Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων Α2 κατηγορίας μετά τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις Λειτουργία, ευθύνες και αρμοδιότητες ΠΕΑΠΖ ΕΜΜ. ΜΑΥΡΑΚΗ ΧΗΜΙΚΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων Α2 κατηγορίας μετά τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις Λειτουργία, ευθύνες και αρμοδιότητες ΠΕΑΠΖ ΕΜΜ. ΜΑΥΡΑΚΗ ΧΗΜΙΚΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων Α2 κατηγορίας μετά τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις Λειτουργία, ευθύνες και αρμοδιότητες ΠΕΑΠΖ ΕΜΜ. ΜΑΥΡΑΚΗ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ MSc ΔΝΤΗΣ ΔΝΣΗΣ ΠΕΧΩΣ Α.Δ.Κ. 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 – Πνευματικό Κέντρο Χανίων

2 Η περιβαλλοντική αδειοδότηση είναι κορυφαία διαδικασία  Επηρεάζει άμεσα και έμμεσα το σύνολο των παραγωγικών τάξεων (αφορά σχεδόν όλες τις οικονομικές δραστηριότητες)  το δημόσιο (έργα υποδομών)  το σύνολο των πολιτών αφού σχετίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος. Σημαντικές αλλαγές που εξειδικεύουν, βελτιώνουν και καθιστούν περισσότερο ρεαλιστικό τον τρόπο αδειοδότησης μετά το 2011

3  Καλύτερη ποιότητα περιβ/κών όρων  Μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου  Μείωση του διοικητικού φόρτου  Εξάλειψη διπλών αδειοδοτήσεων  Βελτίωση της ποιότητας των μελετών  Δραστική αλλαγή και ενδυνάμωση των περιβ/κών ελέγχων με ρητή υποχρέωση τακτικών και περιοδικών ελέγχων Καλύτερη περιβ/κή προστασία και απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών

4  Σαφής καθορισμός του περιεχομένου των ΑΕΠΟ (Υ.Α. 48963 ΦΕΚ 2703 Β΄2012) Σαφή περιγραφή του αδειοδοτημένου αντικειμένου Προσδιορισμό των απαιτουμένων ελέγχων σε τακτά χρονικά διαστήματα Υποχρεώσεις ενημέρωσης προς Υπηρεσίες και φορείς για τα παραγόμενα απόβλητα μέχρι την τελική διάθεση  Σύσταση και λειτουργία του ΠΕΣΠΑ βάσει του Ν. 4042/2012 ΦΕΚ 24 Α΄ άρθρο 55 Εξέταση της τεκμηρίωσης της διαφωνίας με την αδειοδότηση ενός έργου ή μιας δραστηριότητας Ταχύτητα στη λήψη απόφασης Εξέταση λειτουργίας υφιστάμενων έργων

5  Πλήρης ηλεκτρονική διαχείριση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης.  Λειτουργία δικτυακού τόπου ανάρτησης ΑΕΠΟ (Υ.Α. 21398/ ΦΕΚ 1470 Β΄/2012 η οποία ενεργοποίησε το άρθρο 19 α του Ν. 4014/11)  Κατάταξη όλων των έργων σε υποκατηγορίες Α1, Α2 & Β  ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15 ΦΕΚ 1048 Β΄ 2012 - Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης Επιδιώκεται η μείωση των έργων και δραστηριοτήτων που απαιτούν περιβαλλοντική αδειοδότηση και η κατάταξή των σε κατηγορίες βαρύτητας (κριτήρια της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας).

6  Η κατηγορία Β (μικρές επιχειρήσεις και δραστηριότητες) απαιτεί περιβαλλοντική έκθεση και όχι περιβαλλοντική αδειοδότηση (μείωση της τάξης των 10.000 € για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και της τάξης των 1.000 € για τις μικρές)  Δραστική μείωση του κόστους αδειοδότησης και αύξηση του κόστους συμμόρφωσης των επιχειρήσεων  Όφελος για τις Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις : Μείωση του χρόνου αδειοδότησης με την κατάργηση της διαδικασίας εκπόνησης ΜΠΕ και απαλλαγή από το σχετικό κόστος  Υποχρέωση σύνταξης της απόφασης έγκρισης Π.Ο. ανεξαρτήτως του εάν έχουν γνωμοδοτήσει όλοι οι συναρμόδιοι φορείς, εντός του προβλεπόμενου χρόνου.  Ανταποδοτικά τέλη και τέλη για την περιβαλλοντική αδειοδότηση προς το Πράσινο Ταμείο δεν έχει εξειδικευθεί

7  Δραστική μείωση των μελετών με την κατάργηση ουσιαστικά της κατηγορίας Β3 και Β4  Οι ρυθμίσεις οδήγησαν άμεσα στον υποδεκαπλασιασμό των ΜΠΕ που διεξάγονται ετησίως (κάτω από 2.000 αντί των άνω των 21.500) και στη μείωση του μέσου χρόνου από 20 μήνες σε λιγότερο από 10 μήνες  Δημιουργία μητρώου πιστοποιημένων αξιολογητών ΜΠΕ και μητρώου περιβαλλοντικών ελεγκτών. (Δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί)  Απαλλαγή του δημοσίου από αντιπαραγωγικές γραφειοκρατικές διαδικασίες.  Ηλεκτρονική υποβολή της μελέτης Π.Ο. και αύξηση στα δέκα (10) έτη της διάρκειας ισχύος των Π.Ο. και παράταση ισχύος των ήδη αδειοδοτημένων.

8  Μείωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών (Κατάργηση της άδειας διάθεσης λυμάτων, της άδειας επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων, της πράξης χαρακτηρισμού μιας δασικής έκτασης, της προέγκρισης χωροθέτησης)  Κατάργηση της διαδικασίας των κατατάξεων όπως προβλεπόταν για τα έργα κατηγορίας Β3. Οι παραπάνω ρυθμίσεις είχαν σαν αποτέλεσμα την Μείωση της γραφειοκρατίας και την επιτάχυνση των διαδικασιών με παράλληλα ουσιαστικότερη προστασία του περιβάλλοντος Απλοποίηση της αδειοδότησης με βελτίωση της ανταγωνιστικό- τητας των επιχειρήσεων αφού μειώνεται το κόστος και ο χρόνος αδειοδότησης

9  Σαφής καθορισμός του περιεχομένου των ΜΠΕ με την θέσπιση προδιαγραφών ανά είδος έργου και κατηγορία μελέτης (ΚΥΑ οικ. 170225 / ΦΕΚ 135 Β΄ 2014) και  Των απαιτουμένων δικαιολογητικών ανά υποκατηγορία (Α1 ή Α2) και ανά ομάδα έργων / δραστηριοτήτων  Αξιολόγηση των μελετών από σώμα πιστοποιημένων αξιολογητών (ιδιωτών) επικουρικά των Υπηρεσιών (δεν έχει ενεργοποιηθεί)  Ενημέρωση του κοινού με νέο τρόπο (ΚΥΑ 1649/45 ΦΕΚ 45Β΄2014) όπου εξειδικεύονται οι διαδικασίες γνωμοδοτήσεων και ο τρόπος ενημέρωσης του κοινού και της συμμετοχής του  Πληρέστερη εφαρμογή των απαιτήσεων των ΜΠΕ Β΄ κατηγορίας με τη δημοσίευση των Υ.Α. για τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.  Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση έργων τύπου Β΄ (ΦΕΚ 2436 Β΄ 2013) (για τα έργα τύπου Α΄ έχει ενσωματωθεί στην ΚΥΑ των προδιαγραφών των ΜΠΕ και αρχίζει η εφαρμογή της από το Φεβρουάριο του 2015) με τρόπο σαφή και συγκεκριμένο για τις περιοχές προστασίας

10  Ισχυροποιούνται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και ενδυναμώνεται ο ρόλος της ΕΥΕΠ.  Όλα τα έργα θα υπόκεινται σε τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις με βάση ετήσιο εθνικό πρόγραμμα  Η αυστηρότητα των υπηρεσιών εξαντλείται στον ex ante έλεγχο μέσω των ΜΠΕ και παραβλέπει τον ex post έλεγχο  Μελετητές μετατοπίζουν το επαγγελματικό τους ενδιαφέρον προς τους ελέγχους λόγω της μείωσης του όγκου των ΜΠΕ  Θεσπίζονται αποτρεπτικές, αποτελεσματικές και αναλογικές κυρώσεις, με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικής ποινικής προστασίας του περιβάλλοντος με τον Ν. 4042/12

11  Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - θέσπιση της ηλεκτρονικής διαχείρισης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης  Υπ. Οικονομικών για τον καθορισμό των τελών και τη λειτουργία του μητρώου πιστοποιημένων αξιολογητών ΜΠΕ  ΣΕΒ, ΤΕΕ, ΣΕΒΙΑΝ, ανεξάρτητοι μελετητές, η Ε. Επιτροπή, Υπουργεία Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Τουρισμού και Πολιτισμού, μεγάλες επιχειρήσεις όπως η ΔΕΗ, τα ΕΛΠΕ, μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι Μ.Κ.Ο.

12 «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον» Τίθενται σε πλήρη εφαρμογή οι βασικές αρχές "Ο ρυπαίνων πληρώνει" και η της "Περιβαλλοντικής Ευθύνης" Το περιβάλλον καθίσταται «αξία» - αντιμετωπίζεται ως αυτοτελώς προστατευόμενο αγαθό και αξιολογείται με νέα δεδομένα κριτήρια Η πρόληψη και αποκατάσταση της ζημιάς δεν θα βαρύνει πλέον τους φορολογούμενους

13 Εγκαθίδρυση ενός διοικητικού συστήματος ελέγχου που παρέχει εξουσία στις δημόσιες αρχές να επεμβαίνουν προληπτικά και κατασταλτικά (αλλά όχι ποινικά) Επιτάχυνση του ρυθμού συμμόρφωσης (εξακολουθούν να είναι πολύ αργοί) με την ανάληψη του κόστους από τον ρυπαντή Ώθηση των ιθυνόντων να επαναπροσδιορίσουν τις επιπτώσεις των σημερινών μη βιώσιμων προτύπων ανάπτυξης και του κόστους που προκαλούν στο περιβάλλον

14 Διαμορφώνονται νέες συνθήκες και πρακτικές στη βάση της «ευθύνης» η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά με την κλασσική, νομική αστική ευθύνη (liability) Καθορίζονται μέτρα, όροι και διαδικασίες ώστε κάθε φορέας εκμετάλλευσης να λαμβάνει μέτρα πρόληψης ή αποκατάστασης για ζημιές που έγιναν μετά την 30/4/2007 Εάν ο φορέας δεν ανταποκρίνεται λαμβάνει μέτρα η Διοίκηση με την αντίστοιχη επιβάρυνση του φορέα Καθιερώνει ένα σύστημα προληπτικό και αποκαταστατικό

15 Ισχυροποίηση των μηχανισμών παρακολούθησης και ελέγχου τήρησης των Π.Ο. (πρόληψη) Συγκρότηση της ΠΕΑΠΖ και σύνδεσή της με το ΣΥΓΑΠΕΖ με παράλληλη ενεργοποίηση όλων των συμμετεχόντων μελών της Έγκαιρη ανάθεση μελετών και ερευνών για των προσδιορισμό των δράσεων πρόληψης και αποκατάστασης από τον Γ.Γ. Διαδικασίες εντοπισμού του φορέα που προκάλεσε την περιβαλλοντική ζημιά και ο καταλογισμός της ευθύνης

16 Ο προσδιορισμός των δράσεων σε επίπεδο πρόληψης ή λήψης των αναγκαίων μέτρων αποκατάστασης Ο εντοπισμός του υπεύθυνου που προκάλεσε την περιβαλλοντική ζημιά Ο φορέας επιβαρύνεται με τις δαπάνες εκτός εάν αποδειχθεί ότι  Δεν ενήργησε με δόλο  Είχε προβλεφθεί ρητά στην έγκριση που του χορηγήθηκε από Δημόσια Αρχή ενώ τηρούνταν οι Π.Ο. που προβλεπόταν  Το γεγονός που προκάλεσε την περιβαλλοντική ζημιά δεν μπορούσε να προβλεφθεί Αίτημα προς το Πράσινο Ταμείο για χρηματοδότηση μελετών και έργων αποκατάστασης Οι δαπάνες προσδιορίζονται με απόφαση των Υπουργών ΠΕΚΑ και Οικονομικών μετά από εισήγηση του Γ.Γ.

17  Η αίτηση για ανάληψη δράσης συνοδεύεται από σχετικές πληροφορίες και στοιχεία που τεκμηριώνουν επαρκώς τους ισχυρισμούς για την Π.Ζ.  Με απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή Περιβάλλοντος γίνεται αποδεκτό το σχετικό αίτημα για ανάληψη δράσης και καταλογίζεται η περιβαλλοντική ευθύνη του φορέα.  Διαβιβάζεται στην αρμόδια αρχή για να αναλάβει δράσεις για την πρόληψη ή την αποκατάσταση της Π.Ζ.  Οι καταγγέλλοντες μπορούν να χρησιμοποιούν τα ένδικα μέσα που τους παρέχει το ισχύον δίκαιο έναντι της Ε.Υ.Ε.Π. για πράξεις ή παραλείψεις της.

18  Δεν προβλέπει διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις - προβλέπονται από άλλες νομοθεσίες και επιβάλλονται από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς μετά από επιθεωρήσεις.  Παρέχεται η δυνατότητα στον διοικητικό ή ποινικό δικαστή να παρεμβαίνει για την μη τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.  Πολιτικώς ενάγων μπορεί να παρίσταται το Δημόσιο, ΟΤΑ, ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, Πανεπιστήμια, επιστημονικοί φορείς, δικηγορικοί σύλλογοι, φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, Μ.Κ.Ο., φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα εάν έχουν υποστεί περιουσιακή ζημία, προς υποστήριξη της κατηγορίας και μόνο και με αίτημα ιδίως την αποκατάσταση των πραγμάτων στο μέτρο που είναι δυνατή.

19  Η Τράπεζα δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει ένα φορέα χωρίς να γνωρίζει την περιβαλλοντική του επισφάλεια για να μπορεί να προσδιορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της δανειοδότησης.  Έχει δημιουργηθεί μια νέα αγορά για τις ασφαλιστικές εταιρείες για την ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης των επιχειρήσεων σε σχέση με το περιβάλλον (πολλές επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης της Ε.Ε., το EMAS).  Το ζήτημα της ασφάλισης της περιβαλλοντικής ευθύνης είναι τεχνικά πολύπλοκο και πολυδιάστατο ζήτημα - συνδέεται άμεσα με την εκτίμηση του περιβαλλοντικού κινδύνου.


Κατέβασμα ppt "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων Α2 κατηγορίας μετά τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις Λειτουργία, ευθύνες και αρμοδιότητες ΠΕΑΠΖ ΕΜΜ. ΜΑΥΡΑΚΗ ΧΗΜΙΚΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google