Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μανιατάκου Α. Στέλεχος Μονάδας Β3΄ 14/03/2011. 1. Επιλεξιμότητα Έμμεσων Δαπανών Τα γενικά (έμμεσα) έξοδα είναι επιλέξιμες δαπάνες εάν είναι στοιχείο του.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μανιατάκου Α. Στέλεχος Μονάδας Β3΄ 14/03/2011. 1. Επιλεξιμότητα Έμμεσων Δαπανών Τα γενικά (έμμεσα) έξοδα είναι επιλέξιμες δαπάνες εάν είναι στοιχείο του."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μανιατάκου Α. Στέλεχος Μονάδας Β3΄ 14/03/2011

2 1. Επιλεξιμότητα Έμμεσων Δαπανών Τα γενικά (έμμεσα) έξοδα είναι επιλέξιμες δαπάνες εάν είναι στοιχείο του πραγματικού κόστους για την εκτέλεση της πράξης που συγχρηματοδοτείται από τα διαρθρωτικά ταμεία και εάν καταλογίζονται στην πράξη αυτή κατ` αναλογία, σύμφωνα με δίκαιη και δεόντως αιτιολογημένη μέθοδο κατανομής)

3 1α. Η Μεθοδολογία θα πρέπει να εξασφαλίζει την τήρηση των παρατιθέμενων Γενικών Αρχών: (20996/2.11.2010 έγγραφο ΕΥΔ) Να αφορούν επιλέξιμες δαπάνες οι οποίες είναι δομικές ή/ και υποστηρικτικές διοικητικής, τεχνικής ή λειτουργικής φύσης και πραγματοποιούνται προς χάριν της εκτέλεσης περισσοτέρων της μιας δραστηριοτήτων/ έργων του Δικαιούχου και κατά συνέπεια δεν μπορούν να αποδοθούν σε ένα μόνο έργο ή δραστηριότητα Να σχετίζονται έμμεσα με την πράξη Να είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του Ταμείου από το οποίο συγχρηματοδοτείται η πράξη Να είναι εξοφλημένες Να καταλογίζονται στο έργο κατ’ αναλογία σύμφωνα με δίκαιη και δεόντως αιτιολογημένη μέθοδο κατανομής Να είναι επαληθεύσιμες. Η πιστοποίηση των έμμεσων δαπανών ακολουθεί όλες τις αρχές και διαδικασίες της διοικητικής επαλήθευσης Να αποτελούν πραγματικό κόστος του δικαιούχου και δεν θα πρέπει να δημιουργούν κέρδος γι΄ αυτόν.

4 1β. Κατηγορίες Έμμεσων Δαπανών σύμφωνα με το Ε. Λ. Σ. Κωδ.ΑιτιολογίαΠεριγραφή 60.00Αμοιβές έμμισθου προσωπικούΑμοιβές διοικητικής λειτουργίας του φορέα που υποστηρίζουν την υλοποίηση των πράξεων. 60.02Παρεπόμενες παροχές προσωπικούΑσφάλιστρα προσωπικού, Λοιπές παροχές του φορέα που υποστηρίζουν την υλοποίηση των πράξεων. 60.03Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις προσωπικού των κατηγοριών 60.00 61.00Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών υποκείμενες σε φόρο εισοδήματος Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών με Δελτία Παροχής Υπηρεσιών όπως, αμοιβές με σύμβαση έργου, αμοιβές εξωτερικών συνεργατών για παροχή υπηρεσιών κλπ. του φορέα που υποστηρίζουν την υλοποίηση των πράξεων. 61.01Αμοιβές μη ελευθέρων επαγγελματιών υποκείμενες σε φόρο εισοδήματος Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών για παροχή υπηρεσιών χωρίς Δελτία Παροχής Υπηρεσιών του φορέα που υποστηρίζουν την υλοποίηση των πράξεων. 61.03Επεξεργασίες από τρίτουςΑναθέσεις πάσης φύσης έργων σε τρίτους (Facon) του φορέα που υποστηρίζουν την υλοποίηση των πράξεων. 62.00Παροχές τρίτωνΗλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ταχυδρομικά (συνολικά για όλες τις πράξεις του φορέα) 62.04ΕνοίκιαΕνοίκια κτιρίων (συνολικά για όλες τις πράξεις του φορέα) 62.05ΑσφάλιστραΑσφάλιστρα κτιρίων, ασφάλιστρα ζωής προσωπικού, ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (συνολικά για όλες τις πράξεις του φορέα) 62.07Επισκευές - συντηρήσειςΕπισκευές και συντηρήσεις κτηρίων, μηχανημάτων, τεχνικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (συνολικά για όλες τις πράξεις του φορέα

5 1β. Κατηγορίες Έμμεσων Δαπανών σύμφωνα με το Ε. Λ. Σ. Κωδ.ΑιτιολογίαΠεριγραφή 63.98Διάφοροι φόροι και τέληΧαρτόσημα και τέλη που επιβαρύνουν (συνολικά για όλες τις πράξεις του φορέα 64.00Έξοδα μεταφορώνΈξοδα κίνησης μεταφορικών μέσων, έξοδα μεταφοράς προσωπικού, έξοδα μεταφοράς υλικών (συνολικά για όλες τις πράξεις του φορέα 64.01Έξοδα ταξιδιώνΈξοδα μετακίνησης, διαμονής και εκτός έδρας αμοιβές προσωπικού του φορέα 64.05Συνδρομές εισφορέςΣυνδρομές σε περιοδικά, συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα (συνολικά για όλες τις πράξεις του φορέα 64.07Έντυπα και γραφική ύληΈντυπα, γραφική ύλη, εκπαιδευτικό υλικό, έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων, αναλώσιμα υλικά(συνολικά για όλες τις πράξεις του φορέα 64.08Υλικά άμεσης ανάλωσηςΚαύσιμα, υλικά καθαριότητας, υλικά εργαστηρίων κλπ (συνολικά για όλες τις πράξεις του φορέα 64.09Έξοδα δημοσιεύσεωνΔημοσιεύσεις αγγελιών, προκηρύξεων κλπ (συνολικά για όλες τις πράξεις του φορέα 66.Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος Αποσβέσεις κτιρίων, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων, μεταφορικών μέσων, επίπλων, λοιπού εξοπλισμού, ασωμάτων ακινητοποιήσεων κλπ.

6 2. Συμπλήρωση Λογιστικής Κατάστασης Λειτουργικών Δαπανών του ΕΛΚΕ -α/α -Ημερομηνία εγγραφής/ καταχώρησης της δαπάνης στο Λογιστικό Σύστημα του ΕΛΚΕ Παραστατικά Αναδόχου -ΑΦΜ και Επωνυμία -Είδος Παραστατικού (π.χ. Τιμολόγιο Πώλησης, Τ.Π./Δ.Α.,Τ.Π.Υ., Πιστωτικό Τιμολόγιο, Α.Π.Υ., Απόδειξη Δαπάνης, Απόδειξη Είσπραξης, Invoice (για τιμολόγια εξωτερικού), Χ.Ε.Π. (για μετακινήσεις, μισθοδοτικές καταστάσεις, φόρους) -Αριθμός -Ημερομηνία Έκδοσης -Συνολικό Ποσό Παραστατικά Δικαιούχου -Είδος -Αριθμός Παραστατικού (π.χ. Επιταγή, Ένταλμα, Έμβασμα, Τραπεζική Συναλλαγή, Γραμμάτιο Είσπραξης) -Ημερομηνία -Συνολικό Ποσό Συσχετισμός -Κατηγορία Επιλέξιμης Δαπάνης σύμφωνα με το Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο -Επιλέξιμο Ποσό Πληρωμής -Ημερομηνία Εξόφλησης -Αιτιολογία (π.χ. Αμοιβή μόνιμου προσωπικού, εξωτερικού συνεργάτη, Μετακίνηση, Προμήθεια Αναλωσίμων, Προμήθεια λογισμικού κτλ.)

7 3. Μέθοδος κατανομής και Φύλλο Μερισμού  Στο παράρτημα Α του εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης Αρ. Πρ. 36118/ΕΥΘΥ 1631/23-8-2010 αναφέρονται ενδεικτικές μέθοδοι κατανομής έμμεσων δαπανών.  Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ποσοστά που έχει ορίσει η ΕΥΔ και τα ποσά που έχουν δηλωθεί στα ΤΔΥ.  Το συνολικό ποσό των Μηνιαίων Λειτουργικών Δαπανών του ΕΛΚΕ επιμερίζεται με την επιλεγείσα μεθοδολογία στις συγχρηματοδοτούμενες στο πλαίσιο του ΕΠΕΔΒΜ πράξεις/ υποέργα. Εάν υπολείπεται ποσό ως αποτέλεσμα αυτού του μερισμού, τότε θα πρέπει να δηλωθεί ότι το συγκεκριμένο υπολειπόμενο ποσό βαρύνει τον ΕΛΚΕ.

8 4. Συμπλήρωση Λογιστικής Κατάστασης Εμμέσων Δαπανών Υποέργου -α/α -Ημερομηνία εγγραφής/ καταχώρησης της δαπάνης στο Λογιστικό Σύστημα του ΕΛΚΕ -Πακέτο εργασίας: ΠΕ00 (συμπληρώνεται μόνο όταν υπάρχει διακριτός προϋπολογισμός, π.χ. Πρακτική) Παραστατικά Αναδόχου -ΑΦΜ: Το ΑΦΜ του Ειδικού Λογαριασμού -Είδος Παραστατικού: Φ.Μ. -Αριθμός Παραστατικού: Αριθμός Φύλλου Μερισμού -Ημερομηνία Παραστατικού: Ημερομηνία Έκδοσης Φύλλου Μερισμού -Ποσό Παραστατικού: Συνολικό ποσό Φύλλου Μερισμού Παραστατικά Δικαιούχου -Είδος Παραστατικού: ΕΠ. ή Τ.Σ. κ.α. -Αριθμός Παραστατικού: Αριθμός Επιταγής ή Τραπεζικής Συναλλαγής ή οποιοδήποτε άλλο παραστατικό με το οποίο αποδεικνύεται η μεταφορά του αναλογούντος μερισθέντος ποσού σε επίπεδο πράξης, από τον Τραπεζικό Λογαριασμό της πράξης στο Τραπεζικό Λογαριασμό του ΕΛΚΕ -Ημερομηνία Παραστατικού: Ημερομηνία προαναφερόμενου Παραστατικού -Ποσό Παραστατικού: Μερισθέν ποσό που αποτυπώνεται στο Παραστατικό του Φορέα Συσχετισμός -Κατηγορία Επιλέξιμης Δαπάνης: 64.98 -Ημερομηνία Εξόφλησης: Η ημερομηνία άντλησης του σχετικού ποσού από τον λογαριασμό της πράξης -Επιλέξιμο Ποσό Πληρωμής: Το αναλογούν μερισθέν ποσό σε επίπεδο υποέργου -Αιτιολογία: Έμμεσες Δαπάνες

9 5. Διαδικασία Δήλωσης Έμμεσων Δαπανών  Το ποσό των Έμμεσων Δαπανών επικυρώνεται με την διαδικασία έγκρισης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και αποτελεί προϋπόθεση για την δήλωση αυτού σε ΜΔΔΔ  Υποβολή ΜΔΔΔ ( Άμεσες και Έμμεσες Δαπάνες  διαφορετικές εγγραφές) (ΜΔΔΔ με μόνο έμμεσες δεν καταχωρείται στο ΟΠΣ)  Στην Λογιστική Κατάσταση των Μηνιαίων δαπανών του Υποέργου οι Έμμεσες Δαπάνες δηλώνονται σε μία γραμμή (ενότητα 4)  Συνοδευτικά αποστέλλονται α) Λογιστική Κατάσταση Λειτουργικών Δαπανών ΕΛΚΕ,(ενότητα 2) β) Φύλλου Μερισμού και γ) Περιγραφής Μεθόδου Επιμερισμού (ενότητα 3) δ) Κατάσταση συνολικών δηλωμένων έμμεσων και άμεσων δαπανών (εφόσον δηλώνεται «αυξημένο» ποσό έμμεσων)

10 6. Διοικητική Επαλήθευση Ίδια διαδικασία με αυτή των άμεσων δαπανών  Θα ζητηθεί δείγμα σχετικών παραστατικών  Η επιλογή γίνεται από τη Λ.Κ. δαπανών λειτουργίας του ΕΛΚΕ

11 Παράδειγμα: ΜΔΔΔ Σεπτεμβρίου του 2010 για το υποέργο 2, αντλώντας στοιχεία από την Λογιστική Κατάσταση Αυγούστου 2010 με Συνολικό Επιλέξιμο Ποσό Πληρωμής 11.390,79 €, το οποίο αναλύεται σε άμεσες δαπάνες 10.156,23 € και σε έμμεσες δαπάνες 1.234,56 €.

12 Ευχαριστώ για την Προσοχή σας !


Κατέβασμα ppt "Μανιατάκου Α. Στέλεχος Μονάδας Β3΄ 14/03/2011. 1. Επιλεξιμότητα Έμμεσων Δαπανών Τα γενικά (έμμεσα) έξοδα είναι επιλέξιμες δαπάνες εάν είναι στοιχείο του."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google