Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Іменники чоловічого роду (Nom. sing. -ος, Gen. sing. -ου): ἄγγελος, ου ὁ вісник νόμος, ου ὁ звичай, закон Іменники середнього роду (Nom. sing. -ον, Gen.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Іменники чоловічого роду (Nom. sing. -ος, Gen. sing. -ου): ἄγγελος, ου ὁ вісник νόμος, ου ὁ звичай, закон Іменники середнього роду (Nom. sing. -ον, Gen."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Іменники чоловічого роду (Nom. sing. -ος, Gen. sing. -ου): ἄγγελος, ου ὁ вісник νόμος, ου ὁ звичай, закон Іменники середнього роду (Nom. sing. -ον, Gen. sing. -ου): φάρμακον, ου τό ліки ἀγγεῖον, ου τό посудина Деякі іменники жіночого роду (Nom. sing. -ος, Gen. sing. -ου):γέρανος, ου ἡ журавель ψῆφος, ου ἡ камінець

3 назви дерев чи рослин: ἀκύλος жолудь ἄμπελος виноград βάλανος жолудь, фінік βίβλος кора (папіруса), книга δοκός колода (Τὴν δοκὸν φέρειν) κόκκος зерно κυπάρισσος кіпарис νάρδος нард ῥάφανος капуста ῥάβδος палка, древко σχοῖνος ὁ (ἡ) очерет

4 назви елементів та порід: ἄμμος, ἄμαθος, ψάμμος пісок (ψάμμου ἀριθμός) ἄργιλος / ἄργιλλος глина ἄσβολος сажа ἄσφαλτος гірська смола βάσανος пробний камінь (Ἀβασάνιστος ἄνθρωπος εἶ) βῶλος грунт γύψος крейда ἤλεκτρος бурштин πλίνθος цегла (Πλίνθον πλύνειν) σάπφειρος сапфір σμάραγδος смарагд σποδός попіл τίτανος гіпс, вапно ὕαλος скло, кристал ψῆφος камінь (Διὸς ψῆφος, Ἡ Ἀθηνᾶς ψῆφος, Λευκὴ ψῆφος) але: ὁ κρύσταλλος лід, кришталь; ἡ κρύσταλλος кришталевий посуд

5 начиння та речі домашнього вжитку: ψίαθος циновка (Ἐκ τῆς αὐτῆς ψιάθου γεγονώς) ἄρριχος кошик ληνός корито λήκυθος лекіф (флакон) πρόχοος чашка ὁ (ἡ) ἄκατος човник але: ὁ θόλος чорнило; ἡ θόλος тол

6 вигляд земної поверхні: ἀτραπός стежка ἔρημος пустеля ἤπειρος суша νῆσος острів κάπετος рів, могила τάφρος рів ὁδός дорога ὁ (ἡ) οἶμος шлях ὁ (ἡ) τρίβος шлях, стежка

7 назви країн, міст, островів та півостровів: Αἴγυπτος Єгипет Ῥόδος Родос (Αὐτοῦ Ῥόδος, αὐτοῦ πήδημα) Κόρινθος Коринф (Διὸς Κόρινθος) органи: γνάθος щелепа (Ὄνου γνάθος) κέρκος хвіст (Κέρκῳ σαίνειν ) ῥινός шкіра

8 інші іменники: γέρανος журавель (Αἱ Ἰβύκου γέρανοι, Γέρανοι λίθους φέρουσιν) δρόσος роса μήρινθος шнур νόσος хвороба παρθένος дівчина ὁ (ἡ) κόρυδος жайвір

9 Відмінок / Число Рід m, fn singularis Nom. -ος-ον Gen. -ου Dat. -ῳ Acc. -ον-ον (= Nom.) Voc. -ε-ον (= Nom.) pluralis Nom. -οι-α Gen. -ων Dat. -οις Acc. -ους-α (= Nom.) Voc. -οι-α (= Nom.)

10

11 іменники ІІ відміни чоловічого та жіночого родів відмінюються однаково; утворюють nom. sing. сигматично (закінчення -ος); закінчення nom. plur. -οι коротке; іменники ὁ σῖτος хліб, ὁ δεσμός вузол, ὁ σταθμός стоянка у множині відмінюються як іменники середнього роду: τὰ σῖτα, τὰ δεσμά, τὰ σταθμά; іменники ὁ θεός бог та ὁ ἀδελφός брат у вокативі мають форми ὦ θεός та ὦ ἄδελφε відповідно.

12 ἄνθρωπος, ου ὁ людина ἄγγελος, ου ὁ (ἡ) вісник στόμαχος, ου ὁ шлунокδιδάσκαλος, ου ὁ (ἡ) вчитель Відмінок / Число singularispluralis Nom. ὁἄνθρωπ-οςοἱἀνθρωπ-οι Gen. τοῦἀνθρωπ-ουτῶνἀνθρωπ-ων Dat. τῷἀνθρωπ-ῳτοῖςἀνθρωπ-οις Acc. τὸνἀνθρωπ-οντοὺςἀνθρωπ-ους Voc. ὦἀνθρωπ-εὦἀνθρωπ-οι

13 ἄνθρωπος, ου ὁ людина ἄγγελος, ου ὁ (ἡ) вісник στόμαχος, ου ὁ шлунокδιδάσκαλος, ου ὁ (ἡ) вчитель Відмінок / Число singularispluralis Nom. ὁἄνθρωπ-οςοἱἄνθρωπ-οι Gen. τοῦἀνθρώπ-ουτῶνἀνθρώπ-ων Dat. τῷἀνθρώπ-ῳτοῖςἀνθρώπ-οις Acc. τὸνἄνθρωπ-οντοὺςἀνθρώπ-ους Voc. ὦἄνθρωπ-εὦἄνθρωπ-οι

14 λόγος, ου ὁ слово, наукаνόμος, ου ὁ звичай, закон λύκος, ου ὁ вовкστόλος, ου ὁ похід Відмінок / Число singularispluralis Nom.ὁλόγ-οςοἱλογ-οι Gen.τοῦλογ-ουτῶνλογ-ων Dat.τῷλογ-ῳτοῖςλογ-οις Acc.τὸνλογ-οντοὺςλογ-ους Voc.ὦλογ-εὦλογ-οι

15 λόγος, ου ὁ слово, наукаνόμος, ου ὁ звичай, закон λύκος, ου ὁ вовкστόλος, ου ὁ похід Відмінок / Число singularispluralis Nom.ὁλόγ-οςοἱλόγ-οι Gen.τοῦλόγ-ουτῶνλόγ-ων Dat.τῷλόγ-ῳτοῖςλόγ-οις Acc.τὸνλόγ-οντοὺςλόγ-ους Voc.ὦλόγ-εὦλόγ-οι

16 ἀγρός, οῦ ὁ полеγεωργός, οῦ ὁ землероб ἀδελφός, οῦ ὁ брат νομός, οῦ ὁ пасовисько Відмінок / Число singularispluralis Nom.ὁἀγρ-όςοἱἀγρ-οι Gen.τοῦἀγρ-ουτῶνἀγρ-ων Dat.τῷἀγρ-ῳτοῖςἀγρ-οις Acc.τὸνἀγρ-οντοὺςἀγρ-ους Voc.ὦἀγρ-εὦἀγρ-οι

17 ἀγρός, οῦ ὁ полеγεωργός, οῦ ὁ землероб ἀδελφός, οῦ ὁ брат νομός, οῦ ὁ пасовисько Відмінок / Число singularispluralis Nom.ὁἀγρ-όςοἱἀγρ-οί Gen.τοῦἀγρ-οῦτῶνἀγρ-ῶν Dat.τῷἀγρ-ῷτοῖςἀγρ-οῖς Acc.τὸνἀγρ-όντοὺςἀγρ-ούς Voc.ὦἀγρ-έὦἀγρ-οί

18 δοῦλος, ου ὁ раб οἶκος, ου ὁ помешкання δῆμος, ου ὁ народ ἆθλος, ου ὁ змагання Відмінок / Число singularispluralis Nom.ὁδοῦλ-οςοἱδουλ-οι Gen.τοῦδουλ-ουτῶνδουλ-ων Dat.τῷδουλ-ῳτοῖςδουλ-οις Acc.τὸνδουλ-οντοὺςδουλ-ους Voc.ὦδουλ-εὦδουλ-οι

19 δοῦλος, ου ὁ раб οἶκος, ου ὁ помешкання δῆμος, ου ὁ народ ἆθλος, ου ὁ змагання Відмінок / Число singularispluralis Nom.ὁδοῦλ-οςοἱδοῦλ-οι Gen.τοῦδούλ-ουτῶνδούλ-ων Dat.τῷδούλ-ῳτοῖςδούλ-οις Acc.τὸνδοῦλ-οντοὺςδούλ-ους Voc.ὦδοῦλ-εὦδοῦλ-οι

20

21 ἄμπελος, ου ἡ лоза, виноград σμάραγδος, ου ἡ смарагд λήκυθος, ου ἡ лекіф (посудина) γέρανος, ου ἡ журавель Відмінок / Число singularispluralis Nom.ἡἄμπελ-οςαἱἄμπελ-οι Gen.τῆςἀμπέλ-ουτῶνἀμπέλ-ων Dat.τῇἀμπέλ-ῳταῖςἀμπέλ-οις Acc.τὴνἄμπελ-οντὰςἀμπέλ-ους Voc.ὦἄμπελ-εὦἄμπελ-οι

22 νόσος, ου ἡ хвороба παρθένος, ου ἡ дівчина πλίνθος, ου ἡ цегла κέρκος, ου ἡ хвіст Відмінок / Число singularispluralis Nom.ἡνόσ-οςαἱνόσ-οι Gen.τῆςνόσ-ουτῶννόσ-ων Dat.τῇνόσ-ῳταῖςνόσ-οις Acc.τὴννόσ-οντὰςνόσ-ους Voc.ὦνόσ-εὦνόσ-οι

23 ἀτραπός, οῦ ἡ стежкаὁδός, οῦ ἡ шлях σποδός, οῦ ἡ попілδοκός, οῦ ἡ колода Відмінок / Число singularispluralis Nom.ἡἀτραπ-όςαἱἀτραπ-οί Gen.τῆςἀτραπ-οῦτῶνἀτραπ-ῶν Dat.τῇἀτραπ-ῷταῖςἀτραπ-οῖς Acc.τὴνἀτραπ-όντὰςἀτραπ-ούς Voc.ὦἀτραπ-έὦἀτραπ-οί

24 νῆσος, ου ἡ острів ψῆφος, ου ἡ камінець βῶλος, ου ἡ земля οἶμος, ου ἡ шлях Відмінок / Число singularispluralis Nom.ἡνῆσ-οςαἱνῆσ-οι Gen.τῆςνήσ-ουτῶννήσ-ων Dat.τῇνήσ-ῳταῖςνήσ-οις Acc.τὴννῆσ-οντὰςνήσ-ους Voc.ὦνῆσ-εὦνῆσ-οι

25

26 утворюють nom. sing. асигматично (закінчення -ον); мають однакове закінчення у nom.=acc.=voc.; у множині - це -ᾰ. якщо підмет виражений множиною середнього роду, присудок (а у складеному іменному присудку – лише дієслово) ставиться у форму однини (schema atticum, τὸ Ἀττικὸν σχῆμα): Τὰ δένδρα οὐ φύει.

27 φάρμακον, ου τό ліки, отрута γυμνάσιον, ου τό гімнасій δάκρυον, ου τό сльоза ῥόπαλον, ου τό палиця Відмінок / Число singularispluralis Nom.τὸφάρμακ-οντὰφαρμακ-α Gen.τοῦφαρμακ-ουτῶνφαρμακ-ων Dat.τῷφαρμακ-ῳτοῖςφαρμακ-οις Acc.τὸφαρμακ-οντὰφαρμακ-α Voc.ὦφαρμακ-ονὦφαρμακ-α

28 φάρμακον, ου τό ліки, отрута γυμνάσιον, ου τό гімнасій δάκρυον, ου τό сльоза ῥόπαλον, ου τό палиця Відмінок / Число singularispluralis Nom.τὸφάρμακ-οντὰφάρμακ-α Gen.τοῦφαρμάκ-ουτῶνφαρμάκ-ων Dat.τῷφαρμάκ-ῳτοῖςφαρμάκ-οις Acc.τὸφάρμακ-οντὰφάρμακ-α Voc.ὦφάρμακ-ονὦφάρμακ-α

29 δένδρον, ου τό дерево πέδον, ου τό земля κέντρον, ου τό голка, жало ἀδικίον, ου τό образа Відмінок / Число singularispluralis Nom.τὸδένδρ-οντὰδενδρ-α Gen.τοῦδενδρ-ουτῶνδενδρ-ων Dat.τῷδενδρ-ῳτοῖςδενδρ-οις Acc.τὸδενδρ-οντὰδενδρ-α Voc.ὦδενδρ-ονὦδενδρ-α

30 δένδρον, ου τό дерево πέδον, ου τό земля κέντρον, ου τό голка, жало ἀδικίον, ου τό образа Відмінок / Число singularispluralis Nom.τὸδένδρ-οντὰδένδρ-α Gen.τοῦδένδρ-ουτῶνδένδρ-ων Dat.τῷδένδρ-ῳτοῖςδένδρ-οις Acc.τὸδένδρ-οντὰδένδρ-α Voc.ὦδένδρ-ονὦδένδρ-α

31 ἱερόν, οῦ τό храм πτερόν, οῦ τό перо ζυγόν, οῦ τό балка, ярмо θερμόν, οῦ τό спека Відмінок / Число singularispluralis Nom.τὸἱερ-όντὰἱερ-α Gen.τοῦἱερ-ουτῶνἱερ-ων Dat.τῷἱερ-ῳτοῖςἱερ-οις Acc.τὸἱερ-οντὰἱερ-α Voc.ὦἱερ-ονὦἱερ-α

32 ἱερόν, οῦ τό храм πτερόν, οῦ τό перо ζυγόν, οῦ τό балка, ярмо θερμόν, οῦ τό спека Відмінок / Число singularispluralis Nom.τὸἱερ-όντὰἱερ-ά Gen.τοῦἱερ-οῦτῶνἱερ-ῶν Dat.τῷἱερ-ῷτοῖςἱερ-οῖς Acc.τὸἱερ-όντὰἱερ-ά Voc.ὦἱερ-όνὦἱερ-ά

33 δῶρον, ου τό дарунок ζῷον, ου τό істота ἀγγεῖον, ου τό посудина, мішок θεῖον, ου τό божество Відмінок / Число singularispluralis Nom.τὸδῶρ-οντὰδωρ-α Gen.τοῦδωρ-ουτῶνδωρ-ων Dat.τῷδωρ-ῳτοῖςδωρ-οις Acc.τὸδωρ-οντὰδωρ-α Voc.ὦδωρ-ονὦδωρ-α

34 δῶρον, ου τό дарунок ζῷον, ου τό істота ἀγγεῖον, ου τό посудина, мішок θεῖον, ου τό божество Відмінок / Число singularispluralis Nom.τὸδῶρ-οντὰδῶρ-α Gen.τοῦδώρ-ουτῶνδώρ-ων Dat.τῷδώρ-ῳτοῖςδώρ-οις Acc.τὸδῶρ-οντὰδῶρ-α Voc.ὦδῶρ-ονὦδῶρ-α


Κατέβασμα ppt "Іменники чоловічого роду (Nom. sing. -ος, Gen. sing. -ου): ἄγγελος, ου ὁ вісник νόμος, ου ὁ звичай, закон Іменники середнього роду (Nom. sing. -ον, Gen."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google