Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κτίζοντας τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας της Γνώσης για Ανάπτυξη Πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το 7 ο Πρόγραμμα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κτίζοντας τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας της Γνώσης για Ανάπτυξη Πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το 7 ο Πρόγραμμα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κτίζοντας τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας της Γνώσης για Ανάπτυξη Πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο ΕΤΑ Δρ. Α. Παππά Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού Γενική Γραμματεία Ε&Τ

2 2 Τι είναι το 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο ΕΤΑ; Βασικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την χρηματοδότηση της Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ) Τα Π.Π. εφαρμόζονται από το 1984 ( περίοδος 5 ετών το καθένα) Τρέχουσα φάση: Εφαρμογή του 6 ου Π.Π. 2002-6 Εφαρμογή του 6 ου Π.Π. 2002-6 Διαπραγματεύσεις για το 7 ο ΠΠ: 2007-2013 Διαπραγματεύσεις για το 7 ο ΠΠ: 2007-2013

3 3 Ποιος θα είναι ο συνολικός προϋπολογισμός του 7 ου Π.Π. ΕΤΑ; Πρόταση της Επιτροπής: 72.726 εκατ. Ευρώ

4 4 Ποια η δομή του 7 ου Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας, Τεχνολογικής ανάπτυξης & Επίδειξης της Ε. Κοινότητας; Ποια η δομή του 7 ου Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας, Τεχνολογικής ανάπτυξης & Επίδειξης της Ε. Κοινότητας; Ειδικά Προγράμματα (4) 1. Συνεργασία (Συνεργατική έρευνα) 61% του Προϋπολογισμού 2. Ιδέες (Έρευνα στα σύνορα της γνώσης) 16.3% του Προϋπολογισμού 3. Άνθρωποι (Ανθρώπινο δυναμικό) 9.8 % του Προϋπολογισμού 4. Ικανότητες ( ερευνητικές Ικανότητες) 10,3 % του Προϋπολογισμού

5 5 Ποιες οι Θεματικές περιοχές που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα συνεργασία του 7 ου Π.Π. ΕΤΑ; 1. Υγεία 2. Τρόφιμα, Γεωργία, Βιοτεχνολογία 3. Τεχνολογίες πληροφοριών και Κοινωνία της πληροφορίας 4. Νανοεπιστήμες, Νανοτεχνολογία, Υλικά και νέοι μέθοδοι παραγωγής 5. Ενέργεια 6. Περιβάλλον, περιλαμβανομένων των κλιματολογικών αλλαγών 7. Μεταφορές, περιλαμβανομένης της αεροναυπηγικής 8. Κοινωνικό-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες 9. Ασφάλεια και Διάστημα

6 6 - Βιοτεχνολογία, γενικά (generic) εργαλεία και τεχνολογίες για την ανθρώπινη υγεία Translating research για την ανθρώπινη υγεία -Βελτιστοποίηση της απόδοσης των συστημάτων υγείας στους Ευρωπαίους πολίτες 1. ΥΓΕΙΑ

7 7 - Βιώσιμη παραγωγή και διαχείριση βιολογικών πόρων από κτηματικά, δασικά και υδατικά περιβάλλοντα - “Fork to farm”: Τρόφιμα, υγεία και well- being - Επιστήμες ζωής και βιοτεχνολογία για βιώσιμα, εκτός τροφίμων, προϊόντα και διαδικασίες 2. Τρόφιμα, Γεωργία και Βιοτεχνολογία

8 8 -ICT Technology Pillars -Integration of Technologies -Applications Research -Μελλοντικές και Αναδυόμενες Τεχνολογίες 3. Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών

9 9 -Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες -Υλικά -Νέα παραγωγή -Ολοκλήρωση τεχνολογιών για βιομηχανικές εφαρμογές 4. Νανοεπιστήμες, Νανοτεχνολογίες, Υλικά και Νέες Τεχνολογίες Παραγωγής

10 10 5. Ενέργεια - Υδρογόνο και κυψέλες καυσίμου - Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ανανεώσιμες πηγές - Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας για τη θέρμανση και ψύξη - Τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 για μονάδες ηλεκτροπαραγωγής μηδενικών εκπομπών - Καθαρές τεχνολογίες άνθρακα - Ευφυή ενεργειακά δίκτυα - Ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας - Η γνώση στην υπηρεσία της ενεργειακής πολιτικής

11 11 6. Περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος - Αλλαγή του κλίματος, ρύπανση και κίνδυνοι - Αειφόρος διαχείριση των πόρων - Περιβαλλοντικές τεχνολογίες - Εργαλεία γεωσκόπησης και εργαλεία ε κτίμησης

12 12 6. Μεταφορές (περιλαμβανομένης της αεροναυπηγικής) - Αεροναυπηγική και εναέριες μεταφορές - Επίγειες μεταφορές (σιδηροδρομικές, οδικές και πλωτές) - Υποστήριξη του ευρωπαϊκού δορυφορικού συστήματος παγκόσμιας πλοήγησης (Galileo)

13 13 7. Κοινωνικό-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Ανάπτυξη, απασχόληση και ανταγωνιστικότητα σε μία κοινωνία της γνώσης -Συνδυασμός οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων σε μια ευρωπαϊκή προοπτική -Μείζονες κοινωνικές τάσεις και οι συνέπειες τους -Η Ευρώπη στον κόσμο -Ο πολίτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. -Κοινωνικό-οικονομικοί και επιστημονικοί δείκτες -Δραστηριότητες προοπτικής διερεύνησης

14 14 9. Ασφάλεια και Διάστημα Ασφάλεια - -Προστασία από την τρομοκρατία και την εγκληματικότητα -Ασφάλεια υποδομών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας -Ασφάλεια των συνόρων -Αποκατάσταση της ασφάλειας σε περίοδο κρίσεων -Ολοκλήρωση και διαλειτουργικότητα των συστημάτων ασφάλειας -Ασφάλεια και κοινωνία -Συντονισμός και δόμηση της έρευνας στον τομέα της ασφάλειας

15 15 Διάστημα Εφαρμογές διαστημικής τεχνολογίας στην υπηρεσία της Ευρωπαϊκής κοινωνίας Εξερεύνηση του διαστήματος ΕΤΑ για την ενίσχυση των βάσεων της διαστημικής επιστήμης και τεχνολογίας 9. Ασφάλεια και Διάστημα

16 16 Ποια θα είναι τα μέσα εφαρμογής του Ειδ. Προγράμματος Συνεργασίας του 7ου Π. Πλαισίου -Συνεργατική έρευνας (ολοκληρωμένα έργα, δίκτυα αριστείας, STREP, συντονισμός, δράση υποστήριξης). -Συντονισμός των μη κοινοτικών προγραμμάτων έρευνας ( ΕRΑ-ΝΕΤ, ΕRA-NET+, αρθ. 169). -Διεθνή συνεργασία.

17 17 Τι συμπεριλαμβάνει το Ειδικό πρόγραμμα ιδέες: Νέα δράση για την έρευνα στα σύνορα της γνώσης (βασική έρευνα)- Δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας.

18 18 Τι συμπεριλαμβάνει το Ειδικό πρόγραμμα Άνθρωποι -Αρχική κατάρτιση ερευνητών (Marie Curie Networks) -Δια βίου επιμόρφωση και εξέλιξη της σταδιοδρομίας (Individual Fellowships, Co-financing of regional/national/international programmes) -Οδοί μεταφοράς γνώσεων και εταιρικά σχήματα μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημίων (Industry-Academia Scheme) -Διεθνής διάσταση (Διεθνείς υποτροφίες εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένης υποχρεωτικής φάσης επανόδου, Διεθνείς υποτροφίες εσωτερικού, Διεθνή σχήματα συνεργασίας, υποτροφίες επανένταξής) -Ειδικές Δράσεις (Excellence awards)

19 19 Τι περιλαμβάνει το Ειδικό πρόγραμμα ερευνητικές ικανότητες; -Υποδομές έρευνας -Έρευνα προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων -Περιφέρειες της γνώσης -Ερευνητικό δυναμικό -Ενσωμάτωση της Επιστήμης στην Κοινωνία -Δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας

20 20 Ποιο το περιεχόμενο της δράσης υποδομές έρευνας -Υποστήριξη υπαρχόντων υποδομών έρευνας Διεθνική πρόσβαση Δραστηριότητες ολοκλήρωσης Ηλεκτρονικές υποδομές έρευνας (GEANT, GRID) -Υποστήριξη νέων υποδομών έρευνας Κατασκευή νέων υποδομών και ριζική ανακαίνιση υφισταμένων υποδομών (ESFRI) Σχεδιαστικές μελέτες

21 21 Ποιο το περιεχόμενο της δράσης έρευνα προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων -Έρευνα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις -Έρευνα προς όφελος ενώσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων Στο Πρόγραμμα ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία -Επιχορηγήσεις διερεύνησης (exploratory awards) -Προώθηση της βέλτιστης συμμετοχής στο Πρόγραμμα Συνεργασία -Προώθηση βοήθειας στις ΜΜΕ από δίκτυα ενδιάμεσων.

22 22 Ποίο είναι το περιεχόμενο της δράσης περιφέρειες της γνώσης Ανάπτυξη περιφερειακών “research-driven clusters” Στόχοι: - Ενίσχυση της ικανότητας για επενδύσεις στην ΕΤΑ και πραγματοποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων -Βελτιστοποίηση της ικανότητας των περιφερειών για επιτυχή εμπλοκή τους στην λειτουργία ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων.

23 23 Ποιο το περιεχόμενο της δράσης ερευνητικό δυναμικό -Διακρατικές αμφίδρομες αποσπάσεις ερευνητικού προσωπικού -Η απόκτηση και ανάπτυξη ερευνητικού εξοπλισμού και υλικού περιβάλλοντος -Διοργάνωση εργαστηρίων και συνεδρίων προς διευκόλυνση της μεταφοράς γνώσεων -Μηχανισμοί αξιολόγησης ικανότητας

24 24 Ποιο το περιεχόμενο της δράσης Ενσωμάτωση της Επιστήμης στο κοινωνικό ιστό -Ενίσχυση του ευρωπαϊκού επιστημονικού συστήματος -Βελτίωση της επικοινωνίας επιστημονικού κόσμου και πολιτικής -Ενίσχυση δέσμευσης ερευνητών και του ευρύτερου κοινού -Προβληματισμός και διάλογος για την Ε&Τ και την θέση αυτών στην κοινωνία -Gender research και ο ρόλος των γυναικών στην έρευνα -Πολιτική για τον ρόλο των πανεπιστημίων και την συμμετοχή των πανεπιστημίων στις μεταρρυθμίσεις που κρίνονται αναγκαίες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης

25 25 Ποιο το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων διεθνούς συνεργασίας - Υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας μέσω της σύναψης στρατηγικών εταιρικών σχέσεων με τρίτες χώρους σε επιλεγμένους τομείς καθώς με την προσφορά ευκαιριών εργασίας στην Ευρώπη και συνεργασίας με την Ευρώπη για κορυφαίους ερευνητές τρίτων χωρών. -Επίλυση των συγκεκριμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι τρίτες χώρες ή προβλημάτων παγκοσμίου ενδιαφέροντος, με βάση το αμοιβαίο συμφέρον και όφελος.

26 26 Ποιο το περιεχόμενο του 7ου Π.Π. Ερευνας και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (2007-11) 1ο Ειδικό Πρόγραμμα: Ενέργεια πυρηνικής σύντηξης (2.167 εκ. Ευρώ) Πυρηνική σχάση και ακτινοπροστασία (395 εκ. Ευρώ) 2ο Ειδικό Πρόγραμμα: Πυρηνικές δραστηριότητες του ΚΚΕρ: 541 εκατ. Ευρώ)


Κατέβασμα ppt "Κτίζοντας τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας της Γνώσης για Ανάπτυξη Πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το 7 ο Πρόγραμμα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google