Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Διαδικασίες υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009

2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου Συνολική Δημόσια Δαπάνη : ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ : ΕΥΡΩ Συνολική Δαπάνη που αφορά την Κρήτη ή το 42,57% του συνόλου του ΠΕΠ ΚΝΑ 12 Άξονες Προτεραιότητας εκ των οποίων οι 4 αφορούν στην Κρήτη Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009

3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Άξονας 1 : Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Συνολική Δημόσια Δαπάνη : ΕΥΡΩ Κ.Θ.Π. 23 : Περιφερειακές – Τοπικές Οδοί ΕΥΡΩ Κ.Θ.Π. 30 : Λιμένες ΕΥΡΩ Άξονας 4 : Ψηφιακή Σύγκλιση και επιχειρηματικότητα Συνολική Δημόσια Δαπάνη : ΕΥΡΩ Κ.Θ.Π. 2 : Υποδομές Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ΕΥΡΩ Κ.Θ.Π. 8 : Άλλες Επενδύσεις σε επιχειρήσεις ΕΥΡΩ Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009

4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Άξονας 7 : Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Συνολική Δημόσια Δαπάνη : ΕΥΡΩ Κ.Θ.Π. 44 : Διαχείριση οικιακών & βιομηχανικών αποβλήτων ΕΥΡΩ Κ.Θ.Π. 45 : Διαχείριση και διανομή ύδατος ΕΥΡΩ Κ.Θ.Π. 46 : Επεξεργασία υδάτων ΕΥΡΩ Κ.Θ.Π. 51 : Προώθηση Βιοποικιλότητας και ΕΥΡΩ φυσικής προστασίας Κ.Θ.Π. 53 : Πρόληψη κινδύνων ΕΥΡΩ Κ.Θ.Π. 57 : Συνδρομή στη βελτίωση τουριστικών ΕΥΡΩ υπηρεσιών Κ.Θ.Π. 58 : Προστασία και διατήρηση της πολιτι ΕΥΡΩ στικής κληρονομιάς Κ.Θ.Π. 59 : Ανάπτυξη Πολιτιστικών Υποδομών ΕΥΡΩ Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009

5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Άξονας 7 : Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Κ.Θ.Π. 61 : Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Αστική και την αγροτική ανάπτυξη ΕΥΡΩ Κ.Θ.Π. 69 : Μέτρα για την βελτίωση της προσβα ΕΥΡΩ σιμότητας στην εργασία Κ.Θ.Π. 75 : Υποδομές Εκπαίδευσης ΕΥΡΩ Κ.Θ.Π. 76 : Υποδομές Υγείας ΕΥΡΩ Κ.Θ.Π. 77 : Υποδομές Φροντίδας παιδιών ΕΥΡΩ Κ.Θ.Π. 97 : Άλλες Κοινωνικές Υποδομές ΕΥΡΩ Άξονας 11 : Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Συνολική Δημόσια Δαπάνη ΕΥΡΩ Κ.Θ.Π. 85 : Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολού - θηση και επιθεώρηση ΕΥΡΩ Κ.Θ.Π. 86 : Αξιολόγηση & Μελέτες, Πληροφόρηση ΕΥΡΩ Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009

6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης (ΚΥΑ 9776/ΕΥΣ 1129/ ) Μονάδα Α : Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Προβαίνει στην εξειδίκευση των αξόνων προτεραιότητας Εισηγείται στην Επ.Πα. τα κριτήρια ένταξης των πράξεων Οργανώνει και παρακολουθεί την δημοσιότητα του Ε.Π. Συντάσσει τις ετήσιες και τελικές εκθέσεις Οργανώνει και παρακολουθεί την αξιολόγηση του Ε.Π. Παρακολουθεί την πορεία των αξόνων προτεραιότητας : χρηματοοικο- νομική πρόοδο, δείκτες και εισηγείται για την αναθεώρηση τους Υποστηρίζει τις εργασίες της Επ.Πα. Μεριμνά για την εφαρμογή της Σ.Μ.Π.Ε. Εκδίδει της προσκλήσεις για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται Μεριμνά για την απόφαση ένταξης του έργου και τις τυχόν τροποποιήσεις Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009

7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Μονάδα Β : Παρακολούθησης και διαχείρισης πράξεων Μεριμνά για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των πράξεων (συλλέγει τις περιοδικές εκθέσεις προόδου, συντάσσει και καταχωρεί στο ΟΠΣ τα δελτία παρακολούθησης της προόδου των πράξεων, εξετάζει την επίτευξη των ετήσιων ποσοτικών στόχων των πράξεων, παρακολουθεί τους δικαιούχους, εκδίδει την απόφαση ολοκλήρωσης, τηρεί φάκελο έργου) Διενεργεί διοικητικές επαληθεύσεις και επιβεβαιώνει την παράδοση των προϊόντων και υπηρεσιών και την πραγματοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι Προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή συνόλου της Δ.Δ. του έργου Μεριμνά για την επικαιροποίηση της μελέτης κόστους – οφέλους μετά την ολοκλήρωση των έργων Μεριμνά για παροχή στοιχείων προόδου εκτέλεσης των πράξεων Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ – Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009

8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Μονάδα Γ : Επιτοπίων Επαληθεύσεων Προβαίνει στην εξέταση των σταδίων εξέλιξης δημοσίων συμβάσεων (διακήρυξη, ανάθεση, τροποποίηση σύμβασης). Εκφράζει γνώμη εντός 15 ημερών από την λήψη των σχετικών εγγράφων. Η σύμφωνη γνώμη της ΕΔΑ αποτελεί όρο για την χρηματοδότηση του έργου. Διενεργεί επιτόπιες επαληθεύσεις Προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή του συνόλου της Δ.Δ. έργου η οποία επιβάλλεται κατόπιν πορίσματος Επιτόπιας Επαλήθευσης Μονάδα Δ : Οργάνωσης - Υποστήριξης Μεριμνά για το Ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας Καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών με ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες Οργανώνει και λειτουργεί το γραφείο ΟΠΣ Οργανώνει και λειτουργεί γραφείο πληροφοριών Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη Υποστηρίζει την οργάνωση των εργασιών της Επ.Πα. Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009

9 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Διαδικασίες Υποβολής - Υλοποίησης Προτάσεων Εξειδίκευση Κωδικού Θέματος Προτεραιότητας ΥΠΟΙΟ - Διαχειριστική Αρχή ΠΕΠ Έκδοση Απόφασης Εκχώρησης Προετοιμασία Προκήρυξης Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009

10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Διαδικασίες Υποβολής - Υλοποίησης Προτάσεων ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ Τ.Δ.Π.Π. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Τ.Δ.Ε.Π ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009

11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Διαδικασίες Υποβολής - Υλοποίησης Προτάσεων ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΙΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Τ.Δ.Ε.Π ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΤΔΠ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ – Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009

12 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 : Κωδικός Θ.Π. 23 Συνολική Δημόσια Δαπάνη : ΕΥΡΩ Δημόσια Δαπάνη που έχει εκχωρηθεί : ΕΥΡΩ Δημόσια Δαπάνη που προκηρύσσεται : ΕΥΡΩ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ : ΕΥΡΩ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ : ΕΥΡΩ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ Προϋποθέσεις : (1) Αρμοδιότητα στο προτεινόμενο έργο (2) Διαχειριστική Επάρκεια Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ – Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009

13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Κατηγορίες Έργων που μπορεί να υποβληθούν Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Έργα κατασκευής νέων οδικών τμημάτων Έργα Βελτίωσης και λειτουργικής αναβάθμισης του επαρχιακού οδικού δικτύου Έργα και συναφής εξοπλισμός για την βελτίσωση της ασφάλειας στο επαρχιακό τοπικό δίκτυο (Πρέπει το έργο να είναι χαρακτηρισμένο επαρχιακό σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) Τοπικό Οδικό Δίκτυο Έργα Βελτίωσης της οδικής σύνδεσης των Δήμων της Περιφέρειας με το επαρχιακό και εθνικό δίκτυο Έργα σύνδεσης μεταξύ των δήμων και κοινοτήτων ή μεταξύ δημοτικών διαμερισμάτων και οικισμών Έργα αναβάθμισης του τοπικού οδικού δικτύου για την βελτίωση της προσπελασιμότητας σε αξιόλογα τουριστικά αξιοθέατα και μνημεία (αρχαιολογικά ή φυσικά) Διανοίξεις, αισθητικές αναβαθμίσης των οδικών αρτηριών, στους οικισμούς με αστικές λειτουργίες και στις περιοχές με έντονες τουριστικές πιέσεις (Πρέπει το έργο να είναι χαρακτηρισμένο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009

14 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Ελάχιστος Προϋπολογισμός Έργου : ΕΥΡΩ Από μέχρις εξαντλήσεως του ποσού της πρόσκλησης Αίτηση Χρηματοδότησης Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα πρότασης, υλοποίησης, λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του. Βεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας (και προγραμματική σύμβαση) Χρηματοοικονομική Ανάλυση για έργα που παράγουν έσοδα (για έργα μεγαλύτερα του ΕΥΡΩ) ή βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων Βεβαίωση μη χρηματοδότησης του έργου Απόφαση αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Νομαρχιακού ή Δημοτικού Συμβουλίου ανάλογα με τον Τελικό Δικαιούχο) Διοικητική πράξη χαρακτηρισμού της οδού Εγκεκριμμένες μελέτες και σχέδια μαζί με τις αντίστοιχες αποφάσεις και όποιες άλλες άδειες και εγκρίσεις (Πίνακες Δ1-Δ2) Εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης (αν υπάρχουν) Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ – Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009

15 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Μελέτες ή κατηγορίες ή στάδια αυτών για έργα που πρόκειται να ενταχθούν στα επιχειρησιακά προγράμματα της προγραμματικής περιόδου , οι οποίες καταρτίσθηκαν βάσει του νομικού πλαισίου πρίν την εφαρμογή του Ν.3316/2005, ελέγχονται υποχρεωτικά προκειμένου να πληρωθεί η πληρότητα, αρτιότητα και εν γένει εφαρμο-σιμότητα τους και αναθεωρούνται, επικαιροποιούνται ή συμπληρώ-νονται, πρίν την διαδικασία δημοπράτησης των έργων. Ο έλεγχος και η αναθεώρηση ή/και επικαιροποίηση ή/και συμπλήρωση των μελετών γίνεται δυνάμει συμβάσεως μελέτης ή υπηρεσιών κατά τον Ν.3316/2005. Ν.3621/2007 άρθρο 4, παράγρaφoς 2 Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009

16 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Διενεργείται περιοδική συγκριτική αξιολόγηση των υποβληθεισών στο ίδιο τρίμηνο προτάσεων με έναρξη του πρώτου τρίμηνου την (ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης) και λήξη την 10-5–2009 (τελευταία μέρα του 3ου μήνα μετά την δημοσίευση της πρόσκλησης). Η αξιολόγηση αρχίζει την 15η ημέρα μετά την λήξη του χρονικού διαστήματος υποβολής και ολοκληρώνεται εντός δύο (2) μηνών. Στον ίδιο κύκλο αξιολογούνται οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος και για τις οποίες τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν από την ΕΔΑ κατά τον έλεγχο πληρότητας έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη της αξιολόγησης του δευτέρου σταδίου. Το πρώτο στάδιο αξιολόγησης (έλεγχος πληρότητας της πρότασης) λήγει σε ένα (1) μήνα μετά την έναρξη της αξιολόγησης. Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009

17 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Με την ολοκλήρωση της συγκριτικής αξιολόγησης οι προτάσεις κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμολογία τους. Σε περίπτωση που θετικά αξιολογημένη πρόταση δεν εγκριθεί για χρηματοδότηση, λόγω εξάντλησης της ετήσιας διαθέσιμης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης, δύναται να συμπεριλη-φθεί με την ίδια βαθμολογία στον επόμενο κύκλο αξιολόγησης. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιθυμεί τη βελτίωση της βαθμολογίας της εν λόγω πρότασης, επανυποβάλλει το σύνολο των στοιχείων που απαιτεί η οικεία πρόσκληση. Η πρόταση αυτή θα αξιολογηθεί εκ νέου στον επόμενο κύκλο αξιολόγησης. Εφόσον η αξιολόγηση από την ΕΔΑ αποβεί αρνητική, ή οι διαθέσιμοι πόροι δεν επαρκούν για την χρηματοδότηση της πρότασης ενημε-ρώνεται ο Δικαιούχος με σχετική αιτιολόγηση. Αν η αξιολόγηση αποβεί θετική η διαδικασία συνεχίζεται στα επόμενα βήματα. Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009

18 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ελέγχεται η πληρότητα των στοιχείων της πρότασης ως προς τα απαιτούμενα έγγραφα. Ολοκληρώνεται εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας αξιολόγησης. Τα κριτήρια λαμβάνουν δυαδικές τιμές του τύπου ΝΑΙ/ΌΧΙ. Προκειμένου μια πρόταση να προχωρήσει στο Β’ Στάδιο πρέπει να λάβει σε όλα τα κριτήρια ΝΑΙ. Είναι δυνατόν κατά το Α’ Στάδιο αξιολόγησης να ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία που όμως πρέπει να κατατεθούν πρίν την έναρξη του Β’ Σταδίου ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η πρόταση αξιολογείται σε σχέση με τις εξής 4 ομάδες κιτηρίων : Α. Πληρότητα και σαφήνεια της πράξης Β. Τήρηση Εθνικών και Κοινοτικών Κανόνων Γ. Σκοπιμότητα της πράξης Δ. Ωριμότητα της πράξης Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009

19 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Α1. Η πράξη εμπίπτει στις θεματικές προτεραιότητες της πρόσκλησης Α2. Σαφήνεια της περιγραφής της πρότασης Α3. Πληρότητα της περιγραφής της πρότασης Α4. Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της πρότασης Α5. Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της πράξης Α6. Η πράξη ικανοποιεί τα κριτήρια διαχωρισμού Τα κριτήρια λαμβάνουν δυαδικές τιμές του τύπου ΝΑΙ/ΟΧΙ εκτός του Α6 που μπορεί να λάβει την τιμή δεν απαιτείται. Προκειμένου μια πρόταση να θεωρηθεί ότι εκπληρεί όλα τα κριτήρια της ΟΜΑΔΑΣ Α πρέπει να λάβει σε όλα τα κριτήρια ΝΑΙ. Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009

20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Β. ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ Β1. Τήρηση των Εθνικών και Κοινοτικών Κανόνων που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών Β2. Τήρηση της Εθνικής Νομοθεσίας και των Εθνικών Κανόνων για το περιβάλλον Β3. Προαγωγή της ισότητας των ευκαιριών και τη μη διάκριση Β4. Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία Τα κριτήρια λαμβάνουν δυαδικές τιμές του τύπου ΝΑΙ/ΟΧΙ ή ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. Προκειμένου μια πρόταση να θεωρηθεί ότι εκπληρεί όλα τα κριτήρια της ΟΜΑΔΑΣ Β πρέπει να λάβει σε όλα τα κριτήρια ΝΑΙ. Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009

21 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Γ1. Αποτελεσματικότητα της πράξης Συμβολή της πράξης στην επίτευξη των στόχων/δεικτών του αντίστοιχου άξονα προτεραιότητας – Δείκτης Εκροών Πράξης = Τ1, Τ2, Τ3, ….Τν Δείκτης Εκροών Θ.Π. Κλίμακα βαθμολόγησης Η πρόταση που συμβάλλει περισσότερο παίρνει 10 οι υπόλοιπες παίρνουν ως αναλογίς της τιμής 10 με βάση τον τύπο (%κάθε πρότασης/%καλύτερης πρότασης) * 10 Γ2. Αποδοτικότητα της πράξης Εξετάζονται οι εκροές σε σχέση με τον προϋπολογισμό Δείκτης Εκροών Πράξης Π/Υ πράξης *0,8 : = Τ Δείκτης Εκρεών Θ.Π Π/Υ Θ.Π. Κλίμακα βαθμολόγησης 0-10 Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ – Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009

22 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Γ3. Κρισιμότητα του προβλήματος που αντιμετωπίζεται με την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης και βαθμός κάλυψης των αναγκών Η βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα 1-10 Υψηλή κρισιμότητα (βαθμός 10) Επαρχιακή οδοποιία: Ολοκλήρωση και βελτίωση των καθέτων οδικών αξόνων Ολοκλήρωση και βελτίωση των οδικών συνδέσεων με τα διευρωπαϊκά δίκτυα και τους καθέτους άξονες Ολοκλήρωση και αναβάθμιση των οδικών αξόνων που βελτιώνουν την προσπελασιμότητα στις ορεινές και τουριστικές περιοχές Τοπικοί οδοί : Έργα που βελτιώνουν την οδική σύνδεση των Δήμων της Περιφέρειας με το Επαρχιακό και Εθνικό Οδικό Δίκτυο Διανοίξεις και αισθητικές αναβαθμίσεις των βασικών οδικών αρτηριών των μεγάλων αστικών κέντρων της Περιφέρειας και των περιοχών με έντονη τουριστική δραστηριότητα Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ – Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009

23 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Μέση κρισιμότητα (βαθμός 6) Eπαρχιακή οδοποιία: Παρακάμψεις αστικών κέντρων Τοπικοί οδοί : Έργα σύνδεσης μεταξύ των Δήμων και Κοινοτήτων ή μεταξύ διαμερισμάτων και οικισμών (ενδοδημοτική και διαδημοτική οδοποιία) Χαμηλή κρισιμότητα (βαθμός 2) Eπαρχιακή οδοποιία: Έργα βελτίωσης της ασφάλειας των μεταφορών με σειρά συνεκτικών τεχνικών και λειτουργικών παρεμβάσεων Τοπικοί οδοί : Έργα αναβάθμισης του τοπικού οδικού δικτύου για τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε αξιόλογα τουριστικά αξιοθέατα και μνημεία (αρχαιολογικά και φυσικά) Διανοίξεις και αισθητικές αναβαθμίσεις των τοπικών οδών των οικισμών της Περιφέρειας με αστικές λειτουργίες Χωρίς επαρκή τεκμηρίωση (βαθμός 0) Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ – Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009

24 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Γ4. Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλες πράξεις Η βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα 1-10 Σημαντική – μέση συνέργεια βαθμός 6-10 Μικρή – χαμηλή συνέργεια βαθμός 2-4 Μη αναγνωρίσιμη συνέργεια βαθμός 0 Ενδεικτικά : Τα έργα γέφυρες από το Γ’ ΚΠΣ λαμβάνουν 10 Τα έργα που αξιολογήθηκαν θετικά στο Γ’ ΚΠΣ και δεν χρηματοδοτήθηκαν λαμβάνουν 8 Τα έργα που αποτελούν σύνδεση λειτουργικών τμημάτων πράξεων Γ’ ΚΠΣ Τα έργα που εμπίπτουν στην στρατηγική του αντίστοιχου τομεακού προγράμματος λαμβάνουν 4 Τα έργα που εξυπηρετούν το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων λαμβάνουν 2 Αν μια πράξη λάβει στο κριτήριο Γ3 μηδέν ή λάβει συνολική βαθμολογία μικρότερη του 6 απορρίπτεται Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009

25 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Δ. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ Δ1. Στάδιο εξέλιξης απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης της πράξης Η αξιολόγηση της ωριμότητας της προτεινόμενης πράξης γίνεται ανά υποέργο Απόλυτη ωριμότητα : 10 Πολύ υψηλή ωριμότητα : 8-9 Υψηλή ωριμότητα : 6-7 Μέση ωριμότητα : 3 Αρχικό στάδιο : 1 Ανώριμο : 0 Βαθμός κριτηρίου για την πράξη υπολογίζεται το άθροισμα των γινομένων των επι μέρους βαθμών των υποέργων επί τον προϋπολογισμό του κάθε υποέργου δια του συνολικού προϋπολογισμού της πράξης (Β.Δ1.Υ1)*(Π/Υ1) + (Β.Δ2.Υ2)*(Π/Υ2) + …… (Β.Δν.Υν)*(Π/Υν) Σ.Π/Υ.Ε Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009

26 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Δ2. Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών Ελέγχεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ενεργειών όπως περιγράφονται στο Έντυπο Δ2 Ολοκληρωμένες Απαλλοτριώσεις Βαθμός 10 Ικανοποιείται το σύνολο των αδειοδοτήσεων Α, Β, Γ στο έντυπο Δ2 Υψηλός Βαθμός Προόδου Βαθμός 7 Ικανοποιείται το σύνολο των αδειοδοτήσεων Α, Β, Γ1.i στο έντυπο Δ2 Μέσος Βαθμός Προόδου Βαθμός 4 Ικανοποιείται το σύνολο των αδειοδοτήσεων Α, Β, Γ1 στο έντυπο Δ2 Χαμηλός Βαθμός Προόδου Βαθμός 0 Αν μια πράξη λάβει στο κριτήριο Δ1 ή Δ2 μηδέν απορρίπτεται Η συνολική Βαθμολογία της κατηγορίας Δ σταθμίζετει ως εξής Δ = (0,7*Δ1+0,3*Δ2) Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009

27 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την σύνταξη του Φύλλου αξιολόγησης της πράξης. Η συνολική Βαθμολογία της πρότασης προέρχεται από κατηγορίες κριτηρίων Γ και Δ που σταθμίζονται σε ποσοστό 50% ως εξής : Τ = Γ*50% + Δ*50% με την προϋπόθεση ότι στα κατηγορίες κριτηρίων Α και Β που βαθμολογούνται με δυαδικό σύστημα υπάρχει θετικό αποτέλεσμα (ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια). Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009

28 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης Δουκός Μποφώρ 7 – Ηράκλειο Μονάδα Α’ : Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Τηλέφωνο : – FAX : - Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009


Κατέβασμα ppt "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google