Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «Αρμοδιότητες.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «Αρμοδιότητες."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «Αρμοδιότητες ΟΤΑ – Στοιχεία και Ανάλυση» Aναπλ. Καθηγητής Νικόλαος-Κομνηνός Χλέπας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2 Ανάλυση θεσμικών αρμοδιοτήτων 1.Ανά τομέα 1.1. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 1.2. Μεταφορών 1.3. Χωροταξίας-Πολεοδομίας-Περιβάλλοντος 1.4. Κοινωνικών Υπηρεσιών 1.5. Πολιτικής Προστασίας και Αστικής Κατάστασης 1.6. Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 2. Ανά λειτουργικό χαρακτήρα αρμοδιότητας Α. γνωμοδοτικές/συντονιστικές αρμοδιότητες (γνώμη προς άλλο όργανο που αποφασίζει, συμμετοχή σε μικτά, γνωμοδοτικά, τεχνικά και συντονιστικά συμβούλια και επιτροπές κ.ά.) Β.α. αρμοδιότητες στρατηγικού σχεδιασμού (γενικοί και ειδικοί σχεδιασμοί, εκπόνηση προγραμμάτων στρατηγικού χαρακτήρα κλπ.) Β.β. γενικού χαρακτήρα ρυθμίσεις (χαρακτηρισμός περιοχών κλπ.) Β.γ. ατομικές-ειδικές ρυθμίσεις (ατομικές αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις κλπ) Γ. αρμοδιότητες εποπτείας, ελέγχου και επιβολής κυρώσεων Δ. αρμοδιότητες διοικητικής μέριμνας και κατανομής πόρων/χρηματοδοτήσεων (διοικητική υποστήριξη, διοικητικές διαδικασίες, έργα, οικονομική διαχείριση κλπ.) Ε. αρμοδιότητες τεκμηρίωσης-πληροφόρησης (τήρηση αρχείων-μητρώων και γενικά διαχείριση πληροφοριών, εκπόνηση ειδικών μελετών κλπ.).

3 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤ ΑΦ. – ΕΠΙ Κ. ΧΩΡ. – ΠΟΛΕ ΟΔ. & ΠΕΡΙ Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤ.ΠΡΟΣΤ. - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΔΙΟΙΚ.ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥ Ν. Γε νι κέ ς Π ρ/ γε νή Δε /γε νή Τρ /γ εν ή ΣΥ Ν Εκπα ίδευ ση Υγεί α – Πρόν οιαΣΥΝ Πολ προ στα σία Αστ.Κα τάσ ηΣΥΝ ΚΕ Π ΓΔιο ικητι κές Οικο νομι κές Πλη ροφο ρ.Σ ΣΥ Ν ΓΝΩΜΟΔ,/ΣΥΝΤΟΝ.(A) ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ (%) ,868,5711, ΚΑΘΕΤΑ (%) ΣΤΡΑΤΗΓ. ΣΧΕΔΙΑΣ. (Bα) ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ (%) ΚΑΘΕΤΑ (%) ΑΛΛΕΣ ΓΕΝ. ΡΥΘ. (Ββ) ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ (%) ΚΑΘΕΤΑ (%) ΑΤΟΜ.- ΕΙΔΙΚ.ΡΥΘΜ.(Βγ) ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ (%) ΚΑΘΕΤΑ (%) ΕΠΟΠΤ.-ΕΛΕΓΧ.-ΚΥΡ. (Γ) ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ (%) ΚΑΘΕΤΑ (%) ΔΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑ (Δ) ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ (%) ,029,7717,561,50,752,263,0118,89,773,7635,399 ΚΑΘΕΤΑ (%) ΤΕΚΜ.-ΠΛΗΡΟΦ. (Ε) ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ (%) ,5611,18, ΚΑΘΕΤΑ (%) ΣΥΝΟΛΟ

4 Ποσοτική κατανομή νομαρχιακών αρμοδιοτήτων 1.Σημαντικότεροι Τομείς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (244 επί συνόλου 545 ή 45%) Κοινωνικών Υπηρεσιών (109 αρμοδιότητες) Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (92 αρμοδιότητες) Χωροταξίας-Πολεοδομίας-Περιβάλλοντος (89 αρμοδιότητες) Μεταφορών (52 αρμοδιότητες, κυρίως αδειοδοτικές-ελεγκτικές) 2. Ανά λειτουργικό χαρακτήρα αρμοδιότητας Γ. 162 αρμοδιότητες εποπτείας, ελέγχου και επιβολής κυρώσεων (30%), ιδίως ως προς την υγεία-πρόνοια, χωροταξία/πολεοδομία/περιβάλλον και τριτογενή τομέα Β.γ. 161 αρμοδιότητες για ατομικές-ειδικές ρυθμίσεις (30%), ιδίως ως προς τις μεταφορές και το δευτερογενή τομέα Δ. 133 αρμοδιότητες διοικητικής μέριμνας και κατανομής πόρων/χρηματοδοτήσεων (24%),ιδίως ως προς διοικητικές-οικονομικές υπηρεσίες, εκπαίδευση και γενικές ανάπτυξης Β.β. 47 αρμοδιότητες για γενικού χαρακτήρα ρυθμίσεις (περ. 9%), ιδίως για πολιτική προστασία και τριτογενή τομέα ανάπτυξης Ε. 36 αρμοδιότητες τεκμηρίωσης-πληροφόρησης (περ. 7%), καθόλου στην πολιτική προστασία, ελάχιστα σε εκπαίδευση και υγεία-πρόνοια, κυρίως εντοπίζονται στις γενικές ανάπτυξης και διοικητικών-οικονομικών υπηρεσιών Α. 35 γνωμοδοτικές/συντονιστικές αρμοδιότητες (περ. 7%) ιδίως για πολιτική προστασία και χωρικό σχεδιασμό/περιβάλλον Β.α. 18 αρμοδιότητες στρατηγικού σχεδιασμού (περ. 3%), καθόλου για μεταφορές και χωροταξία/περιβάλλον, αρκετές για πολιτική προστασία

5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩ Ν – ΕΠΙΚ ΟΙΝΩ ΝΙΩΝ ΧΩΡΟΤ ΑΞΙΑΣ - ΠΟΛΕΟ ΔΟΜΙΑ Σ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΛ ΛΟΝΤΟ Σ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΓΕΝΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Σ – ΚΤΗΝΟΤ ΡΟΦΙΑΣ – ΑΛΙΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝ ΙΑΣ – ΑΠΑΣΧΟ ΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Υ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜ ΟΥΣΥΝΟΛΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤ./ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ (A) ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 14%0%42%9%65%2%33%100% ΚΑΘΕΤΑ 35%0%21%7%15%4%17%15% ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (Bα) ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 18%14%18%0%50%0%50%100% ΚΑΘΕΤΑ 29%16%6%0%7%0%17%10% ΑΛΛΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Ββ) ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 7%14%0%14%36%14%50%100% ΚΑΘΕΤΑ 6%8%0%3% 8%9%5% ΑΤΟΜ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Βγ) ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 0%12%22%34%68%9%23%100% ΚΑΘΕΤΑ 0%40%21%46%30%29%23%29% ΕΠΟΠΤΕΙΑ-ΕΛΕΓΧΟΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ (Γ) ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 0% 27%60%87%3%10%100% ΚΑΘΕΤΑ 0% 9%30%14%4% 11% ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ (Δ) ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 8%13%36%8%64%14%22%100% ΚΑΘΕΤΑ 29%32%27%8%22%38%17%23% ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ (Ε) ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 0%3%43%12%58%12%30%100% ΚΑΘΕΤΑ 0%4%16%7%10%17%12% ΣΥΝΟΛΟ

6 Ποσοτική κατανομή αρμοδιοτήτων Περιφέρειας 1.Σημαντικότεροι Τομείς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (189 επί συνόλου 280 ή 58%), ιδίως στον τομέα φυσικών πόρων-ενέργειας-βιομηχανίας (86 αρμοδιότητες) Χωροταξίας-Πολεοδομίας-Περιβάλλοντος (81 αρμοδιότητες) 2. Ανά λειτουργικό χαρακτήρα αρμοδιότητας Β.γ. 82 αρμοδιότητες για ατομικές-ειδικές ρυθμίσεις (29%), ιδίως ως προς τον πρωτογενή και τον τριτογενή υποτομέα ανάπτυξης Δ. 64 αρμοδιότητες διοικητικής μέριμνας και κατανομής πόρων/χρηματοδοτήσεων (23%),ιδίως ως προς τον τομέα μεταφορών και τον πρωτογενή υποτομέα Α. 43 γνωμοδοτικές/συντονιστικές αρμοδιότητες (περ. 15%) ιδίως για τον υποτομέα ενέργειας-φυσικών πόρων-βιομηχανίας και γενικές ανάπτυξης Ε. 33 αρμοδιότητες τεκμηρίωσης-πληροφόρησης (περ. 12%), καθόλου για γενικές ανάπτυξης, κυρίως για μεταφορές και τον υποτομέα ενέργειας-φυσικών πόρων- βιομηχανίας Γ. 30 αρμοδιότητες εποπτείας, ελέγχου και επιβολής κυρώσεων (11%), ιδίως ως προς τoν τριτογενή υποτομέα Β.α. 28 αρμοδιότητες στρατηγικού σχεδιασμού (περ. 10%), ιδίως γενικές ανάπτυξης και χωροταξία-πολεοδομία-περιβάλλον Β.β. 14 αρμοδιότητες για γενικού χαρακτήρα ρυθμίσεις (περ. 5%), ιδίως για χωροταξία- πολεοδομία-περιβάλλον, μεταφορές και πρωτογενή υποτομέα

7 ΔΗΜΟΙ- ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩ Ν – ΕΠΙΚ ΟΙΝΩ ΝΙΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞ ΙΑΣ - ΠΟΛΕΟΔ ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΛΛ ΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗ ΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜ ΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΓΕΝΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Σ – ΚΤΗΝΟΤ ΡΟΦΙΑΣ – ΑΛΙΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝ ΙΑΣ – ΑΠΑΣΧΟ ΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Υ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜ ΟΥΣΥΝΟΛΟ ΓΝΩΜΟΔ/ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ (A) ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 71%0% 71%0%29%100% ΚΑΘΕΤΑ 38%0% 8%0%5%6% ΣΤΡΑΤΗΓ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (Bα) ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 25%0%8%33%67%0%33%100% ΚΑΘΕΤΑ 23%0%14%15%14%0%11%10% ΑΛΛΕΣ ΓΕΝ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Ββ) ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 0%28%0%17%44%22%33%100% ΚΑΘΕΤΑ 0%42%0%11%14%27%16% ΑΤΟΜΙΚ.-ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Βγ) ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 0%28%0%67%94%6%0%100% ΚΑΘΕΤΑ 0%42%0%44%29%7%0%16% ΕΠΟΠΤΕΙΑ-ΕΛΕΓΧΟΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ (Γ) ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 0%7%0%27%33% 100% ΚΑΘΕΤΑ 0%8%0%15%8%33%14% ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ (Δ) ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 13%3%15%10%40%13%48%100% ΚΑΘΕΤΑ 38%8%86%15%27%33%51%38% ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ (Ε) ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 0% 11%0%11%0%89%100% ΚΑΘΕΤΑ 0% 4%0% 3%1% ΣΥΝΟΛΟ

8 Ποσοτική κατανομή αρμοδιοτήτων ΟΤΑ α΄ 1.Σημαντικότεροι Τομείς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (59, για τριτογενή υποτομέα 27, σε σύνολο 111) Χωροταξίας-Πολεοδομίας-Περιβάλλοντος (37 αρμοδιότητες) 2. Ανά λειτουργικό χαρακτήρα αρμοδιότητας Δ. 40 αρμοδιότητες διοικητικής μέριμνας και κατανομής πόρων/χρηματοδοτήσεων (περ. 38%),ιδίως ως προς την χωροταξία-πολεοδομία-περιβάλλον και τον υποτομέα ενέργειας-φυσικών πόρων-βιομηχανίας Β.γ. 18 αρμοδιότητες για ατομικές-ειδικές ρυθμίσεις (16%), ιδίως ως προς τον πρωτογενή υποτομέα Β.β. 18 αρμοδιότητες για γενικού χαρακτήρα ρυθμίσεις (περ. 16%), ιδίως για πρωτογενή υποτομέα και μεταφορές Γ. 15 αρμοδιότητες εποπτείας, ελέγχου και επιβολής κυρώσεων (περ. 14%), ιδίως ως προς τις μεταφορές Β.α. 12 αρμοδιότητες στρατηγικού σχεδιασμού (περ. 10%), κυρίως γενικές ανάπτυξης και τριτογενούς υποτομέα Α. 7 γνωμοδοτικές/συντονιστικές αρμοδιότητες (περ. 5%) ιδίως γενικές ανάπτυξης Ε. 1 αρμοδιότητα τεκμηρίωσης-πληροφόρησης για χωροταξία-πολεοδομία-περιβάλλον

9 ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΧΩΡ0ΤΑΞΙΑ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡ.Ν.Α.ΔΗΜΟΙΣΥΝΟΛΟΠΕΡ.Ν.Α.ΔΗΜΟΙΣΥΝΟΛΟΠΕΡ.Ν.Α.ΔΗΜΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ/ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ (A) ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 67%21%12%100%50% 0% 100% 47% 7%100% ΚΑΘΕΤΑ 15%4%8%27%4%2%0%6%17%16%5%38% ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (Bα) ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 45%29%26%100%000 0% 78% 22%100% ΚΑΘΕΤΑ 7%4%14%25%000 0% 17%0%11%28% ΑΛΛΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Ββ) ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 14%64%22%100%17%50%33%100%33%38%29%100% ΚΑΘΕΤΑ 3%9%14%26%8%12%27%47%9% 16%34% ΑΤΟΜΙΚΕΣ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Βγ) ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 38%51%11%100%20%77%3%100%53%47%0%100% ΚΑΘΕΤΑ 30%31%29%90%29%52%7%88%23%19%0%43% ΕΠΟΠΤΕΙΑ-ΕΛΕΓΧΟΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ (Γ) ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 27%68%5%100%5%70%25%100%8%80%13%100% ΚΑΘΕΤΑ 14%27%8%50%4%27%33%64%4%36%14%53% ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ (Δ) ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 41%44%16%100%56%13%31%100%31%27%42%100% ΚΑΘΕΤΑ 22%18%27%67%38%4%33%75%17%13%51%82% ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ (Ε) ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 54%46%0%100%67%33%0%100%59%35%6%100% ΚΑΘΕΤΑ 10%7%0%17% 4%0%21%12%7%3%22% ΣΥΝΟΛΟ

10 Λειτουργική διαφοροποίηση των τριών επιπέδων αποσυγκέντρωσης 1.Σημαντικότεροι Τομείς Και για τα τρία επίπεδα ο τομέας Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 2. Ανά τομέα, λειτουργικό χαρακτήρα και επίπεδο Στον τομέα Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: Στην Περιφέρεια κυρίως οι ατομικές ειδικές ρυθμίσεις (30%) και η διοικητική μέριμνα (22%), ελάχιστα οι γενικές ρυθμίσεις (3%) Στη Ν.Α. κυρίως οι ατομικές ρυθμίσεις (31%) και ο έλεγχος ( 27%), ελάχιστα ο στρατηγικός σχεδιασμός (4%) Σε δήμους-κοινότητες κυρίως οι ατομικές ρυθμίσεις ( 29%) και η διοικητική μέριμνα (27%), καθόλου η τεκμηρίωση-πληροφόρηση (0%) Στον τομέα Μεταφορών: Στην Περιφέρεια κυρίως η διοικητική μέριμνα (38%) και οι ατομικές ρυθμίσεις (29%), καθόλου ο στρατηγικός σχεδιασμός Στη Ν.Α. κυρίως οι ατομικές ρυθμίσεις (52%) και ο έλεγχος (27%), καθόλου ο στρατηγικός σχεδιασμός Σε δήμους-κοινότητες κυρίως ο έλεγχος και η διοικητική μέριμνα (33%), καθόλου τεκμηρίωση- πληροφόρηση Στον τομέα Χωροταξίας-Πολεοδομίας-Περιβάλλοντος Στην Περιφέρεια κυρίως οι ατομικές ρυθμίσεις (23%), γνωμοδ.-συντον. και στρατηγικός σχεδιασμός (17%), ελάχιστα ο έλεγχος (4%) Στις Ν.Α. κυρίως ο έλεγχος (36%) και οι ατομικές ρυθμίσεις (19%), καθόλου στρατηγικός σχεδιασμός Σε δήμους-κοινότητες κυρίως η διοικητική μέριμνα (51%) και οι γενικές ρυθμίσεις (16%), καθόλου ατομικές ρυθμίσεις


Κατέβασμα ppt "ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «Αρμοδιότητες."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google