Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σχεδιασμός και Τεχνολογία , ΝAΠ * ΕΝΕΡΓΕΙΑ*

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σχεδιασμός και Τεχνολογία , ΝAΠ * ΕΝΕΡΓΕΙΑ*"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σχεδιασμός και Τεχνολογία , ΝAΠ * ΕΝΕΡΓΕΙΑ*
«Το θέμα της Ενέργειας στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα Σ&Τ Δημοτικής εκπαίδευσης και εφαρμογές στη διδασκαλία» Σχεδιασμός και Τεχνολογία , ΝAΠ * ΕΝΕΡΓΕΙΑ* Οκτώβριος 2012 Select the circle clip art on the slide. On the Animations tab, in the Advanced Animation group, click Add Animation, and then under Emphasis click Spin. To reproduce the clip art on this slide, do the following: On the Home tab, in the Slides group, click Layout, and then click Blank. On the Animations tab, in the Timing group, in the Start list, select With Previous. On the Insert tab, in the Images group, click Clip Art. On the Animations tab, in the Timing group, in the Duration box, enter 4.0. In the Clip Art pane, in the Search for box, enter In the Search in list, select Everywhere, and then click Go. Select the clip art file in the pane to insert it into the slide. (Note: If you choose another clip art file, the clip art must be in the Windows Metafile format [.wmf].) On the Animations tab, in the Animation group, click Effect Options, and then click Clockwise and then click Quarter Spin. On the slide, select the text box. On the Animations tab, in the Advanced Animation group, click Add Animation, and then under Entrance click Fade. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, and then click Ungroup. In the Microsoft Office PowerPoint dialog box, click Yes. On the slide, select the converted clip art. On the Home tab, in the Editing group, click Select, and then click Selection Pane. On the Animations tab, in the Timing group, in the Duration box, enter 3.0. On the Animations tab, in the Advanced Animation group, click Add Animation, and then under Emphasis click Spin. In the Selection and Visibility pane, select the top-level group. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, and then click Ungroup. Also in the Selection and Visibility pane, select the Autoshape object, and then press DELETE. On the Animations tab, in the Animation group, click Effect Options, and then click Clockwise and then click Half Spin. Press CTRL+A to select all of the objects on the slide. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, and then click Group. Select the group. On the Home tab, in the Drawing group, click Shape Effects, point to Preset, and then under Presets click Preset 8 (second row, fourth option from the left). With the group still selected, under Drawing Tools, on the Format tab, in the bottom right corner of the Size group, click the Size and Position dialog box launcher, and do the following: On the Animations tab, in the Timing group, in the Duration box, enter 1.0. On the Animations tab, in the Timing group, in the Delay box, enter 3.0. On the Animations tab, in the Animation group, click the Show Additional Effect Options dialog box launcher, and then do the following: On the Size tab, under Scale, select Lock aspect ratio. On the Size tab, under Size, enter 6.27” in the Height box. On the Effect tab, under Settings, in the Amount list, in the Custom box enter 30°, and then press ENTER. On the Position tab, in the Horizontal box, enter 3.89”. On the Position tab, in the Vertical box, enter 1.55” On the Effect tab, under Settings, in the Amount list, select Counterclockwise. To reproduce the text on this slide, do the following: On the Insert tab, in the Text group, click Text Box. To reproduce the background on this slide, do the following: Drag to draw a text box on the slide. On the Design tab, in the Background group, click Background Styles, and then click Format Background. In the Format Background dialog box, click Fill in the left pane, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following: Enter text in the text box, and then select the text. On the Home tab, in the Font group, select Candara from the Font list, and then select 32 pt. from the Font Size list. Click Italic, and then, in the Font Color list, under Standard Colors select Orange (third option from the left). In the Type list, select Linear. Select the text box on the slide, and then under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, do the following: In the Angle box, enter 90. Under Gradient stops, click Add gradient stops or Remove gradient stops until two stops appear in the slider. In the Shape Height box, enter 7.29”. Also under Gradient stops, customize the gradient stops as follows: In the Shape Width box, enter 7.29”. Select the first stop in the slider, and then do the following: Under Drawing Tools, on the Format tab, in the WordArt Styles group, click Text Effects, point to Transform, and under Follow Path select Arch Up (first option from the left). In the Position box, enter 0%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Black, Text 1 (first row, second option from the left). To wrap the text upside down, at the bottom of the text box, drag the pink adjustment diamond from the center left position in the text box to the lower right corner of the text box. With the text box still selected, under Drawing Tools, on the Format tab, in the bottom right corner of the Size group, click the Size and Position dialog box launcher, and then on the Position tab do the following: In the Transparency box, enter 0%. Select the next stop in the slider, and then do the following: In the Position box, enter 100%. In the Horizontal box, enter 3.38”. Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Black, Text 1, Lighter 50% (second row, second option from the left). In the Vertical box, enter 1.04”. Also under Drawing Tools, on the Format tab, in the Arrange group, click Send Backward. To reproduce the animation effects on this slide, do the following: Πετράκη Ειρήνη Μάντολε Ειρήνη Σύμβουλοι Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Δημοτικής Εκπαίδευσης – Υποστηρικτές ΝΑΠ

2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή δυνατότητας εμπλοκής των μαθητών/τριών σε μια δημιουργική και καινοτόμο διαδικασία μέσα από την οποία θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, για να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν διάφορα προϊόντα, συστήματα και περιβάλλοντα, για να ικανοποιήσουν διάφορες ανάγκες και να επιλύσουν διάφορα προβλήματα του ανθρώπινου περιβάλλοντος (κοινωνικό, φυσικό, τεχνητό και δομημένο). Το μάθημα Σχεδιασμός και Τεχνολογία παρέχει ακόμα στους μαθητές δυνατότητες ανάπτυξης ικανοτήτων και δεξιοτήτων για αυτοδύναμη δημιουργική δράση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας του 21ου αιώνα. Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι οργανωμένο σε επτά (7) περιοχές περιεχομένου Δομές Μηχανισμοί Ενέργεια Τεχνολογία Υλικών Ηλεκτρονικά και Τεχνολογία Ελέγχου Ηλεκτρισμός Σχεδιασμός (Design) Σχεδιασμός και Τεχνολογία, Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα : ΕΝΕΡΓΕΙΑ

3 ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Σχεδιασμός και Τεχνολογία, Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα : ΕΝΕΡΓΕΙΑ

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΟΥ Α΄ - Δ΄
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΟΥ Α΄ - Δ΄ Δείκτες Επιτυχίας Ενοτήτων Ν.Α.Π. Σχεδιασμού και Τεχνολογίας (Δομές, Μηχανισμοί , Ενέργεια ,Τεχνολογία Υλικών, Ηλεκτρονικά και Τεχνολογία Ελέγχου, Ηλεκτρισμός ,Σχεδιασμός) Εμβόλιμες δραστηριότητες σχεδιασμού και τεχνολογίας ενταγμένα στις ενότητες των φυσικών επιστημών π.χ. Α’ Τάξη Ζωντανοί Οργανισμοί Φυσικό Περιβάλλον To Σώμα και η Υγεία μας Ενέργεια Ύλη Ουρανός και Γη .

5 ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ε΄-ΣΤ’ ΤΑΞΕΩΝ
1. Φιλοσοφία 2. Σκοπός 3. Βασικοί Άξονες του Αναλυτικού Προγράμματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας 4. Γενικές Δεξιότητες 5. Ικανότητες Κλειδιά 6. Μεθοδολογία 7. Ενότητες Σχεδιασμού και Τεχνολογίας - Δομές - Μηχανισμοί - Ενέργεια - Τεχνολογία Υλικών - Ηλεκτρονικά και Τεχνολογία Ελέγχου - Ηλεκτρισμός - Σχεδιασμός 8. Πηγές - Διδακτικά Μέσα και Υλικά Αξιολόγηση 9. Βιβλιογραφία

6 Οι μαθητές/τριες πρέπει:
1. Να αναγνωρίζουν τη σημασία της ενεργειακής συνείδησης, μέσω εξοικονόμησης ενέργειας και χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 2. Να αναφέρουν και εφαρμόζουν σε πρακτικές κατασκευές διάφορες ΑΠΕ και μη. 3. Να αναφέρουν περιβαλλοντικά προβλήματα και να προτείνουν τρόπους άμβλυνσής τους. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «EΝΕΡΓΕΙΑ» To reproduce the SmartArt effects on this page, do the following: On the Home tab, in the Slides group, click Layout, and then click Blank. On the Insert tab, in the Illustrations group, click SmartArt. In the Choose a SmartArt Graphic dialog box, in the left pane, click List. In the List pane, double-click Horizontal Picture List (fifth row, second option from the left) to insert the graphic into the slide. Press and hold CTRL, and select the picture placeholder and text shape (top and bottom shape) in one of the objects. Under SmartArt Tools, on the Design tab, in the Create Graphic group, click Add Shape, and then click Add Shape After. Repeat this process one more time for a total of five picture placeholders and text shapes. Select the graphic. Under SmartArt Tools, on the Format tab, click Size, and then do the following: In the Height box, enter 4.44”. In the Width box, enter 9.25”. Under SmartArt Tools, on the Format tab, click Arrange, click Align, and then do the following: Click Align to Slide. Click Align Middle. Click Align Center. Select the graphic, and then click one of the arrows on the left border. In the Type your text here dialog box, enter text. Press and hold CTRL, and then select all five text boxes in the graphic. On the Home tab, in the Font group, select Corbel from the Font list, and then enter 22 in the Font Size box. Select the graphic. Under SmartArt Tools, on the Design tab, in the SmartArt Styles group, do the following: Click Change Colors, and then under Colorful click Colorful Range – Accent Colors 2 to 3 (second option from the left). Click More, and then under Best Match for Document click Moderate Effect (fourth option from the left). Select the rounded rectangle at the top of the graphic. Under SmartArt Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click the arrow next to Shape Fill, and then under Theme Colors click White, Background 1, Darker 35% (fifth row, first option from the left). Click each of the five picture placeholders in the SmartArt graphic, select a picture, and then click Insert. To reproduce the animation effects on this slide, do the following: On the Animations tab, in the Advanced Animations group, click Animation Pane. On the slide, select the graphic. On the Animations tab, in the Animation group, click the More arrow at the Effects Gallery and under Entrance, click Float In. In the Animation group, click Effect Options, and under Sequence, click One by One. In the Timing group, in the Duration list, click In the Animation Pane, click the double-arrow below the animation effect to expand the list of effects, then do the following to modify the list of effects: Select the first animation effect, and then do the following: On the Animations tab, in the Animation group, click the More arrow at the Effects Gallery and then click More Entrance Effects. In the Change Entrance Effects dialog box, under Moderate, click Basic Zoom. Click Effect Options, and under Zoom, click Out Slightly. In the Timing group, in the Start list, select With Previous. Also in the Timing group, in the Duration list, click Press and hold CTRL, select the third, fifth, seventh, ninth, and 11th animation effects (effects for the text shapes), and then do the following: On the Animations tab, in the Animation group, click the More arrow at the Effects Gallery and then click More Entrance Effects. In the Change Entrance Effects dialog box, under Basic, click Peek In, and then click OK. In the Animation group, click Effect Options, and under Direction, click From Top. Press and hold CTRL, select the second, fourth, sixth, eighth, and 10th animation effects (effects for the pictures). In the Timing group, in the Start list, select After Previous. To reproduce the background effects on this slide, do the following: Right-click the slide background area, and then click Format Background. In the Format Background dialog box, click Fill in the left pane, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following: In the Type list, select Linear. Click the button next to Direction, and then click Linear Down (first row, second option from the left). Under Gradient stops, click Add gradient stop or Remove gradient stop until two stops appear on the slider, then customize the gradient stops as follows: Select the first stop in the slider, and then do the following: In the Position box, enter 0%. Click the button next to Color, click More Colors, and then in the Colors dialog box, on the Custom tab, enter values for Red: 130, Green: 126, and Blue: 102. Select the last stop on the slider, and then do the following: In the Position box, enter 71%. Click the button next to Color, and then click Black, Text 1 (first row, second option from the left). Σχεδιασμός και Τεχνολογία, Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα : ΕΝΕΡΓΕΙΑ

7 Ειδικότερα: Στόχος 1: Να αναγνωρίζουν τη σημασία της ενεργειακής συνείδησης, μέσω εξοικονόμησης ενέργειας και χρήσης ΑΠΕ. Δείκτες Επιτυχίας Κλίμακας 1 Να διαμορφώσουν στάσεις και συμπεριφορές θετικές απέναντι στη χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας σε ατομικό επίπεδο, μέσα από παραδείγματα της καθημερινής τους ζωής. Δείκτες Επιτυχίας Κλίμακας 2 εξοικονόμηση ενέργειας σε ατομικό, εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, μέσα από παραδείγματα της καθημερινής τους ζωής. Να εισηγούνται τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι, στο σχολείο, στην κοινότητα, κ.λπ.. Να επεξηγούν την έννοια του όρου “περιβάλλον” (τεχνητό, φυσικό και ανθρώπινο) και να παρουσιάζουν τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν στο περιβάλλον από την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας και να παρουσιάζουν διάφορους ενεργειακούς υπολογισμούς που να το αποδεικνύουν. Να επεξηγούν την αναγκαιότητα διαφόρων ΑΠΕ και μη. Σχεδιασμός και Τεχνολογία, Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα : ΕΝΕΡΓΕΙΑ

8 Στόχος 2: Να αναφέρουν και εφαρμόζουν σε πρακτικές κατασκευές διάφορες ΑΠΕ και μη. Δείκτες Επιτυχίας Κλίμακας 2 Να εξηγούν με απλά λόγια, τη μορφή ενέργειας που χρειάζεται να λειτουργήσει και τη μορφή ενέργειας που προσφέρει κατά τη λειτουργία της μια συσκευή. Να σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν κατασκευές με τη χρήση ΑΠΕ για βελτίωση του φυσικού και τεχνητού περιβάλλοντος. Στόχος 3: Να αναφέρουν περιβαλλοντικά προβλήματα και προτείνουν τρόπους άμβλυνσής τους. Να παρουσιάζουν μέσα από παραδείγματα τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από την αλόγιστη χρήση ενέργειας, όπως είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η ατμοσφαιρική ρύπανση, η καταστροφή του στρώματος του Όζοντος και η ανεξέλεγκτη αποψίλωση των δασών. Σχεδιασμός και Τεχνολογία, Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα : ΕΝΕΡΓΕΙΑ

9 ΟΔΗΓΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ»

10 «οικολογικά» ... οχήματα! ΔΟΜΕΣ (πλαίσια)
ΕΝΟΤΗΤΕΣ Ν.Α.Π. ΔΟΜΕΣ (πλαίσια) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ (άξονες και τροχοί) ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΑΞΗ Ε΄ Σχεδιασμός και Τεχνολογία, Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα : ΕΝΕΡΓΕΙΑ

11 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πλαίσιο - Περιεχόμενο
ΣΧΟΛΕΙΟ: Δημοτικό Σχολείο Αρχαγγέλου ΜΑΘΗΜΑ: Σχεδιασμός και Τεχνολογία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Ειρήνη Πετράκη ΘΕΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ - «Οικολογικά... Οχήματα» (6Χ80’) ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ: (Ε΄ τάξη) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 22 (10-12 σε κάθε ομάδα ΣΧΤ / οικιακή οικονομία) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Η εργασία αφορά στην «ενέργεια» και στην «ενεργειακή συνείδηση» μέσα από την εφαρμογή εναλλακτικών μορφών ενέργειας σε αυτοσχέδια «οικολογικά οχήματα» και την επικοινωνία πληροφοριών και μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας (τρίπτυχα, αφίσες, σχέδια , ταινίες).

12 Στόχοι - Διδακτική μεθοδολογία
2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Στόχοι - Διδακτική μεθοδολογία ΝΑΠ Υπό έμφαση στόχοι σχολείου ΑΞΟΝΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑΠ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ, ΣΤΑΣΕΩΝ ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ –ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ) ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ (ειδικούς, γονείς, άλλους εκπαιδευτικούς) ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠ ΣΧ.Τ. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (εφαρμογή, επέκταση) ΕΝΤΑΞΗ ΤΠΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΞΙΑ ΤΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

13 Στόχοι ενότητας σύμφωνα με το ΝΑΠ ΣΧ.Τ
Επαρκές και συνεκτικό σώμα γνώσεων (ΝΑΠ ΣΧ.Τ, Ενότητα: Ενέργεια, κλίμακα 2) Να αναφέρουν ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να τις συγκρίνουν (πλεονεκτήματα- μειονεκτήματα). Να αναφέρουν παραδείγματα μετατροπών ενέργειας καθώς και εφαρμογές τους στην καθημερινή ζωή. Να εφαρμόζουν μια ή περισσότερες λύσεις με μετατροπή ενέργειας στο όχημά τους (αιολική σε κινητική, δυναμική ή/και ελαστική σε κινητική). Να χρησιμοποιούν το σωστό λεξιλόγιο (ενέργεια, μορφές ενέργειας, πηγές ενέργειας, καύσιμα, ανανεώσιμες-μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μετατροπές ενέργειας , οικολογικό όχημα, κ.α.). Να αποκτήσουν θετική στάση για την προστασία του περιβάλλοντος και τη χρήση οικολογικών, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την αειφόρο ανάπτυξη. Δεξιότητες – κλειδιά: Δεξιότητες Διαχείρισης Πληροφοριών Δεξιότητες Επίλυσης Προβλήματος Δεξιότητες Διαχείρισης Έργων Κοινωνικές και Διαπροσωπικές Δεξιότητες Στάσεις και συμπεριφορές (επικοινωνία, εργασία σε ομάδες, σεβασμός, συνεργασία κ.α.) Σχεδιασμός Κατασκευή Επικοινωνία Εφαρμογή τους σε Άλλα μαθήματα του ΑΠ Στην καθημερινή ζωή Μέσα και έξω από σχολείο

14 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (design process)

15 ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Επιλογή κατάλληλων υλικών με βάση τα χαρακτηριστικά τους και το σκοπό χρήσης τους Ξύλο Πλαστικό κόριφλουτ Χαρτί Μπαλόνια, λαστιχάκια ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Σημασία σχεδιασμού Σχέδια στο χαρτί και στον ΗΥ Αξιοποίηση ΤΠΕ (internet, paint, publisher, photostory3, kidspiration, wordle, kart2uch, «Αλλαγή στο κλίμα» …) Επικοινωνία λύσεων , αποτελεσμάτων ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ Άξονες Τροχοί Αρχαία τεχνολογία με ΑΠΕ (νερόμυλοι, τόξα, ...) ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Επιλογή κατάλληλων υλικών με βάση τα χαρακτηριστικά τους και το σκοπό χρήσης τους Ξύλο Πλαστικό κόριφλουτ Χαρτί Μπαλόνια, λαστιχάκια ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Σημασία σχεδιασμού Σχέδια στο χαρτί και στον ΗΥ Αξιοποίηση ΤΠΕ (internet, paint, publisher, photostory3, kidspiration, wordle, kart2uch, «Αλλαγή στο κλίμα» …) Επικοινωνία λύσεων , αποτελεσμάτων ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ Άξονες Τροχοί Αρχαία τεχνολογία με ΑΠΕ (νερόμυλοι, τόξα, ...) Γεωγραφία ΑΕΠ σε άλλες χώρες χάρτης Κύπρου : μέρη με αιολικά πάρκα) ΔΟΜΕΣ Πλαίσια Ιστορία πρώτες μηχανές με ΑΕΠ ΔΟΜΕΣ Ξύλινο πλαίσιο ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Εναλλακτικοί τρόποι παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Μετατροπές ενέργειας ΕΝΕΡΓΕΙΑ Πηγές Μετατροπές Ενεργειακή συνείδηση Τέχνη Αφίσες, διαφημίσεις Ελληνικά Προφορικός λόγος (επικοινωνία, περιγραφές) Γραπτός λόγος (τρίπτυχα,κόμικς) Σύνδεση με ενότητα «ο φίλος μας ο άνεμος» ΠΕΡ/ΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΑΠΕ Ενεργειακή συνείδηση Αειφόρος ανάπτυξη Επιστήμη: Ηλεκτρισμός Τριβή

16 ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ…

17 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 1: ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 2: ΠΗΓΕΣ ΕΡΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

18 ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Στην τάξη μας θα φτιάξουμε «οικολογικά οχήματα»!
Πώς νομίζετε ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει ένα οικολογικό όχημα που να μη βλάπτει το περιβάλλον; Μπορείτε να σχεδιάσετε και να κατασκευάσετε ένα δικό σας όχημα που να μην υπερβαίνει τα 25x15cm και να αξιοποιεί εναλλακτικές μορφές ενέργειας, για να κινηθεί αυτόνομα για απόσταση τουλάχιστον 5m;

19 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 3: «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ» ΟΧΗΜΑΤΑ
Δείτε κι αυτά ... Ώρα για δημιουργία!

20 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 4: ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 4: ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ Το πρόβλημα γίνεται συγκεκριμένο ... Ποια μορφή ενέργειας θα μπορούσα να αξιοποιήσω για να κινήσω το όχημά μου; Πώς; Η μετατρέπεται σε του αυτοκινήτου. Μέσα από τα δεδομένα του προβλήματος και τη διερεύνηση προκύπτουν τα εξής παραδείγματα προδιαγραφών: Να έχει στερεή βάση. - Να είναι ελαφρύ και να κινείται εύκολα. Να μετατρέπει την αιολική, τη δυναμική ή την ηλιακή ενέργεια σε κινητική ενέργεια. Να είναι πρωτότυπο και δημιουργικό. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

21 Πειραματιζόμαστε με καθημερινά υλικά και αντικείμενα, κατασκευές άλλων παιδιών, ...
Ηλεκτρική ενέργεια Ηχητική ενέργεια κινητική ενέργεια θερμική ενέργεια

22 Αλληλεπίδραση με το λογισμικό Focus on «Αλλαγή στο κλίμα»
(βίντεο με αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας σε χώρες της Ευρώπης, προσομοιώσεις, Φύλλα εργασίας παράλληλα με χρήση διαδραστικών ασκήσεων ...) ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Παραδείγματα από ... σε...

23 Επέκταση ... επισκέψεις

24 3. Σχεδιάζουμε … με κλίμακα 4. Προγραμματισμός εργασίας
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: 1. Σχεδιάζουμε …σκίτσα 2. Σχεδιάζουμε όψεις 3. Σχεδιάζουμε … με κλίμακα 4. Προγραμματισμός εργασίας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Θα μοιάζει… πανί ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΛΙΜΑΚΑ: ……………………………………………………. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ………………………………………………….

25 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ

26 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

27 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:

28 Αναρωτήθηκαν Προβληματίστηκαν Διερεύνησαν Πειραματιστήκαν Δημιούργησαν Έμαθαν Εφάρμοσαν Εξήγησαν Επικοινώνησαν

29 ΣΧ.Τ. … ΣΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΝΤΑΞΗ ΤΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Μαθηματικά Ελληνικά Επιστήμη Γεωγραφία Ιστορία Τέχνη Θρησκευτικά Περιβαλλοντική εκπαίδ. Αγωγή Υγείας Μουσική Πρόβλημα προδιαγραφές Διερεύνηση Ιδέες – σχέδια Σχεδιασμός καλύτερης ιδέας Κατασκευή Τεχνικές Δοκιμή Αξιολόγηση Βελτιώσεις ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Επίτευξη στόχων Σχεδιασμός Τεχνολογία υλικών Ηλεκτρισμός Μηχανισμοί Ενέργεια Ηλεκτρονικά και τεχνολογία ελέγχου Δομές ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΤΑΞΗ ΤΠΕ Σχεδιασμός και Τεχνολογία, Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα : ΕΝΕΡΓΕΙΑ

30 ΆΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ…
Μέσα από την όλη διαδικασία οι μαθητές και ανάλογα με το πρόβλημα που έχουν μπροστά τους , δουλεύουν ατομικά ή ομαδικά και βρίσκουν λύσεις. Σχεδιασμός και Τεχνολογία, Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα : ΕΝΕΡΓΕΙΑ

31 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ικανότητες Κλειδιά ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σχεδιασμός και Τεχνολογία, Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα : ΕΝΕΡΓΕΙΑ

32 ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ENGINO ΣΤΗΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
D.I.Y.(εκτέλεση οδηγιών για συναρμολόγηση κατασκευής). Δίνει τη δυνατότητα συνεργασίας για ομαδική εργασία. Παρέχει μια πολύ καλή ευκαιρία για πειραματισμό με τους διάφορους μηχανισμούς (τροχαλίες- μοχλοί) στο στάδιο της διερεύνησης. Μπορεί να αξιοποιηθεί ακόμη και σε άλλες θεματικές ενότητες του αναλυτικού όπως την ενότητα για την ενέργεια τον ηλεκτρισμό και τις δομές. Βοηθά στο σχεδιασμό μιας προτεινόμενης κατασκευής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο θέμα της αξιολόγησης.

33 Συνδυασμός ξύλου,Engino και Εφαρμογή ηλιακού συσσωρευτή.
Σχεδιασμός και Τεχνολογία, Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα : ΕΝΕΡΓΕΙΑ

34

35 Να δημιουργούν είναι σκεπτόμενοι καταναλωτές συνεργάζονται
ΘΕΛΟΥΜΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ …. είναι ευέλικτοι έχουν περιβαλλοντική συνείδηση σκέπτονται Να είναι καινοτόμοι είναι σκεπτόμενοι καταναλωτές ερευνούν δημιουργούν συνεργάζονται Σχεδιασμός και Τεχνολογία, Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα : ΕΝΕΡΓΕΙΑ

36 Μαθαίνουμε %αυτών που διαβάζουμε 20% αυτών που ακούμε 30% αυτών που βλέπουμε 50% αυτών που βλέπουμε και ακούμε 70% αυτών που συζητούμε 80% αυτών που βιώνουμε 95% αυτών που διδάσκουμε στους άλλους” William Glasser, , Αμερικανός ψυχοθεραπευτής Είδα τον άγγελο μέσα στο μάρμαρο και το σμίλεψα μέχρι που τον απελευθέρωσα. Μιχαήλ Άγγελος, , Ιταλός γλύπτης & ζωγράφος Χωρίς την τεχνική, η έμπνευση είναι ένα απλό καλάμι που το δέρνει ο άνεμος. Johannes Brahms, , Γερμανός συνθέτης Όπως το έδαφος, όσο και αν είναι γόνιμο, αδυνατεί να παράγει κάτι δίχως καλλιέργεια, έτσι και ο νους του ανθρώπου: δίχως την εκπαίδευση αδυνατεί να δώσει τους αναμενόμενους καρπούς. Πλούταρχος, μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός Δημιουργία: ο καλύτερος τρόπος να απολαμβάνεις τη ζωή. Εμμάνουελ Καντ, , Γερμανός φιλόσοφος Σχεδιασμός και Τεχνολογία, Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα : ΕΝΕΡΓΕΙΑ


Κατέβασμα ppt "Σχεδιασμός και Τεχνολογία , ΝAΠ * ΕΝΕΡΓΕΙΑ*"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google