Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 Αθανασοπούλου Κατερίνα, Αν. Προϊσταμένη Μονάδας Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 Αθανασοπούλου Κατερίνα, Αν. Προϊσταμένη Μονάδας Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 Αθανασοπούλου Κατερίνα, Αν. Προϊσταμένη Μονάδας Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

2 Προϋποθέσεις ενημέρωσης….. Θα ισχύσουν έτσι ακριβώς όπως θα τα πούμε? Πότε θα το γνωρίζουμε? Κοινοτικοί πόροι που μας αναλογούν? Πότε θα το γνωρίζουμε? Πως θα εφαρμοστούν? Πότε θα το γνωρίζουμε? Εκτελεστικές πράξεις Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις Συμβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Τρίλογος

3 Προτεραιότητες της Αγροτικής Ανάπτυξης Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο 11 Θεματικοί Στόχοι Αγροτική Ανάπτυξη Κοινή Γεωργική Πολιτική Μεταφορά γνώσεων και καινοτομία Καινοτομία – Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή Ανταγωνιστικότητα όλων των τύπων γεωργίας και βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων Οργάνωση της αλυσίδας τροφίμων και διαχείριση κινδύνων Αποκατάσταση διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων Αποδοτικότητα των πόρων και αλλαγή προς μία οικονομία με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή Κοινωνική ένταξη, μείωση της φτώχειας και οικονομική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών

4 Προγραμματισμός… Στρατηγική Αγροτικής Ανάπτυξης 2014- 2020 Υλοποίηση επιχειρησιακού προγραμματισμού Εκ των προτέρων προϋποθέσεις Σύμβαση Εταιρικής Σχέσης Ανάλυση SWOT Εκ των προτέρων αξιολόγηση Εταιρική σχέση Προτεραιότητες της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη Θεματικοί στόχοι

5 Εταιρική σχέση

6 Προτάσεις στρατηγικών επιλογών των θεματικών ομάδων στρατηγικού σχεδιασμού (1) Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγρο- διατροφικού συστήματος & των αγροτικών περιοχών Προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη δασοπονία και τις αγροτικές περιοχές Βελτίωση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων

7 Προτάσεις στρατηγικών επιλογών των θεματικών ομάδων στρατηγικού σχεδιασμού (2) Διατήρηση, αποκατάσταση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που εξαρτώνται από τη γεωργία και τη δασοπονία Αποδοτικότερη χρήση των πόρων σε μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή Ενίσχυση της ελκυστικότητας του αγροτικού χώρου μέσω βελτίωσης του ανθρώπινου δυναμικού και της ποιότητας ζωής

8 Νησιωτικότητα Απειλή ή ευκαιρία??? Ιδιαιτερότητες Ιδιαιτερότητες/μειονεκτήματα/πλεονεκτήματα Ενδοπεριφερειακές διαφοροποιήσεις Ενδοπεριφερειακές διαφοροποιήσεις (παράλιες περιοχές, ενδοχώρα, περιβαλλοντικά υποβαθμισμένες, κ.λπ) Ποικιλομορφία Ποικιλομορφία (τοπίων, προϊόντων, κ.λπ.) Ποικίλες ανάγκες Εστιασμένες παρεμβάσεις

9 Εξορθολογισμένη σειρά μέτρων Άξονες Ομαδοποίηση με βάση την τυπολογία των παρεμβάσεων Απλοποίηση χρηματοδοτικής διαχείρισης Υλοποίηση ολοκληρωμένων δράσεων Αξιοποίηση επιπτώσεων συνέργειας προς τους καθορισμένους στόχους Ευελιξία στην επιλογή των μέτρων μέσα σε κάθε προτεραιότητα Δ1 Δ2 Δ3Δ4 Δ5

10 Μέσα υλοποίησης στρατηγικής Κυριότερες δυνατότητες ενίσχυσης /παρεμβάσεις μέσω ΕΓΤΑΑ

11 Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση Επαγγελματική κατάρτιση Δράσεις απόκτησης δεξιοτήτων, επίδειξης & ενημέρωσης Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών από γεωργούς, δασο-καλλιεργητές & ΜΜΕ στις αγροτικές περιοχές Υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, αντικατάστασης στην εκμετάλλευση & παροχή συμβουλών Επιμόρφωση συμβούλων

12 Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων ή των τροφίμων που καθορίζονται από τη νομοθεσία της Ένωσης ή από τα κράτη μέλη. Εθελοντικά συστήματα πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων, τα οποία αναγνωρίζονται από τα κράτη μέλη και τηρούν τις κατευθυντήριες γραμμές περί βέλτιστης πρακτικής της Ένωσης. Στήριξη κάθε νέας συμμετοχής των γεωργών σε:

13 Επενδύσεις σε υλικά (& αϋλα) στοιχεία του ενεργητικού Βελτίωση των συνολικών επιδόσεων της γεωργικής εκμετάλλευσης Μ121 Μεταποίηση, εμπορία/ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων Μ123Α Υποδομές για την ανάπτυξη & προσαρμογή της γεωργίας (πρόσβαση σε γεωργική & δασική γη, αναδασμός, ενεργειακός εφοδιασμός, διαχείριση υδάτων) Μ125 Μη παραγωγικές επενδύσεις Μ216 Μ227

14 Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων Εκκίνηση επιχείρησης νέων γεωργών Μ112 Μη γεωργικών δραστηριοτήτων σε αγροτικές περιοχές Μ311, 312, 313 Επενδύσεις σε μη γεωργικές δραστηριότητες 311, 312, 313 Ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων Γεωργοί μικρών εκμεταλλεύσεων που μεταβιβάζουν την εκμετάλλευσή τους σε άλλο γεωργό Μ113

15 Σύσταση ομάδων παραγωγών Σε ποιούς απευθύνεται: Ομάδες παραγωγών στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας, οι οποίες: αναγνωρίζονται επίσημα από την αρμόδια αρχή των κρατών μελών, με βάση ένα 5ετές επιχειρηματικό σχέδιο, εμπίπτουν στον ορισμό των ΜΜΕ. Η στήριξη παρέχεται για την: προσαρμογή της παραγωγής και των αποδόσεων, των παραγωγών που είναι μέλη των ομάδων αυτών, στις απαιτήσεις της αγοράς κοινή διάθεση εμπορευμάτων στην αγορά, θέσπιση κοινών κανόνων για πληροφορίες όσον αφορά την παραγωγή, τη συγκομιδή και τη διαθεσιμότητα, άλλες δραστηριότητες, που μπορούν να διεξάγονται από ομάδες παραγωγών.

16 Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων· Μ221 Πρόληψη και αποκατάσταση των ζημιών στα δάση από δασικές πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές· Μ226 Επενδύσεις σε νέες δασοκομικές τεχνολογίες και στη μεταποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων. Μ122 & Μ123Β Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας στην αλλαγή του κλίματος και του δυναμικού μετριασμού της, καθώς και της περιβαλλοντικής αξίας των δασικών οικοσυστημάτων· Δημιουργία γεωργο-δασοκομικών συστημάτων·

17 Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα (ΓΠΚ) Βιολογική Γεωργία Natura 2000 Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά (WFD) Μ214 Δ1.1 Δράσεις για το περιβάλλον & το κλίμα

18 Ενισχύσεις σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα (Εξισωτική) Ενισχύσεις σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα (Εξισωτική) Ενισχύσεις σε ποιους; Σε γεωργούς ορεινών περιοχών και άλλων περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη δέσμευση να συνεχίσουν τη γεωργική τους δραστηριότητα Για ποιο λόγο; Προκειμένου να αποζημιωθούν για τις πρόσθετες δαπάνες και την απώλεια εισοδήματος που σχετίζονται με τα μειονεκτήματα της γεωργικής παραγωγής στη συγκεκριμένη περιοχή, σε σύγκριση με περιοχές που δεν πλήττονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα. Λαμβάνονται υπόψη και οι ενισχύσεις μέσω του Πυλώνα Ι

19 Διαχείριση κινδύνου Ασφάλιστρα καλλιεργειών, ζώων και φυτών από οικονομικές απώλειες που προκαλούνται από: α) δυσμενή κλιματικά συμβάντα, β) ζωικές ή φυτικές ασθένειες, γ) προσβολή από παράσιτα και δ) μέτρο που εγκρίθηκε σύμφωνα με την οδηγία για την εξάλειψη ή συγκράτηση φυτικής ασθένειας ή προσβολής από παράσιτα. Ταμεία αλληλοβοήθειας για την πληρωμή χρηματικών αποζημιώσεων σε γεωργούς για οικονομικές απώλειες που προκαλούνται από κρούσματα ζωικής ή φυτικής ασθένειας ή από περιβαλλοντικό συμβάν· Εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος Παρέχει αποζημίωση στους γεωργούς, που αντιμετωπίζουν σοβαρή μείωση του εισοδήματός τους (>30% του εισοδήματος – κόστος εισροών ). Τι αφορά;

20 Συνεργασία Προωθούνται μορφές συνεργασίας με τη συμμετοχή τουλάχιστον δύο φορέων Μέθοδοι συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών παραγόντων της γεωργίας και της αλυσίδας τροφίμων, του δασικού τομέα και άλλων παραγόντων της Ένωσης (& Διεπαγγελματικές Οργανώσεις) Δημιουργία συσπειρώσεων & δικτύων Ίδρυση & λειτουργία των επιχειρησιακών ομάδων των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την παραγωγικότητα & τη βιωσιμότητα της γεωργίας

21 Τοπική ανάπτυξη με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων Ολοκληρωμένη ανάπτυξη νησιωτικών περιοχών = Τοπική ανάπτυξη με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων «Μια περιοχή – μια στρατηγική» Ολοκληρωμένη στρατηγική πολύ- τομεακής & πολύ-ταμειακής τοπικής ανάπτυξης

22 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 Αθανασοπούλου Κατερίνα, Αν. Προϊσταμένη Μονάδας Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google