Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Λειτουργική Ανατομία και Βιομηχανική Οσφυϊκής Μοίρας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Λειτουργική Ανατομία και Βιομηχανική Οσφυϊκής Μοίρας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Λειτουργική Ανατομία και Βιομηχανική Οσφυϊκής Μοίρας

2 Φυσιολογική Κίνηση ΆνδραςΓυναίκα

3 Φυσιολογική Κίνηση To ROM της Σ π ονδ. Στήλης π αρουσιάζει διαφορές σε διάφορες έρευνες Το π άχος του μεσοσ π ονδυλίου διαστήματος και το μέγεθος των τελικών π λακών μεταξύ άλλων, π αίζουν σημαντικό ρολο στην π οσότητα της κίνησης Γυναίκες : μεγαλύτερο ROM. Έχουν μικροτερες τελικές π λάκες (Twomey and Taylor, 1987) Είναι π ιο σημαντικό να αντιλαμβάνεστε τη φυσιολογική κίνηση και τις σχετικές κινήσεις της Σ π ονδ. στηλης α π ό το να ξέρετε ακριβώς τις τιμές για το φυσιολογικό ROM γιατι έτσι θα μ π ορείτε να π αρατηρείτε ανωμαλίες στην κίνηση.

4 Kινητικό τμήμα Αρθρώσεις Μεταξύ δίσκων και σ.σωμάτων : αμφιαρθρώσεις (σύμφυση) Μεταξύ των facet : διαρθρώσεις

5 Κίνηση σε μία επιμέρους κίνηση επιπέδου Η κίνηση του επιπέδου εξαρτάται από: το σχήμα και το προσανατολισμό των facet τους συνδέσμους τους μύες Από τι περιορίζεται; τάση στο θύλακα τάση στους συνδέσμους τάση στους μύες οστικές εφαρμογές

6 Κατεύθυνση των facet

7 Διαφορές στον προσανατολισμό Ακόμα και στην ίδια την ΟΜ / ΣΣ υ π άρχουν διαφορές στον π ροσανατολισμό των facet. Ta άνω οσφυϊκά facet ειναι π ιο ευθυγραμμισμένα στο οβελιαίο ε π ί π εδο α π ό τα facet των 2 κατώτερων σ π ονδύλων Στους 2 κατώτερους σ π ονδύλους τα facet είναι π ερισσότερο π ροσανατολισμένα στο μετω π ιαίο ε π ί π εδο. Το άνω facet βλέ π ει ο π ίσθια και έσω και αντιστέκεται σε π ρόσθια μετατό π ιση του άνω σ π ονδύλου στον κάτω όμως δεν αντιστέκονται σε στροφή όσο οι άνω σ π όνδυλοι π ου είναι π ροσανατολισμένοι στο οβελιαίο ε π ί π εδο

8 Συζευγμένες κινήσεις Ο π ροσανατολισμός των facet στην οσφυϊκή μοίρα είναι τέτοιος π ου δεν είναι άμεσα π ροσανατολισμένα με τα ε π ί π εδα της κίνησης Έτσι 2 ή π ερισσότερες κινήσεις συμβαίνουν ταυτόχρονα. Στροφή και / ή ολίσθηση ενός σ π ονδύλου γύρω α π ό έναν άξονα, συνοδεύεται α π ό στροφή και / ή ολίσθηση γύρω α π ό έναν άλλο άξονα στον ίδιο σ π όνδυλο. Στα άνω τμήματα ( Ο 1- Ο 2, Ο 2- Ο 3, Ο 3- Ο 4) η π λάγια κάμψη συνοδεύεται α π ό αντίθετη στροφή στον Ο 4- Ο 5 και Ο 5- Ι 1 έχουμε π λάγια κάμψη με σύστοιχη στροφή Δεν είναι όλες οι π ερι π τώσεις ίδιες

9 Εξετάζοντας τη τροχιά Όταν υπάρχει ήδη μια κίνηση (πχ κάμψη) τότε οι υπόλοιπες κινήσεις θα είναι περιορισμένες

10 Θωρακοσφυϊκή Ένωση Μεταβατική ζωνη ανάμεσα στην θωρακική και την οσφυϊκή μοίρα ( Θ 0-01). Τα facet αλλάζουν κατεύθυνση στη ΘΜ / ΣΣ μετω π ιαίο ε π ί π εδο στην ΟΜ / ΣΣ οβελιαίο ε π ί π εδο Σε έκταση δεν γίνεται άλλη κίνηση λόγω οστικής επαφής/περιορισμού

11 Οσφυϊκή κάμψη 40-50 ⁰ Μερική ή πλήρης εξάλειψη της οσφυϊκής λόρδωσης - οστική ευθυγράμμιση Μεγαλύτερη τμηματική κάμψη Ο4-Ο5 Μεγάλη διακύμανση στον Ο5-Ι1 ο ανώτερος σπόνδυλος στρέφεται πρόσθια ώστε τα κάτω facet ολισθαίνουν άνω και οπίσθια στα άνω facet του κάτω σπονδυλου. πρόσθια ολίσθηση θα προκαλέσει μείωση του χάσματος μεταξύ των ανώτερων και κατώτερων facet και θα αποτρέψει τελικά έντονη ολίσθηση ενεργώντας σταθεροποιητικά. Το κάτω facet του πάνω σπονδύλου μετατοπίζεται μπροστά και πάνω Ανοίγουν τα facet Περιορίζεται : από συνδέσμους, θύλακα

12 Δισκική συμπίεση στην κάμψη Συμ π ίεση δίσκου π ρόσθια Ο π ίδθιες ίνες ινώδους δακτυλίου διατείνονται Α π ομακρύνονται ακανθώδεις α π οφύσεις Δισκική π ίεση αυξάνεται 80% στην π ληρη κάμψη

13 Οσφυϊκή Έκταση Μικρη ο π ίσθια ολίσθηση Η κορυφή του κάτω facet π ροσκρούει στο π έταλο του κάτω σ π ονδυλου. Συνδετικός ιστός και λί π ος π εριορίζουν την π ρόσκρουση Τα π έταλα δείχνουν σημάδια της π ρόσκρουσης με το να κάνουν σκληρύνσεις Μετά την π ρόσκρουση θα ακολουθήσει μικρή στροφή του άνω σ π ονδύλου Συμ π ίεση του π υρήνα ο π ίσθια μ π ορεί να π ροκαλέσει μεγάλη ένταση Διάταση των π ρόσθιων ινών του δακτυλίου

14 Οσφυϊκή Έκταση 10-20 ⁰ Το κάτω facet του πάνω σπονδύλου μετατοπίζεται πίσω και κάτω Περιορίζεται από την οστική επαφή των facet, συνδέσμους

15 Οσφυϊκή Στροφή Στη δεξιά στροφή οι ακανθώδεις κινούνται αριστερά Ε π ακάνθιοι - μεσακάνθιοι σε τάση Το κάτω facet έρχεται σε ε π αφή με το άνω facet και δεν μ π ορεί να π ροκύψει π εραιτέρω κίνηση. Αν υ π άρχει εκφυλισμός του αρθρικού χόνδρου μ π ορεί να έχουμε αύξηση της στροφής Μέχρι 3° στροφής μ π ορεί να αντέξει ο π υρήνας. Μετά π ροκύ π τουν μικροτραυματισμοί (Hickey and Hulkins, 1980). Πλήρης ρήξη του δίσκου συμβαίνει στις 12° στροφής

16 Οσφυϊκή Στροφή 3⁰ Κλείνει το facet αντίθετα από τη στροφή (π.χ. στροφή δεξιά κλείνει το αριστερό) Η κίνηση περιορίζεται κυρίως από τα facet και το δίσκο.

17 Πλάγια κάμψη Σύνθετη κίνηση. Συνοδεύεται α π ό αντίθετη στροφή στους άνω σ π ονδύλους και με σύστοιχη στροφή στους κάτω 10° (3° στον Ο 5- Ι 1 λόγω διάτασης των λαγονοσφυϊκών συνδέσμων ) Το κάτω facet του πάνω σπονδύλου ολισθαίνει προς τα κάτω και προκαλεί μείωση του μεσοσπονδυλίου τρήματος της ίδιας πλευράς Καθώς το κάτω facet κινε ' ιται άνω στην αντίθετη π λευρά το μεσοσ π ονδύλιο τρήμα αυξάνει στην αντίθετη π λευρά Περιορίζεται από : δίσκο, συνδέσμους

18 Τι επηρεάζει την κινητικότητα της Ο.Μ; Το ύψος του δίσκου συσχετίζεται με αυξημένη κινητικότητα. Σε ηλικιωμένα άτομα υ π άρχει αλλαγη στη δομή του δίσκου και η αύξηση του κολλαγονου σημαίνει ότι ο δίσκος γίνεται π ιο δύσκαμ π τος και λιγότερο ελαστικός. Η σ π ονδυλική κίνηση μ π ορεί να μειωθεί 50% Οι γυναίκες έχουν συνήθως κοντύτερες τελικές π λάκες κι αυτό συσχετίζεται με μεγαλύτερη κινητικότητα Υ π ερκινητικότητα συμβαίνει όταν υ π άρχει μεγαλύτερο ROM α π ό το φυσιολογικό σε σχέση με την ηλικία, το φύλο. Μ π ορεί να είναι κληρονομική ή ε π ίκτητη και μ π ορεί να π αρουσιάζεται μόνο σε ένα κινητικό τμήμα, το ο π οίο να έχει συνδεσμική χαλαρότητα. Στην ΟΜ / ΣΣ η υ π ερκινητικότητα μ π ορεί να σημαίνει ότι η μειωμένη συνδεσμική υ π οστηριξη κάνει τους δισκους π ιο ε π ιρρε π είς σε στροφικούς τραυματισμούς. (Simmonds and Keer, 2007, Hypermobility and the hypermobility syndrome. Manual Therapy

19 Τι επηρεάζει την κινητικότητα της Ο.Μ.; Ηλικία Φύλο Συνδεσμική σταθερότητα Κληρονομικοί παράγοντες Παθολογία Παχυσαρκία ύψος φυλή Φυσική κατάσταση Middleditch and Oliver, 2005


Κατέβασμα ppt "Λειτουργική Ανατομία και Βιομηχανική Οσφυϊκής Μοίρας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google