονομικό Αθηνών1Μεσολογγίου2 Κρήτης3Αθηνών3 Θεσσαλίας4Λάρισας4 Ιωαννίνων1Καβάλας2 ΕΚΠΑ3Θεσσαλονίκης2 Μακεδονίας1Δυτικής Μακεδονίας2 ΑΠΘ2Σερρών1 Δημοκρίτειο Θράκης1Κρήτης1 Ηπείρου1 ΣΥΝΟΛΑ 2008+20101821

38 Οι 47 ΧΩΡΕΣ του ΕΧΑΕ (την 1-1-2011) Αζερμπαϊτζάν, Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία, Αυστρία, Βατικανό, Βέλγιο (Φλαμανδική Κοινότητα και Γαλλική Κοινότητα), Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Γεωργία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Καζακστάν, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μολδαβία, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Ρουμανία, Ρωσική Ομοσπονδία, Σερβία και Μαυροβούνιο, Σλοβάκικη Δημοκρατία, Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία, Τσέχικη Δημοκρατία και, Φινλανδία

39 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας και ελπίζουμε στη συνεργασία σας! Βλάχος Γιάννης yvlahos@staff.teicrete.gr Γλαμπεδάκης Μιχάλης mglamb@teiath.gr


Κατέβασμα ppt "Βλάχος Ιωάννης, Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης *1 Γλαμπεδάκης Μιχάλης, Καθηγητής ΤΕΙ Αθηνών *2 *1 Bologna Expert, Μέλος ΑΔΙΠ *2 Bologna Expert, Μέλος της Επιτροπής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google