Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΥΑ 15523/06 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 178/02, 852/04, 853/04, 854/04 & 882/04 σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2004/41/ΕΚ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΥΑ 15523/06 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 178/02, 852/04, 853/04, 854/04 & 882/04 σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2004/41/ΕΚ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΥΑ /06 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 178/02, 852/04, 853/04, 854/04 & 882/ σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2004/41/ΕΚ

2 ΣΚΟΠΟΣ (άρθρο 1ο) Η έκδοση της 5υπουργικής❊ αυτής ΚΥΑ, που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2004/41/ΕΚ, ήταν αναγκαία για: (α) τον καθορισμό αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής των καν. 178/02, 852/04, 853/04, 854/04 & 882/04 (β) την κατάργηση ορισμένων Οδηγιών (γ) τον καθορισμό αρμοδίων αρχών ελέγχου, (δ) την εκπροσώπηση στην Ε.Ε. και (ε) τον καθορισμό ενιαίων διαδικασιών ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων ❊ ΥΕΔΔΑ, ΥΟΟ, ΥΑ, ΥΥΚΑ & ΥΑΑΤ

3 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ (ΑΡΘΡΟ 2ο)
Για την εφαρμογή των κανονισμών του άρθρου 1, σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΚΥΑ 088/2006, ως Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές νοούνται ο ΕΦΕΤ και το ΥΑΑΤ και σύμφωνα με την ΚΥΑ Β3-32/2003, ως πρώτη μεταποίηση πρωτογενών προϊόντων θεωρείται η φάση που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες διεργασίες που πραγματοποιούνται μετά την πρωτογενή παραγωγή και δεν συνιστούν ενέργειες επεξεργασίας που καθιστούν τα πρωτογενή προϊόντα μεταποιημένα.

4 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ (ΑΡΘΡΟ 2ο)
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Β3-32/2003, ως Διεργασίες πρώτης μεταποίησης θεωρούνται: Α) για μεν τα ζωικά, οι διαδικασίες σφαγής μέχρι τον τεμαχισμό, ο τεμαχισμός και η τυποποίηση του κρέατος, η αποστέωση, η ψύξη και η κατάψυξη, η αφαίρεση του κελύφους διθύρων μαλακίων και σαλιγκαριών, ο αποκεφαλισμός και η απεντέρωση των αλιευμάτων, η ωοσκόπηση των αυγών, η πρόψυξη του γάλακτος και η παραλαβή του μελιού. Β) για δε τα φυτικά, ο καθαρισμός, ο καλλωπισμός, η διαλογή, η αποξήρανση, η ψύξη, η τυποποίηση και η συσκευασία

5 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ (ΑΡΘΡΟ 2ο)
1. Ε.Φ.Ε.Τ. : Είναι η ΚΑΑ για την οργάνωση των επισήμων ελέγχων των τροφίμων στα στάδια της φάσης της πρώτης μεταποίησης, κατά την έννοια της ΚΥΑ β3-32/2003, στο τομέα του κρέατος και της μεταποίησης και διανομής όλων των λοιπών τροφίμων 2. Υ.Α.Α.Τ. : Είναι η ΚΑΑ για την οργάνωση των επισήμων ελέγχων των ζωοτροφών και των τροφίμων στην πρωτογενή παραγωγή, και στη φάση της πρώτης μεταποίησης πρωτογενών προϊόντων , κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ β3-32/2003, Κατά την οποία τα προϊόντα υφίστανται επεμβάσεις που δεν συνιστούν ενέργειας επεξεργασίας, που θα τα καθιστούν μεταποιημένα.

6 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ (ΑΡΘΡΟ 2ο)
Ο ΕΦΕΤ και το ΥΑΑΤ υποχρεούνται να εξασφαλίζουν τακτική και αμοιβαία ενημέρωση διασφαλίζοντας την ισοδυναμία των συστημάτων επισήμου ελέγχου, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι των κανονισμών του άρθρου 1. Η αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων που αφορούν τρόφιμα, ζωοτροφές και υλικά σε επαφή με τρόφιμα, ή η εκπροσώπηση της χώρας στην ΕΕ καθορίζονται από τις ΚΑΑ, με βάση της αρμοδιότητες αυτών (ΚΥΑ 088/2006). Η άσκηση του ελέγχου στα τρόφιμα που εισάγονται και εξάγονται από αυτή αποτελεί αρμοδιότητα του ΕΦΕΤ (άρθρο 1ο , παρ. 5, εδάφιο ε του ν. 2741/1999 και ανατίθενται μόνο ως προς αυτούς τους ελέγχους στο ΥΑΑΤ και ΓΧΚ. , όπως αυτά εμπλέκονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

7 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ 3ο)
Για την εφαρμογή των κανονισμών του άρθρου 1 της παρούσης και σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ 088/2006, παρέχονται αρμοδιότητες κατά μεταβίβαση από ΚΑΑ στις κατωτέρω υπηρεσίες, οι οποίες ορίζονται ως Αρμόδιες Αρχές σε περιφερειακό και νομαρχιακό επίπεδο: Περιφερειακές διευθύνσεις του Ε.Φ.Ε.Τ. Δνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, εμπορίου, κτηνιατρικής, υγείας των Ν.Α. Άλλες υπηρεσίες ή φορείς

8 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ 3ο)
Ο ελεγκτικός ρόλος των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΕΦΕΤ και των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ορίζεται με σαφή πεδία δράσης (ευθύνη εφαρμογής κανονισμών), τα οποία τους παραχωρούνται από τις Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές, ως εξής: Οι περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΦΕΤ, έχουν την ευθύνη εφαρμογής των επιμέρους προγραμμάτων που εκπονούνται στα πλαίσια των ετησίων ή πολυετών σχεδίων ελέγχου από την κεντρική υπηρεσία του ΕΦΕΤ, την αποτελεσματική καθοδήγηση, τον αποτελεσματικό συντονισμό, την εποπτεία και την αξιολόγηση των αποτελεσματικών των ελέγχων που διενεργούν οι υπηρεσίες των σημείων που διενεργούν οι υπηρεσίες των σημείων β) και γ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. (Ε&ΠΣΕ – ΚΣΕΑ) Οι Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Ν.Α. έχουν την ευθύνη της εφαρμογής …….., όσον αφορά τα προϊόντα ζωικής προέλευσης και τις εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταποίησης, διανομής και διάθεσης στο λιανικό εμπόριο των προϊόντων ζωικής προέλευσης, στη βάση των ετησίων ή πολυετών σχεδίων ελέγχου που εκπονούνται από τις Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές. Οι Διευθύνσεις Υγείας των Ν.Α. έχουν την ευθύνη της εφαρμογής …………., στην διάρκεια των υγειονομικών ελέγχων που γίνονται στις επιχειρήσεις της ΥΔ ΑΙβ/8577/83, όπως ισχύει κάθε φορά, στη βάση των ετησίων ή πολυετών σχεδίων ελέγχου που εκπονούνται από τις ΚΑΑ. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Ν.Α. έχουν την ευθύνη της εφαρμογής ……..,, όσον αφορά τα προϊόντα φυτικής προέλευσης και της εγκαταστάσεις παραγωγής μεταποίησης, διανομής και διάθεσης στο λιανικό εμπόριο των προϊόντων φυτικής προέλευσης στη βάση των ετησίων ή πολυεθνικών σχεδίων ελέγχου που εκπονούνται από τις Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές . Οι Διευθύνσεις Εμπορίου των Ν.Α. έχουν την ευθύνη της εφαρμογής …….., κατά τη διάρκεια των ελέγχων ποιότητας στα στάδια της παραγωγής, της μεταποίησης, διανομής και της διάθεσης στο λιανικό εμπόριο, στη βάση των ετησίων ή πολυετών σχεδίων ελέγχου που εκπονούνται από τις ΚΑΑ.

9 Κοινή Υπουργική Απόφαση 15523/2006
Παρέχεται σε όλες τις αρμόδιες αρχές ελέγχου κοινό κυρωτικό σύστημα με δυνατότητα ομοιόμορφης επιβολής χρηματικών προστίμων κατά τα πρότυπα του ΕΦΕΤ Προσδιορίζονται κοινά έντυπα ελέγχου, εκθέσεων και ενιαία ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη διαδικασία κατάσχεσης, δέσμευσης, απόσυρσης και ανάκλησης τροφίμων για όλες τις αρμόδιες αρχές ελέγχου Οι Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές θεσπίζουν διαδικασίες για την επαλήθευση της αποτελεσματικότητας των επισήμων ελέγχων που διεξάγουν αρχές και υπηρεσίες στις οποίες έχει μεταβιβαστεί αρμοδιότητα ελέγχου και διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα όπου απαιτείται.

10 ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΑΡΘΡΟ 4ο)
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΕΠΕΙ, ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ Η ΕΓΚΡΙΣΗ, ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ: 1. Τους δήμους μετά από εισήγηση των διευθύνσεων υγείας & υγιεινής των Ν.Α., εφόσον ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής του καν. 852/04 και πρόκειται για επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, παροχής υπηρεσιών, παρασκευαστών που πωλούν λιανικά αποθηκών και αγορών λιανικής πώλησης. Η λειτουργία των επιχειρήσεων τροφίμων χωρίς σχετική άδεια συνεπάγεται ποινικές & Διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 2741/99, μεταξύ των οποίων και τη σφράγιση της επιχείρησης Κατά την αδειοδότηση ισχύουν οι απαιτήσεις του Καν. 852/04 και της Υγ. διάτ. ΑΙβ/8577/83, που δεν έρχονται σε αντίθεση με τον κανονισμό.

11 ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΑΡΘΡΟ 4ο)
2. Από τις Δνσεις Κτηνιατρικής των Ν.Α. εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των καν. 852/04, 853/04, 854/04 & αναφέρονται στο παρ. ΙΙΙ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το ίδιο το παράρτημα.

12 ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΑΡΘΡΟ 4ο)
3α. Από τις Δνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Ν.Α., εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των καν /04 & αφορούν εγκαταστάσεις (βιομηχανίες ή εργαστήρια τροφίμων) μεταποίησης φυτικών προϊόντων (βεβαίωση καταλληλότητας). 3β. Από τις Δνσεις Εμπορίου των Ν.Α. και τις Χημικές Υπηρεσίες του ΓΧΚ, εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των καν. 852/04 & αφορούν εγκαταστάσεις (βιομηχανίες ή εργαστήρια τροφίμων) παραγωγής αλκοολούχων ποτών (βεβαίωση καταλληλότητας).

13 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Άρθρο 5ο)
Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων έχουν την υποχρέωση καταχώρησης ή έγκρισης των εγκαταστάσεων τους σύμφωνα με το άρθρο 6 του καν. 852/04. η υποχρέωση αφορά τις εγκαταστάσεις του πεδίου εφαρμογής του καν 852/04 εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων: πρωτογενούς παραγωγής, μεταφοράς, αποθήκευσης προϊόντων για τα οποία δεν απαιτούνται συνθήκες ελεγχόμενες θερμοκρασίας ή αφορούν εργασίες λιανικού εμπορίου άλλες από εκείνες που προβλέπονται από το άρθρο 1, παρ. 5, εδαφ. β του καν. 853/04. η υποχρέωση αφορά επίσης τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του καν. 853/04, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καν. 853/04 (άρθρο 1, παρ. 2) δεν εφαρμόζεται στα τρόφιμα που περιέχουν τόσο προϊόντα φυτικής προέλευσης, όσο και μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης.

14 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Άρθρο 5ο)
Προθεσμία κατάθεσης αίτησης καταχώρησης στην αρμόδια περιφερειακή ή νομαρχιακή αρχή έως την 31η Δεκεμβρίου 2006. Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να τροφοδοτούν σε ηλεκτρονική μορφή το κεντρικό σύστημα των κεντρικών αρμοδίων αρχών.

15 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Άρθρο 5ο)
Η αρμόδια Δνση κτηνιατρικής της Ν.Α. προωθεί την άδεια λειτουργίας η οποία συνοδεύεται με αίτηση για έγκριση η για έγκριση υπό ορούς στις κεντρικές αρμόδιες αρχές οι οποίες εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών φροντίζουν για τη διενέργεια επιθεώρησης. Το κλιμάκιο ελέγχου συγκροτείται από επιθεωρητές των περιφερειακών η των κεντρικών αρμοδίων αρχών με απόφαση του Γενικού Δντου της κεντρικής αρμόδιας αρχής η του προϊσταμένου της αρμόδιας περιφερειακής δνσης.

16 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Άρθρο 5ο)
Η απόφαση έγκρισης ή έγκρισης υπό ορούς ή απόρριψης (σύμφωνα με το άρθρο 3 του καν. 854/06), λαμβάνεται με πλειοψηφικά. Η έκθεση θετική η αρνητική διαβιβάζεται στην κεντρική αρμόδια αρχή και γνωστοποιείται στην επιχείρηση με αποδεικτικό επίδοσης από την κεντρική αρμόδια αρχή.

17 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Άρθρο 5ο)
Η έγκριση συνοδεύεται από την χορήγηση του σήματος αναγνώρισης ή καταλληλότητας της εγκατάστασης. Η εγκατάσταση επιχείρησης τροφίμων που δεν έχει έγκριση ή έγκριση υπό όρους και το σήμα αναγνώρισης ή σήμα καταλληλότητας δεν δύναται να λειτουργεί.

18 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Άρθρο 5ο)
Η αναστολή ή η ανάκληση έγκρισης εγκατάστασης γίνεται με απόφαση της κεντρικής αρχής μετά από εισήγηση της περιφερειακής Διεύθυνσης του ΕΦΕΤ. Η αρμόδια περιφερειακή ή νομαρχιακή αρχή οφείλει να λαμβάνει υπόψη τη μορφή της μη συμμόρφωσης και το ιστορικό της επιχείρησης. Αφαίρεση σήματος αναγνώρισης ή καταλληλότητας. Εθνικός κατάλογος εγκεκριμένων εγκαταστάσεων.

19 ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ (Άρθρο 6ο)
Η έγκριση υπό όρους δεν δύναται να υπερβαίνει τους τρεις μήνες και δύναται να παρατείνεται για άλλους τρεις μήνες. Για τα πλοία – εργοστάσια και τα πλοία – ψυγεία που φέρουν Ελληνική σημαία, η παράταση δεν δύναται να υπερβαίνει τους 12 μήνες ΕΠΕΚΤΑΣΗ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ (Άρθρο 7ο) Για την επέκταση ή περιορισμό έγκρισης μιας εγκεκριμένης εγκατάστασης εφαρμόζεται οι διατάξεις του άρθρου 5 της παρούσης. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (Άρθρο 8ο) Όταν επέρχονται μεταβολές στην εγκατάσταση χωρίς να θίγονται οι κανόνες του υγειονομικού καθεστώτος, δεν απαιτείται εκ νέου έγκριση.

20 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ & ΑΝΑΛΥΣΗ (άρθρο 9ο)
Με μέριμνα του ΕΦΕΤ θα εκδοθούν εθνικά μέτρα εφαρμογής για (α) την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των υπευθύνων των επιχειρήσεων τροφίμων ή υλικών & αντικειμένων που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και (β) τα εργαστήρια που επιτρέπεται να αναλύουν τα δείγματα των επισήμων ελέγχων. ΕΘΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (άρθρο 10ο) Για κάθε κοινοτικό εργαστήριο που αναφέρεται στο άρθρο 32 του καν. 882/04 ορίζεται ένα ή περισσότερα εργαστήρια αναφοράς. Ένα εθνικό Εργαστήριο αναφοράς μπορεί να βρίσκεται και σε άλλο κράτος μέλος της κοινότητας

21 ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (άρθρο 11ο)
ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (άρθρο 11ο) Οι κεντρικές αρμόδιες αρχές δύναται να αναθέτουν την εκτέλεση ειδικών καθηκόντων σε φορείς ελέγχου. Και να ελέγχουν την σωστή εκτέλεση των καθηκόντων τους ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ (άρθρο 12ο) Οι αρμόδιες αρχές φροντίζουν να μην υφίσταται θέμα σύγκρουσης συμφερόντων, ειδικότερα σε θέματα συγγενείας, παροχής υπηρεσιών την τελευταία πενταετία ή εκπαίδευσης

22 ΟΔΗΓΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ – ΕΞΕΤΑΣΗΣ (άρθρο 13ο)
Οι κεντρικές αρμόδιες αρχές οφείλουν να εκπονήσουν εγχειρίδια επιθεώρησης / εξέτασης για την εφαρμογή των κανονισμών του άρθρου 1 της παρούσης ΕΤΗΣΙΑ & ΠΟΛΥΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ (άρθρο 14ο) Οι ΚΑΑ επεξεργάζονται σύμφωνα με τα άρθρα του καν. 882/04 τα ετήσια & πολυετή εθνικά σχέδια ελέγχων. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ (άρθρο 15ο) Οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν στις Κεντρικές αρχές τα αποτελέσματα των ελέγχων που αφορούν τα εθνικά σχέδια.

23 ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ (άρθρο 16ο)
Οι επίσημοι έλεγχοι διενεργούνται από ελεγκτές των υπηρεσιών των άρθρων 2 & 3 της παρούσης και τα μικτά κλιμάκια ελέγχου του άρθρου 11 του ν. 3438/06, σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 3 του καν. 882/04. Η συχνότητα εξαρτάται από την επικινδυνότητα των επιχειρήσεων Αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου, στο οποίο αναφέρονται ο σκοπός, οι μέθοδοι, τα ευρήματα και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, κοινοποιείται στον υπεύθυνο (χρονικό διάστημα δεν αναφέρεται). ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ (άρθρο 17ο) Οι κεντρικές αρμόδιες αρχές , σύμφωνα με το άρθρο 55 του καν. 882/04, καταρτίζουν επιχειρησιακά σχέδια έκτακτης ανάγκης, ορίζοντας τα μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται όταν διαπιστώνεται ότι τα τρόφιμα θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο ανθρώπους και ζώα (άμεσα ή μέσω του περιβάλλοντος).

24 ΟΔΗΓΟΙ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (άρθρο 18ο)
Οι εθνικοί οδηγοί ορθής πρακτικής καταρτίζονται και διαδίδονται από τους κλάδους επιχειρήσεων τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 8 του καν. 852/04, και αξιολογούνται από τις κεντρικές αρμόδιες αρχές. Αποτελούν μέρος του ισχύοντος νομικού πλαισίου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 10, παρ. 2, εδάφιο δ, του καν. 882/04. Ωστόσο, εφαρμόζονται εθελοντικά και οι επιχειρήσεις τροφίμων μπορούν να καταδείξουν τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και με άλλους τρόπους. Οι οδηγοί ορθής πρακτικής που καταρτίστηκαν σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/43, εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον είναι συμβατοί με τους στόχους τους. Ο ΕΦΕΤ δύναται να εκδίδει Κώδικες Ορθής Πρακτικής & Γενικά Σχέδια HACCP με στόχο τη βοήθεια των μικρού μεγέθους επιχειρήσεων ή των επιχειρήσεων που δεν καλύπτονται από συλλογικά όργανα.

25 ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ (άρθρο 19ο) Τα εθνικά μέτρα σχετίζονται με: α) τον τρόπο συμμόρφωσης προς την παρ. 1 του άρθρου 5 του καν. 852/04 για τον προσδιορισμό των μικρών επιχειρήσεων, β) την χορήγηση παρεκκλίσεων από τις απαιτήσεις του άρθρου 7, παρ. 2, εδάφια α΄ & β΄ του καν. 2074/06 στις εγκαταστάσεις παρασκευής παραδοσιακών τροφίμων και από τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙΙ του καν. 853/04, και γ) την ικανοποίηση αναγκών επιχειρήσεων τροφίμων που βρίσκονται σε περιοχές υποκείμενες σε ειδικούς γεωγραφικούς περιορισμούς. Ο ΕΦΕΤ οφείλει να ενημερώνει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με τα εθνικά μέτρα. Ο ΕΦΕΤ δύναται να προβαίνει στην έκδοση εθνικών μέτρων για την τροποποίηση και προσαρμογή των παραρτημάτων Ι & ΙΙ σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού 852/04 και των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ σύμφωνα με το άρθρο 10 του καν. 853/04, υπό την προϋπόθεση ότι οι παρεκκλίσεις που θα προβλεφθούν με την τροποποίηση και προσαρμογή που θα δοθούν δεν επηρεάζουν την επίτευξη των στόχων των εν λόγω κανονισμών.

26 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (άρθρο 20ο)
Οι κεντρικές αρμόδιες αρχές και οι υπηρεσίες στις οποίες μεταβιβάζονται αρμοδιότητες ελέγχου, είναι επιφορτισμένες με την εξεύρεση οικονομικών πόρων που απαιτούνται για τις δαπάνες του επισήμου ελέγχου είτε από τον κρατικό προϋπολογισμό, είτε από νόμιμα τέλη και επιβαρύνσεις, π.χ. λόγω προσθέτων ελέγχων & ανταποδοτικών τελών (άδειες, εγκρίσεις, πιστοποιητικά & ενστάσεις) Ο ΕΦΕΤ δύναται να προβαίνει στην έκδοση εθνικών μέτρων για την τροποποίηση και προσαρμογή των παραρτημάτων Ι & ΙΙ σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού 852/04 και των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ σύμφωνα με το άρθρο 10 του καν. 853/04, υπό την προϋπόθεση ότι οι παρεκκλίσεις που θα προβλεφθούν με την τροποποίηση και προσαρμογή που θα δοθούν δεν επηρεάζουν την επίτευξη των στόχων των εν λόγω κανονισμών.

27 ΚΥΡΩΣΕΙΣ (άρθρο 21ο) Όσοι παραβαίνουν τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν θέματα ασφάλειας τροφίμων και την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών, υπόκεινται στις κυρώσεις, ποινικές και διοικητικές, που προβλέπονται στο άρθρο 5 του ν. 2741/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Πέραν της δίωξης, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α /2006, επιβάλλονται και χρηματικά πρόστιμα στις επιχειρήσεις τροφίμων, επισήμανσης & διαφήμισης τροφίμων και παραγωγής, διάθεσης ή χρησιμοποίησης υλικών και αντικειμένων που προορίζονται για τρόφιμα και δεν ανταποκρίνονται στην κειμένη νομοθεσίας. Για το ύψος του προστίμου λαμβάνονται υπόψη: Το είδος και το μέγεθος της επιχείρησης Οι συνθήκες τέλεσης της παράβασης Ο όγκος των διατιθεμένων τροφίμων Οι ιδιαιτερότητες των ευρημάτων και οι επιπτώσεις αυτών στην δημόσια υγεία Τα συστήματα αυτοελέγχων Οι τυχόν διορθωτικές ενέργειες Η έγκαιρη ενημέρωση των αρμοδίων αρχών και η τυχόν υποτροπή της. Επίσης, το ιστορικό συμμόρφωσης της επιχείρησης, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τελέστηκε ή εξακολουθεί να τελείται η παράβαση, η ύπαρξη δόλου ή περιπτώσεις παρεμπόδισης του επισήμου ελέγχου

28 ΚΥΡΩΣΕΙΣ (άρθρο 21ο) ΟΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Α. Δεν επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια των προϊόντων και υποδηλώνουν μερικές αποκλίσεις από την ισχύουσα νομοθεσία, ελλιπή τεκμηρίωση της ΟΠΠ, της ΟΠΥ & του HACCP, την μη τήρηση των όρων αδειοδότησης, την ελλιπή τεκμηρίωση της εκπαίδευσης του προσωπικού και την ανεπαρκή ιχνηλασιμότητα, επιβάλλεται πρόστιμο από μέχρι ευρώ, εφόσον τα ευρήματα διαπιστωθούν σε επανέλεγχο.

29 ΚΥΡΩΣΕΙΣ (άρθρο 21ο) Β. Απαιτούν άμεση συμμόρφωση προκειμένου να εξασφαλιστεί η δημόσια υγεία και η ασφάλεια των προϊόντων, όπως η μη τήρηση των απαιτήσεων του άρθρου 19 του καν. 178/02 (μη ασφαλή τρόφιμα, υποχρέωση ανάκλησης, ενημέρωση της κεντρικής αρμόδιας αρχής), η έλλειψη άδειας λειτουργίας, οι σοβαρές αποκλίσεις των όρων αδειοδότησης, η μη εφαρμογή συστημάτων αυτοελέγχου, η έλλειψη βιβλιαρίων υγείας του προσωπικού, το ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής προσωπικού ή χώρων ή εξοπλισμού, οι ουσιώδεις αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της κειμένης νομοθεσίας σχετικά με τον εξοπλισμό & την υποδομή της επιχείρησης, η παραπλάνηση του καταναλωτή, τα μη κανονικά τρόφιμα & ασφαλή τρόφιμα, τα μη κανονικά – μη ασφαλή και ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα, τα μη κανονικά – μη ασφαλή και επιβλαβή για την υγεία τρόφιμα, τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα και δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κειμένης νομοθεσίας, επιβάλλεται πρόστιμο από μέχρι ευρώ.

30 ΚΥΡΩΣΕΙΣ (άρθρο 21ο) Γ. Ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την δημόσια υγεία και οδηγούν στην ανάγκη άμεσων μέτρων από τις αρμόδιες αρχές, όπως η εκτεταμένη παραπλάνηση του καταναλωτή, οι περιπτώσεις υποτροπών παραβάσεων της παραγράφου 5β του παρόντος άρθρου, επιβάλλεται πρόστιμο από μέχρι ευρώ.

31 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ (άρθρο 22ο)
Οι Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές μεριμνούν για την έκδοση Εθνικών μέτρων εφαρμογής για τις διαδικασίες ελέγχου και αξιολόγησης των αρχών και φορέων για να εξασφαλίζεται η νομιμότητα, η αμεροληψία και η αποτελεσματικότητα τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων4, 5 και 8 του καν. 882/04.

32 ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθρο 24ο)
Κ.Υ.Α. 487/2000 περί της υγιεινής των τροφίμων (Οδηγία 93/43/ΕΟΚ) Υ.Α. 1929/ περί προϊόντων φυτικής προέλευσης Υ.Α. Α2/ περί χοιρινού κρέατος και προϊόντων αυτού Κάθε διάταξη του εθνικού δικαίου που ρυθμίζει θέματα που αποτελούν αντικείμενο των κανονισμών του άρθρου 1 της παρούσης και είναι αντίθετη με τις διατάξεις της παρούσης απόφασης. Η Κ.Υ. Υ2/2600/2001 περί της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και η Υ.Δ. ΑΙβ/8577/83 περί υγειονομικού ελέγχου και αδειών ίδρυσης και λειτουργίας εγκαταστάσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι αντικατάστασης τους. Οι διατάξεις περί αρμοδιοτήτων του ΓΧΚ δεν θίγονται.

33 ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΩΝ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΡΙΜΕΛΩΝ ΠΕΝΤΑΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΑΝΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 1774/2002/ΕΚ & 197/2006/ΕΚ

34 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΩΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΑΤΟΜΙΚΗ Η ΔΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΥΛΟΓΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΛΛΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΑΡΑΠΟΝΑ


Κατέβασμα ppt "ΚΥΑ 15523/06 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 178/02, 852/04, 853/04, 854/04 & 882/04 σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2004/41/ΕΚ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google