Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΑΒΕΤ-ΝΕ-2004) Δρ Νίκος Σιδηρόπουλος Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΑΒΕΤ-ΝΕ-2004) Δρ Νίκος Σιδηρόπουλος Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΑΒΕΤ-ΝΕ-2004) Δρ Νίκος Σιδηρόπουλος Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Ερευνας & Τεχνολογίας Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων

2 2 ΠΑΒΕΤ-ΝΕ-2004 Σε ποιους απευθύνεται το Πρόγραμμα;

3 3 ΠΑΒΕΤ-ΝΕ-2004 Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Ελληνικές Επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας οι οποίες δεν έχουν συμπληρώσει πενταετία από της ιδρύσεως τους.

4 4 ΠΑΒΕΤ-ΝΕ-2004 Mέσω του ΠΑΒΕΤ-ΝΕ επιχορηγούνται επιχειρήσεις:  νεώτερες των 5 ετών  δεν είναι θυγατρικές (ποσοστό συμμετοχής > 50%) άλλων επιχειρήσεων, παλαιοτέρων της πενταετίας. Επιχορηγούνται δραστηριότητες των επιχειρήσεων που αφορούν σε εφαρμοσμένη τεχνολογική έρευνα και τεχνολογική καινοτομία σε όλους τους τομείς παραγωγής.

5 5 ΠΑΒΕΤ-ΝΕ-2004 Ποιοι μπορούν να υποβάλουν πρόταση για επιχορήγηση;

6 6 ΠΑΒΕΤ-ΝΕ-2004 Η πρόταση μπορεί να υποβληθεί από μία και μόνο επιχείρηση ή από κοινού από δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις. Στη δεύτερη περίπτωση η μία από τις επιχειρήσεις ορίζεται από τους ενδιαφερόμενους ως κοινός εκπρόσωπος.

7 7 ΠΑΒΕΤ-ΝΕ-2004 Δίνεται η δυνατότητα ένα τμήμα της έρευνας να εκτελείται υπεργολαβικά από Εργαστήρια ΑΕΙ, ΤΕΙ, από Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα (ΕΙΕ, ΕΚΕΦΕ «Δ», ΙΤΕ, ΕΚΕΤΑ, ΕΘΙΑΓΕ κλπ), από Κέντρα Καινοτομιών ή από Εταιρείες Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΒΕΤΑ).

8 8 ΠΑΒΕΤ-ΝΕ-2004 Ποιος είναι ο σκοπός του προγράμματος;

9 9 ΠΑΒΕΤ-ΝΕ-2004 Η ενθάρρυνση και η ανάπτυξη της βιομηχανικής έρευνας και των δραστηριοτήτων προανταγωνιστικού τύπου μέσω της επιχορήγησης έργων, που θα εκτελεστούν στην Ελλάδα από δυναμικές επιχειρήσεις οι οποίες ξεκινούν την παραγωγική και εμπορική τους δραστηριότητα.

10 10 ΠΑΒΕΤ-ΝΕ-2004 Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράμματος;

11 11 ΠΑΒΕΤ-ΝΕ-2004 Το ΠΑΒΕΤ-ΝΕ έχει ως στόχους την: Έρευνα που αποσκοπεί στην απόκτηση νέων γνώσεων για τη διαμόρφωση νέων ή βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία (λαμβάνοντας υπόψη τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας). Έρευνα που αποσκοπεί στην απόκτηση νέων γνώσεων για την βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής. Αναζήτηση μεθόδων μεταφοράς υψηλής τεχνολογίας σε παραδοσιακούς κλάδους της βιομηχανίας.

12 12 ΠΑΒΕΤ-ΝΕ-2004 Ποιος είναι ο προϋπολογισμός του προγράμματος;

13 13 ΠΑΒΕΤ-ΝΕ-2004 Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 10.500.000 € από τα οποία η Δημόσια Δαπάνη μπορεί να φτάσει μέχρι το 60% και το υπόλοιπο καλύπτεται από ιδιωτικούς πόρους. Η Δημόσια Δαπάνη χρηματοδοτείται κατά 70% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 30% από το Ελληνικό Δημόσιο (Π.Δ.Ε.).

14 14 ΠΑΒΕΤ-ΝΕ-2004 Ποιες δαπάνες καλύπτονται από το πρόγραμμα;

15 15 ΠΑΒΕΤ-ΝΕ-2004 Από τους πόρους του ΠΑΒΕΤ-ΝΕ καλύπτονται : α) Αμοιβές προσωπικού :  Για αμοιβές νέου προσωπικού, που θα προσληφθεί από την επιχείρηση αποκλειστικά για τις ανάγκες του έργου με σύμβαση εργασίας, ποσοστό επιχορήγησης μέχρι 80% της σχετικής δαπάνης. Αν η απασχόληση του νέου προσωπικού γίνει με ανάθεση έργου το ποσοστό επιχορήγησης μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 50%.  Για αμοιβές προσωπικού, ήδη απασχολούμενου, το ποσοστό επιχορήγησης μπορεί να φθάσει έως 30% της σχετικής δαπάνης.

16 16 ΠΑΒΕΤ-ΝΕ-2004 β) Δαπάνες για αγορά οργάνων και εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και σε μόνιμη βάση για την ερευνητική δραστηριότητα, επιχορηγούνται με ποσοστό έως 50%. Περιλαμβάνονται μικρά όργανα, συσκευές, διατάξεις και εξαρτήματά τους, που θα χρησιμοποιηθούν για την εξυπηρέτηση του έργου, σε εργαστηριακή ή και ημιβιομηχανική κλίμακα. Δεν επιχορηγείται αγορά βασικού εξοπλισμού. γ) Δαπάνες για αγορά αναλωσίμων που σχετίζονται άμεσα και στηρίζουν την ερευνητική δραστηριότητα επιχορηγούνται με ποσοστό έως 50%.

17 17 ΠΑΒΕΤ-ΝΕ-2004 δ) Λοιπά έξοδα που στηρίζουν άμεσα την ερευνητική δραστηριότητα επιχορηγούνται έως 30% του συνόλου του σχετικού κονδυλίου. Τα έξοδα αυτά δεν θα υπερβαίνουν το 5% του συνολικού προϋπολογισμού. Στα λοιπά έξοδα περιλαμβάνονται έξοδα πιστοποίησης, προτυποποίησης και κατοχύρωσης των αποτελεσμάτων, έξοδα μετακινήσεων και γενικά έξοδα. Δεν είναι επιλέξιμες τρέχουσες λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης (ενοίκια, δαπάνες ηλεκτρικού, τηλεπικοινωνιών, νερού κλπ.) και ο Φ.Π.Α.

18 18 ΠΑΒΕΤ-ΝΕ-2004 Ποιο είναι το ποσοστό επιχορήγησης μιας επιχείρησης;

19 19 ΠΑΒΕΤ-ΝΕ-2004 Η συνολική επιχορήγηση δε μπορεί να υπερβαίνει το : 60% του συνολικού προϋπολογισμού έργων βιομηχανικής έρευνας (όπως ορίζονται παραπάνω) ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης που αναλαμβάνει το έργο. 45% του συνολικού προϋπολογισμού έργων δραστηριοτήτων ανάπτυξης σε προανταγωνιστικό στάδιο τα οποία αναλαμβάνει μικρή / μεσαία επιχείρηση. ·35% του συνολικού προϋπολογισμού έργων δραστηριοτήτων ανάπτυξης σε προανταγωνιστικό στάδιο τα οποία αναλαμβάνει μεγάλη επιχείρηση.

20 20 ΠΑΒΕΤ-ΝΕ-2004 Κάλυψη ιδιωτικής συμμετοχής

21 21 ΠΑΒΕΤ-ΝΕ-2004 Η κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής των εταιρειών που συμμετέχουν δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του κύκλου εργασιών ή το 50% του μετοχικού κεφαλαίου. Η επιχείρηση μπορεί εάν θέλει να καλύψει μέρος της ιδίας συμμετοχής της με δανειακά κεφάλαια. Το ποσοστό δανειοδότησης δε μπορεί να υπερβαίνει το 30% του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης.

22 22 ΠΑΒΕΤ-ΝΕ-2004 Ποια μπορεί να είναι η χρονική διάρκεια του έργου; Ελάχιστο 12 μήνες - Μέγιστο 24 μήνες

23 23 ΠΑΒΕΤ-ΝΕ-2004 Διαδικασία Αξιολόγησης – Έγκριση Πρότασης

24 24 ΠΑΒΕΤ-ΝΕ-2004 Οι προτάσεις που υποβάλλονται, αξιολογούνται από θεματικές επιτροπές κριτών αποτελούμενες από έμπειρους ερευνητές και στελέχη επιχειρήσεων που ορίζονται με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Σε κάθε επιτροπή συμμετέχει εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών ή της Ένωσης Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, ως παρατηρητής (άνευ ψήφου).

25 25 ΠΑΒΕΤ-ΝΕ-2004 Κριτήρια αξιολόγησης : 1.Ικανότητα της επιχείρησης που προτείνει το έργο να το υποστηρίξει διοικητικά και οργανωτικά και δυνατότητα αυτής για επιτυχή εκτέλεση και ολοκλήρωση του. 2.Η ικανότητα της αιτούσας επιχείρησης να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα της έρευνας. 3.Η τεχνολογική και παραγωγική σπουδαιότητα του έργου σε σχέση με το κόστος του. 4.Η δυνατότητα υλοποίησης του έργου σε σχέση με τη μέθοδο που θα εφαρμοστεί και την πείρα των ερευνητών που θα απασχοληθούν. 5.Ύψος και καταλληλότητα της κατανομής του προϋπολογισμού μεταξύ των φορέων χρηματοδότησης.

26 26 ΠΑΒΕΤ-ΝΕ-2004 Η αξιολόγηση των κριτηρίων βασίζεται σε ποιοτική βαθμολόγηση του τύπου ΝΑΙ/ΟΧΙ. Για να εγκριθεί μία πρόταση θα πρέπει υποχρεωτικά να αξιολογηθεί από την επιτροπή με ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια.

27 27 ΠΑΒΕΤ-ΝΕ-2004 Υπάρχει καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων;

28 28 ΠΑΒΕΤ-ΝΕ-2004 Oι προτάσεις θα μπορούν να υποβάλλονται καθημερινά από 1-1-2004 και θα αξιολογούνται συνεχώς. Οι προτάσεις που πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης θα εντάσσονται με βάση την ημερομηνία υποβολής και μέχρις εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

29 29 ΠΑΒΕΤ-ΝΕ Στατιστικά στοιχεία

30 30 ΠΑΒΕΤ-ΝΕ Από τον Φεβρουάριο του 2001 έως το Νοέμβριο του 2003 υποβλήθηκαν συνολικά 232 προτάσεις. Εγκρίθηκαν οι 77 από αυτές, ποσοστό περίπου 33%. Ο συνολικός προϋπολογισμός των 77 εγκεκριμένων έργων ανέρχεται σε 13.999.626 € ενώ η δημόσια δαπάνη φτάνει τα 7.063.236 €

31 31 ΠΑΒΕΤ-ΝΕ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗΥΠΟΒΛΗ ΘΗΚΑΝ ΕΓΚΡΙΘΗ ΚΑΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ1381384128%28% ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ9333% ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ13538% ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ4125% ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ, ΥΛΙΚΑ6233% ΑΓΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ15533% ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 8225% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1313754% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 14750% ΙΑΤΡΙΚΗ, ΦΑΡΜΑΚΑ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ1212433% ΣΥΝΟΛΟ2327733%

32 32 ΠΑΒΕΤ-ΝΕ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕ ΝΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ ΝΑ ΑΤΤΙΚΗ 15452 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 40 7 1616 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 0 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 20 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ & ΕΥΒΟΙΑ 42 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 104 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 00 ΚΡΗΤΗ 81 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 20 ΗΠΕΙΡΟΣ 41 ΝΗΣΟΙ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 11 ΝΗΣΟΙ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 00 ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 00 ΣΥΝΟΛΟ 23277

33 33 ΠΑΒΕΤ-ΝΕ Ποια είναι τα εγκεκριμένα έργα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας;

34 34 ΠΑΒΕΤ-ΝΕ

35 35 ΠΑΒΕΤ-ΝΕ

36 36 ΠΑΒΕΤ-ΝΕ

37 37 ΠΑΒΕΤ-ΝΕ-2004 Πώς μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προμηθευτούν την αναλυτική προκήρυξη και τα σχετικά έντυπα του προγράμματος;

38 38 ΠΑΒΕΤ-ΝΕ-2004 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα σχετικά έντυπα των προγραμμάτων είτε μέσω της ιστοσελίδας της ΓΓΕΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsrt.gr (επιλογή «Προκηρύξεις»), είτε μέσω δισκέτας που μπορούν να παραλαμβάνουν από τη ΓΓΕΤ (Μεσογείων 14-18), 4ος όροφος, γραφείο 411).www.gsrt.gr


Κατέβασμα ppt "1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΑΒΕΤ-ΝΕ-2004) Δρ Νίκος Σιδηρόπουλος Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google