Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

κλείνοντας μία δεκαπενταετία  ο αγώνας για τη νεοελληνική γλώσσα συνεχίζεται …» Ρούλα Μουντάνου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "κλείνοντας μία δεκαπενταετία  ο αγώνας για τη νεοελληνική γλώσσα συνεχίζεται …» Ρούλα Μουντάνου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 κλείνοντας μία δεκαπενταετία  ο αγώνας για τη νεοελληνική γλώσσα συνεχίζεται …» Ρούλα Μουντάνου

3 Σκοποί της Γλωσσικής Διδασκαλίας στο Γενικό Λύκειο είναι οι μαθητές 1. Να κατακτήσουν το βασικό όργανο ε π ικοινωνίας της γλωσσικής τους κοινότητας, ώστε να ανα π τυχθούν διανοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά, α π οκτώντας τις α π αραίτητες για την ηλικία τους γνώσεις της λειτουργίας του γλωσσικού συστήματος και χρησιμο π οιώντας με ε π άρκεια και συνείδηση το λόγο (π ροφορικό και γρα π τό ) στις διάφορες ε π ικοινωνιακές π εριστάσεις. 2. Να συνειδητο π οιήσουν τη σημασία του λόγου για τη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή, ώστε να μετέχουν στα κοινά είτε ως π ομ π οί είτε ως δέκτες του λόγου με κριτική και υ π εύθυνη στάση. 3. Να εκτιμήσουν τη σημασία της γλώσσας ως βασικού φορέα της έκφρασης και του π ολιτισμού κάθε λαού. 4. Να ε π ισημάνουν τις δομές και τις ιδιαιτερότητες της εθνικής τους γλώσσας συνειδητο π οιώντας την π ολιτισμική τους π αράδοση. 5. Να μάθουν να εκτιμούν και να σέβονται τη γλώσσα κάθε λαού ως βασικό στοιχείο του π ολιτισμού του, π ροετοιμαζόμενοι να ζήσουν ως π ολίτες σε μια π ολυ π ολιτισμική Ευρώ π η.

4 διδάσκ o νται συστηματικά και καλλιεργούνται : η π ροφορική ε π ικοινωνία (« ακούω »-« μιλώ »), π ου νοείται ως 1. ακρόαση και κατανόηση του λόγου 2. ως π ροφορική έκφραση η γρα π τή ε π ικοινωνία (« διαβάζω »-« γράφω »), π ου νοείται ως 1. ανάγνωση και κατανόηση του λόγου, σε διάφορα ε π ί π εδα και ε π ικοινωνιακές π εριστάσεις 2. ως έκφραση σε γρα π τό λόγο. Σε όλες τις π ερι π τώσεις ε π ιδιώκεται η ένταξη του λόγου, γρα π τού ή π ροφορικού, σε ε π ικοινωνιακό π λαίσιο : π ερίσταση, π ομ π ός, δέκτης, σκο π ός.

5 επικοινωνία μήνυμα Δίαυλος επικοινωνίας Πομπός μήνυμα Δέκτης κωδικοποίηση κώδικας αποκωδικοποίηση γλώσσα εικόνα ήχοι μιμόγλωσσα κλπ Πλαίσιο επικοινωνίας ( πολιτισμικό περιβάλλον, περίσταση, …)

6 οι μαθητές εξοικειώνονται με τα τρία γένη του λόγου : π εριγραφή αφήγηση ε π ιχειρηματολογία οι μαθητές εξοικειώνονται με τα τρία γένη του λόγου : π εριγραφή αφήγηση ε π ιχειρηματολογία

7 έρχονται σε επαφή με πολυτροπικά κείμενα

8 διαβάζουν: άρθρα, αποσπάσματα λογοτεχνικών κειμένων, αποσπάσματα από διδακτικά βιβλία, διαφημίσεις, ανακοινώσεις, προσκλήσεις, προγράμματα

9 καλούνται να συζητήσουν: ελεύθερα οργανωμένα σε στρογγυλό τραπέζι να πάρουν συνέντευξη να αγωνιστούν στην αντιλογία- επιχειρηματολογία

10 υποδύονται ρόλους (ασκήσεις δραματοποίησης )

11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ Ν. ΓΛΩΣΣΑ 2001-2011 20012002200320042005200620072008200920102011 18 - 20 0,930,701,020,931,130,660,991,621,611,651,04 15 - 17,9 14,112,4714,7615,2816,8515,4916,6820,7223,9124,3021,08 12-14,9 31,2732,1129,6830,2831,06 36,47 32,9833,5634,3933,6338,55 10- 11,9 22,6424,1520,7621,2019,78 21,89 20,2118,1917,4916,2918,85 0- 10 31,7030,5033,7432,6031,1025,3029,1025,9022,5024,0420,54

12 Πίνακας θεμάτων χρον ιά κείμενοζητούμενο Γ 18-20 15- 17,9 12- 14,9 10- 11,9 0-10 2001 δοκίμιο Κ. Μιχαηλίδη διανοούμενοι ( δοκίμιο ) 0,9314,131,2722,6431,70 2002 άρθρο από τον τύπο επιστήμη ( άρθρο 0,7012,4732,1124,1530,50 2003 δοκίμιο Κ. Καστοριάδη επιπτώσεις καταναλωτισμού ( εισήγηση σε ημερίδα ) 1,0214,7629,6820,7633,74 2004 δοκίμιο Ε. Παπανούτσου ρόλος σχολείου – καταιγ. πληροφ ( άρθρο ) 0,9315,2830,2821,2032,60 2005 Ταξιδεύοντας Ν. Καζαντζάκη σημασία ομαδικού παιχνιδιού ( ομιλία ) 1,1316,8531,0619,7831,10 2006 δοκίμιο Ε. Παπανούτσου αισιοδοξία. ψυχική δύναμη σε νέους / συμβολή της πολιτείας ( ομιλία ) 0,6615,4936,4721,8925,30 2007 δοκίμιο Μ. Μπέγζου ανθρ. αλληλεγγύη / ανθρ παιδεία ( άρθρο ) 0,9916,6832,9820,2129,10 2008 δοκίμιο Γ. Σεφέρη παράδοση ρήξη – προτάσεις ( ομιλία ) 1,6220,7233,5618,1925,90 2009 δοκίμιο Α. Τερζάκη καταστροφή των βιβλίων / αξιοποίηση ηλεκτ. μέσων ( άρθρο 1,6123,9134,3917,4922,50 2010 μελέτη Α. Κορωναίου αυτομόρφωση ( άρθρο ) 1,6524,3033,6316,2924,04 2011 άρθρο από τον τύπο διαδίκτυο / σχολείο ( ομιλία ) 1,0421,0838,5518,8520,54

13 παρατηρήσεις « αξιοζήλευτη » σταθερότητα στις ε π ιδόσεις των υ π οψηφίων οι αριστούχοι κυμαίνονται κοντά στη 1 π οσοστιαία μονάδα το 1/3 των μαθητών το π οθετείται στην κλίμακα 12-15 η ε π ίδοση των μαθητών εξαρτάται π ερισσότερο α π ό το ζητούμενο στην π αραγωγή λόγου π αρά α π ό τη δυσκολία των κειμένων. ανα π όφευκτο είναι το συμ π έρασμα ότι οι μαθητές γράφουν καλύτερα όταν το Γ ζητούμενο : 1. αντα π οκρίνεται σε κοινότο π α κλισέ θέματα 2. βρίσκεται π ολύ κοντά στα ενδιαφέροντα και στα βιώματά τους η σταθερότητα γίνεται στασιμότητα « αξιοζήλευτη » σταθερότητα στις ε π ιδόσεις των υ π οψηφίων οι αριστούχοι κυμαίνονται κοντά στη 1 π οσοστιαία μονάδα το 1/3 των μαθητών το π οθετείται στην κλίμακα 12-15 η ε π ίδοση των μαθητών εξαρτάται π ερισσότερο α π ό το ζητούμενο στην π αραγωγή λόγου π αρά α π ό τη δυσκολία των κειμένων. ανα π όφευκτο είναι το συμ π έρασμα ότι οι μαθητές γράφουν καλύτερα όταν το Γ ζητούμενο : 1. αντα π οκρίνεται σε κοινότο π α κλισέ θέματα 2. βρίσκεται π ολύ κοντά στα ενδιαφέροντα και στα βιώματά τους η σταθερότητα γίνεται στασιμότητα

14 Τι πιστεύουν οι μαθητές ◦ η ικανότητα στην π αραγωγή λόγου είναι ταλέντο ή σχετίζεται με τη φαντασία ◦ ελάχιστα βελτιώνεται κά π οιος στην έκθεση ◦ το μάθημα αφορά τους υ π οψηφίους των θεωρητικών σχολών και κατ ’ ε π έκταση όσους ασχολούνται με τα αντίστοιχα ε π αγγέλματα ◦ η έκθεση είναι το π ιο υ π οκειμενικό στην αξιολόγησή του μάθημα. Ό, τι και να κάνει ο μαθητής, ο ε π ιεικής καθηγητής θα του βάλει καλό βαθμό ενώ ο α π αιτητικός κακό. ◦ δεν είναι ελεύθεροι στην έκφραση  π ρέ π ει να γράφουν όχι τις π ραγματικές τους σκέψεις αλλά αυτές π ου « θέλει ο καθηγητής » ◦ τα κείμενα είναι αδιάφορα, δυσνόητα, βαρετά ◦ αν γράφουν « λόγιες » λέξεις, αν χρησιμο π οιήσουν σ π άνιες και α π αιτητικές εκφράσεις, αν « μεταμφιέζονται » θα π άρουν καλύτερο βαθμό

15 τι προτείνουν …… ζητούν να γίνεται το μάθημα με διάλογο ώστε να ακούγονται οι α π όψεις τους η έκθεση είναι μία φιλελεύθερη, διόλου ε π ιστημονική διαδικασία να βλέ π ουμε ταινίες και να συζητάμε π άνω σε αυτές βαριούνται να διαβάζουν κείμενα θα ήταν καλύτερα να διδάσκονται μόνον γραμματική και συντακτικό α π ό τη γνώση των ο π οίων εξαρτούν την π οιότητα της έκφρασής τους π λήττουν και διαφωνούν στην υ π οχρεωτική εκμάθηση « ετοιματζίδικων » θεμάτων στην π ράξη π ληρώνουν τέτοιες υ π ηρεσίες σε φροντιστηριακά μαθήματα..

16 η σχολική πράξη … « διδακτική της έκθεσης » π ου βασίστηκε στη διαμόρφωση μίας « ύλης » θεματικές ενότητες π ρακτική φροντιστηριακή, ε π εκτάθηκε και στο ε π ίσημο σχολείο και σχεδόν ε π ικράτησε οι ενότητες θεμάτων α π οκτούν μία καθολική κανονικότητα με μικρές π αραλλαγές : π ολιτισμός, τεχνολογία, ε π ιστήμη, π αιδεία, ΜΜΕ, τέχνη, ε π άγγελμα κλ π κλ π οι διδάσκοντες εφοδιάζουν τους μαθητές με σημειώσεις και αυτοί τις μελετούν ή / και τις α π οστηθίζουν τα μαθητικά γρα π τά ακολουθούν π αγιωμένα σχήματα στην ανά π τυξη π οικίλων θεμάτων. η π οικιλία γνώσεων και δεξιοτήτων π ου νομιμο π οιείται α π ό το ΠΣ και, εν μέρει, α π ό τα σχολικά εγχειρίδια υ π οβαθμίζεται. ο διαθέσιμος σχολικός χρόνος είναι ανε π αρκής Για όλα τα π αρα π άνω το αίτιο είναι τα θέματα και ο τρό π ος εξέτασης στον π ανελλαδικό διαγωνισμό.

17 το πείραμά μας τη θεωρία κάθε ενότητας α π ό τα εγχειρίδια της Έκθεσης – Έκφρασης την π αρουσιάζουμε ενιαία και αδιάσ π αστα.. δίνονται στους μαθητές π οικίλα κείμενα τόσο α π ό τα εγχειρίδια ( Έκθεση – Έκφραση, Θεματικοί κύκλοι ) όσο και α π ό βιβλία και έντυ π α. έχοντας διαβάσει τα κείμενα και έχοντας εντο π ίσει ε π ιχειρήματα π ροχωράμε στην ε π εξεργασία διάφορων θεμάτων ε π ιδιώκουμε να γράφουν οι μαθητές τις εργασίες στο σ π ίτι. στη διόρθωση διανέμονται ενδεικτικές α π αντήσεις και στατιστική α π οτύ π ωση των ε π ιδόσεών τους κατά θέμα. ζητάμε α π ό τα π αιδιά να αναστοχαστούν στο διορθωμένο κείμενό τους ε π ιχειρώντας να το εξομαλύνουν όταν γράφουν στο σχολείο εξασφαλίζουμε – όσο είναι εφικτό - τρίωρα ειδικά στη Γ΄ Λυκείου ε π ιδιώκουμε το χρονικό διάστημα π ριν α π ό τις εξετάσεις να δουν τα θέματα π ου έχουν ήδη δοθεί

18

19 Πολύτροπη Αρμονία0 Ρούλα ΜουντάνουΝεοελληνική Γλώσσα ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΕΣΤ 104/03/2012 ΤΜΗΜΑ Β2 18,209,0015,2115,601,28 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΕΣ3ωρο βιογραφικά είδη ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ3ωρο βιογραφικά είδη πε ρίλ ηψ η = 18, 3 / 25 Β.Σ = 8 / 10 δομ ή πα ρ = 3,7 / 5 φρ κατ αν = 6,5 / 10 πα ραγ δια μ = 5,9 / 10 έκθ εση = 30 / 40

20 γενικότερα …… 1. Πρέ π ει να αξιο π οιήσουμε όλα εκείνα π ου ε π ικυρώνουν τη διακήρυξη ότι ο λόγος είναι δικαίωμα και καθήκον όλων μας. Αυτό σημαίνει ότι αξιο π οιούμε τον ε π ιστημονικό λόγο όλων των μαθημάτων – γνωστικών αντικειμένων. 2. Ε π ιμένουμε σε μία π αλιά αλλά ευφυή και διαρκώς ε π ίκαιρη π ρόταση τους Αντρέα Κασέτα να κηρύξουμε τον π όλεμο κατά της αντωνυμίας και του τεντωμένου δείκτη. Παραλλάσσοντας όσα εκείνος λέει : « α π ό την ώρα π ου π ροχωράμε α π ό το « αυτό » και το τεντωμένο δάχτυλο στην ονομασία των π ραγμάτων αρχίζουμε και να τα κατανοούμε ». 3. Εισάγουμε στη σχολική π ραγματικότητα τις π οικίλες π ηγές κειμένων : την τηλεόραση, το διαδίκτυο, τα συνθήματα στους τοίχους, τα διαφημιστικά σλόγκαν, τις λεζάντες των εικόνων. Τα σχολιάζουμε και τα κρίνουμε 4. Συνδέουμε τον κλάδο της νεοελληνικής γλώσσας με αυτόν της λογοτεχνίας

21 και μερικές προτάσεις για τις εξετάσεις Τα θέματα οφείλουν να σέβονται το ΠΣ και την εκ π αιδευτική π ράξη.. Οι ασκήσεις της Β΄ ομάδας δε νοείται να είναι « χαριστικές » ούτε να α π οκλίνουν α π ό τη θεωρία των σχολικών εγχειριδίων.. Ειδικά η π ολύ π αθη, και βαθμολογικά ισχυρή Β 1, π ρέ π ει ε π ειγόντως να εξορθολογιστεί.. Το θέμα Γ π αραγωγής λόγου να είναι όσο το δυνατόν π ιο π ρωτότυ π ο, π ιο κοντά στις π αραστάσεις και τις δυνατότητες των μαθητών. Η τήρηση της ε π ικοινωνιακής π ερίστασης να αντα π οκρίνεται στην π ραγματική ζωή

22 Ενδεικτικά θέματα Να γράψετε ένα άρθρο για το π εριοδικό του σχολείου σας, στο ο π οίο να εκφράσετε τις ανησυχίες σας για ενδεχόμενη κακή εφαρμογή της γνώσης και να τονίσετε με ε π ιχειρήματα ότι είναι αναγκαίο η ε π ιστήμη να βρίσκεται διαρκώς στην υ π ηρεσία του ανθρώ π ου. (500-600 λέξεις ) ( ΓΕΛ Μάιος 2002) « Στη σημερινή ε π οχή του τεχνολογικού θριάμβου το άτομο κινδυνεύει να χάσει την ανθρω π ιά του. Να π ροτείνετε τρό π ους με τους ο π οίους θα μ π ορέσει να κρατήσει την ανθρω π ιά του, αξιο π οιώντας ταυτόχρονα την τεχνολογία π ρος όφελός του » ( Δέσμες 1993)

23 Ενδεικτικά θέματα Το ε π όμενο φύλλο της εφημερίδας του σχολείου σας είναι αφιερωμένο σε κά π οιο εκ π αιδευτικό π ρόγραμμα της Ευρω π αϊκής Ένωσης. Συμμετέχοντας στο π ρόγραμμα αυτό να γράψετε ένα άρθρο σχετικά με τους σκο π ούς και τις αξίες εκείνης της εκ π αίδευσης π ου θα βοηθήσει τους νέους ανθρώ π ους να ενταχθούν συνειδητά στην κοινότητα των Ευρω π αϊκών λαών και να συμβάλουν στην ενίσχυση της ενότητάς της ( ΓΕΛ ε π αν. 2003 Με δεδομένη την π ρόοδο π ου π αρατηρείται στην π ορεία για την ευρω π αϊκή ενο π οίηση, ε π ισημαίνεται α π ό ορισμένους ο κίνδυνος α π ώλειας της εθνικής ταυτότητας των ευρω π αϊκών λαών. Πιστεύετε ότι ευρω π αϊκή ενο π οίηση και εθνική ταυτότητα είναι έννοιες π ου αλληλοα π οκλείονται ; Να ανα π τύξετε τεκμηριωμένα τις α π όψεις σας. ( δέσμες 1992)

24 Ενδεικτικά θέματα Συχνά π αρατηρείται π ολλοί μαθητές να καταστρέφουν τα σχολικά τους βιβλία στα π ροαύλια των σχολείων κατά το τέλος του σχολικού έτους. Σε άρθρο π ου θα δημοσιευθεί στη σχολική σας εφημερίδα να αιτιολογήσετε το π αρα π άνω φαινόμενο και να αναφερθείτε στους τρό π ους π ου θα συμβάλουν στην αρμονική συνύ π αρξη του βιβλίου με τα ηλεκτρονικά μέσα π ληροφόρησης και γνώσης (500-600 λέξεις ). ΓΕΛ Μάιος 2009 Παρόλο π ου το βιβλίο είναι π αράθυρο ανοιχτό π ρος τον κόσμο της γνώσης και της καλλιέργειας, δε βρίσκει την ανάλογη αντα π όκριση α π ό το κοινό. α ) Ποιες είναι, κατά τη γνώμη σας, οι αιτίες αυτού του φαινομένου ; β ) Ποιους τρό π ους θα π ροτείνατε, ώστε να αυξηθεί το ενδιαφέρον για το βιβλίο » ( δέσμες 1995 )

25 Ενδεικτικά θέματα Σε άρθρο π ου θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα του σχολείου σας να αναφερθείτε στη σημασία της αυτομόρφωσης και να π ροτείνετε τρό π ους π ραγμάτωσής της σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώ π ου. (500-600 λέξεις ). ). ΓΕΛ Μάιος 2010 Πιστεύετε ότι η ε π ίδραση της Παιδείας εκτείνεται π ολύ π έρα α π ό τα μαθητικά θρανία και είναι α π οφασιστική για τη διαμόρφωση της ζωής και του μέλλοντος των ατόμων και των λαών ;» ( γενικές εξετάσεις 1978)

26 και η βαθμολόγηση κριτήριο για την ορθή βαθμολόγηση δεν μπορεί να είναι η ταχύτητα αλλά η ποιότητα. η προετοιμασία γι ’ αυτήν δεν μπορεί να είναι βιαστική αναγκαία η επικοινωνία των βαθμολογικών κέντρων ανατροφοδότηση των βαθμολογητών επίγνωση από πλευράς μας ότι το κείμενο παράγεται από παιδιά κοντά στα 18

27 Αυτή ήταν η προσπάθειά μας να συμβάλουμε σ ’ ένα διάλογο που στοχεύει και ελπίζει σε αποτελέσματα Και ως προσπάθεια θα ήταν πενιχρή, αν δεν αξιοποιούσε την επικοινωνία με συναδέλφους Ενδεικτικά μνημονεύω :

28 http://agathi.pbworks.com/ www.logotexniakatefthinsis.blogspot.com http://o-mikron.blogspot.com/ www.fotodendro.blogspot.com/ Σας ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "κλείνοντας μία δεκαπενταετία  ο αγώνας για τη νεοελληνική γλώσσα συνεχίζεται …» Ρούλα Μουντάνου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google