Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 Αθανασοπούλου Κατερίνα, Αν. Προϊσταμένη Μονάδας Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

2 Προϋποθέσεις ενημέρωσης…..
Κοινοτικοί πόροι που μας αναλογούν? Πότε θα το γνωρίζουμε? Συμβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Θα ισχύσουν έτσι ακριβώς όπως θα τα πούμε? Πότε θα το γνωρίζουμε? Τρίλογος Πως θα εφαρμοστούν? Πότε θα το γνωρίζουμε? Εκτελεστικές πράξεις Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

3 Προτεραιότητες της Αγροτικής Ανάπτυξης
Μεταφορά γνώσεων και καινοτομία Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο 11 Θεματικοί Στόχοι Αγροτική Ανάπτυξη Κοινή Γεωργική Πολιτική Ανταγωνιστικότητα όλων των τύπων γεωργίας και βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων Οργάνωση της αλυσίδας τροφίμων και διαχείριση κινδύνων Αποκατάσταση διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων Αποδοτικότητα των πόρων και αλλαγή προς μία οικονομία με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή Κοινωνική ένταξη, μείωση της φτώχειας και οικονομική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών Καινοτομία – Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή

4 Προγραμματισμός… Προτεραιότητες της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη
Σύμβαση Εταιρικής Σχέσης Εκ των προτέρων προϋποθέσεις Ανάλυση SWOT Εκ των προτέρων αξιολόγηση Στρατηγική Αγροτικής Ανάπτυξης Εταιρική σχέση Θεματικοί στόχοι Υλοποίηση επιχειρησιακού προγραμματισμού Προτεραιότητες της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη

5 Εταιρική σχέση

6 Προτάσεις στρατηγικών επιλογών των θεματικών ομάδων στρατηγικού σχεδιασμού (1)
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγρο-διατροφικού συστήματος & των αγροτικών περιοχών Προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη δασοπονία και τις αγροτικές περιοχές Βελτίωση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων

7 Προτάσεις στρατηγικών επιλογών των θεματικών ομάδων στρατηγικού σχεδιασμού (2)
Διατήρηση, αποκατάσταση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που εξαρτώνται από τη γεωργία και τη δασοπονία Αποδοτικότερη χρήση των πόρων σε μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή Ενίσχυση της ελκυστικότητας του αγροτικού χώρου μέσω βελτίωσης του ανθρώπινου δυναμικού και της ποιότητας ζωής

8 Νησιωτικότητα Απειλή ή ευκαιρία???
Ιδιαιτερότητες/μειονεκτήματα/πλεονεκτήματα Ενδοπεριφερειακές διαφοροποιήσεις (παράλιες περιοχές, ενδοχώρα, περιβαλλοντικά υποβαθμισμένες, κ.λπ) Ποικιλομορφία (τοπίων, προϊόντων, κ.λπ.) Ποικίλες ανάγκες Εστιασμένες παρεμβάσεις

9 Εξορθολογισμένη σειρά μέτρων
Αξιοποίηση επιπτώσεων συνέργειας προς τους καθορισμένους στόχους Ομαδοποίηση με βάση την τυπολογία των παρεμβάσεων Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Ευελιξία στην επιλογή των μέτρων μέσα σε κάθε προτεραιότητα Άξονες Απλοποίηση χρηματοδοτικής διαχείρισης Μειωμένος αριθμός μέτρων (ομαδοποίηση με βάση την τυπολογία των παρεμβάσεων) για την απλοποίηση της χρηματοδοτικής διαχείρισης και τη δυνατότητα υλοποίησης ολοκληρωμένων δράσεων Ευελιξία στην επιλογή των μέτρων μέσα σε κάθε προτεραιότητα για να αξιοποιηθούν πλήρως οι επιπτώσεις συνέργειας τους προς τους καθορισμένους στόχους. Κάθε μέτρο αγροτικής ανάπτυξης προγραμματίζεται ώστε να συμβάλλει στην επίτευξη μιας ή περισσοτέρων προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αγροτική Ανάπτυξη. Υλοποίηση ολοκληρωμένων δράσεων

10 Μέσα υλοποίησης στρατηγικής Κυριότερες δυνατότητες ενίσχυσης /παρεμβάσεις μέσω ΕΓΤΑΑ

11 Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης
Επαγγελματική κατάρτιση Δράσεις απόκτησης δεξιοτήτων, επίδειξης & ενημέρωσης Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών από γεωργούς, δασο-καλλιεργητές & ΜΜΕ στις αγροτικές περιοχές Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση Υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, αντικατάστασης στην εκμετάλλευση & παροχή συμβουλών Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης Η στήριξη καλύπτει: την επαγγελματική κατάρτιση και τις δράσεις απόκτησης δεξιοτήτων, τις δράσεις επίδειξης, τις δράσεις ενημέρωσης. Ωφελούμενοι: Πρόσωπα που απασχολούνται στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας, Διαχειριστές γης, ΜΜΕ  οι οποίες δραστηριοποιούνται στις αγροτικές περιοχές.   Δικαιούχοι στήριξης: Πάροχοι κατάρτισης  ή άλλης δράσης μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης   Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση Στόχος: να βοηθήσει τους γεωργούς, τους δασο-καλλιεργητές και τις ΜΜΕ στις αγροτικές περιοχές να επωφεληθούν από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών, να προωθήσει τη δημιουργία υπηρεσιών:   διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, αντικατάστασης στην εκμετάλλευση   παροχής συμβουλών στην εκμετάλλευση παροχής δασοκομικών συμβουλών να προωθήσει την επιμόρφωση των συμβούλων. γεωργοί, δασο-καλλιεργητές, ΜΜΕ στις αγροτικές περιοχές (και μη αγροτικές) Δικαιούχοι: πάροχοι συμβουλών ή κατάρτισης, αρχή ή φορέας που επιλέγεται για τη δημιουργία των ανωτέρω υπηρεσιών Επιμόρφωση συμβούλων

12 Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων
Στήριξη κάθε νέας συμμετοχής των γεωργών σε: Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων ή των τροφίμων που καθορίζονται από τη νομοθεσία της Ένωσης ή από τα κράτη μέλη. Εθελοντικά συστήματα πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων, τα οποία αναγνωρίζονται από τα κράτη μέλη και τηρούν τις κατευθυντήριες γραμμές περί βέλτιστης πρακτικής της Ένωσης.

13 Επενδύσεις σε υλικά (& αϋλα) στοιχεία του ενεργητικού
Βελτίωση των συνολικών επιδόσεων της γεωργικής εκμετάλλευσης Μ121 Μεταποίηση, εμπορία/ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων Μ123Α Υποδομές για την ανάπτυξη & προσαρμογή της γεωργίας (πρόσβαση σε γεωργική & δασική γη, αναδασμός, ενεργειακός εφοδιασμός, διαχείριση υδάτων) Μ125 Μη παραγωγικές επενδύσεις Μ216 Μ227

14 Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων
Μη γεωργικών δραστηριοτήτων σε αγροτικές περιοχές Μ311, 312, 313 Εκκίνηση επιχείρησης νέων γεωργών Μ112 Ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων Επενδύσεις σε μη γεωργικές δραστηριότητες 311, 312, 313 Γεωργοί μικρών εκμεταλλεύσεων που μεταβιβάζουν την εκμετάλλευσή τους σε άλλο γεωργό Μ113

15 Σύσταση ομάδων παραγωγών
Σε ποιούς απευθύνεται: Ομάδες παραγωγών στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας, οι οποίες: αναγνωρίζονται επίσημα από την αρμόδια αρχή των κρατών μελών, με βάση ένα 5ετές επιχειρηματικό σχέδιο, εμπίπτουν στον ορισμό των ΜΜΕ. Η στήριξη παρέχεται για την: προσαρμογή της παραγωγής και των αποδόσεων, των παραγωγών που είναι μέλη των ομάδων αυτών, στις απαιτήσεις της αγοράς κοινή διάθεση εμπορευμάτων στην αγορά, θέσπιση κοινών κανόνων για πληροφορίες όσον αφορά την παραγωγή, τη συγκομιδή και τη διαθεσιμότητα, άλλες δραστηριότητες, που μπορούν να διεξάγονται από ομάδες παραγωγών.

16 Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών
Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων· Μ221 Δημιουργία γεωργο-δασοκομικών συστημάτων· Πρόληψη και αποκατάσταση των ζημιών στα δάση από δασικές πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές· Μ226 Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας στην αλλαγή του κλίματος και του δυναμικού μετριασμού της, καθώς και της περιβαλλοντικής αξίας των δασικών οικοσυστημάτων· Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων· Δημιουργία γεωργο-δασοκομικών συστημάτων· Πρόληψη και αποκατάσταση των ζημιών στα δάση από δασικές πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές· Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας στην αλλαγή του κλίματος και του δυναμικού μετριασμού της, καθώς και της περιβαλλοντικής αξίας των δασικών οικοσυστημάτων· Επενδύσεις σε νέες δασοκομικές τεχνολογίες και στη μεταποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων. Για τις εκμεταλλεύσεις που υπερβαίνουν ένα ορισμένο μέγεθος, το οποίο καθορίζεται από τα κράτη μέλη, η στήριξη εξαρτάται από την υποβολή προγράμματος διαχείρισης των δασών ή ισοδύναμου μέσου, σύμφωνα με την αειφόρο διαχείριση των δασών  ανάλογα με την εθνική νομοθεσία. Επενδύσεις σε νέες δασοκομικές τεχνολογίες και στη μεταποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων. Μ122 & Μ123Β

17 Δράσεις για το περιβάλλον & το κλίμα
Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα (ΓΠΚ) Βιολογική Γεωργία Natura 2000 Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά (WFD) Μ214 Μ214 Δ1.1 ΚΑΔ: Κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης ΚΓΠΚ: Πρότυπα για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση

18 Λαμβάνονται υπόψη και οι ενισχύσεις μέσω του Πυλώνα Ι
Ενισχύσεις σε περιοχές  που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα (Εξισωτική)   Λαμβάνονται υπόψη και οι ενισχύσεις μέσω του Πυλώνα Ι Ενισχύσεις σε ποιους; Σε γεωργούς ορεινών περιοχών και άλλων περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη δέσμευση να συνεχίσουν τη γεωργική τους δραστηριότητα Για ποιο λόγο; Προκειμένου να αποζημιωθούν για τις πρόσθετες δαπάνες και την απώλεια εισοδήματος που σχετίζονται με τα μειονεκτήματα της γεωργικής παραγωγής στη συγκεκριμένη περιοχή, σε σύγκριση με περιοχές που δεν πλήττονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα.

19 Ασφάλιστρα καλλιεργειών, ζώων και φυτών από οικονομικές απώλειες
Διαχείριση κινδύνου Τι αφορά; Ασφάλιστρα καλλιεργειών, ζώων και φυτών από οικονομικές απώλειες που προκαλούνται από: α) δυσμενή κλιματικά συμβάντα, β) ζωικές ή φυτικές ασθένειες, γ) προσβολή από παράσιτα και δ) μέτρο που εγκρίθηκε σύμφωνα με την οδηγία για την εξάλειψη ή συγκράτηση φυτικής ασθένειας ή προσβολής από παράσιτα. Ταμεία αλληλοβοήθειας για την πληρωμή χρηματικών αποζημιώσεων σε γεωργούς για οικονομικές απώλειες που προκαλούνται από κρούσματα ζωικής ή φυτικής ασθένειας ή από περιβαλλοντικό συμβάν· Εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος Παρέχει αποζημίωση στους γεωργούς, που αντιμετωπίζουν σοβαρή μείωση του εισοδήματός τους (>30% του εισοδήματος – κόστος εισροών ).

20 Συνεργασία Μέθοδοι συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών παραγόντων της γεωργίας και της αλυσίδας τροφίμων, του δασικού τομέα και άλλων παραγόντων της Ένωσης (& Διεπαγγελματικές Οργανώσεις) Δημιουργία συσπειρώσεων & δικτύων Προωθούνται μορφές συνεργασίας με τη συμμετοχή τουλάχιστον δύο φορέων Επιλέξιμες δαπάνες: οι μελέτες της συγκεκριμένης περιοχής, οι μελέτες σκοπιμότητας και οι δαπάνες εκπόνησης επιχειρηματικού σχεδίου ή προγράμματος διαχείρισης δασών ή ισοδύναμου, ή η χάραξη στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, εκτός αυτής τύπου Leader· η οργάνωση της εμπλεκόμενης περιοχής. Σε περίπτωση συσπειρώσεων, η οργάνωση μπορεί επίσης να αφορά τη διοργάνωση κατάρτισης, τη δικτύωση μεταξύ μελών και την στρατολόγηση νέων μελών· οι λειτουργικές δαπάνες της συνεργασίας· οι άμεσες δαπάνες συγκεκριμένων έργων που συνδέονται με την υλοποίηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου, μιας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, ή μιας δράσης με στόχο την καινοτομία· οι δαπάνες δραστηριοτήτων προώθησης. Ίδρυση & λειτουργία των επιχειρησιακών ομάδων των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την παραγωγικότητα & τη βιωσιμότητα της γεωργίας

21 «Μια περιοχή – μια στρατηγική»
Ολοκληρωμένη ανάπτυξη νησιωτικών περιοχών = Τοπική ανάπτυξη με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων «Μια περιοχή – μια στρατηγική» Ολοκληρωμένη στρατηγική πολύ-τομεακής & πολύ-ταμειακής τοπικής ανάπτυξης

22 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google