Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εαρινό Τετράμηνο 2006 Εαρινό Τετράμηνο 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ο ΘΕΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εαρινό Τετράμηνο 2006 Εαρινό Τετράμηνο 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ο ΘΕΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εαρινό Τετράμηνο 2006 Εαρινό Τετράμηνο 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ο ΘΕΟΣ

2 Κυριακή, 4 Ιουνίου 2006 Ζητά ο Θεός να του μιλάμε και πώς; (β’ μέρος)

3 Ορισμένες σημαντικές παρατηρήσεις για την προσευχή

4 Δέηση σύμφωνα με το θέλημα του Θεού «Και αύτη είναι η παρρησία, την οποίαν έχομεν προς αυτόν, ότι εάν ζητώμέν τι κατά το θέλημα αυτού, ακούει ημάς. Και εάν εξεύρωμεν ότι ακούει ημάς ό,τι αν ζητήσωμεν, εξεύρομεν ότι λαμβάνομεν τα ζητήματα, τα οποία εζητήσαμεν παρ' αυτού». Α’ Ιωάν. ε’ 14-15. «Και αύτη είναι η παρρησία, την οποίαν έχομεν προς αυτόν, ότι εάν ζητώμέν τι κατά το θέλημα αυτού, ακούει ημάς. Και εάν εξεύρωμεν ότι ακούει ημάς ό,τι αν ζητήσωμεν, εξεύρομεν ότι λαμβάνομεν τα ζητήματα, τα οποία εζητήσαμεν παρ' αυτού». Α’ Ιωάν. ε’ 14-15. «Πάτερ μου, εάν ήναι δυνατόν, ας παρέλθη απ' εμού το ποτήριον τούτο· πλην ουχί ως εγώ θέλω, αλλ' ως συ». Ματθ. κς’ 39. «Πάτερ μου, εάν ήναι δυνατόν, ας παρέλθη απ' εμού το ποτήριον τούτο· πλην ουχί ως εγώ θέλω, αλλ' ως συ». Ματθ. κς’ 39.

5 Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού; «Εάν μείνητε εν εμοί και οι λόγοι μου μείνωσιν εν υμίν, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλητε, και θέλει γείνει εις εσάς». Ιωάν. ιε’ 7 «Εάν μείνητε εν εμοί και οι λόγοι μου μείνωσιν εν υμίν, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλητε, και θέλει γείνει εις εσάς». Ιωάν. ιε’ 7 Σε πολλές περιπτώσεις βεβαίως δεν γνωρίζουμε. Είναι καλό λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις να προσθέτουμε: «αν είναι το θέλημά Σου». Σε πολλές περιπτώσεις βεβαίως δεν γνωρίζουμε. Είναι καλό λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις να προσθέτουμε: «αν είναι το θέλημά Σου».

6 Πολλές φορές μπορούμε μετά το αίτημα να προσμένουμε σιωπώντας «Πρόσμενε τον Κύριον· ανδρίζου, και ας κραταιωθή η καρδία σου· και πρόσμενε τον Κύριον». Ψαλμ. κζ’ 14 «Πρόσμενε τον Κύριον· ανδρίζου, και ας κραταιωθή η καρδία σου· και πρόσμενε τον Κύριον». Ψαλμ. κζ’ 14

7 Με πίστη «διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, πάντα ὅσα προσεύχεσθε καὶ αἰτεῖσθε, πιστεύετε ὅτι ἐλάβετε, καὶ ἔσται ὑμῖν». Μάρκ. ια’ 24. «διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, πάντα ὅσα προσεύχεσθε καὶ αἰτεῖσθε, πιστεύετε ὅτι ἐλάβετε, καὶ ἔσται ὑμῖν». Μάρκ. ια’ 24. Αυτή η πίστη μπορεί να γεννηθεί μέσα μας μόνον όταν το Πνεύμα του Θεού μας έχει δώσει την πεποίθηση ότι αυτό που ζητούμε είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Αυτή η πίστη μπορεί να γεννηθεί μέσα μας μόνον όταν το Πνεύμα του Θεού μας έχει δώσει την πεποίθηση ότι αυτό που ζητούμε είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού.

8 «Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτούς· Αληθώς σας λέγω, εάν έχητε πίστιν και δεν διστάσητε, ουχί μόνον το της συκής θέλετε κάμει, αλλά και εις το όρος τούτο αν είπητε, Σηκώθητι και ρίφθητι εις την θάλασσαν, θέλει γείνει· και πάντα όσα αν ζητήσητε εν τη προσευχή έχοντες πίστιν θέλετε λάβει». Ματθ. κα’ 21-22. «Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτούς· Αληθώς σας λέγω, εάν έχητε πίστιν και δεν διστάσητε, ουχί μόνον το της συκής θέλετε κάμει, αλλά και εις το όρος τούτο αν είπητε, Σηκώθητι και ρίφθητι εις την θάλασσαν, θέλει γείνει· και πάντα όσα αν ζητήσητε εν τη προσευχή έχοντες πίστιν θέλετε λάβει». Ματθ. κα’ 21-22. «Ας ζητή όμως μετά πίστεως, χωρίς να διστάζη παντελώς· διότι ο διστάζων ομοιάζει με κύμα θαλάσσης κινούμενον υπό ανέμων και συνταραττόμενον». Ιάκ. α’ 6 «Ας ζητή όμως μετά πίστεως, χωρίς να διστάζη παντελώς· διότι ο διστάζων ομοιάζει με κύμα θαλάσσης κινούμενον υπό ανέμων και συνταραττόμενον». Ιάκ. α’ 6

9 Με υπακοή «Εάν εθεώρουν αδικίαν εν τη καρδία μου, ο Κύριος δεν ήθελεν ακούσει». Ψαλμ. ξς’ 18 «Εάν εθεώρουν αδικίαν εν τη καρδία μου, ο Κύριος δεν ήθελεν ακούσει». Ψαλμ. ξς’ 18 «Η θυσία των ασεβών είναι βδέλυγμα εις τον Κύριον· αλλ' η δέησις των ευθέων ευπρόσδεκτος εις αυτόν». Παρ. ιε’ 8 «Η θυσία των ασεβών είναι βδέλυγμα εις τον Κύριον· αλλ' η δέησις των ευθέων ευπρόσδεκτος εις αυτόν». Παρ. ιε’ 8 Του εκκλίνοντος το ωτίον αυτού από του να ακούη τον νόμον, και αυτή η προσευχή αυτού θέλει είσθαι βδέλυγμα». Παρ. κη’ 9 Του εκκλίνοντος το ωτίον αυτού από του να ακούη τον νόμον, και αυτή η προσευχή αυτού θέλει είσθαι βδέλυγμα». Παρ. κη’ 9

10 Με υπακοή «Οι άνδρες ομοίως, συνοικείτε με τας γυναίκάς σας εν φρονήσει, αποδίδοντες τιμήν εις το γυναικείον γένος ως εις σκεύος ασθενέστερον, και ως εις συγκληρονόμους της χάριτος της ζωής, διά να μη εμποδίζω- νται αι προσευχαί σας». Α’ Πέτρ. γ’ 7 «Οι άνδρες ομοίως, συνοικείτε με τας γυναίκάς σας εν φρονήσει, αποδίδοντες τιμήν εις το γυναικείον γένος ως εις σκεύος ασθενέστερον, και ως εις συγκληρονόμους της χάριτος της ζωής, διά να μη εμποδίζω- νται αι προσευχαί σας». Α’ Πέτρ. γ’ 7 «Αγαπητοί, εάν η καρδία ημών δεν μας κατακρίνη, έχομεν παρρησίαν προς τον Θεόν, και ό,τι αν ζητώμεν λαμβάνομεν παρ' αυτού, διότι φυλάττομεν τας εντολάς αυτού και πράττομεν τα αρεστά ενώπιον αυτού». Α’ Ιωάν. γ’ 21-22 «Αγαπητοί, εάν η καρδία ημών δεν μας κατακρίνη, έχομεν παρρησίαν προς τον Θεόν, και ό,τι αν ζητώμεν λαμβάνομεν παρ' αυτού, διότι φυλάττομεν τας εντολάς αυτού και πράττομεν τα αρεστά ενώπιον αυτού». Α’ Ιωάν. γ’ 21-22

11 Σημαίνει αυτό αναμαρτησία; Όχι. Αλλά πρέπει να ερχόμαστε πλυμένοι με το αίμα του Αμνού. Όχι. Αλλά πρέπει να ερχόμαστε πλυμένοι με το αίμα του Αμνού. «εάν όμως περιπατώμεν εν τω φωτί, καθώς αυτός είναι εν τω φωτί, έχομεν κοινωνίαν μετ' αλλήλων, και το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας». Α’ Ιωάν. α’ 7 «εάν όμως περιπατώμεν εν τω φωτί, καθώς αυτός είναι εν τω φωτί, έχομεν κοινωνίαν μετ' αλλήλων, και το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας». Α’ Ιωάν. α’ 7

12 Με εξομολόγηση των αμαρτιών «Εάν είπωμεν ότι αμαρτίαν δεν έχομεν, εαυτούς πλανώμεν και η αλήθεια δεν είναι εν ημίν. Εάν ομολογώμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήση εις ημάς τας αμαρτίας και καθαρίση ημάς από πάσης αδικίας. Εάν είπωμεν ότι δεν ημαρτήσαμεν, ψεύστην κάμνομεν αυτόν, και ο λόγος αυτού δεν υπάρχει εν ημίν». Α’ Ιωάν. α’ 8-10. «Εάν είπωμεν ότι αμαρτίαν δεν έχομεν, εαυτούς πλανώμεν και η αλήθεια δεν είναι εν ημίν. Εάν ομολογώμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήση εις ημάς τας αμαρτίας και καθαρίση ημάς από πάσης αδικίας. Εάν είπωμεν ότι δεν ημαρτήσαμεν, ψεύστην κάμνομεν αυτόν, και ο λόγος αυτού δεν υπάρχει εν ημίν». Α’ Ιωάν. α’ 8-10.

13 Με εξομολόγηση των αμαρτιών Εξομολογούμαστε κάθε γνωστή σε μας αμαρτία και ό,τι μας θυμίζει το Πνεύμα του Θεού. Ωστόσο υπάρχουν και άλλες … Εξομολογούμαστε κάθε γνωστή σε μας αμαρτία και ό,τι μας θυμίζει το Πνεύμα του Θεού. Ωστόσο υπάρχουν και άλλες … «Τις συναισθάνεται τα εαυτού αμαρτήματα; καθάρισόν με από των κρυφίων αμαρτημάτων». Ψαλμ. ιθ’ 12 «Τις συναισθάνεται τα εαυτού αμαρτήματα; καθάρισόν με από των κρυφίων αμαρτημάτων». Ψαλμ. ιθ’ 12

14 Σε ποιον εξομολογούμαστε; Στον Θεό. Στον Θεό. «Εις σε, εις σε μόνον ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου έπραξα». Ψαλμ. να’ 4 «Εις σε, εις σε μόνον ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου έπραξα». Ψαλμ. να’ 4 Σε έμπιστους αδελφούς μας. Σε έμπιστους αδελφούς μας. «Εξομολογείσθε εις αλλήλους τα πταίσματά σας και εύχεσθε υπέρ αλλήλων, διά να ιατρευθήτε· πολύ ισχύει η δέησις του δικαίου ενθέρμως γενομένη». Ιακ. ε’ 16 «Εξομολογείσθε εις αλλήλους τα πταίσματά σας και εύχεσθε υπέρ αλλήλων, διά να ιατρευθήτε· πολύ ισχύει η δέησις του δικαίου ενθέρμως γενομένη». Ιακ. ε’ 16

15 Με συγχώρηση των άλλων «Και όταν ίστασθε προσευχόμενοι, συγχωρείτε εάν έχητέ τι κατά τινός, διά να συγχωρήση εις εσάς και ο Πατήρ σας ο εν τοις ουρανοίς τα αμαρτήματά σας. Αλλ' εάν σεις δεν συγχωρήτε, ουδέ ο Πατήρ σας ο εν τοις ουρανοίς θέλει συγχωρήσει τα αμαρτήματά σας». Μαρκ. ια’ 25 «Και όταν ίστασθε προσευχόμενοι, συγχωρείτε εάν έχητέ τι κατά τινός, διά να συγχωρήση εις εσάς και ο Πατήρ σας ο εν τοις ουρανοίς τα αμαρτήματά σας. Αλλ' εάν σεις δεν συγχωρήτε, ουδέ ο Πατήρ σας ο εν τοις ουρανοίς θέλει συγχωρήσει τα αμαρτήματά σας». Μαρκ. ια’ 25

16 Με ταπεινοφροσύνη «Ο Θεός εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάριν». Ιακ. δ’ 6 «Ταπεινώθητε ενώπιον του Κυρίου, και θέλει σας υψώσει». Ιακ. δ’ 10

17 Με ταπεινοφροσύνη «Άνθρωποι δύο ανέβησαν εις το ιερόν διά να προσευχηθώσιν, ο εις Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. «Άνθρωποι δύο ανέβησαν εις το ιερόν διά να προσευχηθώσιν, ο εις Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο Φαρισαίος σταθείς προσηύχετο καθ' εαυτόν ταύτα· Ευχαριστώ σοι, Θεέ, ότι δεν είμαι καθώς οι λοιποί άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί, ή και καθώς ούτος ο τελώνης· νηστεύω δις της εβδομάδος, αποδεκατίζω πάντα όσα έχω. Ο Φαρισαίος σταθείς προσηύχετο καθ' εαυτόν ταύτα· Ευχαριστώ σοι, Θεέ, ότι δεν είμαι καθώς οι λοιποί άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί, ή και καθώς ούτος ο τελώνης· νηστεύω δις της εβδομάδος, αποδεκατίζω πάντα όσα έχω. Και ο τελώνης μακρόθεν ιστάμενος, δεν ήθελεν ουδέ τους οφθαλμούς να υψώση εις τον ουρανόν, αλλ' έτυπτεν εις το στήθος αυτού, λέγων· Ο Θεός, ιλάσθητί μοι τω αμαρτωλώ. Και ο τελώνης μακρόθεν ιστάμενος, δεν ήθελεν ουδέ τους οφθαλμούς να υψώση εις τον ουρανόν, αλλ' έτυπτεν εις το στήθος αυτού, λέγων· Ο Θεός, ιλάσθητί μοι τω αμαρτωλώ. Σας λέγω, Κατέβη ούτος εις τον οίκον αυτού δεδικαιωμένος μάλλον παρά εκείνος· διότι πας ο υψών εαυτόν θέλει ταπεινωθή, ο δε ταπεινών εαυτόν θέλει υψωθή». Λουκάς ιη’ 10-14 Σας λέγω, Κατέβη ούτος εις τον οίκον αυτού δεδικαιωμένος μάλλον παρά εκείνος· διότι πας ο υψών εαυτόν θέλει ταπεινωθή, ο δε ταπεινών εαυτόν θέλει υψωθή». Λουκάς ιη’ 10-14

18 Με εμμονή «Ο δε είπεν, Άφες με να απέλθω, διότι εχάραξεν η αυγή. Και αυτός (ο Ιακώβ) είπε, δεν θέλω σε αφήσει να απέλθης, εάν δεν με ευλογήσης». Γεν. λβ’ 26 «Εν εκείναις δε ταις ημέραις εξήλθεν (ο Ιησούς) εις το όρος να προσευχηθή, και διενυκτέρευεν εν τη προσευχή του Θεού». Λουκ. ς’ 12 «Και πάλιν υπήγε (ο Ιησούς) και προσηυ- χήθη, ειπών τον αυτόν λόγον». Μαρκ. ιδ’ 39 «Περί τούτου τρίς παρεκάλεσα τον Κύριον διά να απομακρυνθή απ' εμού». Β’ Κορ. ιβ’ 8

19 Με εμμονή «ημείς δε θέλομεν εμμένει εν τη προσευχή και τη διακονία του λόγου». Πράξ. ς’ 4 «ημείς δε θέλομεν εμμένει εν τη προσευχή και τη διακονία του λόγου». Πράξ. ς’ 4 «αδιαλείπτως προσεύχεσθε» Α’ Θεσ. ε’ 17 «αδιαλείπτως προσεύχεσθε» Α’ Θεσ. ε’ 17

20 Με θέρμη «Όστις (Ιησούς) εν ταις ημέραις της σαρκός αυτού, αφού μετά κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και ικεσίας προς τον δυνάμενον να σώζη αυτόν εκ του θανάτου, και εισηκούσθη διά την ευλάβειαν αυτού». Εβρ. ε’ 7 «Κύριε, εισάκουσον· Κύριε, συγχώρησον· Κύριε, ακροάσθητι και κάμε· μη χρονίσης, ένεκέν σου, Θεέ μου· διότι το όνομά σου εκλήθη επί την πόλιν σου και επί τον λαόν σου». Δανιήλ θ’ 19

21 Με προσδοκία «Προσέμεινα τον Κύριον, προσέμεινεν η ψυχή μου, και ήλπισα επί τον λόγον αυτού. Η ψυχή μου προσμένει τον Κύριον, μάλλον παρά τους προσμένοντας την αυγήν, ναι, τους προσμένοντας την αυγήν». Ψαλμ. ρλ’ 5-6 «Προσέμεινα τον Κύριον, προσέμεινεν η ψυχή μου, και ήλπισα επί τον λόγον αυτού. Η ψυχή μου προσμένει τον Κύριον, μάλλον παρά τους προσμένοντας την αυγήν, ναι, τους προσμένοντας την αυγήν». Ψαλμ. ρλ’ 5-6

22 Αναπάντητες προσευχές Είτε διότι δεν ξέρουμε πώς να προσευχόμαστε. Είτε διότι δεν ξέρουμε πώς να προσευχόμαστε. Είτε διότι ζητούμε χωρίς πίστη. Είτε διότι ζητούμε χωρίς πίστη. Είτε διότι δεν ζητούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Είτε διότι δεν ζητούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. «Αρκεί εις σε η χάρις μου· διότι η δύναμίς μου εν αδυναμία δεικνύεται τελεία». Α’ Κορ. ιβ’ 9 «Αρκεί εις σε η χάρις μου· διότι η δύναμίς μου εν αδυναμία δεικνύεται τελεία». Α’ Κορ. ιβ’ 9

23 Δοξολογία και ευχαριστία «Αγιασθήτω το όνομά Σου». Ματθ. ς’ 9 «Αγιασθήτω το όνομά Σου». Ματθ. ς’ 9 «Μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλ' εν παντί πράγματι ας γνωρίζωνται τα ζητήματά σας προς τον Θεόν μετ' ευχαριστίας διά της προσευχής και της δεήσεως». Φιλιπ. δ’ 6 «Μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλ' εν παντί πράγματι ας γνωρίζωνται τα ζητήματά σας προς τον Θεόν μετ' ευχαριστίας διά της προσευχής και της δεήσεως». Φιλιπ. δ’ 6 «κατά πάντα ευχαριστείτε· διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού». Α’ Θεσ. ε’ 18 «κατά πάντα ευχαριστείτε· διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού». Α’ Θεσ. ε’ 18

24 Βιβλιογραφία Grudem, Systematic Theology, κεφ. 18. Grudem, Systematic Theology, κεφ. 18.

25 Προσευχή και περισυλλογή Με ταπεινοφροσύνη Με ταπεινοφροσύνη Με δοξολογία και ευχαριστία Με δοξολογία και ευχαριστία Εξομολογούμενοι Εξομολογούμενοι Συγχωρώντας Συγχωρώντας Με πίστη Με πίστη Με θέρμη Με θέρμη Με εμμονή και προσδοκία Με εμμονή και προσδοκία


Κατέβασμα ppt "Εαρινό Τετράμηνο 2006 Εαρινό Τετράμηνο 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ο ΘΕΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google