Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Ανίχνευση πιθανών δυσκολιών που συναντούν οι φοιτητές του ΤΕΙ Αθήνας για την έγκαιρη κτήση πτυχίου» Καθηγητής Γεώργιος Παναγιάρης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Ανίχνευση πιθανών δυσκολιών που συναντούν οι φοιτητές του ΤΕΙ Αθήνας για την έγκαιρη κτήση πτυχίου» Καθηγητής Γεώργιος Παναγιάρης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Ανίχνευση πιθανών δυσκολιών που συναντούν οι φοιτητές του ΤΕΙ Αθήνας για την έγκαιρη κτήση πτυχίου» Καθηγητής Γεώργιος Παναγιάρης

2 Με τον όρο «λιμνάζοντες» φοιτητές εννοούμαι τους φοιτητές που: σύμφωνα με το Άρθρο 33 παρ. 11 α) Μετά το πέρας της περιόδου κανονικής φοίτησης, που ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών της σχολής, προσαυξημένο κατά τέσσερα εξάμηνα, οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν στα εξάμηνα, μόνον εφόσον πληρούν τους όρους συνέχισης της φοίτησης που καθορίζονται στον Οργανισμό κάθε ιδρύματος.

3 β) Για τους φοιτητές μερικής φοίτησης, η περίπτωση α΄ έχει εφαρμογή μετά το πέρας περιόδου που ισούται με το διπλάσιο χρόνο του ελάχιστου αριθμού των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών της σχολής.

4 Άρθρο 33 Χρονική διάρθρωση σπουδών – Εξετάσεις 3. Οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης, ύστερα από αίτησή τους που εγκρίνεται από την κοσμητεία της σχολής. Ο Οργανισμός ορίζει τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τη διαδικασία διευκόλυνσης της φοίτησης των φοιτητών με αναπηρία.

5 4. Οι φοιτητές μπορούν, ύστερα από αίτησή τους προς την κοσμητεία της σχολής τους, να διακόψουν τη φοίτησή τους. Με τον Οργανισμό του ιδρύματος καθορίζεται η διαδικασία διαπίστωσης της διακοπής της φοίτησης, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση και ο μέγιστος χρόνος της διακοπής, καθώς και η δυνατότητα της κατ’ εξαίρεση υπέρβασης του χρόνου αυτού. Η φοιτητική ιδιότητα διακόπτεται προσωρινά κατά το χρόνο διακοπής της φοίτησης, εκτός αν η διακοπή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας.

6 Άρθρο 80, παρ. 9 9. α) Όσοι φοιτητές συμπληρώνουν στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης του διπλάσιου αριθμού εξαμήνων από όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξανόμενης κατά δύο εξάμηνα, θεωρείται ότι έχουν απωλέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα από τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του ιδρύματος.

7 β) Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης του αριθμού εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξανόμενης κατά τέσσερα εξάμηνα, θεωρείται ότι έχουν απωλέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα από τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του ιδρύματος.

8 γ) Όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση διάρκειας μικρότερης από αυτήν της προηγούμενης παραγράφου, θεωρείται ότι έχουν απωλέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα όταν συμπληρώσουν φοίτηση διάρκειας ίσης με το διπλάσιο αριθμό εξαμήνων από όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του ιδρύματος.

9 Πιθανές αιτίες καθυστέρησης για την κτήση πτυχίου των φοιτητών στο ΤΕΙ Αθήνας Δυσμενείς οικογενειακές οικονομικές συνθήκες Έλλειψη απαραίτητου χρόνου για παρακολούθηση μαθημάτων λόγω εργασίας Μόνιμη διαμονή εκτός Αθηνών Έλλειψη ενδιαφέροντος των εισερχομένων για το γνωστικό αντικείμενο του τμήματός τους Έλλειμμα γνωστικών προαπαιτούμενων λόγω του τρόπου εισαγωγής τους (ΤΕΛ, ΕΠΑΛ κλπ) Έλλειμμα γλωσσικών δεξιοτήτων λόγω καταγωγής (αλλοδαποί κλπ) Μαθησιακές δυσκολίες (ΑμΕΑ κλπ)

10 Πιθανές αιτίες καθυστέρησης για την κτήση πτυχίου των φοιτητών στο ΤΕΙ Αθήνας Σπουδές στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος Erasmus λόγω της διαφοροποίησης των προγραμμάτων σπουδών Δυσλειτουργία στη ροή των σπουδών τους λόγω αλλαγών των προγραμμάτων σπουδών Ύπαρξη μεμονωμένων μελών εκπαιδευτικού προσωπικού που συστηματικά αξιολογούν τους φοιτητές με δυσανάλογα αυξημένου βαθμού δυσκολίας κριτήρια Έλλειψη κανονιστικού πλαισίου αποθάρρυνσης επιμήκυνσης του χρόνου σπουδών

11 Άρθρο 36, Φοιτητικά θέματα 1. α) Τα ιδρύματα λαμβάνουν ειδικά μέτρα για τη διευκόλυνση των σπουδών των εργαζόμενων φοιτητών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται η υποχρεωτική χορήγηση αδειών στους εργαζόμενους φοιτητές κατά την περίοδο των εξετάσεων για την προετοιμασία και τη συμμετοχή τους σε αυτές.

12 Αποτελέσματα έρευνας εξερχομένων φοιτητών LLP/Erasmus για τη λειτουργικότητα του Προγράμματος Κινητικότητας φοιτητών (PANAGIARIS G., KOILIAS Ch., VAVOURAKI H., SFLOMOS K., “Functional Evaluation of student mobility: the case study of TEI of Athens”, ERACON 2009, Erasmus Coordinators Conference 2009, 29 April-3 may 2009, Nicosia, Cyprus, Abstract p.59, Full paper in: http://www.eracon.info/assets/files/20 09/presentations/ERACON_2009_Th e_case_study_of_TEI_of_Athens_Pro f_Panagiaris_George.pdf) http://www.eracon.info/assets/files/20 09/presentations/ERACON_2009_Th e_case_study_of_TEI_of_Athens_Pro f_Panagiaris_George.pdf

13 “Maybe of course, the most astounding finding of all, results from the students’ replies in the question: “Has your stay abroad prolonged the total duration of your studies?”, at which 1 out of 2 students answered that their stay abroad did indeed result in the prolongation of their studies! This factor in particular seems to be statistically independent from all the rest factors.”

14 Αποτελέσματα έρευνας εξερχομένων φοιτητών LLP/Erasmus για τη λειτουργικότητα του Προγράμματος Κινητικότητας φοιτητών «(…) Instead, from the answers given, the overwhelming majority answers that the ECTS was applied totally or partially at the host Institution».

15 «Relating to the previous question, the preselected answers given to the following question “Were lessons, which you attended with a successful result,acknowledged by your Institution?” are: - Yes 94%, - No 2%, - Partially 4%

16 International Conference on New Horizons in Education –IΝΤΕ 2013, «Internationalization and Quality Control of Education in TEI of Athens. Evaluation of the Erasmus Programme»Internationalization and Quality Control of Education in TEI of Athens. Evaluation of the Erasmus Programme Pappa Panagiota, C.Sflomos et G.Panagiaris

17 Πρώτα δεδομένα αποτίμησης των προβλημάτων από τη ΜΟΔΙΠ Improving quality of educational processes providing new knowledge using data mining techniques

18 Ερωτηματολόγιο που διανέμεται στους απόφοιτους φοιτητές κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας τους, από το Τμήμα Δημοσίων κ Διεθνών Σχέσεων Α) ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟIXEIA : Φύλο : άρρεν θήλυ Ηλικία : …… Τόπος Κατοικίας …………………… B) ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΦΟΙΤΗΣΑΤΕ ΣΤΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ; 4 χρόνια 5 χρόνια 6 χρόνια 8 χρόνια 10 χρόνια Πάνω από 10 χρόνια Γ) ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΑΣ : (Μπορείτε να σημειώσετε με Χ από 1 έως 3 απαντήσεις) Εργαζόμουν με πλήρες ωράριο και δεν μου έμενε χρόνος Εργαζόμουν με μερική απασχόληση και δυσκολευόμουν χρονικά Δεν με ενδιέφερε ιδιαίτερα το αντικείμενο σπουδών μου Μπήκα στο Τμήμα μου τυχαία και όχι από 1η επιλογή μου Δεν μου αρέσει ιδιαίτερα το διάβασμα και η μελέτη Δεν με ενέπνευσαν οι καθηγητές και διδάσκοντές μου Βρήκα άβολο, χρονοβόρο και ανεπαρκές το Πρόγραμμα Σπουδών Σπούδασα εξαιτίας οικογενειακών και κοινωνικών πιέσεων Ασχολήθηκα ενεργά με τον συνδικαλισμό και την πολιτική Με αποσυντόνιζαν οι συνεχείς απεργίες, καταλήψεις και κλεισίματα Είχα πιο ενδιαφέροντα πράγματα να κάνω στη ζωή μου Γνωρίζω και το ήξερα εξαρχής, ότι ακόμη και τώρα που είμαι πλέον πτυχιούχος, δεν έχω εξασφαλισμένη θέση στην αγορά εργασίας

19 Κύκλος διεργασιών βελτίωσης ποιότητας εκπαιδευτικής διαδικασίας στο ΤΕΙ Αθήνας ΜΟΔΙΠ Προτάσεις ΕισερχόμεναΔιοίκηση Εξερχόμενα (ανατροφοδότηση) Οργανισμός Σ υμπεράσματα Μονάδες Ιδρύματος

20 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!

21


Κατέβασμα ppt "«Ανίχνευση πιθανών δυσκολιών που συναντούν οι φοιτητές του ΤΕΙ Αθήνας για την έγκαιρη κτήση πτυχίου» Καθηγητής Γεώργιος Παναγιάρης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google