Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

P – 0,11 % 3 Cu3(PO4)2 · Ca(OH)2 fosforit

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "P – 0,11 % 3 Cu3(PO4)2 · Ca(OH)2 fosforit"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 P – 0,11 % 3 Cu3(PO4)2 · Ca(OH)2 fosforit
F O S F O R P P – 0,11 % 3 Cu3(PO4)2 · Ca(OH)2 fosforit 3 Ca3(PO4)2 · Ca(F, Cl)2 apatit Ca5(PO4)3F organismus Ca3(PO4)2 , estery kyseliny fosforečné Výroba: 4 Ca5(PO4)3F SiO C   6 Ca3Si2O CaF CO P4 . Ca3(PO4)2 + SiO2  Ca3Si2O7 + P2O5 2 P2O CO  P CO4

2 Elementární fosfor – modifikace
bílý P – b. t. 44,1 °C b. v. 280,5 °C úhel P–P–P 60° černý P P 2,21 60° fosfor červený

3 Modifikace fosforu – černý P
223 pm (1) část jedné vrstvy orthorombického P 238 pm (2) kubická forma, 4 elementární buňky (3) distorze (1) na kubickou formu

4 Modifikace fosforu – černý P
213 pm romboedrická forma, část hexagonální vrstvy distorze na kubickou formu

5 Modifikace fosforu – fialový
(k sousední vrstvě)

6 Hydridy fosforu Fosfidy – Na3P, Ca3P2 iontové PH3 ; P2H4
Ca3P H2O  3 Ca(OH) PH3 2 AlP H2SO4  Al2(SO4) PH3 P KOH H2O  PH KH2PO P2H4 ; NH3  PH3 pokles bazicity . PH4Cl + H2O  PH3 + H3O+ + Cl– PH4I + KOH  PH3 + KI + H2O Fosfidy – Na3P, Ca3P2 iontové Zn3P2, AlP polymerní FeP, MnP, TiP intermetalické

7 Halogenidy fosforu PF3 (g) PF5 (g) PCl3 (l) PCl5 (s) P2Cl4 (l)
PBr3 (l) PBr5 (s) PI3 (s) P2I4 (s) Cl P + PCl5 = [PCl4]+ [PCl6]– PBr5 = [PBr4]+ Br –

8 Halogenidy fosforu P4 + 6 X2  4 PX3 2 PCl3 + 3 F2  3 PF3 + 3 Cl2
PX3 + X2  PX5 2 PX H2O  2 H3PO HX PX5 + H2O  POX HX 2 POX H2O  2 H3PO HX

9 Reakce halogenidů fosforu
PCl3 + H2O  H3PO3 + HCl + CH3COOH  CH3COCl + H3PO3 + O2  POCl3 + S  PSCl3 + Br2  PCl3Br2 + I2  P2I4 + ICl + Me2Zn  Me3P + ZnCl2 PCl5 + H2O  H3PO4 + HCl + H2SO4  HSO3Cl + POCl3 + SO2  SOCl2 + POCl3 + H2S  P2S5 + Cd  PCl3 + CdCl2 + Na  Na3P + NaCl

10 Oxidy fosforu P4O6 (PO2)x polymerní P4O10 motiv tetraedru P4
P4O6 + H2O  H3PO3 (PO2)x polymerní P4O6  (PO2)x t > 480 (PO2)x + H2O  H3PO3 + H3PO4 P4O10 P4O H2O  H3PO4 P4O10 (sušidlo)

11 P4O10 Oxidy fosforu P4O6 P4O7 P4O8 P4O9 P4O10

12 Oxidy fosforu (P2O5)x

13 Sloučeniny fosforu se sírou
P4S10 α-P4S5 β-P4S5 P4S3 P4S4 P4S9 P4S7

14 Oxokyseliny fosforu H3PO2 HP(H2)O2 pKA ~ 2 tetraedr
P KOH H2O  PH3 + KH2PO2 . NaH2PO2 , Ba(H2PO2)2 Ba(H2PO2)2 + H2SO4  H3PO2 + BaSO4

15 Oxokyseliny fosforu H3PO3 H2P(H)O3 PCl3 + 3 H2O  H3PO3 + 3 HCl
Na2HPO3 · 5 H2O ; NaH2PO3 ; H4P2O5

16 Kyselina difosforičitá
H4P2O6

17 Kyseliny fosforečné H3PO4 (HPO3)x x = 3,4
(NH4)2HPO4 ; Ca(H2PO4)2 ; KH2PO4 výroba: extrakční, termická H3PO NaH2PO4 Na2HPO Na3PO4

18 Kyseliny fosforečné H4P2O7 H5P3O10 P10 – P12 c y k l i c k é
8 H3PO4 + P4O10  6 H4P2O7 2 Na2HPO4  Na4P2O7 H5P3O10 2 NaHPO4 + NaH2PO4  Na5P3O10 . P10 – P12 c y k l i c k é

19 Fosfor v organismu A T P

20 Sloučeniny fosforu a dusíku
velké množství organofosforových sloučenin P NMe MeN P N Me 144 pm 168 pm 117 ° 100 ° P4(NMe)6 P2(NMe)6

21 Další sloučeniny fosforu
fosfazen P + N P , N , S n PCl5 + n NH4Cl  (PNCl2)n + 4n HCl příklady reakcí NH3  amidy + EtOH  estery O – Et P Cl P N Cl (NPF2)3

22 Další sloučeniny fosforu
(NPCl2)3 P6N7Cl9 (NPCl2)5

23 Další sloučeniny fosforu
stabilní židličková konformace T metastabilní vaničková konformace K (NPCl2)4

24 (NPCl2)4 (NPCl2)5 metastabilní forma K (vaničková konformace)
stabilní forma T (židličková konformace) metastabilní forma K (vaničková konformace) (NPCl2)5

25 Arsen, Antimon a Bismut As (10–4) ; Sb (10–5) ; Bi (10–5)
argenopyrit FeAsS2 auripigment As4S6 As – insekticidy realgar As4S4 Sb + Pb – liteřina antimonit Sb2S3 Bi – slitiny bismutit Bi2S3 Woodova slitina Bi, Pb, Sn, Cd = 4, 2, 1, 1 As4 žlutý, As – kov kovalentní vazba v rovině Sb4 t < 190 K, Sb Bi

26 Reakce As, Sb, Bi společné reakce
3 As HNO H2O  3 H3AsO NO 2 As H2SO  2 H3AsO SO2 . 6 Sb HNO3  3 (Sb2O5) · x H2O NO 2 Sb H2SO4  Sb2(SO4) SO H2O Bi HNO3  Bi(NO3)3 + NO H2O 2 Bi H2SO4  Bi2(SO4) SO H2O společné reakce . 4 M O2  M4O6 (2 Bi2O3) 2 M S  M2S3 2 M X2  2 MX3

27 Sloučeniny As, Sb, Bi Halogenidy Hydridy AsH3, SbH3 Marsch-Liebig
AsX3 + H2O  AsOX  H3AsO3  AsO33- SbX H2O  SbOX  H3SbO3  SbO33- BiCl3 + H2O  BiOCl AsF5 , SbF5 , SbCl5

28 Halogenidy As, Sb, Bi [Sb3F16] –

29 Oxidy As, Sb, Bi As4O6 + 12 H+  4 As3+ + 6 H2O
As4O OH–  4 AsO33– H2O Cu(AsO2) Scheeleova zeleň As2O5  AsO43– Sb2O3  Sb2(SO4)3 Sb2O NaOH H2O  2 Na[Sb(OH)6] . Bi2O3  Bi(OH)3 BiCl3 + H2O  BiOCl Bi(OH) NaOH + Cl2  NaBiO NaCl H2O

30 Sulfidy As, Sb, Bi 4 As + 6 S  As4S6 As4S4 As2S3 + 3 Na2S  Na3AsS3
As2S  Na3AsS4 . Sb2S5 Na3SbS4 · 9 H2O As4S4 O = C – O H – C – O – Sb – OH2 H – C – O

31 Sulfidy Arsenu páry As4 (Td) - (a -) As4S3 (C3v) páry As4S6 (Td)
realgar -As4S4 (D2d) As4S4 (II) (CS) -As4S4 (D2d) As4S5 (C2v)

32 Organické sloučeniny arsenu
As As HO OH H N 2 NH Arsphenamin (obchodní název Salvarsan) – lék na syfilis, První „organometalická“ sloučenina použitá v medicíně – objevil Paul Erlich v roce 1909


Κατέβασμα ppt "P – 0,11 % 3 Cu3(PO4)2 · Ca(OH)2 fosforit"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google