Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

IGenetics Mια Μεντελική προσέγγιση. iGenetics 2 Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2009 Κεφάλαιο 22 Γενετική του καρκίνου Η πρωτεΐνη p53 προσδένεται στο DNA.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "IGenetics Mια Μεντελική προσέγγιση. iGenetics 2 Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2009 Κεφάλαιο 22 Γενετική του καρκίνου Η πρωτεΐνη p53 προσδένεται στο DNA."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 iGenetics Mια Μεντελική προσέγγιση

2 iGenetics 2 Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2009 Κεφάλαιο 22 Γενετική του καρκίνου Η πρωτεΐνη p53 προσδένεται στο DNA.

3 iGenetics 3 Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2009 ΕΙΚΟΝΑ 22.1 Μαστογραφία που απεικονίζει έναν όγκο. Όγκος

4 Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2009 iGenetics 4 ΕΙΚΟΝΑ 22.2 Ορισμένα από τα μοριακά γεγο- νότα που ελέγχουν τον κυτταρι- κό κύκλο.

5 5 Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2009 ΕΙΚΟΝΑ 22.3 Ρυθμιστικοί μηχανισμοί που ελέγχουν την κυτταρική διαίρεση σε φυσιολογικά κύτταρα. iGenetics

6 6 Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2009 ΕΙΚΟΝΑ 22.4 Σχεδιάγραμμα της δομής ενός ρετροϊού.

7 iGenetics 7 Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2009 ΕΙΚΟΝΑ 22.5 To γονιδίωμα RNA του ιού του σαρκώματος του Rous (RSV) και ένα μοντέλο του μηχανισμού ενσωμάτωσης του προϊικού DNA στο χρωμόσωμα του ξενιστή (κύτταρα κότας). (α) To γονιδίωμα RNA του ιού του σαρκώματος του Rous. (β) Το προϊικό DNA του RSV συντίθεται από την αντίστροφη μεταγραφάση. (γ) Κυκλοποίηση του προϊι- κού DNA. (δ) Ασυμπτωτικές εγκοπές στο κυτταρικό DNA και κοπή του ιικού γονιδιώματος.

8 iGenetics 8 Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2009 ΕΙΚΟΝΑ 22.5 To γονιδίωμα RNA του ιού του σαρκώματος του Rous (RSV) και ένα μοντέλο του μηχανισμού ενσωμάτωσης του προϊικού DNA στο χρω- μόσωμα του ξενιστή (κύττα- ρα κότας). (ε) Με ανασυν- δυασμό, τα άκρα του ιικού DNA συνδέονται με τα άκρα του χρωμοσωμικού DNA του κυττάρου. (στ) Οι μονόκλω- νες περιοχές συμπληρώνονται και προκύπτει ένας πλήρης, δίκλωνος, ενσωματωμένος προϊός RSV.

9 iGenetics 9 Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2009 Eικόνα 22.6 Ο βιολογικός κύκλος ενός μη ογκογόνου ρετροιού.

10 iGenetics 10 Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2009

11 iGenetics 11 Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2009 ΕΙΚΟΝΑ 22.7 Το πρωτο-ογκογονίδιο c-src της κότας και η σχέση του με το v-src του ιού του σαρκώματος του Rous. (α) Στο επάνω μέρος φαίνεται η μοριακή οργάνωση του πρωτο-ογκογονιδίου src στο γονιδίω- μα της κότας. Το γονίδιο περιλαμβάνει 12 εξόνια (απεικονίζονται ως μοβ περιοχές). Στο κάτω μέρος παρουσιάζεται η μοριακή οργάνωση του γονιδιώματος RNA του ιού RSV. Είναι προφα- νής η σχέση του κυτταρικού πρωτο-ογκογονιδίου src με το v-src: το v-src σχηματίστηκε από την αφαίρεση των ιντρονίων από το κυτταρικό πρωτο-ογκογονίδιο src.

12 iGenetics 12 Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2009 ΕΙΚΟΝΑ 22.7 Το πρωτο-ογκογονίδιο c-src της κότας και η σχέση του με το v-src του ιού του σαρκώματος του Rous. (β) Τα mRNA που παράγονται από τη μεταγραφή του προϊικού γονιδιώματος DNA του RSV.

13 iGenetics 13 Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2009

14 iGenetics 14 Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2009 ΕΙΚΟΝΑ 22.8 Ο ρόλος της πρωτεΐνης Ras (μιας συνδεδεμένης με τη μεμβράνη πρωτεΐνης G) στην ενεργοποίηση της μεταγραφής γονιδίων-στόχων που ενέχονται στη ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου. Πηγή: http://oregonstate.edu/instruction/bb492/fignames/ras3/html.

15 iGenetics 15 Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2009

16 iGenetics 16 Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2009 ΕΙΚΟΝΑ 22.9 Όγκος στον οφθαλμό παιδιού με ρετινοβλάστωμα Όγκος στον οφθαλμό παιδιού με ρετινοβλάστωμα.

17 iGenetics 17 Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2009 ΕΙΚΟΝΑ 22.10 Το μοντέλο δύο πληγμάτων του Knudson για τις οικογενείς μορφές καρκίνου. Με βάση αυτό το μοντέλο μπορεί να εξηγηθεί: (α) το σποραδικό ρετινοβλάστωμα ως αποτέλεσμα δύο ανεξάρτητων μεταλλαγών των δύο αντιγράφων του γονιδίου του ρετινο- βλαστώματος (RB) και (β) το κληρο- νομικό ρετινοβλάστωμα που προκύπ- τει όταν, σε ένα κύτταρο που έχει κλη- ρονομήσει, μέσω της αναπαραγωγικής σειράς, ένα μεταλλαγμένο αλληλόμορ- φο του γονιδίου RB, συμβεί μια με- ταλλαγή στο μοναδικό αλληλόμορφο άγριου τύπου.

18 iGenetics 18 Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2009 ΕΙΚΟΝΑ 22.11 Ο ρόλος της pRB στη ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου στο σημείο ελέγχου G 1 προς S.

19 iGenetics 19 Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2009 ΕΙΚΟΝΑ 22.12 Η δράση της p53 κατά τον έλεγχο του κυτταρικού κύκλου.

20 iGenetics 20 Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2009 ΕΙΚΟΝΑ 22.13 Μοντέλο της πολυσταδιακής φύσης της ανάπτυξης κληρονομικής αδενωματώδους πολυποδίασης (FAP), μιας μορφής καρκίνου του παχέος εντέρου. Διακρίνονται τα κρίσιμα γονίδια που μεταλλάσσονται σε κάθε στάδιο.


Κατέβασμα ppt "IGenetics Mια Μεντελική προσέγγιση. iGenetics 2 Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2009 Κεφάλαιο 22 Γενετική του καρκίνου Η πρωτεΐνη p53 προσδένεται στο DNA."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google