Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 178/02, 852/04, 853/04, 854/04 & 882/04 σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2004/41/ΕΚ ΚΥΑ 15523/06.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 178/02, 852/04, 853/04, 854/04 & 882/04 σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2004/41/ΕΚ ΚΥΑ 15523/06."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 178/02, 852/04, 853/04, 854/04 & 882/04 σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2004/41/ΕΚ ΚΥΑ 15523/06

2 ΣΚΟΠΟΣ (άρθρο 1 ο ) Η έκδοση της 5υπουργικής ❊ αυτής ΚΥΑ, που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2004/41/ΕΚ, ήταν αναγκαία για: (α) τον καθορισμό αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής των καν. 178/02, 852/04, 853/04, 854/04 & 882/04 (β) την κατάργηση ορισμένων Οδηγιών (γ) τον καθορισμό αρμοδίων αρχών ελέγχου, (δ) την εκπροσώπηση στην Ε.Ε. και (ε) τον καθορισμό ενιαίων διαδικασιών ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων ❊ ΥΕΔΔΑ, ΥΟΟ, ΥΑ, ΥΥΚΑ & ΥΑΑΤ

3 Για την εφαρμογή των κανονισμών του άρθρου 1, σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΚΥΑ 088/2006, ως Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές νοούνται ο ΕΦΕΤ και το ΥΑΑΤ και σύμφωνα με την ΚΥΑ Β3-32/2003, ως πρώτη μεταποίηση πρωτογενών προϊόντων θεωρείται η φάση που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες διεργασίες που πραγματοποιούνται μετά την πρωτογενή παραγωγή και δεν συνιστούν ενέργειες επεξεργασίας που καθιστούν τα πρωτογενή προϊόντα μεταποιημένα. ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ (ΑΡΘΡΟ 2 ο)

4 Σύμφωνα με την ΚΥΑ Β3-32/2003, ως Διεργασίες πρώτης μεταποίησης θεωρούνται: Α) για μεν τα ζωικά, οι διαδικασίες σφαγής μέχρι τον τεμαχισμό, ο τεμαχισμός και η τυποποίηση του κρέατος, η αποστέωση, η ψύξη και η κατάψυξη, η αφαίρεση του κελύφους διθύρων μαλακίων και σαλιγκαριών, ο αποκεφαλισμός και η απεντέρωση των αλιευμάτων, η ωοσκόπηση των αυγών, η πρόψυξη του γάλακτος και η παραλαβή του μελιού. Β) για δε τα φυτικά, ο καθαρισμός, ο καλλωπισμός, η διαλογή, η αποξήρανση, η ψύξη, η τυποποίηση και η συσκευασία ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ (ΑΡΘΡΟ 2 ο)

5 1. Ε.Φ.Ε.Τ. : Είναι η ΚΑΑ για την οργάνωση των επισήμων ελέγχων των τροφίμων στα στάδια της φάσης της πρώτης μεταποίησης, κατά την έννοια της ΚΥΑ β3-32/2003, στο τομέα του κρέατος και της μεταποίησης και διανομής όλων των λοιπών τροφίμων 2. Υ.Α.Α.Τ. : Είναι η ΚΑΑ για την οργάνωση των επισήμων ελέγχων των ζωοτροφών και των τροφίμων στην πρωτογενή παραγωγή, και στη φάση της πρώτης μεταποίησης πρωτογενών προϊόντων, κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ β3-32/2003, Κατά την οποία τα προϊόντα υφίστανται επεμβάσεις που δεν συνιστούν ενέργειας επεξεργασίας, που θα τα καθιστούν μεταποιημένα.

6 Ο ΕΦΕΤ και το ΥΑΑΤ υποχρεούνται να εξασφαλίζουν τακτική και αμοιβαία ενημέρωση διασφαλίζοντας την ισοδυναμία των συστημάτων επισήμου ελέγχου, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι των κανονισμών του άρθρου 1. Η αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων που αφορούν τρόφιμα, ζωοτροφές και υλικά σε επαφή με τρόφιμα, ή η εκπροσώπηση της χώρας στην ΕΕ καθορίζονται από τις ΚΑΑ, με βάση της αρμοδιότητες αυτών (ΚΥΑ 088/2006). Η άσκηση του ελέγχου στα τρόφιμα που εισάγονται και εξάγονται από αυτή αποτελεί αρμοδιότητα του ΕΦΕΤ (άρθρο 1 ο, παρ. 5, εδάφιο ε του ν. 2741/1999 και ανατίθενται μόνο ως προς αυτούς τους ελέγχους στο ΥΑΑΤ και ΓΧΚ., όπως αυτά εμπλέκονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ (ΑΡΘΡΟ 2 ο)

7 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ 3 ο) Περιφερειακές διευθύνσεις του Ε. Φ. Ε. Τ. Δνσεις Αγροτικής Ανά π τυξης, εμ π ορίου, κτηνιατρικής, υγείας των Ν. Α. Άλλες υ π ηρεσίες ή φορείς Για την εφαρμογή των κανονισμών του άρθρου 1 της π αρούσης και σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ 088/2006, π αρέχονται αρμοδιότητες κατά μεταβίβαση α π ό ΚΑΑ στις κατωτέρω υ π ηρεσίες, οι ο π οίες ορίζονται ως Αρμόδιες Αρχές σε π εριφερειακό και νομαρχιακό ε π ί π εδο :

8 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ 3 ο) Ο ελεγκτικός ρόλος των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΕΦΕΤ και των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ορίζεται με σαφή πεδία δράσης (ευθύνη εφαρμογής κανονισμών), τα οποία τους παραχωρούνται από τις Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές, ως εξής:

9 Παρέχεται σε όλες τις αρμόδιες αρχές ελέγχου κοινό κυρωτικό σύστημα με δυνατότητα ομοιόμορφης επιβολής χρηματικών προστίμων κατά τα πρότυπα του ΕΦΕΤ Προσδιορίζονται κοινά έντυπα ελέγχου, εκθέσεων και ενιαία ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη διαδικασία κατάσχεσης, δέσμευσης, απόσυρσης και ανάκλησης τροφίμων για όλες τις αρμόδιες αρχές ελέγχου Οι Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές θεσπίζουν διαδικασίες για την επαλήθευση της αποτελεσματικότητας των επισήμων ελέγχων που διεξάγουν αρχές και υπηρεσίες στις οποίες έχει μεταβιβαστεί αρμοδιότητα ελέγχου και διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα όπου απαιτείται. Κοινή Υπουργική Απόφαση 15523/2006

10 ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΑΡΘΡΟ 4 ο ) Κατά την αδειοδότηση ισχύουν οι απαιτήσεις του Καν. 852/04 και της Υγ. διάτ. ΑΙβ/8577/83, που δεν έρχονται σε αντίθεση με τον κανονισμό. 1. Τους δήμους μετά από εισήγηση των διευθύνσεων υγείας & υγιεινής των Ν.Α., εφόσον ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής του καν. 852/04 και πρόκειται για επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, παροχής υπηρεσιών, παρασκευαστών που πωλούν λιανικά αποθηκών και αγορών λιανικής πώλησης. ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΕΠΕΙ, ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ Η ΕΓΚΡΙΣΗ, ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ:

11 ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΑΡΘΡΟ 4 ο ) 2. Από τις Δνσεις Κτηνιατρικής των Ν.Α. εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των καν. 852/04, 853/04, 854/04 & αναφέρονται στο παρ. ΙΙΙ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το ίδιο το παράρτημα.

12 ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΑΡΘΡΟ 4 ο ) 3α. Από τις Δνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Ν.Α., εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των καν. 852/04 & αφορούν εγκαταστάσεις (βιομηχανίες ή εργαστήρια τροφίμων) μεταποίησης φυτικών προϊόντων (βεβαίωση καταλληλότητας). 3β. Από τις Δνσεις Εμπορίου των Ν.Α. και τις Χημικές Υπηρεσίες του ΓΧΚ, εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των καν. 852/04 & αφορούν εγκαταστάσεις (βιομηχανίες ή εργαστήρια τροφίμων) παραγωγής αλκοολούχων ποτών (βεβαίωση καταλληλότητας).

13 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Άρθρο 5 ο ) Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων έχουν την υποχρέωση καταχώρησης ή έγκρισης των εγκαταστάσεων τους σύμφωνα με το άρθρο 6 του καν. 852/04. η υποχρέωση αφορά τις εγκαταστάσεις του πεδίου εφαρμογής του καν 852/04 εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων: πρωτογενούς παραγωγής, μεταφοράς, αποθήκευσης προϊόντων για τα οποία δεν απαιτούνται συνθήκες ελεγχόμενες θερμοκρασίας ή αφορούν εργασίες λιανικού εμπορίου άλλες από εκείνες που προβλέπονται από το άρθρο 1, παρ. 5, εδαφ. β του καν. 853/04. η υποχρέωση αφορά επίσης τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του καν. 853/04, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καν. 853/04 (άρθρο 1, παρ. 2) δεν εφαρμόζεται στα τρόφιμα που περιέχουν τόσο προϊόντα φυτικής προέλευσης, όσο και μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης.

14 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Άρθρο 5 ο ) Προθεσμία κατάθεσης αίτησης καταχώρησης στην αρμόδια περιφερειακή ή νομαρχιακή αρχή έως την 31 η Δεκεμβρίου 2006. Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να τροφοδοτούν σε ηλεκτρονική μορφή το κεντρικό σύστημα των κεντρικών αρμοδίων αρχών.

15 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Άρθρο 5 ο ) Η αρμόδια Δνση κτηνιατρικής της Ν.Α. προωθεί την άδεια λειτουργίας η οποία συνοδεύεται με αίτηση για έγκριση η για έγκριση υπό ορούς στις κεντρικές αρμόδιες αρχές οι οποίες εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών φροντίζουν για τη διενέργεια επιθεώρησης. Το κλιμάκιο ελέγχου συγκροτείται από επιθεωρητές των περιφερειακών η των κεντρικών αρμοδίων αρχών με απόφαση του Γενικού Δντου της κεντρικής αρμόδιας αρχής η του προϊσταμένου της αρμόδιας περιφερειακής δνσης.

16 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Άρθρο 5 ο ) Η απόφαση έγκρισης ή έγκρισης υπό ορούς ή απόρριψης (σύμφωνα με το άρθρο 3 του καν. 854/06), λαμβάνεται με πλειοψηφικά. Η έκθεση θετική η αρνητική διαβιβάζεται στην κεντρική αρμόδια αρχή και γνωστοποιείται στην επιχείρηση με αποδεικτικό επίδοσης από την κεντρική αρμόδια αρχή.

17 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Άρθρο 5 ο ) Η έγκριση συνοδεύεται από την χορήγηση του σήματος αναγνώρισης ή καταλληλότητας της εγκατάστασης. Η εγκατάσταση επιχείρησης τροφίμων που δεν έχει έγκριση ή έγκριση υπό όρους και το σήμα αναγνώρισης ή σήμα καταλληλότητας δεν δύναται να λειτουργεί.

18 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Άρθρο 5 ο ) Η αναστολή ή η ανάκληση έγκρισης εγκατάστασης γίνεται με απόφαση της κεντρικής αρχής μετά από εισήγηση της περιφερειακής Διεύθυνσης του ΕΦΕΤ. Η αρμόδια περιφερειακή ή νομαρχιακή αρχή οφείλει να λαμβάνει υπόψη τη μορφή της μη συμμόρφωσης και το ιστορικό της επιχείρησης. Αφαίρεση σήματος αναγνώρισης ή καταλληλότητας. Εθνικός κατάλογος εγκεκριμένων εγκαταστάσεων.

19 ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ (Άρθρο 6 ο ) Η έγκριση υπό όρους δεν δύναται να υπερβαίνει τους τρεις μήνες και δύναται να παρατείνεται για άλλους τρεις μήνες. Για τα πλοία – εργοστάσια και τα πλοία – ψυγεία που φέρουν Ελληνική σημαία, η παράταση δεν δύναται να υπερβαίνει τους 12 μήνες Για την επέκταση ή περιορισμό έγκρισης μιας εγκεκριμένης εγκατάστασης εφαρμόζεται οι διατάξεις του άρθρου 5 της παρούσης. Όταν επέρχονται μεταβολές στην εγκατάσταση χωρίς να θίγονται οι κανόνες του υγειονομικού καθεστώτος, δεν απαιτείται εκ νέου έγκριση. ΕΠΕΚΤΑΣΗ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ (Άρθρο 7 ο ) ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (Άρθρο 8 ο )

20 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ & ΑΝΑΛΥΣΗ ( άρθρο 9 ο ) Με μέριμνα του ΕΦΕΤ θα εκδοθούν εθνικά μέτρα εφαρμογής για (α) την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των υπευθύνων των επιχειρήσεων τροφίμων ή υλικών & αντικειμένων που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και (β) τα εργαστήρια που επιτρέπεται να αναλύουν τα δείγματα των επισήμων ελέγχων. Για κάθε κοινοτικό εργαστήριο που αναφέρεται στο άρθρο 32 του καν. 882/04 ορίζεται ένα ή περισσότερα εργαστήρια αναφοράς. Ένα εθνικό Εργαστήριο αναφοράς μπορεί να βρίσκεται και σε άλλο κράτος μέλος της κοινότητας ΕΘΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (άρθρο 10 ο )

21 ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (άρθρο 11 ο ) Οι αρμόδιες αρχές φροντίζουν να μην υφίσταται θέμα σύγκρουσης συμφερόντων, ειδικότερα σε θέματα συγγενείας, παροχής υπηρεσιών την τελευταία πενταετία ή εκπαίδευσης Οι κεντρικές αρμόδιες αρχές δύναται να αναθέτουν την εκτέλεση ειδικών καθηκόντων σε φορείς ελέγχου. Και να ελέγχουν την σωστή εκτέλεση των καθηκόντων τους ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ (άρθρο 12 ο )

22 ΟΔΗΓΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ – ΕΞΕΤΑΣΗΣ (άρθρο 13 ο ) Οι κεντρικές αρμόδιες αρχές οφείλουν να εκπονήσουν εγχειρίδια επιθεώρησης / εξέτασης για την εφαρμογή των κανονισμών του άρθρου 1 της παρούσης Οι ΚΑΑ επεξεργάζονται σύμφωνα με τα άρθρα 41 - 43 του καν. 882/04 τα ετήσια & πολυετή εθνικά σχέδια ελέγχων. Οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν στις Κεντρικές αρχές τα αποτελέσματα των ελέγχων που αφορούν τα εθνικά σχέδια. ΕΤΗΣΙΑ & ΠΟΛΥΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ (άρθρο 14 ο ) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ (άρθρο 15 ο )

23 ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ (άρθρο 16 ο ) Οι επίσημοι έλεγχοι διενεργούνται από ελεγκτές των υπηρεσιών των άρθρων 2 & 3 της παρούσης και τα μικτά κλιμάκια ελέγχου του άρθρου 11 του ν. 3438/06, σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 3 του καν. 882/04. Η συχνότητα εξαρτάται από την επικινδυνότητα των επιχειρήσεων Αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου, στο οποίο αναφέρονται ο σκοπός, οι μέθοδοι, τα ευρήματα και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, κοινοποιείται στον υπεύθυνο (χρονικό διάστημα δεν αναφέρεται). Οι κεντρικές αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 55 του καν. 882/04, καταρτίζουν επιχειρησιακά σχέδια έκτακτης ανάγκης, ορίζοντας τα μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται όταν διαπιστώνεται ότι τα τρόφιμα θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο ανθρώπους και ζώα (άμεσα ή μέσω του περιβάλλοντος). ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ (άρθρο 17 ο )

24 ΟΔΗΓΟΙ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (άρθρο 18 ο ) Οι εθνικοί οδηγοί ορθής πρακτικής καταρτίζονται και διαδίδονται από τους κλάδους επιχειρήσεων τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 8 του καν. 852/04, και αξιολογούνται από τις κεντρικές αρμόδιες αρχές. Αποτελούν μέρος του ισχύοντος νομικού πλαισίου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 10, παρ. 2, εδάφιο δ, του καν. 882/04. Ωστόσο, εφαρμόζονται εθελοντικά και οι επιχειρήσεις τροφίμων μπορούν να καταδείξουν τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και με άλλους τρόπους. Οι οδηγοί ορθής πρακτικής που καταρτίστηκαν σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/43, εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον είναι συμβατοί με τους στόχους τους. Ο ΕΦΕΤ δύναται να εκδίδει Κώδικες Ορθής Πρακτικής & Γενικά Σχέδια HACCP με στόχο τη βοήθεια των μικρού μεγέθους επιχειρήσεων ή των επιχειρήσεων που δεν καλύπτονται από συλλογικά όργανα.

25 ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ (άρθρο 19 ο ) Τα εθνικά μέτρα σχετίζονται με: α) τον τρόπο συμμόρφωσης προς την παρ. 1 του άρθρου 5 του καν. 852/04 για τον προσδιορισμό των μικρών επιχειρήσεων, β) την χορήγηση παρεκκλίσεων από τις απαιτήσεις του άρθρου 7, παρ. 2, εδάφια α΄ & β΄ του καν. 2074/06 στις εγκαταστάσεις παρασκευής παραδοσιακών τροφίμων και από τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙΙ του καν. 853/04, και γ) την ικανοποίηση αναγκών επιχειρήσεων τροφίμων που βρίσκονται σε περιοχές υποκείμενες σε ειδικούς γεωγραφικούς περιορισμούς. Ο ΕΦΕΤ οφείλει να ενημερώνει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με τα εθνικά μέτρα.

26 Οι κεντρικές αρμόδιες αρχές και οι υπηρεσίες στις οποίες μεταβιβάζονται αρμοδιότητες ελέγχου, είναι επιφορτισμένες με την εξεύρεση οικονομικών πόρων που απαιτούνται για τις δαπάνες του επισήμου ελέγχου είτε από τον κρατικό προϋπολογισμό, είτε από νόμιμα τέλη και επιβαρύνσεις, π.χ. λόγω προσθέτων ελέγχων & ανταποδοτικών τελών (άδειες, εγκρίσεις, πιστοποιητικά & ενστάσεις) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (άρθρο 20 ο )

27 ΚΥΡΩΣΕΙΣ (άρθρο 21 ο ) Όσοι παραβαίνουν τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν θέματα ασφάλειας τροφίμων και την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών, υπόκεινται στις κυρώσεις, ποινικές και διοικητικές, που προβλέπονται στο άρθρο 5 του ν. 2741/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Πέραν της δίωξης, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 10755/2006, επιβάλλονται και χρηματικά πρόστιμα στις επιχειρήσεις τροφίμων, επισήμανσης & διαφήμισης τροφίμων και παραγωγής, διάθεσης ή χρησιμοποίησης υλικών και αντικειμένων που προορίζονται για τρόφιμα και δεν ανταποκρίνονται στην κειμένη νομοθεσίας.

28 ΚΥΡΩΣΕΙΣ (άρθρο 21 ο ) ΟΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: Α. Δεν επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια των προϊόντων και υποδηλώνουν μερικές αποκλίσεις από την ισχύουσα νομοθεσία, ελλιπή τεκμηρίωση της ΟΠΠ, της ΟΠΥ & του HACCP, την μη τήρηση των όρων αδειοδότησης, την ελλιπή τεκμηρίωση της εκπαίδευσης του προσωπικού και την ανεπαρκή ιχνηλασιμότητα, επιβάλλεται πρόστιμο από 1.500 μέχρι 10.000 ευρώ, εφόσον τα ευρήματα διαπιστωθούν σε επανέλεγχο.

29 ΚΥΡΩΣΕΙΣ (άρθρο 21 ο ) Β. Απαιτούν άμεση συμμόρφωση προκειμένου να εξασφαλιστεί η δημόσια υγεία και η ασφάλεια των προϊόντων, όπως η μη τήρηση των απαιτήσεων του άρθρου 19 του καν. 178/02 (μη ασφαλή τρόφιμα, υποχρέωση ανάκλησης, ενημέρωση της κεντρικής αρμόδιας αρχής), η έλλειψη άδειας λειτουργίας, οι σοβαρές αποκλίσεις των όρων αδειοδότησης, η μη εφαρμογή συστημάτων αυτοελέγχου, η έλλειψη βιβλιαρίων υγείας του προσωπικού, το ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής προσωπικού ή χώρων ή εξοπλισμού, οι ουσιώδεις αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της κειμένης νομοθεσίας σχετικά με τον εξοπλισμό & την υποδομή της επιχείρησης, η παραπλάνηση του καταναλωτή, τα μη κανονικά τρόφιμα & ασφαλή τρόφιμα, τα μη κανονικά – μη ασφαλή και ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα, τα μη κανονικά – μη ασφαλή και επιβλαβή για την υγεία τρόφιμα, τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα και δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κειμένης νομοθεσίας, επιβάλλεται πρόστιμο από 2.000 μέχρι 200.000 ευρώ.

30 ΚΥΡΩΣΕΙΣ (άρθρο 21 ο ) Γ. Ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την δημόσια υγεία και οδηγούν στην ανάγκη άμεσων μέτρων από τις αρμόδιες αρχές, όπως η εκτεταμένη παραπλάνηση του καταναλωτή, οι περιπτώσεις υποτροπών παραβάσεων της παραγράφου 5β του παρόντος άρθρου, επιβάλλεται πρόστιμο από 20.000 μέχρι 1.000.000 ευρώ.

31 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ (άρθρο 22 ο ) Οι Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές μεριμνούν για την έκδοση Εθνικών μέτρων εφαρμογής για τις διαδικασίες ελέγχου και αξιολόγησης των αρχών και φορέων για να εξασφαλίζεται η νομιμότητα, η αμεροληψία και η αποτελεσματικότητα τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων4, 5 και 8 του καν. 882/04.

32 ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθρο 24 ο ) Κ.Υ.Α. 487/2000 περί της υγιεινής των τροφίμων (Οδηγία 93/43/ΕΟΚ) Υ.Α. 1929/26.1.2006 περί προϊόντων φυτικής προέλευσης Υ.Α. Α2/16.2.2005 περί χοιρινού κρέατος και προϊόντων αυτού Κάθε διάταξη του εθνικού δικαίου που ρυθμίζει θέματα που αποτελούν αντικείμενο των κανονισμών του άρθρου 1 της παρούσης και είναι αντίθετη με τις διατάξεις της παρούσης απόφασης. Η Κ.Υ. Υ2/2600/2001 περί της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και η Υ.Δ. ΑΙβ/8577/83 περί υγειονομικού ελέγχου και αδειών ίδρυσης και λειτουργίας εγκαταστάσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι αντικατάστασης τους. Οι διατάξεις περί αρμοδιοτήτων του ΓΧΚ δεν θίγονται.

33 ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΩΝ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΡΙΜΕΛΩΝ ΠΕΝΤΑΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΑΝΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 1774/2002/ΕΚ & 197/2006/ΕΚ

34 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΑΤΟΜΙΚΗ Η ΔΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΥΛΟΓΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΛΛΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΑΡΑΠΟΝΑ


Κατέβασμα ppt "ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 178/02, 852/04, 853/04, 854/04 & 882/04 σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2004/41/ΕΚ ΚΥΑ 15523/06."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google