Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Καλογιαννάκης Μιχάλης, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, Μέλος ΕΕΕ Αγρ. Τοπογράφων Μηχανικών ΤΕΕΚ Καρατσώλης Κωνσταντίνος, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΤΕΕ -

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Καλογιαννάκης Μιχάλης, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, Μέλος ΕΕΕ Αγρ. Τοπογράφων Μηχανικών ΤΕΕΚ Καρατσώλης Κωνσταντίνος, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΤΕΕ -"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Καλογιαννάκης Μιχάλης, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, Μέλος ΕΕΕ Αγρ. Τοπογράφων Μηχανικών ΤΕΕΚ Καρατσώλης Κωνσταντίνος, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΤΕΕ - ΥΠΕΚΑ Θεσσαλονική, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 20 1 4 1 4 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ο ρόλος του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού στην ανασυγκρότηση της χώρας

2 2 Αυθαίρετα ( Ν.3843/2010, Ν.4014/11, Ν.4178/13) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν.4067/12 Έκδοση αδειών Ν.4030/11 Θεσμικές γραμμές ( Ν.4280/14, Ν.4281/14, Ν.3889/2010, Ν.4258/14) Χωρόταξικός σχεδιασμός Ν.4269/2014

3 3 Εναρμόνιση των υφιστάμενων νόμων με την τεχνολογική εξέλιξη Μη εφαρμογή των υφιστάμενων νόμων ( έλεγχος κατασκευών ) ή και έλλειψη κανόνων – αυθαίρετη δόμηση Γραφειοκρατία – Διαφθορά - Ανάγκη για μητρώα και ηλεκτρονικές υ π ηρεσίες

4 4

5 5 Αυξήθηκε η ευθύνη και ο ρόλος του μηχανικού. Μειώθηκε η ε π αφή με τους υ π αλλήλους της π ολεοδομίας και η μείωση του χρόνου έκδοσης των οικοδομικών αδειών. Μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες του δημόσιου τομέα στον ιδιωτικό τομέα ( ελεγκτής δόμησης, βεβαιωση κύριας χρήσης, κλ π). Μειώθηκε το βάρος στις δημόσιες υ π ηρεσίες. ‘ Ε π ανέναρξη ’ των νόμων π ου αφορούν την δόμηση Αυξήθηκε ο όγκος της υ π άρχουσας νομοθεσίας. Ηλεκτρονικές διαδικασίες π ου ε π ιφέρνουν σταδιάκά διαφάνεια και καλύτερη διαχείριση της π ληροφορίας π ου αφορά την ιδωτική δόμηση.

6 6 ? Γιατί ο όγκος αυτός της νομοθεσίας έ π ρε π ε να γίνει σε τόσο μικρό διάστημα

7 7 Καθιερώθηκε το εξαρτημένο το π ογραφικό σε αντικατάσταση του μη εξαρτημένου, καθώς και α π λών σχεδιαγραμμάτων. Γίνεται α π οδεκτό στην ε π ιστήμη και στις συναλλαγές ότι ένα σωστό στο το π ογραφικό ε π ιφέρει ασφάλεια δικαίου νομιμότητα, π ίστη στις συναλλαγές. Προδιαγραφές : Καθιερώθηκε το π ρότυ π ο το π ογραφικό διάγραμμα για την άδεια δόμησης. Ε π ιβεβαιώθηκε ότι ο Το π ογράφος Μηχανικός είναι βασικός μηχανικός της δόμησης.

8 8 Α π αίτηση το π ογραφικού διαγράμματος για την π ροέγκριση της άδειας δόμησης. Α π αίτηση το π ογραφικού διαγράμματος σε αυθαίρετα χωρίς οικοδομική άδεια. Α π αίτηση το π ογραφικού διαγράμματος σε αδόμητα γή π εδα για την μεταβίβαση τους.

9 9

10 10

11 11 Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου ( Ολοκληρώνεται το σύστημα ) Θεσμικές γραμμές ( Ε π εξεργασία οι π ροδιαγραφές ) Ένταξη στο σχέδιο π εριοχών με μεγάλη συγκέντρωση εξ ’ ολοκλήρου αυθαιρέτωνΗλεκτρονική έκδοση αδειών δόμησης ( Πιλοτική εφαρμογή ) Δια π ιστευμένος μηχανικός

12 12 Τεχνικός ασφαλείας : μ π ορούν να γίνουν όλοι οι μηχανικοί π λην των Το π ογράφων Μηχανικών Ιατρικός Σύλλογος : Δεν δέχεται την βεβαίωση κύριας χρήσης α π ό Το π ογράφο Μηχανικό Πολεοδομίες : Σε ορισμένες δεν δέχονται κάτοψη α π ό Το π ογράφο Μηχανικό π έραν του τρίτου ορόφου ( ακόμα και αν οι όροφοι είναι ακριβώς οι ίδιοι ) ΕΟΠΠΕΠ : Η στατική έκθεση μ π ορεί να υ π ογραφεί μόνο α π ό π ολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα

13 13

14 14 Χρήση δεδομένων π ου π ροκύ π τουν α π ό τα αυθαίρετα 60.000.000 τ. μ. για την ένταξη των π εριοχών στο σχέδιο π όλης ή την ενημέρωση / διόρθωση των ρυμοτομικών σχεδιών των ήδη ενταγμένων π εριοχών ( σφάλματα 40 cm). Εισαγωγή συντεταγμένων των κορυφών του κτιρίου και του γη π έδου, καθώς και το π λάτος των οδών π ου έχει π ρόσω π ο στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα του Κτιρίου. Μελλοντικά χρήση και του BIM. GIS ( στην λογική της ΕΥΓΕΠ ) με π ληροφορίες για τις θεσμικές γραμμές, χρήσεις γης, όροι δόμησης, κτηματολόγιο, ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, συμβόλαια, αδειοδοτήσεις, μισθώσεις. Ψηφιο π οίηση ήδη εγκεκριμένων οικοδομικών αδειών συγχρόνως με την ηλεκτρονική έκδοση αδειών.

15 15 Προδιαγραφές σε το π ογραφικά διαγράμματα για αυθαίρετα, μεταβιβάσεις, αλλά και κατόψεων και όλων των π αραδοτέων. 3d (4d ή 5d) Κτηματολόγιο (real estate market) - Θαλάσσιο Κτηματολόγιο Ε 9 σύνδεση με το κτηματολόγιο, π ερουσιολόγιο. Δικαιότερη φορολογία, π ιο εύκολη εφαρμογή φορολογικών σεναρίων. Ο Το π ογράφος Μηχανικός, ως ο μηχανικός π ου διασφαλίζει την π εριουσία του π ολίτη στην λογική του ν.651/77, θα μ π ορούσε να νομοθετηθεί η υ π έυθυνη δήλωση του μηχανικού π ου θα αφορά τις θεσμικές γραμμές.

16 16


Κατέβασμα ppt "Καλογιαννάκης Μιχάλης, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, Μέλος ΕΕΕ Αγρ. Τοπογράφων Μηχανικών ΤΕΕΚ Καρατσώλης Κωνσταντίνος, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΤΕΕ -"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google