Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS AEO.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS AEO."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS AEO

2 2 Οικονομικός Φορέας Ορισμός: Πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Κοινότητα, το οποίο στο πλαίσιο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων συμμετέχει σε δραστηριότητες που διέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία.

3 3 Εμπλεκόμενοι στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα Κατασκευαστές – Manufacturers Εξαγωγείς – Exporters Διαμεταφορείς – Freight Forwarders Διαχειριστές αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης και εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης – Warehouse Keepers Εκτελωνιστές – Customs Agents Μεταφορείς – Carriers Εισαγωγείς - Importers

4 4 Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας Ο οικονομικός φορέας ο οποίος είναι αξιόπιστος σε ολόκληρη την Κοινότητα στο πλαίσιο των τελωνειακών πράξεων που διενεργεί και επομένως δικαιούται να απολαμβάνει συγκεκριμένα οφέλη σε ολόκληρη την Κοινότητα ανάλογα με τον τύπο του πιστοποιητικού που του χορηγείται. Επωφελείται από:  απλουστεύσεις που προβλέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία  διευκολύνσεις σχετικά με τους τελωνειακούς ελέγχους που άπτονται της ασφάλειας και της προστασίας

5 5 Ο θεσμός των ΑΕΟ εφαρμόζεται από 01/01/2008. Εφαρμόζεται σε όλα τα ΚΜ. Δεν υπάρχει υποχρέωση των οικονομικών φορέων να γίνουν ΑΕΟ - είναι θέμα επιλογής των φορέων

6 6 Νομικό Πλαίσιο  Άρθρο 5α του ΚΤΚ (Καν. (ΕΟΚ) αριθ.2913/92), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ.648/2005.  Άρθρα 14α έως 14κδ των ΔΕΚΤΚ (Καν. (ΕΟΚ) αριθ.2454/93), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ.1875/2006.  AYO 5007905/955/17-2-2009  Οδηγίες για τους ΑΕΟ της ΕΕ, Έγγραφο TAXUD/2006/1450.

7 7  Πρότυπα για την Ασφάλεια και τη Διευκόλυνση του Παγκόσμιου Εμπορίου (Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade) που έχει επικυρώσει ο ΠΟΤ.  WCO SAFE – Πλαίσιο Προτύπων για την Ασφάλεια και Προστασία της ΠΟΤ.  Ανάγκη για λήψη προληπτικών μέτρων για την παρεμπόδιση της τρομοκρατίας και ειδικότερα η ανάγκη για την ενίσχυση της ασφάλειας στην Ευρώπη. Αναγκαιότητα Εισαγωγής του θεσμού ΑΕΟ

8 8 Αποτέλεσμα της συνεργασίας της Ε.Ε. και των Η.Π.Α στις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται στα πλαίσια της συνεργασίας Τελωνείων – Εμπορίου εναντίον της Τρομοκρατίας (C-TPAT) και με απώτερο σκοπό οι τελωνειακοί έλεγχοι να προσαρμοστούν προς επίτευξη του πιο πάνω στόχου.

9 9 ΕΙΔΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΕΟ

10 10 Είδη Πιστοποιητικών ΑΕΟ Τρία είδη πιστοποιητικών ΑΕΟ (άρθρο 14α των ΔΕΚΤΚ) AEOC – Τελωνειακές Απλουστεύσεις AEOS – Ασφάλεια και Προστασία AEOF – Τελωνειακές Απλουστεύσεις / Ασφάλεια και Προστασία

11 11 Είδη Πιστοποιητικών ΑΕΟ  AEOC – Τελωνειακές Απλουστεύσεις Χορηγείται στους οικονομικούς φορείς οι οποίοι, ζητούν να επωφελούνται από απλουστεύσεις που προβλέπονται στην τελωνειακή νομοθεσία, είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα, και πληρούν τα κριτήρια:

12 12 Είδη Πιστοποιητικών ΑΕΟ  AEOC –Τελωνειακές Απλουστεύσεις Κριτήρια  Κατάλληλο ιστορικό τελωνειακής συμμόρφωσης  Ικανοποιητικό σύστημα διαχείρισης εμπορικών και κατά περίπτωση μεταφορικών καταχωρίσεων  Χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα

13 13 Είδη Πιστοποιητικών ΑΕΟ  AEOS – Ασφάλεια και Προστασία Χορηγείται στους οικονομικούς φορείς οι οποίοι ζητούν να επωφελούνται από διευκολύνσεις σχετικούς με τελωνειακούς ελέγχους που άπτονται της ασφάλειας και της προστασίας, είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα (με εξαίρεση το άρθρο 14ζ των ΔΕΚΤΚ) και πληρούν τα κριτήρια:

14 14 Είδη Πιστοποιητικών ΑΕΟ  AEOS – Ασφάλεια και Προστασία Κριτήρια  Κατάλληλο ιστορικό τελωνειακής συμμόρφωσης  Ικανοποιητικό σύστημα διαχείρισης εμπορικών και μεταφορικών καταχωρίσεων  Χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα  Κατά περίπτωση κατάλληλες προδιαγραφές ασφάλειας και προστασίας

15 15 Είδη Πιστοποιητικών ΑΕΟ AEOF - Τελωνειακές Απλουστεύσεις /Ασφάλεια και Προστασία Χορηγείται στους οικονομικούς φορείς οι οποίοι ζητούν να επωφελούνται από απλουστεύσεις που προβλέπονται στην τελωνειακή νομοθεσία και από διευκολύνσεις σχετικούς με τελωνειακούς ελέγχους που άπτονται της ασφάλειας και της προστασίας, είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα και πληρούν τα κριτήρια:

16 16 Είδη Πιστοποιητικών ΑΕΟ AEOF - Τελωνειακές Απλουστεύσεις /Ασφάλεια και Προστασία Κριτήρια  Κατάλληλο ιστορικό τελωνειακής συμμόρφωσης  Ικανοποιητικό σύστημα διαχείρισης εμπορικών και μεταφορικών καταχωρίσεων  Χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα  Κατάλληλες προδιαγραφές ασφάλειας και προστασίας

17 17 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΕΟ

18 18 Προϋποθέσεις χορήγησης πιστοποιητικού ΑΕΟ Ο αιτών πρέπει να είναι εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. Εξαιρέσεις: 1) Διεθνής συμφωνία μεταξύ Κοινότητας και τρίτης χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας και προβλέπεται η αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ΑΕΟ, ενώ καθορίζονται οι διοικητικές ρυθμίσεις για την διενέργεια κατάλληλων τελωνειακών ελέγχων. 2) Αεροπορική ή ναυτιλιακή εταιρεία που δεν είναι εγκατεστημένη στην Κοινότητα, αλλά διαθέτει σε αυτή περιφερειακό γραφείο και επωφελείται ήδη από τις απλουστεύσεις που προβλέπονται στα άρθρα 324ε, 445 ή 448 των ΔΕΚΤΚ.

19 19 Πίνακας Κριτηρίων ΚριτήριαAEOCAEOSAEOF Ιστορικό τελωνειακής συμμόρφωσης XXX Χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα XXX Σύστημα διαχείρισης εμπορικών και μεταφορικών καταχωρίσεων XXX Ασφάλεια και προστασία XX

20 20 Κριτήριο Κατάλληλου ιστορικού τελωνειακής συμμόρφωσης Το ιστορικό συμμόρφωσης θεωρείται ικανοποιητικό αν: Κατά τα τρία τελευταία χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης δεν έχουν διαπραχθεί σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας από τον αιτούντα, τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρία ή ελέγχουν την διοίκησή της, τον νόμιμο αντιπρόσωπο του αιτούντος σε τελωνειακά θέματα, τον υπεύθυνο για τελωνειακά θέματα του αιτούντος.

21 21 Κριτήριο ικανοποιητικού συστήματος διαχείρισης εμπορικών και μεταφορικών καταχωρίσεων 1 Το κριτήριο αυτό τηρείται όταν ο αιτών:  Διατηρεί σύστημα λογιστικής σύμφωνο με τις γενικά αποδεκτές αρχές της λογιστικής που εφαρμόζονται στο Κράτος Μέλος στο οποίο τηρούνται οι λογιστικές καταχωρίσεις και το οποίο διευκολύνει την διενέργεια τελωνειακών λογιστικών ελέγχων – Άρθρο 14θ στοιχείο (α) των ΔΕΚΤΚ  Επιτρέπει στις τελωνειακές αρχές πρόσβαση στις τελωνειακές και, κατά περίπτωση, μεταφορικές καταχωρήσεις.– Άρθρο 14θ στοιχείο (β) των ΔΕΚΤΚ

22 22 Κριτήριο ικανοποιητικού συστήματος διαχείρισης εμπορικών και μεταφορικών καταχωρίσεων 2  Διαθέτει ικανοποιητικές διαδικασίες για την διαχείριση αδειών και εγκρίσεων σχετικές με μέτρα εμπορικής πολιτικής ή συναλλαγές αγροτικών προϊόντων, όπου είναι απαραίτητο ανάλογα με την περίπτωση (άδειες εισαγωγής, πιστοποιητικά κ.λ.π.) – Άρθρο 14θ στοιχείο (ε) των ΔΕΚΤΚ  Εφαρμόζει ικανοποιητικό σύστημα αρχειοθέτησης στοιχείων και εγγράφων το οποίο προστατεύει την εταιρία από απώλεια πληροφοριών – Άρθρο 14θ στοιχείο (στ) των ΔΕΚΤΚ

23 23 Κριτήριο ικανοποιητικού συστήματος διαχείρισης εμπορικών και μεταφορικών καταχωρίσεων 3  Διαθέτει σύστημα εφοδιαστικής διαχείρισης που επιτρέπει την διάκριση των κοινοτικών και μη κοινοτικών εμπορευμάτων – Άρθρο 14θ στοιχείο (γ) των ΔΕΚΤΚ  Διαθέτει διοικητική οργάνωση, ανάλογη με το είδος και το μέγεθος της επιχείρησης, κατάλληλη για τη διαχείριση διακίνησης των εμπορευμάτων καθώς και σύστημα εσωτερικού ελέγχου με το οποίο μπορούν να ανιχνεύονται τυχόν παράνομες ή παράτυπες συναλλαγές – Άρθρο 14θ στοιχείο (δ) των ΔΕΚΤΚ

24 24 Κριτήριο ικανοποιητικού συστήματος διαχείρισης εμπορικών και μεταφορικών καταχωρίσεων 4  Διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι έχουν επίγνωση της ανάγκης ενημέρωσης των τελωνειακών αρχών όταν εντοπίζονται προβλήματα συμμόρφωσης και να ορίζει προς τον σκοπό αυτό τα κατάλληλα άτομα επαφής – Άρθρο 14θ στοιχείο (ζ) των ΔΕΚΤΚ  Διαθέτει κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής, για την προστασία του μηχανογραφικού συστήματος από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και για την διασφάλιση των εγγράφων– Άρθρο 14θ στοιχείο (η) των ΔΕΚΤΚ

25 25 Κριτήριο Χρηματοπιστωτικής Φερεγγυότητας Ως χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα νοείται μια υγιής οικονομική κατάσταση που είναι επαρκής για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αιτούντος. Θεωρείται ότι η φερεγγυότητα πληρούται εφόσον αυτή αποδεικνύεται κατά τα τρία τελευταία χρόνια. Όταν έχει παρέλθει λιγότερο από τρία χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του αιτούντος, αυτή κρίνεται με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία.

26 26 Κριτήριο Χρηματοπιστωτικής Φερεγγυότητας Τρόποι εξέτασης  Οικονομικές Καταστάσεις ( ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης)  Πιστοποιητικό ελεγκτών  Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

27 27 Κριτήριο κατάλληλων προδιαγραφών ασφάλειας και προστασίας Το κριτήριο αυτό τηρείται όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις :  Τα κτίρια που χρησιμοποιούνται για τις δραστηριότητες που καλύπτονται από το πιστοποιητικό είναι κατασκευασμένα από υλικά που αποτρέπουν την παράνομη είσοδο και παρέχουν προστασία από παράνομες διεισδύσεις - Άρθρο 14ια, παρ.1 στοιχείο (α) των ΔΕΚΤΚ

28 28 Κριτήριο κατάλληλων προδιαγραφών ασφάλειας και προστασίας  Εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα ελέγχου πρόσβασης, ώστε να παρεμποδίζεται η πρόσβαση χωρίς άδεια σε χώρους παράδοσης/παραλαβής εμπορευμάτων αποβάθρες φόρτωσης και χώρους φορτίων- Άρθρο 14ια, παρ.1 στοιχείο (β) των ΔΕΚΤΚ  Τα μέτρα διαχείρισης των εμπορευμάτων περιλαμβάνουν μέτρα προστασίας κατά της εισόδου, αντικατάστασης ή απώλειας οποιονδήποτε υλικών και παραβίασης μονάδων φορτίου- Άρθρο 14ια, παρ.1 στοιχείο (γ) των ΔΕΚΤΚ

29 29 Κριτήριο κατάλληλων προδιαγραφών ασφάλειας και προστασίας  Ανάλογα με την περίπτωση, έχουν καθιερωθεί διαδικασίες για την διαχείριση αδειών εισαγωγής/εξαγωγής που συνδέονται με απαγορεύσεις και περιορισμούς και για την διάκριση των εμπορευμάτων αυτών από άλλα εμπορεύματα- Άρθρο 14ια, παρ.1 στοιχείο (δ) των ΔΕΚΤΚ  Εφαρμόζονται μέτρα που επιτρέπουν να προσδιορίζεται σαφώς η ταυτότητα των επιχειρηματικών του εταίρων, προκειμένου να διασφαλίζεται η διεθνής εφοδιαστική αλυσίδα - Άρθρο 14ια, παρ.1 στοιχείο (ε) των ΔΕΚΤΚ

30 30 Κριτήριο κατάλληλων προδιαγραφών ασφάλειας και προστασίας  Διενεργούνται στο μέτρο που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ελέγχους ασφάλειας σχετικά με τους υπαλλήλους που εργάζονται σε ευαίσθητες θέσεις από άποψη ασφάλειας - Άρθρο 14ια, παρ.1 στοιχείο (στ) των ΔΕΚΤΚ  Διασφαλίζεται η ενεργός συμμετοχή εργαζομένων της εταιρίας σε προγράμματα ευαισθητοποίησης σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια- Άρθρο 14ια, παρ.1 στοιχείο (ζ) των ΔΕΚΤΚ

31 31 Κριτήριο κατάλληλων προδιαγραφών ασφάλειας και προστασίας Αεροπορική ή ναυτιλιακή εταιρεία που δεν είναι εγκατεστημένη στην Κοινότητα, αλλά έχει περιφερειακό γραφείο και επωφελείται από τις απλουστεύσεις των άρθρων 324ε, 445 ή 448 και υποβάλλει αίτηση για πιστοποιητικό ΑΕΟS πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις : α) να είναι κάτοχος διεθνώς αναγνωρισμένου πιστοποιητικού ασφάλειας και προστασίας β) να είναι εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο (Καν. 2320/2002) γ) να είναι κάτοχος πιστοποιητικού που εκδόθηκε σε Τρίτη χώρα εφόσον υπάρχει διμερής συμφωνία μεταξύ της Κοινότητας και της εν λόγω χώρας

32 32 Πλεονεκτήματα Κατόχων Πιστοποιητικού ΑΕΟ

33 33 Πλεονεκτήματα Κατόχων Πιστοποιητικού ΑΕΟC  Ευκολότερη υπαγωγή στις τελωνειακές απλουστεύσεις - Άρθρο 14β(1) των ΔΕΚΤΚ  Λιγότεροι φυσικοί έλεγχοι και έλεγχοι εγγράφων σε σχέση με άλλους οικονομικούς φορείς - Άρθρο 14β(4) των ΔΕΚΤΚ  Προτεραιότητα στη διεκπεραίωση φορτίων εάν έχουν επιλεγεί για φυσικό έλεγχο - Άρθρο 14β(4) των ΔΕΚΤΚ  Επιλογή του τόπου διενέργειας των ελέγχων -Άρθρο 14β(4) των ΔΕΚΤΚ

34 34 Πλεονεκτήματα Κατόχων Πιστοποιητικού ΑΕΟS 1  Λιγότεροι φυσικοί έλεγχοι και έλεγχοι εγγράφων σε σχέση με άλλους οικονομικούς φορείς - Άρθρο 14β(4) των ΔΕΚΤΚ  Προτεραιότητα στη διεκπεραίωση φορτίων εάν έχουν επιλεγεί για έλεγχο - Άρθρο 14β(4) των ΔΕΚΤΚ  Επιλογή του τόπου διενέργειας των ελέγχων - Άρθρο 14β(4) των ΔΕΚΤΚ

35 35 Πλεονεκτήματα Κατόχων Πιστοποιητικού ΑΕΟS 2  Μειωμένη σειρά δεδομένων για τις συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου/εξόδου - Άρθρο 14β(3) των ΔΕΚΤΚ (Θα ισχύει από 01 Ιουλίου 2009)  Προειδοποίηση για διενέργεια ελέγχου - Άρθρο 14β(2) των ΔΕΚΤΚ (Θα ισχύει από 01 Ιουλίου 2009)

36 36 Πλεονεκτήματα Κατόχων Πιστοποιητικού ΑΕΟF Ο κάτοχος του πιστοποιητικού AEOF δικαιούται όλων των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από τα πιστοποιητικά ΑΕΟC και ΑΕΟS.

37 37 Άλλα πλεονεκτήματα κατόχων Πιστοποιητικού ΑΕΟ  Έμμεσα οφέλη (μείωση κλοπών και ατυχημάτων μείωση καθυστερήσεων λόγω βελτίωσης του προγραμματισμού, αύξηση πιστών πελατών, μεγαλύτερη ενεργό συμμετοχή των υπαλλήλων)  Βελτίωση σχέσεων των ΑΕΟ με τις τελωνειακές αρχές  Αναγνώριση ΑΕΟ ως ασφαλούς επιχειρηματικού εταίρου  Αμοιβαία αναγνώριση στα πλαίσια διμερών συμφωνιών μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών

38 AEOCAEOSAEOF Γενικά πλεονεκτήματα Ε υκολότερη υπαγωγή στις τελωνειακές απλουστεύσεις XX Διευκολύνσεις όσον αφορά τους ελέγχους για ασφάλεια και προστασία XX  Πιθανή προειδοποίηση για τη διενέργεια ελέγχου XX  Μειωμένη σειρά δεδομένων για τις συνοπτικές διασαφήσεις XX Επιπλέον πλεονεκτήματα που σχετίζονται με τελωνειακούς ελέγχους Λιγότεροι φυσικοί έλεγχοι και έλεγχοι εγγράφων XXX Προτεραιότητα στη διεκπεραίωση φορτίων εάν έχουν επιλεγεί για έλεγχο XXX Επιλογή του τόπου διενέργειας των ελέγχων XXX 38

39 39  Ιστοσελίδα ΓΓΠΣ www.gsis.gr

40 40 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "1 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS AEO."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google