Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009 Διαδικασίες υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009 Διαδικασίες υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009 Διαδικασίες υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 - Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 12 Άξονες Προτεραιότητας εκ των οποίων οι 4 αφορούν στην Κρήτη Συνολική Δημόσια Δαπάνη : 1.325.000.178 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ : 871.300.178 ΕΥΡΩ Συνολική Δαπάνη που αφορά την Κρήτη 564.000.000 ή το 42,57% του συνόλου του ΠΕΠ ΚΝΑ

3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Άξονας 1 : Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Συνολική Δημόσια Δαπάνη : 210.000.000 ΕΥΡΩ Κ.Θ.Π. 23 : Περιφερειακές – Τοπικές Οδοί 180.000.000 ΕΥΡΩ Κ.Θ.Π. 30 : Λιμένες 30.000.000 ΕΥΡΩ Άξονας 4 : Ψηφιακή Σύγκλιση και επιχειρηματικότητα Συνολική Δημόσια Δαπάνη : 37.000.000 ΕΥΡΩ Κ.Θ.Π. 2 : Υποδομές Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 9.000.000 ΕΥΡΩ Ανάπτυξης 9.000.000 ΕΥΡΩ Κ.Θ.Π. 8 : Άλλες Επενδύσεις σε επιχειρήσεις 28.000.000 ΕΥΡΩ Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 - Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009

4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Άξονας 7 : Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Συνολική Δημόσια Δαπάνη : 311.000.000 ΕΥΡΩ Κ.Θ.Π. 44 : Διαχείριση οικιακών & βιομηχανικών αποβλήτων 28.000.000 ΕΥΡΩ αποβλήτων 28.000.000 ΕΥΡΩ Κ.Θ.Π. 45 : Διαχείριση και διανομή ύδατος 10.000.000 ΕΥΡΩ Κ.Θ.Π. 46 : Επεξεργασία υδάτων 30.000.000 ΕΥΡΩ Κ.Θ.Π. 51 : Προώθηση Βιοποικιλότητας και 2.000.000 ΕΥΡΩ φυσικής προστασίας φυσικής προστασίας Κ.Θ.Π. 53 : Πρόληψη κινδύνων 8.000.000 ΕΥΡΩ Κ.Θ.Π. 57 : Συνδρομή στη βελτίωση τουριστικών 3.000.000 ΕΥΡΩ υπηρεσιών υπηρεσιών Κ.Θ.Π. 58 : Προστασία και διατήρηση της πολιτι- 30.000.000 ΕΥΡΩ στικής κληρονομιάς στικής κληρονομιάς Κ.Θ.Π. 59 : Ανάπτυξη Πολιτιστικών Υποδομών 7.000.000 ΕΥΡΩ Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 - Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009

5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Άξονας 7 : Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Κ.Θ.Π. 61 : Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Αστική και την αγροτική ανάπτυξη 50.000.000 ΕΥΡΩ και την αγροτική ανάπτυξη 50.000.000 ΕΥΡΩ Κ.Θ.Π. 69 : Μέτρα για την βελτίωση της προσβα- 13.000.000 ΕΥΡΩ σιμότητας στην εργασία σιμότητας στην εργασία Κ.Θ.Π. 75 : Υποδομές Εκπαίδευσης 90.000.000 ΕΥΡΩ Κ.Θ.Π. 76 : Υποδομές Υγείας 24.000.000 ΕΥΡΩ Κ.Θ.Π. 77 : Υποδομές Φροντίδας παιδιών 6.000.000 ΕΥΡΩ Κ.Θ.Π. 97 : Άλλες Κοινωνικές Υποδομές 10.000.000 ΕΥΡΩ Άξονας 11 : Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Συνολική Δημόσια Δαπάνη 6.000.000 ΕΥΡΩ Κ.Θ.Π. 85 : Προετοιμασία, ε φαρμογή, π αρακολού - θηση και επιθεώρηση 3.000.000 ΕΥΡΩ θηση και επιθεώρηση 3.000.000 ΕΥΡΩ Κ.Θ.Π. 86 : Αξιολόγηση & Μελέτες, Πληροφόρηση 3.000.000 ΕΥΡΩ Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 - Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009

6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 - Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009 Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης (ΚΥΑ 9776/ΕΥΣ 1129/29-2-2008) Μονάδα Α : Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Προβαίνει στην εξειδίκευση των αξόνων προτεραιότητας Προβαίνει στην εξειδίκευση των αξόνων προτεραιότητας Εισηγείται στην Επ.Πα. τα κριτήρια ένταξης των πράξεων Εισηγείται στην Επ.Πα. τα κριτήρια ένταξης των πράξεων Οργανώνει και παρακολουθεί την δημοσιότητα του Ε.Π. Οργανώνει και παρακολουθεί την δημοσιότητα του Ε.Π. Συντάσσει τις ετήσιες και τελικές εκθέσεις Συντάσσει τις ετήσιες και τελικές εκθέσεις Οργανώνει και παρακολουθεί την αξιολόγηση του Ε.Π. Οργανώνει και παρακολουθεί την αξιολόγηση του Ε.Π. Παρακολουθεί την πορεία των αξόνων προτεραιότητας : χρηματοοικο- Παρακολουθεί την πορεία των αξόνων προτεραιότητας : χρηματοοικο- νομική πρόοδο, δείκτες και εισηγείται για την αναθεώρηση τους νομική πρόοδο, δείκτες και εισηγείται για την αναθεώρηση τους Υποστηρίζει τις εργασίες της Επ.Πα. Υποστηρίζει τις εργασίες της Επ.Πα. Μεριμνά για την εφαρμογή της Σ.Μ.Π.Ε. Μεριμνά για την εφαρμογή της Σ.Μ.Π.Ε. Εκδίδει της προσκλήσεις για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης Εκδίδει της προσκλήσεις για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται Μεριμνά για την απόφαση ένταξης του έργου και τις τυχόν τροποποιήσεις Μεριμνά για την απόφαση ένταξης του έργου και τις τυχόν τροποποιήσεις

7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 – Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009 Μονάδα Β : Παρακολούθησης και διαχείρισης πράξεων Μεριμνά για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας Μεριμνά για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των πράξεων (συλλέγει τις Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των πράξεων (συλλέγει τις περιοδικές εκθέσεις προόδου, συντάσσει και καταχωρεί στο ΟΠΣ τα δελτία περιοδικές εκθέσεις προόδου, συντάσσει και καταχωρεί στο ΟΠΣ τα δελτία παρακολούθησης της προόδου των πράξεων, εξετάζει την επίτευξη των παρακολούθησης της προόδου των πράξεων, εξετάζει την επίτευξη των ετήσιων ποσοτικών στόχων των πράξεων, παρακολουθεί τους ετήσιων ποσοτικών στόχων των πράξεων, παρακολουθεί τους δικαιούχους, εκδίδει την απόφαση ολοκλήρωσης, τηρεί φάκελο έργου) δικαιούχους, εκδίδει την απόφαση ολοκλήρωσης, τηρεί φάκελο έργου) Διενεργεί διοικητικές επαληθεύσεις και επιβεβαιώνει την παράδοση των Διενεργεί διοικητικές επαληθεύσεις και επιβεβαιώνει την παράδοση των προϊόντων και υπηρεσιών και την πραγματοποίηση των δαπανών που προϊόντων και υπηρεσιών και την πραγματοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι δηλώνουν οι δικαιούχοι Προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή συνόλου της Δ.Δ. του έργου Προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή συνόλου της Δ.Δ. του έργου Μεριμνά για την επικαιροποίηση της μελέτης κόστους – οφέλους μετά την Μεριμνά για την επικαιροποίηση της μελέτης κόστους – οφέλους μετά την ολοκλήρωση των έργων ολοκλήρωση των έργων Μεριμνά για παροχή στοιχείων προόδου εκτέλεσης των πράξεων Μεριμνά για παροχή στοιχείων προόδου εκτέλεσης των πράξεων

8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 - Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009 Μονάδα Γ : Επιτοπίων Επαληθεύσεων Προβαίνει στην εξέταση των σταδίων εξέλιξης δημοσίων συμβάσεων Προβαίνει στην εξέταση των σταδίων εξέλιξης δημοσίων συμβάσεων (διακήρυξη, ανάθεση, τροποποίηση σύμβασης). Εκφράζει γνώμη εντός 15 (διακήρυξη, ανάθεση, τροποποίηση σύμβασης). Εκφράζει γνώμη εντός 15 ημερών από την λήψη των σχετικών εγγράφων. Η σύμφωνη γνώμη της ημερών από την λήψη των σχετικών εγγράφων. Η σύμφωνη γνώμη της ΕΔΑ αποτελεί όρο για την χρηματοδότηση του έργου. ΕΔΑ αποτελεί όρο για την χρηματοδότηση του έργου. Διενεργεί επιτόπιες επαληθεύσεις Διενεργεί επιτόπιες επαληθεύσεις Προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή του συνόλου της Δ.Δ. έργου η οποία Προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή του συνόλου της Δ.Δ. έργου η οποία επιβάλλεται κατόπιν πορίσματος Επιτόπιας Επαλήθευσης επιβάλλεται κατόπιν πορίσματος Επιτόπιας Επαλήθευσης Μονάδα Δ : Οργάνωσης - Υποστήριξης Μεριμνά για το Ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας Μεριμνά για το Ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας Καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών με ποσοτικούς και Καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών με ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες ποιοτικούς δείκτες Οργανώνει και λειτουργεί το γραφείο ΟΠΣ Οργανώνει και λειτουργεί το γραφείο ΟΠΣ Οργανώνει και λειτουργεί γραφείο πληροφοριών Οργανώνει και λειτουργεί γραφείο πληροφοριών Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη Υποστηρίζει την οργάνωση των εργασιών της Επ.Πα. Υποστηρίζει την οργάνωση των εργασιών της Επ.Πα.

9 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 - Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009 Διαδικασίες Υποβολής - Υλοποίησης Προτάσεων Εξειδίκευση Κωδικού Θέματος Προτεραιότητας ΥΠΟΙΟ - Διαχειριστική Αρχή ΠΕΠ Έκδοση Απόφασης Εκχώρησης Προετοιμασία Προκήρυξης

10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 - Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Τ.Δ.Π.Π. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ.Δ.Ε.Π ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ Διαδικασίες Υποβολής - Υλοποίησης Προτάσεων

11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 – Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΙΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Τ.Δ.Ε.Π ΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΤΔΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Διαδικασίες Υποβολής - Υλοποίησης Προτάσεων

12 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 – Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 : Κωδικός Θ.Π. 23 Συνολική Δημόσια Δαπάνη : 180.000.000 ΕΥΡΩ Δημόσια Δαπάνη που έχει εκχωρηθεί : 117.263.492 ΕΥΡΩ Δημόσια Δαπάνη που προκηρύσσεται : 90.000.000 ΕΥΡΩ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ : 50.000.000 ΕΥΡΩ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ : 40.000.000 ΕΥΡΩ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ Προϋποθέσεις : (1) Αρμοδιότητα στο προτεινόμενο έργο (2) Διαχειριστική Επάρκεια (2) Διαχειριστική Επάρκεια

13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 - Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009 Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Έργα κατασκευής νέων οδικών τμημάτων Έργα κατασκευής νέων οδικών τμημάτων Έργα Βελτίωσης και λειτουργικής αναβάθμισης του επαρχιακού Έργα Βελτίωσης και λειτουργικής αναβάθμισης του επαρχιακού οδικού δικτύου οδικού δικτύου Έργα και συναφής εξοπλισμός για την βελτίσωση της ασφάλειας στο Έργα και συναφής εξοπλισμός για την βελτίσωση της ασφάλειας στο επαρχιακό τοπικό δίκτυο επαρχιακό τοπικό δίκτυο (Πρέπει το έργο να είναι χαρακτηρισμένο επαρχιακό σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) Κατηγορίες Έργων που μπορεί να υποβληθούν Τοπικό Οδικό Δίκτυο Έργα Βελτίωσης της οδικής σύνδεσης των Δήμων της Περιφέρειας με το επαρχιακό και Έργα Βελτίωσης της οδικής σύνδεσης των Δήμων της Περιφέρειας με το επαρχιακό και εθνικό δίκτυο εθνικό δίκτυο Έργα σύνδεσης μεταξύ των δήμων και κοινοτήτων ή μεταξύ δημοτικών διαμερισμάτων Έργα σύνδεσης μεταξύ των δήμων και κοινοτήτων ή μεταξύ δημοτικών διαμερισμάτων και οικισμών και οικισμών Έργα αναβάθμισης του τοπικού οδικού δικτύου για την βελτίωση της Έργα αναβάθμισης του τοπικού οδικού δικτύου για την βελτίωση της προσπελασιμότητας σε αξιόλογα τουριστικά αξιοθέατα και μνημεία (αρχαιολογικά ή προσπελασιμότητας σε αξιόλογα τουριστικά αξιοθέατα και μνημεία (αρχαιολογικά ή φυσικά) φυσικά) Διανοίξεις, αισθητικές αναβαθμίσης των οδικών αρτηριών, στους οικισμούς με αστικές Διανοίξεις, αισθητικές αναβαθμίσης των οδικών αρτηριών, στους οικισμούς με αστικές λειτουργίες και στις περιοχές με έντονες τουριστικές πιέσεις λειτουργίες και στις περιοχές με έντονες τουριστικές πιέσεις (Πρέπει το έργο να είναι χαρακτηρισμένο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία)

14 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 – Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009 Ελάχιστος Προϋπολογισμός Έργου : 300.000 ΕΥΡΩ Από 10-2-2009 μέχρις εξαντλήσεως του ποσού της πρόσκλησης Αίτηση Χρηματοδότησης Αίτηση Χρηματοδότησης Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα πρότασης, υλοποίησης, Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα πρότασης, υλοποίησης, λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του. αρμοδιοτήτων του. Βεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας (και προγραμματική σύμβαση) Βεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας (και προγραμματική σύμβαση) Χρηματοοικονομική Ανάλυση για έργα που παράγουν έσοδα (για έργα Χρηματοοικονομική Ανάλυση για έργα που παράγουν έσοδα (για έργα μεγαλύτερα του 1.000.000 ΕΥΡΩ) ή βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων μεγαλύτερα του 1.000.000 ΕΥΡΩ) ή βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων Βεβαίωση μη χρηματοδότησης του έργου Βεβαίωση μη χρηματοδότησης του έργου Απόφαση αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Νομαρχιακού ή Δημοτικού Απόφαση αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Νομαρχιακού ή Δημοτικού Συμβουλίου ανάλογα με τον Τελικό Δικαιούχο) Συμβουλίου ανάλογα με τον Τελικό Δικαιούχο) Διοικητική πράξη χαρακτηρισμού της οδού Διοικητική πράξη χαρακτηρισμού της οδού Εγκεκριμμένες μελέτες και σχέδια μαζί με τις αντίστοιχες αποφάσεις και Εγκεκριμμένες μελέτες και σχέδια μαζί με τις αντίστοιχες αποφάσεις και όποιες άλλες άδειες και εγκρίσεις (Πίνακες Δ1-Δ2) όποιες άλλες άδειες και εγκρίσεις (Πίνακες Δ1-Δ2) Εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης (αν υπάρχουν) Εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης (αν υπάρχουν)

15 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 - Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009 Μελέτες ή κατηγορίες ή στάδια αυτών για έργα που πρόκειται να ενταχθούν στα επιχειρησιακά προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, οι οποίες καταρτίσθηκαν βάσει του νομικού πλαισίου πρίν την εφαρμογή του Ν.3316/2005, ελέγχονται υποχρεωτικά προκειμένου να πληρωθεί η πληρότητα, αρτιότητα και εν γένει εφαρμο- σιμότητα τους και αναθεωρούνται, επικαιροποιούνται ή συμπληρώ- νονται, πρίν την διαδικασία δημοπράτησης των έργων. Ο έλεγχος και η αναθεώρηση ή/και επικαιροποίηση ή/και συμπλήρωση των μελετών γίνεται δυνάμει συμβάσεως μελέτης ή υπηρεσιών κατά τον Ν.3316/2005. Ν.3621/2007 άρθρο 4, παράγρaφoς 2

16 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 - Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Διενεργείται περιοδική συγκριτική αξιολόγηση των υποβληθεισών στο ίδιο τρίμηνο προτάσεων με έναρξη του πρώτου τρίμηνου την 10-2-2009 (ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης) και λήξη την 10-5–2009 (τελευταία μέρα του 3 ου μήνα μετά την δημοσίευση της πρόσκλησης). Η αξιολόγηση αρχίζει την 15 η ημέρα μετά την λήξη του χρονικού διαστήματος υποβολής και ολοκληρώνεται εντός δύο (2) μηνών. Στον ίδιο κύκλο αξιολογούνται οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος και για τις οποίες τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν από την ΕΔΑ κατά τον έλεγχο πληρότητας έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη της αξιολόγησης του δευτέρου σταδίου. Το πρώτο στάδιο αξιολόγησης (έλεγχος πληρότητας της πρότασης) λήγει σε ένα (1) μήνα μετά την έναρξη της αξιολόγησης.

17 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 - Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009 Με την ολοκλήρωση της συγκριτικής αξιολόγησης οι προτάσεις κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμολογία τους. Σε περίπτωση που θετικά αξιολογημένη πρόταση δεν εγκριθεί για χρηματοδότηση, λόγω εξάντλησης της ετήσιας διαθέσιμης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης, δύναται να συμπεριλη- φθεί με την ίδια βαθμολογία στον επόμενο κύκλο αξιολόγησης. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιθυμεί τη βελτίωση της βαθμολογίας της εν λόγω πρότασης, επανυπο βάλ λ ει το σύνολο των στοιχείων που απαιτεί η οικεία πρόσκληση. Η πρόταση αυτή θα αξιολογηθεί εκ νέου στον επόμενο κύκλο αξιολόγησης. Εφόσον η αξιολόγηση από την ΕΔΑ αποβεί αρνητική, ή οι διαθέσιμοι πόροι δεν επαρκούν για την χρηματοδότηση της πρότασης ενημε- ρώνεται ο Δικαιούχος με σχετική αιτιολόγηση. Αν η αξιολόγηση αποβεί θετική η διαδικασία συνεχίζεται στα επόμενα βήματα.

18 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 - Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009 ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ελέγχεται η πληρότητα των στοιχείων της πρότασης ως προς τα απαιτούμενα έγγραφα. Ολοκληρώνεται εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας αξιολόγησης. Τα κριτήρια λαμβάνουν δυαδικές τιμές του τύπου ΝΑΙ/ΌΧΙ. Προκειμένου μια πρόταση να προχωρήσει στο Β’ Στάδιο πρέπει να λάβει σε όλα τα κριτήρια ΝΑΙ. Είναι δυνατόν κατά το Α’ Στάδιο αξιολόγησης να ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία που όμως πρέπει να κατατεθούν πρίν την έναρξη του Β’ Σταδίου ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η πρόταση αξιολογείται σε σχέση με τις εξής 4 ομάδες κιτηρίων : Α. Πληρότητα και σαφήνεια της πράξης Α. Πληρότητα και σαφήνεια της πράξης Β. Τήρηση Εθνικών και Κοινοτικών Κανόνων Β. Τήρηση Εθνικών και Κοινοτικών Κανόνων Γ. Σκοπιμότητα της πράξης Γ. Σκοπιμότητα της πράξης Δ. Ωριμότητα της πράξης Δ. Ωριμότητα της πράξης

19 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 - Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009 Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Α1. Η πράξη εμπίπτει στις θεματικές προτεραιότητες της πρόσκλησης Α2. Σαφήνεια της περιγραφής της πρότασης Α3. Πληρότητα της περιγραφής της πρότασης Α4. Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της πρότασης Α5. Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της πράξης Α6. Η πράξη ικανοποιεί τα κριτήρια διαχωρισμού Τα κριτήρια λαμβάνουν δυαδικές τιμές του τύπου ΝΑΙ/ΟΧΙ εκτός του Α6 που μπορεί να λάβει την τιμή δεν απαιτείται. Προκειμένου μια πρόταση να θεωρηθεί ότι εκπληρεί όλα τα κριτήρια της ΟΜΑΔΑΣ Α πρέπει να λάβει σε όλα τα κριτήρια ΝΑΙ.

20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 - Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009 Β. ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ Β1. Τήρηση των Εθνικών και Κοινοτικών Κανόνων που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών Β2. Τήρηση της Εθνικής Νομοθεσίας και των Εθνικών Κανόνων για το περιβάλλον περιβάλλον Β3. Προαγωγή της ισότητας των ευκαιριών και τη μη διάκριση Β4. Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία ατόμων με αναπηρία Τα κριτήρια λαμβάνουν δυαδικές τιμές του τύπου ΝΑΙ/ΟΧΙ ή ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. Προκειμένου μια πρόταση να θεωρηθεί ότι εκπληρεί όλα τα κριτήρια της ΟΜΑΔΑΣ Β πρέπει να λάβει σε όλα τα κριτήρια ΝΑΙ.

21 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 – Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009 Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Γ1. Αποτελεσματικότητα της πράξης Συμβολή της πράξης στην επίτευξη των στόχων/δεικτών του Συμβολή της πράξης στην επίτευξη των στόχων/δεικτών του αντίστοιχου άξονα προτεραιότητας – αντίστοιχου άξονα προτεραιότητας – Δείκτης Εκροών Πράξης Δείκτης Εκροών Πράξης ---------------------------- = Τ1, Τ2, Τ3, ….Τν ---------------------------- = Τ1, Τ2, Τ3, ….Τν Δείκτης Εκροών Θ.Π. Δείκτης Εκροών Θ.Π. Κλίμακα βαθμολόγησης 0-10. Η πρόταση που συμβάλλει περισσότερο Κλίμακα βαθμολόγησης 0-10. Η πρόταση που συμβάλλει περισσότερο παίρνει 10 οι υπόλοιπες παίρνουν ως αναλογίς της τιμής 10 με βάση παίρνει 10 οι υπόλοιπες παίρνουν ως αναλογίς της τιμής 10 με βάση τον τύπο (%κάθε πρότασης/%καλύτερης πρότασης) * 10 τον τύπο (%κάθε πρότασης/%καλύτερης πρότασης) * 10 Γ2. Αποδοτικότητα της πράξης Εξετάζονται οι εκροές σε σχέση με τον προϋπολογισμό Εξετάζονται οι εκροές σε σχέση με τον προϋπολογισμό Δείκτης Εκροών Πράξης Π/Υ πράξης *0,8 Δείκτης Εκροών Πράξης Π/Υ πράξης *0,8 ---------------------------- : --------------------- = Τ ---------------------------- : --------------------- = Τ Δείκτης Εκρεών Θ.Π. Π/Υ Θ.Π. Δείκτης Εκρεών Θ.Π. Π/Υ Θ.Π. Κλίμακα βαθμολόγησης 0-10 Κλίμακα βαθμολόγησης 0-10

22 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 – Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009 Γ3. Κρισιμότητα του προβλήματος που αντιμετωπίζεται με την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης και βαθμός κάλυψης των αναγκών προτεινόμενης πράξης και βαθμός κάλυψης των αναγκών Η βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα 1-10 Η βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα 1-10 Υψηλή κρισιμότητα (βαθμός 10) Ε παρχιακή οδοποιία: Ολοκλήρωση και βελτί ω ση των καθέτων οδικών αξόνων Ολοκλ ή ρωση και βελτίωση των οδικών συνδέσεων με τα διευρωπαϊκά δίκτυα και τους καθέτους άξονες Ολοκλήρωση και αναβάθμιση των οδικών αξόνων που βελτιώνουν την προσπελασιμότητα στις ορεινές και τουριστικές περιοχές Τοπικοί οδοί : Έργα που βελτιώνουν την οδική σύνδεση των Δήμων της Περιφέρειας με το Επαρχιακό και Εθνικό Οδικό Δίκτυο Διανοίξεις και αισθητικές αναβαθμίσεις των βασικών οδικών αρτηριών των μεγάλων αστικών κέντρων της Περιφέρειας και των περιοχών με έντονη τουριστική δραστηριότητα

23 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 – Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009 Χαμηλή κρισιμότητα (βαθμός 2) Eπαρχιακή οδοποιία: Έργα βελτίωσης της ασφάλειας των μεταφορών με σειρά συνεκτικών τεχνικών και λειτουργικών παρεμβάσεων Τοπικοί οδοί : Έργα αναβάθμισης του τοπικού οδικού δικτύου για τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε αξιόλογα τουριστικά αξιοθέατα και μνημεία (αρχαιολογικά και φυσικά) Διανοίξεις και αισθητικές αναβαθμίσεις των τοπικών οδών των οικισμών της Περιφέρειας με αστικές λειτουργίες Μέση κρισιμότητα (βαθμός 6) Eπαρχιακή οδοποιία: Παρακάμψεις αστικών κέντρων Τοπικοί οδοί : Έργα σύνδεσης μεταξύ των Δήμων και Κοινοτήτων ή μεταξύ διαμερισμάτων και οικισμών (ενδοδημοτική και διαδημοτική οδοποιία) Χωρίς επαρκή τεκμηρίωση (βαθμός 0)

24 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 - Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009 Γ4. Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλες πράξεις Η βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα 1-10 Η βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα 1-10 Σημαντική – μέση συνέργεια βαθμός 6-10 Σημαντική – μέση συνέργεια βαθμός 6-10 Μικρή – χαμηλή συνέργειαβαθμός 2-4 Μικρή – χαμηλή συνέργειαβαθμός 2-4 Μη αναγνωρίσιμη συνέργεια βαθμός 0 Μη αναγνωρίσιμη συνέργεια βαθμός 0 Ενδεικτικά : Τα έργα γέφυρες από το Γ’ ΚΠΣ λαμβάνουν 10 Τα έργα γέφυρες από το Γ’ ΚΠΣ λαμβάνουν 10 Τα έργα που αξιολογήθηκαν θετικά στο Γ’ ΚΠΣ και δεν χρηματοδοτήθηκαν Τα έργα που αξιολογήθηκαν θετικά στο Γ’ ΚΠΣ και δεν χρηματοδοτήθηκαν λαμβάνουν 8 λαμβάνουν 8 Τα έργα που αποτελούν σύνδεση λειτουργικών τμημάτων πράξεων Γ’ ΚΠΣ Τα έργα που αποτελούν σύνδεση λειτουργικών τμημάτων πράξεων Γ’ ΚΠΣ λαμβάνουν 8 λαμβάνουν 8 Τα έργα που εμπίπτουν στην στρατηγική του αντίστοιχου τομεακού Τα έργα που εμπίπτουν στην στρατηγική του αντίστοιχου τομεακού προγράμματος λαμβάνουν 4 προγράμματος λαμβάνουν 4 Τα έργα που εξυπηρετούν το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων λαμβάνουν 2 Τα έργα που εξυπηρετούν το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων λαμβάνουν 2 Αν μια πράξη λάβει στο κριτήριο Γ3 μηδέν ή λάβει συνολική βαθμολογία μικρότερη του 6 απορρίπτεται

25 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 - Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009 Δ. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ Δ1. Στάδιο εξέλιξης απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης της πράξης Η αξιολόγηση της ωριμότητας της προτεινόμενης πράξης γίνεται ανά υποέργο Η αξιολόγηση της ωριμότητας της προτεινόμενης πράξης γίνεται ανά υποέργο Απόλυτη ωριμότητα : 10 Απόλυτη ωριμότητα : 10 Πολύ υψηλή ωριμότητα : 8-9 Πολύ υψηλή ωριμότητα : 8-9 Υψηλή ωριμότητα : 6-7 Υψηλή ωριμότητα : 6-7 Μέση ωριμότητα :3 Μέση ωριμότητα :3 Αρχικό στάδιο :1 Αρχικό στάδιο :1 Ανώριμο :0 Ανώριμο :0 Βαθμός κριτηρίου για την πράξη υπολογίζεται το άθροισμα των γινομένων των επι μέρους βαθμών των υποέργων επί τον προϋπολογισμό του κάθε υποέργου δια του συνολικού προϋπολογισμού της πράξης (Β.Δ1.Υ1)*(Π/Υ1) + (Β.Δ2.Υ2)*(Π/Υ2) + …… (Β.Δν.Υν)*(Π/Υν) (Β.Δ1.Υ1)*(Π/Υ1) + (Β.Δ2.Υ2)*(Π/Υ2) + …… (Β.Δν.Υν)*(Π/Υν) ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Σ.Π/Υ.Ε Σ.Π/Υ.Ε

26 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 - Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009 Δ2. Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών Ελέγχεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ενεργειών όπως Ελέγχεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ενεργειών όπως περιγράφονται στο Έντυπο Δ2 περιγράφονται στο Έντυπο Δ2 Ολοκληρωμένες ΑπαλλοτριώσειςΒαθμός 10 Ολοκληρωμένες ΑπαλλοτριώσειςΒαθμός 10 Ικανοποιείται το σύνολο των αδειοδοτήσεων Α, Β, Γ στο έντυπο Δ2 Ικανοποιείται το σύνολο των αδειοδοτήσεων Α, Β, Γ στο έντυπο Δ2 Υψηλός Βαθμός ΠροόδουΒαθμός 7 Υψηλός Βαθμός ΠροόδουΒαθμός 7 Ικανοποιείται το σύνολο των αδειοδοτήσεων Α, Β, Γ1.i στο έντυπο Δ2 Ικανοποιείται το σύνολο των αδειοδοτήσεων Α, Β, Γ1.i στο έντυπο Δ2 Μέσος Βαθμός ΠροόδουΒαθμός 4 Μέσος Βαθμός ΠροόδουΒαθμός 4 Ικανοποιείται το σύνολο των αδειοδοτήσεων Α, Β, Γ1 στο έντυπο Δ2 Ικανοποιείται το σύνολο των αδειοδοτήσεων Α, Β, Γ1 στο έντυπο Δ2 Χαμηλός Βαθμός Προόδου Βαθμός0 Χαμηλός Βαθμός Προόδου Βαθμός0 Αν μια πράξη λάβει στο κριτήριο Δ1 ή Δ2 μηδέν απορρίπτεται Η συνολική Βαθμολογία της κατηγορίας Δ σταθμίζετει ως εξής Δ = (0,7*Δ1+0,3*Δ2)

27 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 - Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009 Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την σύνταξη του Φύλλου αξιολόγησης της πράξης. Η συνολική Βαθμολογία της πρότασης προέρχεται από κατηγορίες κριτηρίων Γ και Δ που σταθμίζονται σε ποσοστό 50% ως εξής : Τ = Γ*50% + Δ*50% με την προϋπόθεση ότι στα κατηγορίες κριτηρίων Α και Β που βαθμολογούνται με δυαδικό σύστημα υπάρχει θετικό αποτέλεσμα (ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια).

28 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 - Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009


Κατέβασμα ppt "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009 Διαδικασίες υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google